Най-сетне открих пътя към пречистването

30 април 2024

Роден съм в католическо семейство и на 13 години изучих катехизиса и бях кръстен. След това реших да стана свещеник и да служа на Бог. Затова, когато бях на 22, постъпих в семинария, където изучавах теология и Писанията и посещавах и други курсове. Мина известно време, но аз още не се чувствах по-близо до Бог и желанието ми да се оженя и да имам семейство нарастваше. Молих се усърдно, но не успявах да го овладея. Бях се заклел в целомъдрие пред Бог, за да мога да вляза в небесното царство, но исках да се откажа от този обет. Това не беше ли грях и лъжа спрямо Бог? Как можех да вляза в Божието царство? Прекарах 10 години в семинарията. След като завърших, отидох за една година в манастир в Индонезия, но нечистите мисли пак ме спохождаха периодично. Бях много обезкуражен. След като приключих с ученето, реших да стана обикновен енориаш. Прибрах се вкъщи и се ожених. В ежедневието обаче се карах с жена си за дребни домакински неща и не бях много търпелив. Понякога лъжех, за да защитя собствените си интереси. Често заставах пред Бог, за да се изповядам и да се покая за тези неща, но после просто продължавах да ги правя. Исках да възстановя отношенията си с Бог, като посещавам служби и се моля повече, но това не реши проблемите ми.

През 2014 година дойдох в САЩ. На една служба срещнах Ли и Лиу — други двама енориаши. Обсъждах въпроси на вярата с тях при всеки удобен случай. Спомням си веднъж, когато споделяхме Писанието, Лиу каза, че познава един отдаден дякон, добре запознат с Библията, който вярва в Източна светкавица. Каза, че още няколко запалени членове на църквата също са се присъединили към Източна светкавица. Чудеше се каква църква е Източна светкавица и защо толкова много ревностни вярващи са се присъединили към нея. И аз бях объркан от това, тъй като и аз познавах един отдаден дякон, който стана част от Източна светкавица. Не знаех какво проповядва Източна светкавица и защо привлича толкова много благочестиви християни. Възможно ли беше да е вдъхновена от Светия Дух? Реших, че трябва да проуча и да разбера какво толкова проповядва тази църква. Чудех се дали ще ми помогне с духовната практика и с познанието за Бог. При тази мисъл казах на Ли и Лиу, че искам да се запозная с Църквата на Всемогъщия Бог. Те се съгласиха.

Когато отидохме там, една сестра ни пусна видеоклип със заглавие „Произход и развитие на Църквата на Всемогъщия Бог“. От него научих, че Господ Исус се е завърнал — нещо, за което отдавна копнеех. Той е Всемогъщият Бог в плът, Който изразява истини, за да извърши делото на правосъдието. Затова хора от всякакви вероизповедания, които обичат истината и копнеят за Божията поява, четат словата на Всемогъщия Бог, виждат, че те са истината и Божият глас, и приемат делото на Всемогъщия Бог. Освен това евангелието на Всемогъщия Бог се е разпространило от източната страна Китай в много западни страни, което изпълнява пророчеството на Господ Исус: „Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син(Матей 24:27). Бях много изненадан, че пророчеството се изпълнява именно така. Чел съм го толкова години, а не съм го разбирал. После един брат ми пусна евангелски филм със заглавие „Библията и Бог“. Той ме развълнува още по-дълбоко и аз видях колко много тайни се съдържат в Библията. Бях чел толкова много духовни книги, но никой теолог или изследовател на Библията досега не ми беше обяснил толкова ясно истината зад Библията, историята на възникването ѝ и връзката ѝ с Бог. Придобих толкова много от този филм. Разбрах защо толкова много запалени вярващи приемат Всемогъщия Бог, след като чуят словата Му. Знаех, че трябва да проуча това.

После те казаха, че в последните дни Всемогъщият Бог изразява истини, за да върши делото на правосъдието, като започва от Божия дом, за да пречисти и спаси човечеството веднъж завинаги. Бях объркан, защото на кръста Господ Исус каза: „Извърши се“. Това би трябвало да значи, че Божието дело по спасението на човечеството е извършено. Тогава защо трябва Бог да съди човечеството, за да ни пречисти и спаси? Исках да разбера, но ставаше късно, затова се уговорих да дойда отново на следващия ден. Вървях развълнуван към дома. Бях научил много от днешното общение и ми се струваше, че съм се приближил до Господ. Изгледаше вероятно Църквата на Всемогъщия Бог наистина да съдържа Божието дело. Би било страхотно, ако Господ наистина се беше завърнал и аз можех да живея до Него като Петър. От тази мисъл желанието ми да отида на утрешното събрание се засилваше още повече.

Щом свърших работа на другия ден, хукнах към мястото на събранието и веднага попитах сестрата: „Казвате, че Господ Исус се е завърнал и изразява истини, за да извърши делото на правосъдието. На кръста обаче Той каза: „Извърши се“. Това значи, че Божието дело по спасението на човечеството е приключено. Греховете ни са простени чрез вярата ни. Оправдани и спасени сме от вярата, а когато Господ се върне, Той ще ни възнесе направо в царството Си. Защо Му е да върши още работа по спасението? Какво стои зад това?“.

Каза: „Господ Исус каза „Извърши се“, защото делото Му по изкуплението беше завършено. Това не значи, че цялото Божие дело по спасението на човечеството е приключило. Ако заключим, че Божието дело по спасението на човечеството е завършено, понеже Господ Исус каза: „Извърши се“, и че Той няма да върши ново дело, когато се завърне, тогава как ще се изпълнят тези пророчества? „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща(Йоан 16:12-13). „Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:48). „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом“. Тези пророчества показват, че в последните дни Господ ще изрази повече истини и ще работи, за да съди и пречисти човечеството. Ако приемем, че Божието спасително дело е напълно завършено, как ще се изпълнят тези пророчества? В Библията също така е предсказано, че в последните дни Господ ще отдели добрите слуги от лошите, овцете от козите, житото от плявата, мъдрите девици от глупавите. Точно както казва Господ Исус: „Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът; доброто семе, това са синовете на царството; а плевелите са синовете на лукавия; неприятелят, който ги пося, е дяволът; жътвата е свършекът на века; а жътварите са ангелите. И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша(Матей 13:37-43). В Откровение също така се предрича, че Бог ще създаде група от победители в последните дни и че ще дойде царството Му на земята. Това е цялото дело на Господ в последните дни. Ако кажем, че Божието дело по спасението на човечеството е изцяло приключено, понеже Господ Исус е извършил делото Си, как ще се изпълнят тези пророчества? И така, това разбиране явно е в противоречие с Божиите слова и с действителното Божие дело“.

Слушах и кимах. Усещах, че е права. Защо досега не бях разбрал нещо толкова очевидно? След това тя прочете няколко откъса от словата на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог казва: „Въпреки че човекът е получил изкупление и прошка за греховете си, това означава само, че Бог не помни прегрешенията на човека и не постъпва с него според прегрешенията му. Когато обаче човекът, който живее в тяло от плът, не е получил освобождение от греха, той може само да продължава да греши, безкрайно проявявайки своя покварен сатанински нрав. Такъв е животът, който води човекът — един безкраен цикъл на грехове и прошка. По-голямата част от човечеството греши през деня и се разкайва вечер. Така че, дори приносът за грях да имаше постоянен ефект за човека, той не би могъл да го спаси от греха. Само половината от делото на спасението е било извършено, тъй като човекът все още има покварен нрав(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“). „При все че Исус свърши много работа сред хората, Той успя само да послужи като изкупление на всички човеци и се превърна в техен принос за грях; Той не освободи човека от покварения му нрав. За пълно избавление на хората от влиянието на Сатана беше необходимо не само Исус да стане изкупителна жертва за човешките грехове, но и Бог да положи още повече усилия, за да освободи напълно човека от сатанински покварения му нрав. И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти, за да въведе хората в новата епоха, и започна делото на порицанието и възмездието. Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят. Всички подчинили се на Неговата власт ще се радват на по-висша истина и ще бъдат още по-благословени. Те наистина ще живеят в светлината и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Предисловие“). „По същество Божият съд и порицание служат на следния Негов замисъл — да пречистят човечеството, за да настъпи окончателен покой; без това пречистване нито един представител на човечеството не би могъл да бъде причислен към определена категория според естеството си, нито да встъпи в покой. Това дело е единствената възможна пътека на човечеството към покоя. Само Божията работа по пречистването ще освободи човеците от тяхната нечестивост и само Неговият съд и порицание ще разкрият бунтовните елементи сред хората, разграничавайки подлежащите на спасение от неподлежащите и достойните да останат от недостойните. Щом тази работа приключи, хората, на които е позволено да останат, ще бъдат пречистени и ще преминат в по-висшето състояние на човечеството, в което ще се наслаждават на по-прекрасен втори живот на земята. С други думи, ще започнат човешките дни на покой и те ще заживеят редом с Бог. След съда и порицанието на другите, на които не е дадено да останат, тяхната същинска природа ще бъде напълно изобличена и всички те ще бъдат унищожени; вече няма да им е позволено да оцелеят на земята, също както на Сатана. Човечеството на бъдещето няма повече да включва подобни хора, защото те не са годни да встъпят в царството на съвършения покой и не са достойни да се присъединят към времето на покой, споделяно от Бог и човеците, тъй като са подлежащи на наказание нечестиви, неправедни хора. […] Целият смисъл на Божието дело — да накаже злото и възнагради доброто — в крайна сметка се свежда до пълно пречистване на всички човеци, за да въведе във вечен покой пречистеното до святост човечество. Това е най-важният етап от работата Му, увенчаващ цялото Негово дело по управлението на света(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Бог и човекът ще встъпят в покой заедно“).

