Книги

 • Явяването и делото на Бог

  Всемогъщият Бог, Христос от последните дни, който се яви, за да извърши Своето дело, изказва всички истини, които пречистват и спасяват човечеството, и всички те са включени в „Словото се явява в плът“. Така се изпълни написаното в Библията: „В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог(Йоан 1:1). Що се отнася до Словото се явява в плът, това е първият път, откакто светът е създаден, когато Бог се обръща към всички хора. Тези слова са първият текст, в който Бог се изказва пред човечеството, и в тях Той разобличава хората, напътства ги, съди ги и им говори откровено, и също така са първите изказвания, в които Бог позволява на хората да разберат Неговите стъпки, мястото, на което се намира, Божия нрав, какво притежава и какво е, мислите на Бога и Неговата загриженост за човечеството. Може да се каже, че това са първите слова, които Бог е отправил към човечеството от третото небе след сътворението, и че Бог за първи път използва свойствената Си идентичност, за да се яви и да изрази гласа на сърцето Си пред човечеството чрез думи. Словото се явява в плът (съкратено като Словото), изразено от Христос от последните дни, Всемогъщия Бог, в момента се състои от шест тома: първи том, Явяването и делото на Бог; втори том, За познаването на Бог; трети том, Беседите на Христос от последните дни; четвърти том, Разобличаване на антихристите; пети том, Отговорностите на водачите и работниците; и шести том, За стремежа към истината.
 • За познаването на Бог

  За познаването на Бог

  За познаването на Бог, вторият том на Словото се явява в плът, съдържа словата към цялото човечество на Христос от последните дни, Всемогъщия Бог, които следват тези в Явяването и делото на Бог. Бог обяснява различни истини като делото, което е извършил, откакто е създал света, Божията воля и очаквания към човечеството, съдържащи се в Неговото дело, изложил е всичко, което Бог притежава и което произтича от Неговото дело, както и Божията праведност, Божията власт, Божията святост и факта, че Той е източник на живот за цялото творение. След като прочетат тази книга, тези, които наистина вярват в Бога, ще се уверят, че Този, Който може да извърши това дело и да разкрие така Своите нагласи, е Този, Който властва над цялото творение, и ще съумеят да познаят истината за Божията идентичност, Неговото положение и Неговата същност, което ще ги убеди, че Христос от последните дни, Всемогъщият Бог, е Самият Бог, единственият.
 • Беседите на Христос от последните дни

  Беседите на Христос от последните дни

  „Беседите на Христос от последните дни“ е третият том от „Словото се явява в плът“, изразен от Всемогъщия Бог. Първата част на книгата се състои от проповеди и общения, дадени в паството от Всемогъщия Бог, втората част съдържа беседи на Всемогъщия Бог с лидери и работници, а третата част се състои от общения на Всемогъщия Бог с част от Неговите избраници. Тези проповеди и общения се занимават с проблемите, съществуващи в църквата, както и с практическите трудности при навлизането на Божиите избраници в живота. Те не само посочват същността на хората и настоящите ситуации, но и осветяват за хората целите, към които трябва да се стремят. Те са изключително полезни за разбирането на истината от хората и за постигането на навлизане в живота.
 • За стремежа към истината I

  За стремежа към истината I

  „За стремежа към истината“ е шестият том на „Словото се явява в плът“. Тази книга съдържа специалните проповеди и общението в църквите на Всемогъщия Бог, Христос от последните дни. Тези проповеди и общението ясно и недвусмислено тълкуват какво означава и колко е важно да се стремим към истината, като разкриват различните погрешни схващания на хората и изкривените им разбирания за стремежа към истината, както и различните им погрешни мисли и възгледи и техните отрицателни емоции, като същевременно ги анализират и отличават. В допълнение, тези проповеди и това общение показват на хората пътищата за стремеж към истината и за навлизане в реалността. Тези истини са изключително важни за хората, които се стремят към истината, за да постигнат спасение.
 • Съдът започва с Божия дом

  Съдът започва с Божия дом

  Всички избрани текстове в тази книга са думи, изразени от Всемогъщия Бог за Неговото дело на съд в последните дни, взети главно от Словото се явява в плът, том първи, Явяването и делото на Бог. Това са истини, които всеки човек, който търси и изследва Божието дело в последните дни, спешно трябва да научи. Изявленията, които Бог прави тук, са това, което Светият Дух казва на църквите, както е пророкувано в книгата Откровение. Тези актуални Божии слова са най-доброто свидетелство за Неговата поява и дело, както и най-доброто свидетелство за това, че Христос е истината, пътят и животът. Тази книга цели да даде възможност на всички, които копнеят за явяването на Бога, да чуят гласа Му възможно най-скоро. Надяваме се, че всички, които очакват идването на Господ и с нетърпение очакват явяването и делото на Бога, ще могат да прочетат тази книга.
 • Съществени слова на Всемогъщия Бог Христос от последните дни

  Съществени слова на Всемогъщия Бог Христос от последните дни

  Тази книга съдържа откъси от най-съществените слова, изречени от Всемогъщия Бог, Христос от последните дни, в „Словото се явява в плът“. Тези съществени слова разясняват истината точно и могат да дадат на хората непосредствена възможност да разберат Божията воля, да опознаят Неговото дело и да придобият знания за Неговия нрав и за това, което Той притежава и представлява. За всички, които копнеят за появата на Бог, тези слова са напътствие, с което да търсят Неговите стъпки, и могат да ви отведат до портите на небесното царство.
 • Ежедневни Божии слова

  Ежедневни Божии слова

  Тази книга включва избрани откъси от „Словото се явява в плът“. За да могат Божиите избраници да добият истината и дневния си приток на живот от Неговите слова, тук, за наслада на читателя, сме подбрали тези основни слова на Всемогъщия Бог, които са най-поучителни за навлизането на хората в живота, за да могат обичащите истината да я разберат, да заживеят пред Бог и да бъдат спасени и усъвършенствани от Бог. Тези основни Божии слова са израз на истината. Те са и най-съществените от всички житейски максими — няма слова, които да са по-поучителни и полезни за развитието на хората от тях. Ако наистина можете да се наслаждавате на един откъс от тези слова всеки ден, това ще бъде най-голямото ви богатство и вие сте благословени от Бог.
 • Истини реалности, в които вярващите в Бог трябва да навлязат

  Истини реалности, в които вярващите в Бог трябва да навлязат

  Всемогъщият Бог, Христос от последните дни, е изразил всички истини, които могат да спасят човечеството. Тези истини са от решаващо значение за спасението на хората. Много хора обаче имат усещането, че Бог е изрекъл твърде много думи. Не знаят откъде да започнат да ги четат, нито в кои истини е задължително да навлязат. Божият дом състави тази книга, за да даде възможност на Божиите избраници да положат основите възможно най-бързо и да стъпят в правия път към вярата в Бог и спасението. Книгата е предназначена за ползване в църковния живот и за Божиите избраници в яденето и пиенето на словата Му. Тя е разделена на пет основни части. Първата се отнася за истините за виденията. В нея има десет глави, сред които тайната на въплъщението, скритата страна на трите етапа на делото Му, тайната на Божието правосъдно дело в последните дни и т.н. Втората част се отнася за истините, свързани със справянето с различни религиозни представи. Тя съдържа 22 глави. Третата, съставена от 32 глави, е посветена на истините, отнасящи се до преодоляването на различни покварени нрави. Четвъртата е за истините, свързани с разпознаването на невярващите, злите хора, лъжеводачите и антихристите. Тя се състои от 12 глави. Петата част съдържа истините, отнасящи се до стремежа към спасение и усъвършенстване и в нея има 46 глави. Може да се каже, че истините, обхванати в тези пет части, са основополагащите истини, които вярващите в Бог трябва да разберат. Ако Божиите избраници често ядат и пият тези истини, и разговарят и размишляват за тях, те постепенно ще започнат да разбират истината, да навлизат в реалността и да получават Божието спасение. На тази основа след това, ако се стремят да навлязат във всички истини, които Бог изисква, ще могат да спечелят истината и вечния живот.

  Свържете се с нас в Messenger