Глава 100

Аз презирам всички онези, които не съм предопределил и избрал. Следователно трябва да извадя тези хора от дома Ми един по един, като така направя храма Ми свят и неопетнен, дома Ми — винаги нов и никога стар, Моето свято име — способно да се разпространява завинаги и Моя свят народ — способен да стане Мои възлюбени хора. Такава картина, такъв дом, такова царство е Моята цел и Моето обиталище. Това е основата на Моето сътворение на всички неща. Никой не може да му повлияе или да го промени. Само Аз и Моите възлюбени синове ще живеем в него заедно и никой няма да има позволение да го тъпче под краката си, нищо няма да има позволение да го заеме, а още по-малко ще е възможно да се случи нещо неприятно. Всичко ще бъде възхваляване и аплодиране и всичко ще бъде гледка, невъобразима за човек. Аз желая само вие да принасяте цялата си сила на Мен с цялото си сърце и ум и с най-доброто, на което сте способни. Дали днес, или утре, дали полагате труд за Мен, или получавате благословии, всички вие трябва да упражнявате вашата мярка за сила за царството Ми. Това е задължение, което всички сътворени хора трябва да поемат, и то трябва да бъде извършено и изпълнено по този начин. Аз ще мобилизирам всички неща да полагат труд за вечното подновяване на красотата на Моето царство и за хармоничността и обединението на Моя дом. Никой няма позволение да Ми противостои и който го прави, трябва да претърпи правосъдие и да бъде проклет. Сега Моите проклятия започват да се стоварват върху всички нации и всички народи, а Моите проклятия са дори по-строги, отколкото Моето правосъдие. Сега е време да започне осъждането на всички хора, затова то е наречено проклятия. Това е така, защото сега е последната епоха, а не времето на сътворението. Със смяната на епохите темпото на Моето дело сега е много различно. Поради нуждите на делото Ми хората, от които се нуждая, също са различни. Онези, които трябва да бъдат изоставени, ще бъдат изоставени; онези, които трябва да бъдат отсечени, ще бъдат отсечени; онези, които трябва да бъдат убити, ще бъдат убити; и онези, които трябва да останат, ще останат. Това е неизбежна тенденция, независима от човешката воля, и никой човек не може да я промени. Тя трябва да бъде изпълнена според Моята воля! Аз изоставям онези, които желая да изоставя, и пропъждам онези, които желая да пропъдя. Никой не трябва да действа своеволно. Аз позволявам да останат на онези, които желая да останат, и обичам онези, които желая да обичам. Това трябва да бъде извършено според волята Ми! Аз не действам според плътски чувства. При Мен има само праведност, правосъдие и гняв — няма никакви плътски чувства. В Мен няма и най-малка следа от човешкото, защото Аз съм Самият Бог, Божията личност. Всички хора виждат тази Моя страна, която е Моята човешка природа, а не са видели страната на Моята божественост. Те наистина са слепи и объркани!

Вие трябва да пазите в сърцата си това, което ви казвам, трябва да разбирате Моето сърце чрез Моите слова и да показвате загриженост към Моето бреме. Тогава вие ще познаете Моето всемогъщество и ще видите Моята личност. Защото Моите слова са мъдри слова и никой не може да разбере принципите или законите зад тях. Хората мислят, че Аз практикувам измама и нечестие, и не Ме познават чрез словата Ми, а напротив, хулят срещу Мен. Те са толкова слепи и невежи! Липсва им и най-малка проницателност. Всяко изречение, което изричам, носи власт и правосъдие и никой не може да промени словата Ми. След като словата Ми излязат, със сигурност нещата ще бъдат извършени според тях; това е Моят нрав. Моите слова са власт и който ги промени, обижда Моето порицание и Аз трябва да го поразя. В сериозните случаи тези хора разоряват собствения си живот и слизат в Хадес или в бездънната пропаст. Това е единственият начин, по който Аз се разправям с човечеството, и човекът няма как да го промени — това е Мой управленски закон. Запомнете това! Никой няма позволение да нарушава Моя закон. Нещата трябва да се извършат според волята Ми! В миналото Аз бях твърде невзискателен към вас и вие срещахте само Моите слова. Словата, които изричах относно поразяване на хора, все още не са се изпълнили. Но от днес всички бедствия (тези, които са свързани с Моите управленски закони) ще идват едно след друго, за да накажат всички онези, които не се подчиняват на волята Ми. Трябва да има поява на факти — в противен случай хората няма да могат да видят Моя гняв, а ще се покваряват отново и отново. Това е стъпка от Моя план за управление и това е начинът, по който Аз върша следващата стъпка от делото Ми. Казвам ви това предварително, за да можете да избегнете извършване на нарушение и излагане на вечна гибел. Тоест, от днес нататък Аз ще накарам всички хора, с изключение на Моите първородни синове, да заемат полагащото им се място в съответствие с Моята воля и ще ги порицавам един по един. Няма да позволя на нито един от тях да се отърве. Само да посмеете да се развращавате отново! Само да посмееш да се бунтуваш отново! Казвал съм преди, че Аз съм праведен към всички, че нямам ни най-малко чувство и това идва да покаже, че Моят нрав не трябва да бъде оскърбяван. Това е Моята личност. Никой не може да промени това. Всички хора чуват словата Ми и всички хора виждат Моя славен лик. Всички хора трябва да Ми се покоряват напълно и изцяло — това е Мой управленски закон. Всички хора в цялата вселена и по краищата на земята трябва да Ме възхваляват и прославят, защото Аз съм Самият единствен Бог, защото Аз съм Божията личност. Никой не може да промени Моите думи и слова, Моето говорене и поведение, тъй като това са неща единствено за Мен и са неща, които притежавам от най-древни времена и които ще съществуват завинаги.

Хората таят намерението да Ме изпитат и искат да намерят нещо в словата Ми, което могат да използват срещу Мен, за да Ме наклеветят. Трябва ли Аз да бъда клеветен от теб? Трябва ли Аз да бъда съден лекомислено? Трябва ли Моето дело да бъде обсъждано лекомислено? Вие наистина сте пасмина, която не знае кое е добро за вас! Вие не Ме познавате изобщо! Какво е хълмът Сион? Какво е Моето обиталище? Каква е добрата Ханаанска земя? Каква е основата на сътворението? Защо повтарям тези слова през последните няколко дни? Хълмът Сион, Моето обиталище, добрата Ханаанска земя, основата на сътворението — за всички тези неща се говори във връзка с Моята личност (във връзка с тялото). Всички хора смятат, че това са физически съществуващи места. Моята личност е хълмът Сион; той е Моето обиталище. Всеки, който навлиза в духовния свят, ще изкачи хълма Сион и ще навлезе в Моето обиталище. Аз създадох всички неща в Моята личност; тоест всички неща бяха създадени в тялото, следователно то е основата. Защо казвам, че вие ще се върнете в тялото заедно с Мен? Там се крие първоначалното значение. Точно като названието „Бог“ тези съществителни нямат смисъл сами по себе си, а по-скоро са различни имена, с които Аз назовавам различни места. Така че не обръщайте твърде голямо внимание на тяхното буквално значение, а се съсредоточете само върху чуването на Моите слова. Трябва да ги видите по този начин и тогава ще можете да разберете волята Ми. Защо ви напомням отново и отново, че в словата Ми има мъдрост? Колко измежду вас са се опитвали да разберат смисъла зад това? Всички вие анализирате сляпо и сте неразумни!

Вие все още не разбирате повечето от нещата, които съм изричал в миналото. Вие оставате в състояние на съмнение и не можете да удовлетворите сърцето Ми. Когато станете сигурни за всяко изречение, което изричам, тогава животът ви ще узрее. За Мен един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден; как мислите за времето, за което говоря? Как бихте го обяснили? Вие не го тълкувате правилно! И освен това, повечето хора се безпокоят за това с Мен, като желаят да намерят нещо, което да използват срещу Мен — вие не знаете кое е добре за вас! Внимавай, защото иначе Аз ще те поразя! Когато настъпи денят, в който всичко ще е станало ясно, вие ще разберете напълно. Сега Аз все още не ви казвам (сега е времето за изобличаване на хората; всички трябва да са внимателни и предпазливи, за да могат да изпълнят волята Ми). Аз ще изоблича всички хора чрез Моите слова и техните първоначални форми ще бъдат разкрити, за да покажат дали са верни, или не. Ако някой е блудница или Езавел, Аз трябва да го изоблича. Преди съм казвал, че върша неща, без да си мръдна пръста, и че използвам само словата Си, за да изобличавам хората. Аз не се боя от маски; щом произнеса словата Си, ти трябва да разкриеш своя първоначален вид и независимо колко добре се предрешваш, Аз със сигурност ще го прозра. Това е принципът на Моите дела — използвам само слова и не влагам никаква сила. Хората се безпокоят дали Моите слова ще се изпълнят, или не, и стават нетърпеливи заради Мен и се притесняват за Мен, но тези усилия наистина не са нужни. Те са цена, която не е нужно да се плаща. Ти се тревожиш за Мен, но твоят собствен живот узрял ли е? Ами твоята собствена съдба? Запитвай се често и не бъди небрежен. Всички хора трябва да разгледат делото Ми и чрез Моите действия и Моите слова да видят Моята личност, да Ме познават повече, да познават Моето всемогъщество, да познават Моята мъдрост и да знаят средствата и начините, чрез които Аз създадох всички неща, и затова да Ми принасят неспирно хвалебствие. Аз ще накарам всички хора да видят върху кого полагам ръцете на Моите управленски закони, върху кого работя, какво желая да извърша и какво желая да изпълня. Това е нещо, което трябва да бъде постигнато от всеки един човек, защото това е Мой управленски закон. Аз ще извърша това, което казвам. Никой не трябва да анализира словата Ми небрежно. Всички трябва да видят принципите зад Моите дела чрез словата Ми и от словата Ми да познаят що е Моят гняв, що е Моето проклятие и що е Моето правосъдие. Всички тези неща почиват върху Моите слова и са неща, които всеки един човек трябва да види във всяко едно от Моите слова.

Предишна: Глава 99

Следваща: Глава 101

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger