Пътят … (3)

В живота Си винаги с удоволствие отдавам ума и тялото Си изцяло на Бог. Само тогава съвестта Ми е без угризения и донякъде спокойна. Онези, които се стремят към живота, трябва първо да отдадат цялото си сърце на Бог; това е предварително условие. Бих искал Моите братя и сестри да се молят с Мен на Бог: „О, Боже! Нека Твоят Дух на небето дари благодат на хората на земята, така че сърцето Ми да може напълно да се обърне към Теб, за да може Духът Ми да бъде воден от Теб, за да мога да видя Твоята обичливост в сърцето и Духа Си и за да могат онези на земята да бъдат благословени да видят красотата Ти. Боже! Нека Твоят Дух още веднъж вдъхнови духа ни, за да бъде любовта ни вечна и неизменна!“. При всеки от нас Бог първо изпитва сърцата ни — и след като сме излели сърцата си в Него, Той започва да води духа ни. Само в нашия дух можем да съзерцаваме Божията обичливост, върховенство и величие. Това е пътят на Светия Дух в човешките същества. Ти имаш ли такъв живот? Преживявал ли си живота на Светия Дух? Духът ти вдъхновен ли е от Бог? Виждал ли си как работи Светият Дух в хората? Отдал ли си цялото си сърце на Бог? Когато отдадеш цялото си сърце на Бог, ти си способен да преживееш живота на Светия Дух директно и Неговото дело ще ти се разкрива постоянно. Тогава ще се превърнеш в човек, който е оползотворен от Светия Дух. Искаш ли да станеш такъв човек? Спомням си как, когато бях вдъхновен от Светия Дух и отдадох сърцето Си на Бог за първи път, паднах пред Него и извиках: „О, Боже! Ти отвори очите Ми и Ми позволи да разбера Твоето спасение. Искам да отдам сърцето Си изцяло на Теб и се моля само да се изпълни Твоята воля, искам единствено сърцето Ми да получи Твоето одобрение в Твое присъствие и се моля само да следвам Твоята воля“. Никога няма да забравя тази молитва. Бях дълбоко развълнуван и избухнах в сълзи от мъка пред Бог. Това беше първата Ми успешна молитва в Божие присъствие като някой, който е бил спасен, и това беше първото желание на сърцето Ми. След това често бях воден от Светия Дух. Имал ли си подобно преживяване? Как е работил Светият Дух в теб? Мисля, че това преживяване се споделя малко или много от всички, които се стремят да обичат Бог — те просто забравят. Ако някой каже, че не е имал такова преживяване, това доказва, че още не е спасен и че все още е под властта на Сатана. Делото на Светия Дух, което е общо за всички нас, е пътят на Светия Дух, а също и пътят на онези, които вярват в Бог и Го търсят. Първият етап от делото, което Светият Дух извършва в хората, е да вдъхнови духа им, след което те започват да обичат Бог и да се стремят към живота, а всички, които вървят по този път, са в потока на Светия Дух. Това не е само движещата сила на Божието дело в континентален Китай, но и в цялата вселена. Той работи така във всеки. Ако човек никога не е бил вдъхновен, това доказва, че той е извън потока на възстановяване. В сърцето Си непрестанно се моля на Бог да вдъхнови всички хора, така че всеки под слънцето да може да бъде воден от Него и да върви по този път. Това може да е само незначителна молба, отправена от Мен към Бог, но Аз вярвам, че Той ще я изпълни. Надявам се всички Мои братя и сестри да се молят да се изпълни Божията воля и делото Му да приключи скоро, така че Неговият Дух на небето да може да бъде спокоен. Това е Моята лична малка надежда.

Вярвам, че щом Бог е успял да започне Своето дело в една цитадела на демони, Той със сигурност може да го направи и в безбройните други из цялата вселена. Ние от последната епоха със сигурност ще видим деня на Божията слава, точно както е казано, че „този, който върви докрай, ще бъде спасен“. Никой не може да замени Бог на този етап от Неговото дело — единствено Самият Бог може да извърши това дело, защото този етап на делото е изключителен, той е етап от делото на завоюването, а хората не могат да завоюват други хора. Хората са завоювани само когато Бог говори със собствената Си уста и действа със собствената Си ръка. От цялата вселена Бог използва страната на големия червен змей като изпитателен полигон, след което Той ще се заеме с това дело из цялата вселена. Така Той ще извърши още по-велико дело в цялата вселена и всички хора във вселената ще получат Божието дело на завоюването. Хората от всяка религия и всяко вероизповедание трябва да приемат този етап от делото. Това е път, който трябва да се поеме — никой не може да го избегне. Готов ли си да приемеш това, което ти е поверено от Бог? Винаги съм чувствал, че приемането на поръчението на Светия Дух е нещо славно. Според Мен това е най-великото поръчение, което Бог дава на човечеството. Надявам се, че Моите братя и сестри ще работят усърдно заедно с Мен и ще приемат това Божие поръчение, за да може Бог да спечели слава в цялата вселена и в царството горе, а животът ни да не бъде напразен. Трябва да направим нещо за Бог или да дадем клетва. Ако хората не преследват никаква цел, когато вярват в Бог, тогава животът им е напразен, а когато дойде време да умрат, те ще видят само синьото небе и прашната земя. Това смислен живот ли е? Не е ли прекрасно, ако можеш да изпълниш Божиите изисквания, докато си жив? Защо винаги си навличаш такива неприятности и защо си все така унил? Да не би да си спечелил нещо от Бог, като постъпваш така? И нима Бог може да спечели нещо от теб? Клетвата, която дадох пред Бог, съдържаше само обещанието на сърцето Ми; не се опитвах да Го заблудя с думи. Никога не бих направил такова нещо — искам само да утеша Бог, Когото обичам със сърцето Си, така че Неговият Дух на небето да може да бъде утешен. Сърцето може да е ценно, но любовта е по-ценна. Бих отдал най-ценната любов в сърцето Си на Бог, за да може Той да се наслади на най-красивото нещо, което имам, и за да може Той да бъде удовлетворен от любовта, която Му отдавам. Готов ли си да отдадеш любовта си на Бог, за да ѝ се наслаждава Той? Готов ли си да я направиш основа на своето съществуване? В Моите изживявания видях, че колкото повече любов отдавам на Бог, толкова повече радост изпитвам в живота; освен това Моята сила е безгранична, Аз с радост посвещавам тялото и ума Си напълно и постоянно имам чувството, че колкото и да обичам Бог, все не е достатъчно. И така, любовта ти незначителна ли е, или е безкрайна и неизмерима? Ако наистина искаш да обичаш Бог, винаги ще имаш още любов, с която да Му отвърнеш — и ако това е така, кой или какво би могло да попречи на твоята любов към Бог?

Бог цени любовта на всеки човек. Към всички, които Го обичат, Неговите благословии се удвояват, защото любовта на човека е толкова трудна за постигане и тя е толкова рядка, че е почти незабележима. Из цялата вселена Бог се е опитвал да иска от хората да отвърнат на любовта Му, но през всичките епохи досега едва малцина — шепа хора — някога са Му отвръщали с истинска любов. Доколкото си спомням, Петър беше един от тях, но той беше воден от самия Исус и едва в момента на смъртта си той отдаде цялата си любов на Бог, след което животът му приключи. И така, в тези отвратителни условия, Бог стесни обхвата на Своето дело във вселената и използва страната на големия червен змей като демонстрационна зона, като съсредоточи цялата Си енергия и Своите усилия на едно място, за да направи делото Си по-ефективно и по-полезно за Своето свидетелство. Именно при тези две условия Бог прехвърли Своето дело от цялата вселена при хората с най-ниска заложба — тези в континентален Китай, и започна Своето любящо дело на завоюването. Божият план е, след като накара всички да Го обикнат, Той да извърши следващия етап от Своето дело. Така Неговото дело постига най-голям ефект. Обхватът на Неговото дело има както ядро, така и ограничения. Ясно е колко висока цена е платил Бог и колко усилия е положил, когато е извършвал Своето дело в нас, за да дойде нашият ден. Това е нашата благословия. Следователно това, което обърква представите на хората, е, че западняците ни завиждат за хубавото място, на което сме родени, но всички ние се възприемаме като низши и бедни. Не е ли Бог този, който ни издига? Западняците уважават потомците на големия червен змей, които винаги са били потъпквани — това наистина е нашата благословия. Когато си мисля за това, Ме обзема Божията доброта, Неговата нежност и близост. Това показва, че всичко, което Бог прави, е несъвместимо с човешките представи. Макар всички тези хора да са прокълнати, Той не е подвластен на закона и умишлено премести центъра на Своето дело на това парче земя. Затова се радвам, затова се чувствам безмерно щастлив. Като някой, Който поема водеща роля в делото, точно както първосвещениците сред израилтяните, Аз съм способен непосредствено да изпълнявам делото на Духа и да служа на Божия Дух пряко; Това е Моята благословия. Кой би дръзнал да си представи подобно нещо? Но днес това неочаквано ни се случи. Това наистина е огромна радост, която заслужава да отпразнуваме. Надявам се Бог да продължи да ни благославя и да ни издига, за да може онези от нас, които живеят на това бунище, да бъдат оползотворени от Бог добре и така да се отплатят за Неговата любов.

Пътят, по който вървя сега, е да се отплащам за Божията любов, но постоянно имам чувството, че не това е Божието намерение, нито е пътят, по който трябва да вървя. Да бъдеш оползотворен от Бог добре — това е Божието намерение и това е пътят на Светия Дух. Може и да греша, но мисля, че това е Моят път, защото много отдавна се заклех пред Бог, че искам Той да Ме води, за да мога да стъпя на пътя, по който трябва възможно най-бързо да тръгна, и да изпълня Божието намерение възможно най-скоро. Каквото и да мислят другите, Аз вярвам, че да следвам Божията воля е от първостепенно значение. Нищо не е по-важно в живота Ми и никой не може да Ме лиши от това право. Това е Моето лично виждане и може би има хора, които не могат да го разберат, но не мисля, че трябва да оправдавам това пред когото и да е. Ще поема по пътя, по който трябва — щом разпозная пътя, по който трябва да вървя, ще го поема и няма да отстъпя. Така се връщам към тези слова: в сърцето Си съм решен да следвам Божията воля. Сигурен съм, че Моите братя и сестри няма да са критични към Мен! Като цяло, от Моя лична гледна точка, другите могат да казват каквото си искат, но Аз чувствам, че най-важно е да следвам Божията воля и че нищо не трябва да Ме спира в това. Следването на Божията воля никога не може да бъде погрешно! И това не е действие в името на личния интерес! Вярвам, че Бог е надникнал в сърцето Ми! И така, как трябва да разбираш това? Готов ли си да се жертваш за Бог? Готов ли си да бъдеш оползотворен от Бог? Даваш ли обет да следваш Божията воля? Надявам се, че словата Ми могат да бъдат полезни на Моите братя и сестри. Макар в Моите прозрения да няма нищо задълбочено, Аз все пак ви казвам за тях, за да можем да споделяме най-съкровените си чувства, без никакви прегради помежду ни, и за да бъде Бог завинаги сред нас. Тези слова идат от сърцето Ми. Добре! Това е всичко, за което искам да говоря от сърце днес. Надявам се, че Моите братя и сестри ще продължат да работят усърдно и нека Божият Дух винаги бди над нас!

Предишна: Пътят … (2)

Следваща: Пътят … (4)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger