Как Спасителят спасява човечеството с идването си?

6 април 2023

Здравейте! Аз съм Ерик. Когато говорим за Спасителя, всички вярващи са съгласни, че в сетните дни Той непременно ще дойде на земята, за да спаси човечеството. Много пророци са казвали, че Спасителят ще дойде в сетните дни. И така, кой е Спасителят? Различните вероизповедания имат различни тълкувания и различните религии разказват за Него различни неща. Кой е истинският Спасител? Истинският Спасител е Господ, сътворил небесата, земята и всички неща, и е единственият истински Бог, Творецът. Само Господ, който е сътворил всичко, е единственият истински Бог, и само истинският въплътен Бог е Спасителят, Който може да спаси човечеството. Ако не истинският Бог е сътворил всички неща, тогава тази личност не е Творецът и не може да спаси човечеството. Това е нещо, което трябва да изясним. Запомнете! Има само един истински Бог, и само въплътеният Бог е Спасителят. Само истинският въплътен Бог може да изрази истината и да спаси напълно човеството, и да ни отведе на прекрасно място. Лъжливите богове са много, така че не няма нужда да се изброяват всичките, но има само един истински Спасител. И така, кой всъщност е този Спасител? Преди 2000 години. Господ Исус дойде и рече: „Покайте се, защото наближи небесното царство(Матей 4:17). После той бе разпнат, за да изкупи греховете на човека. Той завърши делото на изкуплението и започна Епохата на благодатта, позволявайки на хората да застанат пред Бог, да се молят, да общуват с Бог и да следват Бог досега. Това беше делото на изкуплението на Господ Исус. Господ Исус беше Спасителят, Който слезе сред хората, за да работи над тях. Въз основа на вече видяното, кой е Спасителят? Въплътен Бог, който идва лично да спаси човечеството. Господ Исус извърши делото на изкуплението, прощавайки греховете на хората, но хората пак постоянно грешат и не могат да постигнат истинско покаяние. Божието спасение е в това хората да се разкаят искрено, а не просто да ни прости греховете и толкова. Ето защо Господ Исус обеща, че ще се върне в сетните дни, за да спаси напълно човечеството. Сега Спасителят се върна и е сред нас. Той изрази много истини, за да пречисти човека и да ни спаси от греха, за да можем да се обърнем напълно към Бог и да бъдем придобити от Него, после да влезем в прекрасното място, което Той е приготвил за нас – в Неговото царство. Сега в целия свят има хора, които са чували Божия глас и са били възнесени пред Престола Му. Тях Бог ги съди и пречиства и те имат прекрасно свидетелство. Те са превъзмогналите, които Бог е направил пълноценни. За съжаление има още много хора, които не са чули Божия глас, които не са видели появата и работата на Бог. Тъкмо затова сега ние свидетелстваме как Спасителят спасява човечеството.

Когато говорим за спасение, някои хора имат смътната представа, че Бог изведнъж ще се спусне от небето и направо ще възнесе вярващите, за да избегнат бедствията и да попаднат в рая. Това е човешка представа и фантазия, но не е реалистична. Има още един важен проблем. Всички хора са дълбоко покварени от Сатаната и имат сатанинска природа. Всички живеят в грях, пълни с мръсотия и поквара. Можем ли веднага да се възнесем? Достойни ли сме за Царството Небесно? Ако всички чакат пришествието на Спасителя, вкопчени в тази представа, тя неминуемо ще се окаже лъжовна. Те ще попаднат в беди, ще плачат и ще скърцат със зъби. Тогава как Спасителят спасява човечеството с идването си? Първо, Той ни спасява от греха. Господ Исус тъкмо извърши делото на изкуплението, за да бъдат опростени греховете ни, но въпреки това опрощение, ние пак не можем да не грешим. Не сме се изтръгнали от оковите на греха. Това е неоспорим факт. Бог е свят и праведен. Той се явява на свято място и се крие от мръсотията. Бидейки нечестиви, хората не могат да видят Господ, тъй че как ние, живеейки в грях, можем да бъдем достойни да влезем в Царството Божие? Ето защо Бог се въплъти отново в сетните дни и изразява истините, и върши делото на правосъдието и порицанието, за да пречисти напълно хората и да ни спаси от греха, от Сатаната. Точно така, както казва Всемогъщият Бог: „При все че Исус свърши много работа сред хората, Той успя само да послужи като изкупление за греховността на всички човеци, жертвайки се за греховете им; той не освободи човека от покварения му нрав. За пълно избавление на хората от влиянието на Сатаната e необходимо не само Исус да стане изкупителна жертва за човешките грехове, но и Бог да положи още повече усилия, за да освободи напълно хората от сатанинската поквара. И тъй, човешките грехове вече са опростени и Бог отново се въплъти, за да въведе хората в новия период, да съди и да въздава наказания. Това негово дело пренесе човека в по-висока сфера. Всички подчинили се на Неговата власт ще се радват на по-висша истина и ще бъдат още по-благословени. Те наистина ще живеят в светлината и ще бъдат дарени с истината, пътя и живота(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Предисловие“).

Спасителят вече дойде. Господ Исус се върна в плът като въплъщение на Всемогъщия Бог. Всемогъщият Бог изрази всички истини, които пречистват и спасяват човечеството, вършейки делото на правосъдието, като започна с дома Божи. Никой освен въплътения Бог не може да изрази истината и да спаси човечеството, колкото и да е велик и знаменит. Само въплътеният Бог, който идва на земята, е Христос, нашият Спасител. Какво означава „Христос“? Означава Спасител. И тогава, как Всемогъщият Бог, Христос на сетните дни, върши делото на правосъдието, за да пречисти и спаси човечеството?

Всемогъщият Бог ни казва: „Христос от последните дни борави с различни истини, за да научи човека, за да изложи на показ неговата същност и да направи разрез на думите и делата човешки. Тези думи съдържат различни истини, като например за дълга на човека, за това как той трябва да се подчинява на Бог, да Му бъде верен и да надмогне човешката си същност, както и за мъдростта и нрава на Бог. Всички тези думи са насочени към същината на човека и неговия покварен нрав. Думите, които разкриват как човек отхвърля Бог с презрение, съдържат по-конкретно идеята за това, че човек е въплъщение на Сатаната и вражеска сила срещу Бог. Предприемайки делото на Страшния съд, Бог не просто разкрива човешката природа с няколко думи – Той я излага на показ, справя се с нея и я отхвърля в дългосрочен план. Всички тези различни методи на излагане на показ, справяне и отхвърляне не могат да бъдат заменени с обикновени думи, а с истината, от която човекът е напълно лишен. Само такива методи могат да се наричат съд; само чрез такъв съд човек може да бъде подчинен на Бог и убеден в Неговото съществуване и само така човек може истински да познае Бог. Целта на Божието съдно дело е човекът да види истинското лице на Бог и да научи истината за собственото си непокорство. Съдното дело дава възможност на човека да добие дълбоко разбиране за Божията воля, за целта на Божието дело и за тайните, които са недостъпни за него. То също така дава възможност на човека да узнае и разбере собствената си покварена същност и корените на тази поквара, както да открие грозотата на човека. Тези резултати се постигат чрез съдното дело, понеже същината му е да разкрие пътя, истината и живота на Бог на всички онези, които вярват в Него. Такова е съдното дело, извършвано от Бог(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Христос извършва делото на Страшния съд с помощта на истината“).

В последните дни Бог спасява човечеството, като изразява истината, за да разобличи нашата греховна природа, за да можем да видим корена на нашата греховност и истината за нашето покваряване от Сатаната. Щом човек осъзнае това, той може да изпита истинско съжаление, да презре и възненавиди себе си. Тогава той може да започне да се разкайва искрено и да закопнее да разбере и придобие истината. Когато човек може да практикува истината, той научава как да се подчинява на Бог. Той разбира истината и живее според Божиите слова и истината, тъй като житейската му нагласа започва да се трансформира. Като преживява постоянно правосъдието на Божиите думи, накрая той се пречиства от покварения си нрав. Това е човек, който е бил напълно спасен, и тогава може да влезе в прекрасното място, което Бог е приготвил за човека. Ето защо ние трябва да приемем съда и порицанието в словата на Всемогъщия Бог. Ние трябва да се покаем искрено, наистина да се променим и да станем хора, които се подчиняват на Бог и Го почитат. Само това е истинското спасение и само това ни прави достойни да влезем в Неговото царство.

Ето нещо, което определено изяснихме. Единствено Бог, само Творецът може да спаси човечеството и да ни отведе в онова прекрасно място. Този Бог, този Творец е говорил и работил, за да напътства и спасява човечеството през цялото това време, до днес. Цялата Библия е свидетелство за явяването и работата на Бог. Тя свидетелства, че небесата, земята и всички неща са сътворени от Бог, и свидетелства за явяването и делото на Твореца. Само това единствено въплъщение на истинския Бог, което идва сред нас, е Спасителят. Само Той може да спаси човечеството. Този Спасител трябва да бъде въплътен Бог и да изразява истината. Това е единственият истински Спасител. Всеки така наречен Спасител, който не може да изрази истината, е зъл дух, мамещ хората. Има много лъжливи богове, като знаменитостите, които са били възхвалявани и след смъртта им императорите са ги обявили за богове. Но дали това е достатъчен аргумент? Това са просто покварени човешки същества, които отиват в ада след смъртта си, така че кого могат да спасят? Те не могат да спасят дори себе си и Бог ги наказва за греховете им. Тогава как могат да спасят човечеството? Всички онези императори са умрели отдавна, а сега са всичките в ада. Създадените от тях лъжливи богове в действителност не могат да спасят човечеството. В никакъв случай не вярвайте в лъжливи богове. Това е глупаво и невежо, и несъмнено ще ви тласне към гибел. Помнете, че Спасителят трябва да бъде въплътен Бог, че Той трябва да изразява истината. Това може да идва само от Бог. Всеки така наречен Спасител, който не може да изрази истината, лъже и въвежда хората в заблуждение. Онзи, който не е въплътен Бог, но твърди, че е Бог, е лъжехрист и зъл дух. Тези хора не са спасители и не могат да спасят човечеството. Сатаната и всички бесове се преструват на Бог, но все пак не смеят да претендират, че са Творецът на всички неща. И никак не смеят да твърдят, че са създали човека. Те също не смеят да заяват, че могат да се разпореждат със съдбата на човека. Те просто показват разни знамения и чудеса тук и там, за да вкарат хората в заблуда, да завоюват тяхната вярност. Всичките тези лъжливи богове и зли духове са демони, дяволи, които заблуждават и покваряват хората. Те са врагове на Твореца, единствения истински Бог, и се опитват да откъснат човечеството от Него. Ето защо всички тези демони и зли духове са най-зли врагове на Бог, защото Той ги презира и проклина. Всички, които почитат и се кланят на тези демони и зли духове, ще бъдат прокълнати и унищожени от Бог. Всемогъщият Бог казва, „Но докато старият свят продължава да съществува, Аз ще изливам гнева Си върху неговите народи, открито ще провъзгласявам из цялата вселена Своите закони, с които управлявам, и ще наказвам всеки, който ги нарушава. Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моята воля, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат подновени – небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат подновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатаната, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън – тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бога“, „Думите на Бога към цялата вселена, Глава 26“).

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Leave a Reply

Свържете се с нас в Messenger