След клипа тя сподели следното: „Господ Исус извърши делото на изкуплението в Епохата на благодатта, така че стига да вярваме в Него, да се молим, да се изповядваме и да се покайваме, греховете ни ще бъдат опростени. Можем да се радваме на Божията благодат и благословии и няма да бъдем заклеймени според закона. Именно това постигна изкупителното дело на Господ Исус. Това е истинското значение на спасението чрез вярата. Греховете ни са опростени от Господ Исус и ние вече не извършваме очевидни грехове и в общия случай се държим добре, но още не сме се избавили от греха. Все още лъжем и мамим заради собствените си интереси, таим зли мисли и сме алчни, завистливи и склонни към омраза. Не можем да устоим на изкушението на светските тенденции, копнеем за пари и обичаме суетата. Снизходително упрекваме хората за дела, които не ни харесват. Изпълнени сме със сатанински нрави като арогантност и измамност, писнало ни е от истината и обожаваме злото. Тези сатанински нрави са по-дълбоко вкоренени у нас от външните грехове. Те са ни втълпени от Сатана и са в основата на греховете и съпротивата срещу Бог. Докато тези проблеми не се разрешат, ние не можем да спрем да съгрешаваме и не можем да се освободим от оковите на греха. В Библията пише: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят(1 Петрово 1:16). Бог е свят, свято е и царството Му. Той не може да пусне долните човеци в него. Тези от нас, които съгрешават всеки ден, са слуги на греха. Как бихме могли да сме годни да влезем в царството Му? И така, изкупителното дело на Господ Исус беше само една част от Божието дело по спасението на човечеството, а не цялото дело. Само греховете ни са опростени, но не сме избавени от греха и не сме се отърсили от влиянието на Сатана. Бог все още не е спечелил напълно човечеството. Всемогъщият Бог е дошъл в последните дни. Той изразява истини и върши делото на правосъдието, за да пречисти покварения ни нрав и да се справи с греховната ни сатанинска природа, която се противи на Бог, за да можем изцяло да се отървем от оковите на греха, да бъдем напълно спасени и да влезем в Божието царство. Появата и делото на Всемогъщия Бог също така разкриват добрите и лошите слуги, овцете и козите, житото и плявата, мъдрите и глупавите девици. Тези, които отказват да чуят Божия глас, които отричат и заклеймяват делото на Всемогъщия Бог от последните дни, са глупавите девици, плявата, злите слуги, които в крайна сметка ще попаднат в бедствие, ще плачат и ще скърцат със зъби. Онези, които разпознават Божия глас в словата на Всемогъщия Бог и приемат делото Му от последните дни, са мъдрите девици, житото и овцете. Те ще преминат през съда от последните дни, ще бъдат пречистени и в крайна сметка ще бъдат отведени в Божието царство. Това напълно осъществява пророчествата в Откровение. И така, когато Божието правосъдно дело приключи, ще приключи и Божието дело по спасението на човечеството“.

Нейното общение ми отвори очите. Осъзнах, че Господ Исус извърши само делото по изкуплението, но само правосъдното дело на Всемогъщия Бог от последните дни може напълно да пречисти и спаси човечеството. Греховете ни са изкупени поради вярата ни, но природата ни все още е греховна, затова животът ни е поредица от грехове и изповеди. Преди единственото, което можех да направя, е да се насилвам да не съгрешавам, но четенето на Писанията и следването на правилата в манастира не ме предпазваха от греха. После разбрах, че единственият начин да се изкорени проблемът с греховността е човек да бъде съден и пречистен от Бог в последните дни. Нетърпеливо попитах сестрата как Бог извършва делото на правосъдието, за да пречисти хората. Тя ми пусна още един клип с четене на Божиите слова. Всемогъщият Бог казва: „Христос от последните дни борави с различни истини, за да научи човека, за да изложи на показ неговата същност и да направи разрез на думите и делата човешки. Тези думи съдържат различни истини, като например за дълга на човека, за това как той трябва да се подчинява на Бог, да Му бъде верен и да изживява нормална човечност, както и мъдростта и нрава на Бог. Всички тези думи са насочени към същината на човека и неговия покварен нрав. Думите, които разкриват как човек отхвърля Бог с презрение, съдържат по-конкретно идеята за това, че човек е въплъщение на Сатана и вражеска сила срещу Бог. Предприемайки делото на Страшния съд, Бог не просто разкрива човешката природа с няколко думи — Той я излага на показ, справя се с нея и я окастря в дългосрочен план. Всички тези различни методи на излагане на показ, справяне и окастряне не могат да бъдат заменени с обикновени думи, а с истината, от която човекът е напълно лишен. Само такива методи могат да се наричат съд; само чрез такъв съд човек може да бъде подчинен на Бог и убеден в Неговото съществуване и само така човек може истински да познае Бог. Целта на Божието съдно дело е човекът да види истинското лице на Бог и да научи истината за собственото си непокорство. Съдното дело дава възможност на човека да добие дълбоко разбиране за Божията воля, за целта на Божието дело и за тайните, които са недостъпни за него. То също така дава възможност на човека да узнае и разбере собствената си покварена същност и корените на тази поквара, както и да открие грозотата на човека. Тези резултати се постигат чрез съдното дело, понеже същината му е да разкрие пътя, истината и живота на Бог на всички онези, които вярват в Него. Такова е съдното дело, извършвано от Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Христос извършва делото на Страшния съд с помощта на истината“). След клипа тя продължи общението си: „Бог изразява истини в последните дни, за да съди и пречисти хората. Той изразява всички истини, които човечеството трябва да разбере и в които трябва да навлезе, за да бъде пречистено и напълно спасено. Той е разкрил тайните на Своя шестхилядолетен план за управление, трите етапа на Своето дело по спасението на човечеството, тайните на делото на Бог в плътта и тайните на правосъдното Му дело в последните дни. Той също така съди и разобличава първопричината за човешката греховност и съпротива срещу Бог и истината за това как сме покварени от Сатана и за всички видове покварени състояния. Освен това Той разкрива Божия свят, праведен и ненакърним нрав и ни казва от кого е доволен, кой Го отвращава, кой може да влезе в Божието царство и кой ще бъде наказан, както и назначението и резултата на всеки тип човек. Той също така ни дава път към промяна на нашия живот нрав. Като преминаваме през съда и порицанието на Божиите слова, виждаме колко дълбоко сме покварени от Сатана и че сме завладени от сатанински нрави като арогантност и измамност, както и че не можем да изживеем човешко подобие. Също така виждаме Божия праведен нрав и развиваме почит към Бог, истински се намразваме и вече сме склонни да се отречем от плътта и да практикуваме истината. След това поквареният ни нрав постепенно се променя“. След общението си тя ми пусна още един клип със свидетелство, наречен „Истинската светлина засиява“. Главният герой има някаква незначителна дарба, заради която важничи пред другите и ги гледа с пренебрежение. Той е надут и снизходителен и иска всички да го слушат. Вярващ е и често се моли и се изповядва, но не може да си сдържа нервите и упреква другите. Всички негови колеги го избягват, а жена му и дъщеря му се страхуват от него. Той няма нито един довереник. Страда ужасно, защото живее в грях. След като приема делото на Всемогъщия Бог от последните дни, преминаването през съда и порицанието на Божиите слова му показва, че причината за това да поставя себе си на първо място, да се величае и да изисква от другите да му се подчиняват е, че е арогантен и неразумен, и че това са прояви на сатанински нрав. Това отвращава Бог и отблъсква другите. След като осъзнава това, той искрено се намразва и се изпълва със съжаление. След това започва да се държи с другите по-внимателно и при проблем се отрича от плътта, търси истината и се вслушва в другите. Престава да бъде арогантен, както преди.

Този клип ме развълнува. Видях каква власт и мощ имат словата на Всемогъщия Бог, както и че те наистина могат да пречистят и променят хората. Започнах да чета словата на Всемогъщия Бог винаги, когато мога, и да гледам евангелски филми и клипове с химни от Църквата на Всемогъщия Бог. Колкото повече гледах, толкова по-извисен се чувствах. Уверих се, че словата на Всемогъщия Бог са истината и Божият глас, и че Всемогъщият Бог е завърналият се Господ. Приех делото на Всемогъщия Бог от последните дни.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свидетел съм на Божията поява

Преди бях член на корейската презвитерианска църква. Когато дъщеричката ми се разболя, цялото ми семейство се посвети на вярата. Тогава...

Най-накрая чух Божия глас

Като млад работех много неща. Отговарях за заплатите в областната управа на град Сукре, Венесуела. Занимавах се със заплатите и с...

Покаянието на един бунтовник

Гу Уенцинг: Станах християнин през 1990 г. Един църковен водач все казваше, че Библията е основата на вярата ни и че като вярващи трябва да...

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger