Глава 120

Сион! Ликувай! Сион! Пей! Аз се завърнах триумфално, завърнах се победоносно! Всички народи! Побързайте да се подредите в редица! Всички неща на творението! Спрете сега, защото Моята личност е обърната към цялата вселена и се явява на Изток от света! Кой смее да не коленичи в преклонение? Който смее да не Ме нарече истинският Бог? Кой смее да не погледне нагоре с изпълнено със страх сърце? Кой смее да не възхвалява? Кой смее да не ликува? Народът Ми ще чуе гласа Ми и синовете Ми ще оцелеят в царството Ми! Планини, реки и всички неща ще се веселят безкрайно и ще скачат безспир. По това време никой няма да посмее да отстъпи и никой няма да посмее да се надигне в съпротива. Това е Моето чудесно дело и нещо повече, това е Моята велика мощ! Ще накарам всички неща да се боят от Мен в сърцата си и дори повече от това, ще накарам всичко да Ме хвали! Това е крайната цел на Моя план за управление от шест хиляди години и това е, което съм постановил. Нито един човек, предмет или събитие не смее да се надигне, за да Ми се съпротивлява или да Ми се противопоставя. Целият Мой народ ще се стече към Моята планина (с други слова, света, който по-късно ще създам) и ще Ми се подчини, защото Аз имам величие и правосъдие и притежавам власт. (Това се отнася за времето, когато съм в тялото. Аз също притежавам власт в плътта, но тъй като ограниченията на времето и пространството не могат да бъдат преодолени в плътта, не може да се каже, че съм получил пълна слава. Въпреки че придобивам първородните синове в плътта, не може да се каже, че съм придобил слава. Едва когато се върна в Сион и променя външния Си вид, ще може да се каже, че притежавам власт — тоест, че съм придобил слава.) Нищо няма да е трудно за Мен. Чрез словата от устата Ми всичко ще бъде унищожено и чрез словата от устата Ми всичко ще възникне и ще бъде завършено. Такава е Моята велика мощ и такава е Моята власт. Тъй като съм пълен с мощ и власт, никой не може да посмее да Ми попречи. Вече съм триумфирал над всичко и вече съм спечелил победа над всички бунтовни синове. Събирам Моите първородни синове заедно с Мен, за да се върнем в Сион. Аз не ще се върна в Сион сам. Затова всички ще видят Моите първородни синове и така ще се научат да се боят от Мен в сърцата си. Това е Моята цел да придобия първородните синове и това е Моят план от сътворението на света.

Когато всичко е готово, това ще бъде денят на Моето завръщане в Сион и този ден ще бъде отбелязан от всички народи. Когато се върна в Сион, всички неща на земята ще замлъкнат и всички на земята ще бъдат в мир. Когато се върна в Сион, всичко ще възвърне първоначалния си вид. Тогава ще започна делото Си в Сион. Ще накажа нечестивите, ще възнаградя добрите, ще приведа в сила праведността Си и ще изпълня правосъдието Си. Ще използвам словата Си, за да постигна всичко, като накарам всички хора и всички неща да изпитат наказващата Ми ръка и ще накарам всички хора да видят пълната Ми слава, пълната Ми мъдрост и пълното Ми изобилие. Никой няма да посмее да се изправи, за да съди, защото в Мен всички неща са постигнати. И нека в това всеки види пълното Ми достойнство и вкуси пълната Ми победа, защото в Мен всичко се проявява. От това е възможно да се види Моята велика мощ и Моята власт. Никой няма да посмее да Ме обиди и никой няма да посмее да Ми попречи. В Мен всичко е открито. Кой би посмял да скрие нещо? Сигурен съм, че няма да покажа милост към този човек! Такива несретници трябва да получат суровото Ми наказание и такава измет трябва да бъде изчистена от погледа Ми. Ще ги управлявам с железен скиптър и ще използвам властта Си, за да ги съдя без ни най-малка милост и без изобщо да щадя чувствата им, защото Аз съм Самият Бог, Който е без плътски чувства и е величествен и не може да бъде оскърбен. Всички трябва да разберат и видят това, за да не стане така, че да бъдат поразени и унищожени от Мен „без повод и причина“, защото Моят жезъл ще порази всички, които Ме оскърбяват. Не Ме интересува дали познават Моите управленски закони. Това няма да има значение за Мен, тъй като Моята личност не търпи да бъде оскърбявана от някого. Ето защо се казва, че Аз съм лъв. Когото докосна, го повалям. Ето защо се казва, че сега е богохулство да се каже, че Аз съм Богът на състраданието и любящата доброта. По същество Аз не съм агне, а лъв. Никой не смее да Ме оскърбява — Аз ще накажа със смърт незабавно и без милост всеки, който Ме оскърби. Това е достатъчно, за да покажа Моя нрав. Следователно в последната епоха голяма група хора ще трябва да се оттеглят, което ще бъде трудно за хората да понесат, но от Своя страна Аз съм спокоен и щастлив и изобщо не виждам това като трудна задача. Такъв е Моят нрав.

Надявам се, че всеки човек ще се покори на всичко, което е от Мен, с богопокорно сърце. Ако го направят, със сигурност ще благословя човечеството изобилно, защото, както съм казал, онези, които са съвместими с Мен, ще бъдат запазени, докато онези, които са враждебни спрямо Мен, ще бъдат прокълнати. Аз съм разпоредил това и никой не може да го промени. Нещата, които съм определил, са неща, които съм завършил, и всеки, който им се противопостави, ще бъде наказан незабавно. В Сион имам всичко необходимо и всичко, което желая. В Сион няма и намек за света и в сравнение със света той е богат и величествен дворец. Никой никога обаче не е влизал в него и следователно в човешкото въображение той изобщо не съществува. Животът в Сион е различен от живота на земята. На земята животът е ядене, носене на дрехи, игра и търсене на удоволствие, докато в Сион е много по-различно. Това е животът на Отца и синовете, потопени в радост, винаги изпълващи цялото пространство на вселената, но винаги идващи заедно в унисон. Сега, когато се стигна дотук, ще ви кажа къде се намира Сион. Сион е мястото, където пребивавам. Той е местоположението на Моята личност. Следователно Сион трябва да бъде свято място и трябва да е далеч от земята. Ето защо казвам, че презирам хората, предметите и вещите на земята и ненавиждам яденето, пиенето, игрите и търсенето на удоволствия на плътта, защото колкото и да са приятни земните удоволствия, те не могат да се сравнят с живота в Сион. Това е разликата между небето и земята и няма начин двете да се сравняват. Причината, поради която има много загадки на земята, които човекът не може да реши, е че хората не са чували нищо за Сион. Е, къде точно е Сион? На друга планета ли е, както си го представят хората? Не! Това е просто фантазия в съзнанието на човек. Третото небе, което съм споменавал, се смята от човека като имащо предзнаменователно значение, но това, което хората разбират според своите представи, е точно противоположно на това, което Аз имам предвид. Третото небе, споменато тук, не е ни най-малко неистинско. Ето защо казвам, че няма да унищожа слънцето, луната, звездите и небесните тела и няма да премахна небето и земята. Мога ли да разруша Моето жилище? Мога ли да премахна планината Сион? Не е ли това смехотворно? Третото небе е Моето жилище. Това е планината Сион и това е абсолютно. (Защо казвам, че това е абсолютно? Това е така, защото това, което казвам сега, изобщо не може да бъде разбрано от човека, той може само да го чуе. Границите на човешкото мислене просто не могат да го обхванат и затова сега няма да говоря повече за Сион, за да не го смятат хората за измислица.)

След като се завърна в Сион, тези на земята ще продължат да Ме възхваляват, както в миналото. Тези верни полагащи труд ще чакат, както винаги, за да полагат труд за Мен, но тяхната функция ще е приключила. Най-доброто, което могат да направят, е да обмислят обстоятелствата на Моето присъствие на земята. По онова време ще започна да донасям бедствие върху онези, които ще претърпят нещастие — въпреки това всички вярват, че Аз съм праведен Бог. Със сигурност няма да накажа тези верни полагащи труд, но ще им позволя само да получат Моята благодат. Защото казах, че ще накажа всички злодеи и че тези, които вършат добри дела, ще получат материалните блага, което давам, демонстрирайки, че Аз съм Самият Бог на праведността и верността. При завръщането Си в Сион Аз ще започна да се обръщам към всяка нация в света. Ще доведа до спасение израилтяните и ще накажа египтяните. Това е следващият етап от Моето дело. Моето дело тогава няма да бъде същото, както е в наши дни: то няма да бъде работа в плътта, но ще надхвърли плътта напълно — и както казах, така ще бъде направено, и както заповядах, така ще се случи. Каквото и да се говори, стига да е изречено от Моите уста, веднага ще се изпълни в действителност. Това е истинското значение на Моето изречено слово и неговото изпълнение, което се случва в същото време, тъй като самото Мое слово е власт. Сега говоря за някои общи неща като начин да дам на хората на земята няколко насоки, така че да не се лутат в безпорядък. Когато дойде това време, всичко ще бъде уредено от Мен и никой не трябва да действа своеволно, за да не бъде поразен от ръката Ми. В представите на хората всичко, за което говоря, е неясно, защото в края на краищата човешкият начин на мислене е ограничен и човешката мисъл е толкова далеч от това, за което говорих, колкото е далеч земята от небето. Следователно никой не може да разбере това. Единственото нещо, което трябва да направите, е да се приведете в съответствие с това, което казвам — това е неизбежният ход на нещата. Аз казах: „В последните дни ще се появи звярът, за да преследва народа Ми, а онези, които се страхуват от смъртта, ще бъдат белязани с печат, за да бъдат отнесени от звяра. Онези, които са Ме видели, ще бъдат убити от звяра“. „Звярът“ в тези слова несъмнено се отнася до Сатана, този, който подвежда човечеството. Това означава, че когато се върна в Сион, голяма група полагащи труд ще се оттеглят, тоест ще бъдат отнесени от звяра. Всички тези създания ще отидат в бездънната пропаст, за да получат Моето вечно наказание. „Тези, които са Ме видели“ се отнася до тези верни полагащи труд, които са били завоювани от Мен. „Са Ме видели“ се отнася до това, че са били завоювани от Мен. „Убити от звяра“ се отнася за Сатана, когото Аз победих, който не смее да се надигне, за да Ми се противопостави. С други думи, Сатана няма да посмее да извърши каквато и да е работа върху полагащите труд и следователно душите на тези хора ще бъдат спасени. Това е казано заради способността им да Ми бъдат верни и това означава, че тези верни полагащи труд ще могат да получат Моята благодат и Моята благословия. Следователно Аз казвам, че душите им ще бъдат спасени. (Това не се отнася до възнесението на третото небе, което е само представа на човека.) Обаче онези зли слуги ще бъдат отново вързани от Сатана и след това ще бъдат хвърлени в бездънната пропаст. Това е Моето наказание за тях, това е тяхното възмездие и това е наградата за греховете им.

Тъй като темпото на Моето дело се ускорява, времето Ми на земята постепенно намалява. Датата на Моето завръщане в Сион наближава. Когато делото Ми на земята приключи, ще дойде време за завръщането Ми в Сион. Аз изобщо не желая да живея на земята, но в името на Моето управление, в името на Моя план, Аз понесох всички страдания. Днес времето вече е настъпило. Аз ще ускоря темпото Си и никой няма да може да Ме настигне. Независимо дали човек може да го разбере, или не, Аз ще ви кажа в подробности всичко, което човек не е в състояние да разбере, но което трябва да знаете на земята. Затова казвам, че Аз съм Самият Бог, Който надхвърля времето и пространството. Ако не беше Моята цел да придобия първородните синове и по този начин да победя Сатана, Аз вече щях да съм се върнал в Сион. Ако не беше така, Аз просто никога нямаше да създам човечеството. Аз презирам света на хората и ненавиждам хората, които са отделни от Мен, до степен, че обмислям унищожаването на цялото човечество с един замах. Но в делото Ми има ред и структура, чувство за пропорция и мярка и това не е случайно. Всичко, което правя, има за цел да победя Сатана и още повече има за цел да Ми даде възможност да бъда заедно с първородните Си синове възможно най-скоро. Това е Моята цел.

Предишна: Глава 119

Следваща: Въведение

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger