Какво всъщност е имал предвид Господ Исус, когато е казал „Извърши се“ на кръста?

19 април 2023

Вярващите в Бог смятат, че когато Господ Исус казал на кръста: „Извърши се“, Той е имал предвид, че Божието дело на спасението на човечеството е било завършено. Така всички са убедени, че когато Господ се завърне, няма да Му се налага да спасява никого и че само ще издигне вярващите в небесата, за да се срещнат с Господ. Че ще ни заведе в Рая и че това ще е всичко. Това е нещо, в което вярващите в Господ силно вярват. Затова и много от тях постоянно гледат към небесата, лениво чакайки Господ да ги заведе направо в Царството небесно. Но сега великите бедствия надвиснаха над главите ни. Повечето хора не видяха Бог да се появява, вярата им започне да чезне и те започнаха да се обезсърчават. Някои дори изпитват съмнения. „Божието обещание истинско ли е, или не? Ще се появи ли Той, или не?“. Истината е, че Господ Исус се е върнал тайно на Земята като Човешкия син преди много време. Той е изразил много истини и е започнал делото на правосъдието, започвайки от Божия дом. Но повечето хора не се опитват да се вслушат в Божия глас и не търсят да чуят словото на Светия Дух в цървките. През цялото време те са си наумили, че Бог трябва да слезе от облак и да ги отведе в небесата. Така пропускат шанса да приветстват Господ и ще съжаляват цял живот. Това може да е пряко свързано с начина, по който хората интерпретират думите на Господ Исус на кръста: „Извърши се“.

Да започнем с това. Защо много от вярващите смятат, че когато Господ Исус е казал: „Извърши се“, е имал предвид, че Божието дело на спасението на човечеството е приключило? Има ли някакво библейско основание за това? Потвърждава ли се от Светия Дух? Бог казвал ли е, че повече няма да предприема никакви дела за спасението на човечеството? Светият Дух потвърдил ли е, че тези слова се отнасят за завършването на Божието дело на нашето спасение? Със сигурност можем да кажем, че отговорът е „не“. В такъв случай защо всички приемат, че тези думи на Господ Исус означават, че Божието дело за нашето спасение е напълно завършено? Това е малко абсурдно, нали? Разбирането на Божиите слова не е лесна задача. В „2 Петрово 1:20“ пише: „И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля“. Последствията от собственото тълкувание на Писанието са много сериозни. Вземете за пример фарисеите – те изтълкуват предсказанията за Месията по свой собствен начин. В крайна сметка, когато Месията идва, и те видяха, че Господ Исус не съответства на техните тълкувания. Затова те осъждат делата Му и дори Го разпъват на кръст. Затова последствията за тях са много сериозни. Заради тези им действия те биват прокълнати от Господ Исус. Те били прокълнати!

Когато Господ Исус казва на кръста: „Извърши се“, за какво всъщност говори Той? За да разберем, трябва да обърнем внимание на библейските пророчества за завръщането на Господ в последните дни, особено на нещата, които Господ Исус е казал, че ще извърши. Трябва да обърнем внимание и на притчите Му за Царството небесно. Тези неща са пряко свързани с делата Му в последните дни. Трябва да имаме базови познания за пророчествата и притчите, за да разберем правилно за какво всъщност е говорил Господ Исус, когато е изрекъл тези слова на кръста. Дори да не ги разбираме напълно, няма смисъл да приемаме, че Той е имал предвид, че Божието дело на спасението на човечеството е напълно завършено. Това е своеволно и нелепо вярване. Ако всъщност хубаво поразмишляваме над пророчествата и притчите на Господ Исус за Царството небесно, можем да получим базови познания за Царството и за Божието дело при Неговото завръщане. Тогава няма да тълкуваме погрешно Неговите слова: „Извърши се“. Господ Исус е предрекъл: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина(Йоан 16:12–13). „Ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден(Йоан 12:47–48). „Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички. … И Му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син(Йоан 5:22, 27). А в „1 Петрово“ пише: „Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом(1 Петрово 4:17). В „Откровение“ пише: „Ето, лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата(Откровение 5:5). „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите(Откровение 2:7). Господ Исус е използвал много притчи, за да опише Царството небесно. Например „Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид, и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби(Матей 13:47–50). От тези пророчества и притчи виждаме, че Господ Исус е казал, че ще извърши много дела, когато се завърне. Но най-важната част е изразяването на истината и извършването на делото на правосъдието. Така всички хора ще прозрат цялата истина и ще бъдат разпределени според извършените от тях добрини и злини. Тези, които могат да се подобрят, ще се подобрят, а тези, които трябва да бъдат прочистени, ще бъдат прочистени. Това напълно ще покрие описанията на Господ Исус за Царството. Замислете се за пшеницата и плевелите, за риболовната мрежа, за разумните и неразумните девици, за овцете и козите, за добрите и злите слуги. Делото на правосъдието ще започне от Божия дом, където златните класове ще се отделят от плевелите, добрите слуги ще се отделят от злите, онези, които обичат истината, от онези, които жадуват за утеха. Разумните девици ще присъстват на сватбената вечер на Агнеца и ще бъдат превърнати в съвършени създания от Господ. А неразумните девици? Ще ги сполетят беди, ще плачат и ще скърцат със зъби, защото не са послушали Божия глас. Целта на делото на правосъдието е да разпредели хората според техния тип – да награди добрите и да накаже злите, като по този начин напълно ще се изпълни пророчеството от „Откровение“: „Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят(Откровение 22:11). „Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му(Откровение 22:12). Когато разберем напълно пророчествата на Господ Исус, виждаме, че Господ се появява в последните дни, за да изрази истината и да изпълни Своето дело на правосъдието, разпределяйки всички потехния тип и определяйкитехния изход. Можем ли спокойно да заявим, че когато Господ Исус е казал „Извърши се“ на кръста, то Той е имал предвид, че Божието дело на спасението на човечеството е извършено? Ще продължим ли глупаво да се взираме в небето, чакайки Господ Исус да се появи на облак и да ни заведе в небесата, за да се срещнем с Него? Ще продължим ли сляпо да осъждаме истините, които Бог е изразил с помощта на делата Си през последните дни? Ще продължим ли безочливо да отричаме, че Господ се е завърнал от плът и кръв като Човешкия син, за да извърши делото на правосъдието в последните дни? Големите бедствия вече ни сполетяха и много религиозни хора все още са изгубени в мечтата за завръщането на Господ, мислейки си, че Той не би ги прогонил. Време е да се пробудят. Не го ли направят, след края на бедствията, когато Всемогъщият Бог се появи на всички хора, Той ще създаде небето и земята наново и всички хора от религиозния свят ще започнат да ридаят и да скърцат със зъби. Така ще се изпълни пророчеството от „Откровение“: „Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; и всички земни племена ще заридаят за Него(Откровение 1:7).

Мнозина ще попитат какво всъщност е имал предвид Господ Исус, когато е казал „Извърши се“ на кръста. Отговорът е наистина елементарен. Думите на Господ Исус винаги са били много прагматични. Когато изрича тези слова, Той определено говори за Неговото дело на изкупление. Но хората настояват да приемат, че тези практични Господни слова се отнасят за Божието дело на спасението на човека. Но това е напълно своеволно, защото Бог е изпълнил само отчасти Своето дело на спасението на човека. Остава още една стъпка – Неговото дело на правосъдието в последните дни. Защото продължавате да твърдите, че „Извърши се“ се отнася за края на Божието дело на спасението? Това не е ли абсурдно и неразумно? Защо Господ Исус е бил разпънат на първо място? Какво е постигнал Той с това? Какви са били последствията? Всички вярващи знаят това, тъй като е написано много ясно в Библията. Господ Исус е дошъл да изкупи греховете на човечеството. Чрез неговото разпъване Господ Исус се е превърнал в принос за грях за човечеството, приемайки греховете на всички хора. Така хората нямало повече да бъдат осъждани и убивани, защото са нарушили закона. След това греховете на хората можели да бъдат опростени, стига да повярват в Господ, да Му се молят и да Му признаят греховете си. Тогава Бог е щял да ги помилва. Това е спасение чрез благодат. Точно това е постигнало делото на изкуплението на Господ Исус. Въпреки че греховете ни са били опростени заради вярата ни, никой не може да отрече, че постоянно продължаваме да съгрешаваме. Живеем в кръговрат – съгрешаваме, изповядваме си греховете и отново съгрешаваме. Не сме успели да избягаме от греховете. Какво значи това? Че все още имаме греховна природа и сатанични нагласи и че не можем да разрешим проблема, като продължаваме да съгрешаваме, след като греховете ни бъдат опростени. Това кара вярващите да се чувстват несигурни, което е много болезнено. Божиите слова гласят: „И така, бъдете святи, защото Аз съм свят(Левит 11:45). Бог е праведен и свят и нечистите не могат да Го видят. Как може тогава хората, които постоянно съгрешават и го отблъскват, да бъдат достойни да влязат в Божието царство? Тъй като хората не са се спасили напълно от греховете и не са се пречистили, може ли Божието дело на спасението на човечеството да е приключило? Божието спасение ще бъде завършено. Той не би се отказал по средата. Затова Господ Исус многократно е предсказал Своето завръщане. Много отдавна Той се е завърнал в последните дни като въплъщение на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог е изразил истини, за да извърши делото на правосъдието на основание на Господнето дело на изкуплението. Това е, за да пречисти човечеството от покварените ни нрави. Така ще се освободим напълно оковите на греха. За да ни спаси напълно от силите на Сатаната и да ни отведе накрая в Божието царство. Чак когато делото на правосъдието на Всемогъщия Бог в последните дни бъде завършено, тогава Божието дело на спасението на човечеството ще бъде завършено.

Всемогъщият Бог казва, „При все че Исус свърши много работа сред хората, Той успя само да послужи като изкупление на всички човеци, жертвайки се за греховете им; Той не освободи човека от покварения му нрав. За пълно избавление на хората от влиянието на Сатаната беше необходимо не само Исус да стане изкупителна жертва за човешките грехове, но и Бог да положи още повече усилия, за да освободи напълно човека от сатанински покварения му нрав. И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти, за да въведе хората в новата епоха, и започна делото на порицанието и възмездието. Това Негово дело пренесе човека в по-висш свят. Всички подчинили се на Неговата власт ще се радват на по-висша истина и ще бъдат още по-благословени. Те наистина ще живеят в светлината и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Предисловие“).

Чрез това дело на съд и порицание човек ще разбере напълно нечистата и покварена природа в себе си и ще може да се промени напълно и да се очисти. Само по този начин човек може да стане достоен да се завърне пред Божия престол. Цялото дело, което се извършва днес, е необходимо, за да може човек да бъде пречистен и променен; чрез осъждане и порицаване в словото, както и чрез очистване, човекът може да се отърве от покварата си и да бъде пречистен. Този етап не е толкова дело за спасение, колкото дело за пречистване(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“).

По същество Божият съд и порицание служат на следния Негов замисъл – да пречистят човечеството, за да настъпи окончателен покой; без това пречистване нито един представител на човечеството не би могъл да бъде причислен към определена категория според естеството си, нито да встъпи в покой. Това дело е единствената възможна пътека на човечеството към покоя. Само Божията работа по пречистването ще освободи човеците от тяхната нечестивост и само Неговият съд и порицание ще разкрият бунтовните елементи сред хората, разграничавайки подлежащите на спасение от неподлежащите и достойните да останат от недостойните. Щом тази работа приключи, хората, на които е позволено да останат, ще бъдат пречистени и ще преминат в по-висшето състояние на човечеството, в което ще се наслаждават на по-прекрасен втори живот на земята. С други думи, ще започнат човешките дни на покой и те ще заживеят редом с Богa. След съда и порицанието на другите, на които не е дадено да останат, тяхната същинска природа ще бъде напълно изобличена и всички те ще бъдат унищожени; вече няма да им е позволено да оцелеят на земята, също както на Сатана. Човечеството на бъдещето няма повече да включва подобни хора, защото те не са годни да встъпят в царството на съвършения покой и не са достойни да се присъединят към времето на покой, споделяно от Бог и човеците, тъй като са подлежащи на наказание нечестиви, неправедни хора. … Целият смисъл на Божието дело – да накаже злото и възнагради доброто – в крайна сметка се свежда до пълно пречистване на всички човеци, за да въведе във вечен покой пречистеното до святост човечество. Това е най-важният етап от работата Му, увенчаващ цялото Негово дело по управлението на света(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Бог и човекът ще встъпят в покой заедно“).

Словата на Всемогъщия Бог са повече от ясни. В Епохата на благодатта целта на делото на изкуплението на Господ Исус е била да опрости греховете на човека. Делото на правосъдието на Всемогъщия Бог в последните дни ще пречисти напълно човечеството и ще го спаси. Думите на Всемогъщия Бог съдят и разобличават бунтовната и антибожествена същност и природа на човека, позволявайки ни да опознаем своя собствен сатаничен нрав и поквара. Той ни показва, че сме пълни със сатанични качества като високомерие, лукавство и порочност, които са неприсъщи за един човек. Това е единственият начин хората да прозрат истината за това колко са покварени от Сатаната. Така ще започнат да се презират, ще се разкаят истински и ще се покаят пред Бог. Тогава те виждат колко ценна е истината и започват да се съсредоточават да прилагат Божието слово на практика и да встъпват в реалността на истината. Това ще им позволи постепенно да се отърват от покварения си нрав и ще започнат да приемат житейския си нрав. Само така накрая ще успеят да се отдадат на Бог, да станат богобоязливи и да живеят според Божиите слова. Само така хората напълно ще могат да отхвърлят сатаниските сили и да бъдат спасени от Бог. Така те ще бъдат защитени от Бог, ще оцелеят след великите бедствия в последните дни и ще влязат в красивото място, което Бог е отредил за човечеството. Така ще се изпълни пророчеството от „Откровение 21:3–6“. „И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина. И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни. И ми каза: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота“. Тук Бог казва: „Сбъднаха се“. Това е много по-различно от това, което Господ Исус е казал на кръста – „Извърши се“. Контекстът и думите са напълно различни. Когато Господ Исус е казал „Извърши се“ на кръста, той е имал предвид, че е завършил делото Си на изкупление. С думите „Сбъднаха се“ в „Откровение“ Бог има предвид, че ще завърши напълно делото Си на спасението на човечеството, когато скинията на Бога е с човеците, Той ще обитава с тях, и те ще бъдат народът на Неговото царство, където повече няма да има сълзи, смърт и нещастие. Това е единственият отличителен белег, по който можем да разберем, че Бог е завършил Своето дело на спасението.

Вече би трябвало на всички да е ясно, че да твърдят, че думите на Господ Исус на кръста са означавали, че Божието дело на спасението е завършено, е точно обратното на реалното Божие дело и че това е просто една човешка теория. Това е неправилно тълкуване на думите на Господ, което е измамно и подвеждащо. Няма как да знаем колко хора са се подвели по него. Онези, които сляпо вярват на това и чакат Бог изведнъж да се появи на облак, за да ги заведе в царството Си, докато отказват да разгледат истините, които Всемогъщия Бог е изразил, ще пропуснат своята възможност да се срещнат с Господ. И, разбира се, никога няма да избягат от греха и няма да бъдат напълно спасени. Така въпреки че цял живот са вярвали, всичко ще отиде на вятъра, те са обречени на бедствията и ще бъдат пропъдени от Бог.

Всемогъщият Бог казва, „Христос от последните дни носи живот, носи вечния и непреходния път на истината. Тази истина е пътят, по който човек намира живота, и е единственият път, по който човек познава Бога и получава Неговото одобрение. Ако не търсиш пътя на живота, който дава Христос от последните дни, тогава никога няма да получиш одобрението на Исус и никога няма да бъдеш достоен да влезеш през портата на небесното царство, защото си едновременно марионетка и затворник на историята. Онези, които се ръководят от правила, от букви и са оковани от историята, никога няма да могат да придобият живот, нито пък вечния начин на живот. Това е така, защото всичко, с което разполагат, е мътна вода, към която са се придържали в продължение на хиляди години, вместо водата на живота, която тече от трона. Тези, които не си набавят водата на живота, завинаги ще останат трупове, играчки на Сатаната и синове на ада. Как тогава ще могат да видят Бога? Ако само се придържаш към миналото, само се стремиш да оставиш нещата такива, каквито са били, като стоиш на едно място, и не се опитваш да промениш статуквото и да отхвърлиш историята, няма ли тогава неизменно да си против Бога? Етапите на Божието дело са огромни и могъщи, като бушуващи вълни или гръмотевици, а ти седиш пасивно и очакваш унищожение, вкопчил се в глупостта си и не правиш нищо. По този начин как може да се смяташ за човек, който следва стъпките на Агнеца? Как можеш да докажеш, че Богът, към когото се придържаш, е Бог, който е винаги нов и никога стар? Как думите в пожълтелите ти книги могат да те пренесат в нова епоха? Как те могат да те насочат да търсиш етапите на Божието дело? И как могат да те отведат до небето? Това, което държиш в ръцете си, са букви, които могат да дадат само временна утеха, букви, но не и истини, които могат да дадат живот. Писанията, които четеш, могат само да обогатят езика ти, но те не са философски слова, които биха ти помогнали да опознаеш човешкия живот, а още по-малко пътеките, които могат да те доведат до съвършенство. Това противоречие не ти ли дава храна за размисъл? Не те ли насърчава да осъзнаеш тайните, които се съдържат в него? Способен ли си сам да отидеш на небето, за да се срещнеш с Бога? Можеш ли без Божието пришествие да отидеш на небето, за да се радваш на семейно щастие с Него? Все още ли си мечтаеш? Тогава ти предлагам да спреш да мечтаеш и да погледнеш към този, който работи сега, да погледнеш и да видиш кой върши делото по спасението на човека в последните дни. Ако не го направиш, никога няма да намериш истината и никога няма да намериш живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger