Глава 108

В Мен всеки може да намери мир и всеки може да намери свобода. Тези, които са извън Мен, не могат да намерят нито свобода, нито щастие, защото Духът Ми не е с тях. Такива хора се наричат бездуховни мъртъвци, а тези, които са в Мен, Аз наричам „живи същества, притежаващи дух“. Те Ми принадлежат и неизбежно ще се върнат пред Моя трон. Обслужващите и онези, които принадлежат на дяволи, са бездуховни мъртъвци и трябва да бъдат унищожени и предадени на небитието. Това е тайната на Моя план за управление и тя е част от Моя план за управление, който човечеството не може да проумее. И въпреки това Аз го обявих пред всички. Онези, които не Ми принадлежат, са против Мен, а онези, които Ми принадлежат, са съвместими с Мен. Това е абсолютно неопровержимо и това е принципът, който стои в основата на Моя съд над Сатана. Този принцип трябва да бъде известен на всички, за да могат те да видят Моята праведност и справедливост. Всички, които произлизат от Сатана, ще бъдат съдени, изгорени и превърнати в пепел. Това е Моят гняв и чрез него още по-добре се изразява нравът Ми. Отсега нататък Моят нрав ще се проявява открито; той постепенно ще бъде разкрит на всички народи и всички страни, на всички вероизповедания, на всички секти и на представителите на всички сфери на живота. Нищо няма да бъде скрито, всичко ще бъде разбулено. Аз съм длъжен да направя това (за да не бъдат нарушавани Моите управленски закони от първородните Ми синове, а също и за да използвам Своя разкрит нрав за съд над всички народи и всички страни), защото Моят нрав и принципът, залегнал в основата на Моите действия, са най-съкровените тайни за човечеството. Това е Моят план за управление и това са етапите на Моето дело. Никой не може лесно да промени това. Вече изживях пълното въплъщаване на нрава на Моята божественост в Моята човечност, затова не позволявам на никого да обижда Моята човечност. (Всичко, което съм изживял, има божествен нрав; ето защо преди съм казвал, че Аз съм Сам Бог, който излезе извън границите на нормалната човечност.) Със сигурност няма да простя на никого, който Ме обижда, и ще го оставя да изчезне завинаги! Запомнете! Това е Моето решение; с други думи, това е неразделна част от Моите управленски закони. Всеки трябва да го разбере: личността, която съм, е Бог; нещо повече — тя е Самият Бог. Това вече трябва да е ясно! Не казвам нищо случайно. Говоря ясно и показвам всичко ясно, докато не го разбереш напълно.

Ситуацията е много напрегната; изисквам от вас да сте свидетели на името Ми, да Ме изживявате и да сте Мои свидетели във всяко отношение, не само в Моя дом, но и в още по-голяма степен извън него. Тъй като сега са последните времена, всичко вече е готово и запазва първоначалния си вид и това никога няма да се промени. Тези, които трябва да бъдат прокудени, ще бъдат, а онези, които трябва да бъдат запазени, ще бъдат запазени. Не се опитвайте да се отдръпнете или да останете насила; не се опитвайте да пречите на управлението Ми и да разрушите плана Ми. От човешка гледна точка Аз винаги проявявам любов и състрадание към човечеството, но от Моя гледна точка нравът Ми е различен в зависимост от етапите на Моето дело, защото Аз съм Самият практичен Бог, Аз съм Самият единствен Бог! Аз съм едновременно неизменен и постоянно променящ се. Това е нещо, което никой не може да проумее. Едва след като ви разкажа за това и ви го обясня, ще добиете ясна представа за него и ще можете да го разберете. За Моите синове Аз съм любящ, състрадателен, праведен и дисциплиниращ, но не осъждащ (с това имам предвид, че не унищожавам първородните синове). А за всички останали, освен синовете Ми, Аз непрестанно се променям в зависимост от смяната на епохите: мога да бъда любящ, състрадателен, праведен, величествен, осъждащ, гневен, проклинащ, изгарящ и накрая унищожаващ плътта им. Унищожените ще загинат заедно със своя дух и душа. Но що се отнася до обслужващите, ще бъдат запазени само техните дух и душа (и как точно прилагам това на практика, ще ви кажа по-късно, за да можете да разберете). Те обаче никога няма да бъдат свободни и никога няма да бъдат простени, тъй като са по-низши от Моя народ и са му подчинени. Причината, поради която изпитвам такова презрение към обслужващите, е, че всички те са потомци на големия червен змей. Потомци на големия червен змей са и онези, които не са обслужващи. С други думи, всички хора, които не са първородни синове, са потомци на големия червен змей. Когато казвам, че всички, осъдени на погибел, Ме възхваляват вечно, имам предвид, че вечно ще полагат труд за Мен. Това не може да се промени. Тези хора винаги ще бъдат роби, добитък и коне. Мога да ги пратя на заколение по всяко време и мога да властвам над тях по Свое желание, тъй като те са потомци на големия червен змей и не носят Моя нрав. Като потомци на големия червен змей те носят неговия нрав, тоест имат нрав на зверове. Това е абсолютна истина, неизменна вовеки! Това е така, защото всичко това беше предопределено от Мен. Никой не може да го промени (искам да кажа, че няма да позволя на никого да действа срещу това правило); ако се опиташ, ще те поразя!

За да разберете до какъв етап е напреднал Моят план за управление и Моето дело, трябва да се съсредоточите върху тайните, които ви разкрих. Вижте какво правя със собствените Си ръце и вижте над кого се стоварват Моят съд и Моят гняв. Това е Моята праведност. Планирам делото Си и управлявам плана Си според тайните, които ви разкрих. Никой не може да промени това; то трябва да се прави стъпка по стъпка, според Моето желание. Тайните са пътят, по който се движи Моето дело, както и знаците, обозначаващи етапите на Моя план за управление. Никой не бива да добавя нищо към Моите тайни или да премахва нещо от тях, тъй като ако тайната е невярна, тогава пътят е погрешен. Защо ви разкривам тайните Си? Каква е причината? Кой от вас може ясно да обясни? Освен всичко друго казах, че тайните представляват пътят, така че за какво се отнася този път? Това е процесът, през който преминавате от плътта към тялото, и е важен етап. След като разкрия тайните Си, човешките представи постепенно се премахват, а мислите на хората постепенно отслабват. Това е процесът на навлизане в духовната сфера. Затова казвам, че работата Ми протича на етапи и не е абстрактна — това е реалността и това е Моят начин на работа. Никой не може да промени това и никой не може да го постигне, защото Аз съм Самият единствен Бог! Работата Ми се извършва лично от Мен. Целият вселенски свят се намира единствено под Мой контрол и е създаден единствено от Мен. Кой се осмелява да не Ме слуша? (Когато казвам „единствено от Мен“, имам предвид от Самия Бог, тъй като личността, която съм, е Самият Бог. Затова не се вкопчвайте толкова здраво в представите си.) Кой се осмелява да тръгне против Мен? Те ще понесат тежко наказание! Видяхте какво се случи с големия червен змей! Това е краят му, и той е неизбежен. Работата трябва да бъде извършена от Мен, за да бъде посрамен големият червен змей. Той никога повече няма да може да се надигне, ще бъде унищожен завинаги! Сега започвам да разкривам тайни. (Запомнете! Повечето разкрити тайни са неща, които вие често изричате, но които никой не разбира.) Казвал съм, че всичко, което хората възприемат като недовършено, вече е завършено в Моите очи, а онова, което Аз възприемам само като начало, на хората изглежда вече завършено. Парадоксално ли е това? Не. Хората мислят така, защото имат свои собствени представи и мисли. Нещата, които планирам, се постигат чрез словото Ми (започват, когато Аз кажа, и завършват, когато Аз кажа). Не мисля обаче, че нещата, които съм казал, са вече завършени. Причината за това е, че за това, което правя, има ограничение във времето. Затова ги възприемам като недовършени, макар в плътските очи на хората (поради разликата в тяхното разбиране за времето) всичко това вече да е завършено. В днешно време, заради тайните, които разкривам, повечето хора се отнасят с подозрение към Мен. Заради натиска на действителността и защото намеренията Ми не съвпадат с представите на хората, те Ми се противопоставят и Ме отричат. Това е Сатана, който попада в капана на собствените си машинации. (Хората искат да получат благословии, но не са очаквали Бог да бъде толкова несъвместим със собствените им представи и затова те се отдръпват.) Това също е резултат от делото Ми. Всички хора трябва да Ме възхваляват, да Ми ръкопляскат и да Ме славят. В Моите ръце е абсолютно всичко и всичко Ми е подсъдно. Когато всички народи се стекат при планината Ми и първородните синове се върнат с победа, това ще бъде крайната точка на Моя план за управление. Това ще бъде моментът на завършване на Моя шестхилядолетен план за управление. Всичко е уредено лично от Мен — казвал съм го много пъти. Тъй като все още живеете в рамките на вашите представи, на Мен Ми се налага многократно да го подчертавам, за да не правите никакви грешки, които биха нарушили плана Ми. Хората не могат да Ми съдействат, както не могат и да вземат участие в Моето управление, тъй като сега вие все още сте плът и кръв (въпреки че Ми принадлежите, вие все още живеете в плът). Затова казвам, че тези, които са плът и кръв, не могат да получат Моето наследство. Това е и основната причина да ви насърчавам да навлезете в духовната сфера.

В света земетресенията предвестяват началото на бедствие. Първо променям света, т.е. земята. Следват мор и глад. Това е Моят план и това са Моите стъпки и Аз мобилизирам всичко в услуга на Себе си, за да завърша Моя план за управление. Така целият вселенски свят ще бъде унищожен дори без Моята пряка намеса. Когато за първи път станах плът и бях прикован към кръста, земята се разтресе необичайно силно; същото ще бъде и когато настъпи краят. В момента, в който премина от плът в духовната сфера, ще започнат земетресения. Така първородните синове ще бъдат напълно незасегнати от бедствия, докато онези, които не са първородни синове, ще бъдат оставени да страдат от бедствията. Следователно от човешка гледна точка всеки иска да бъде първороден син. В предчувствията на хората това не е заради насладата от благословиите, а за да избегнат страданието от бедствия. Това са интригите на големия червен змей. Само че Аз няма да позволя да му се размине. Ще го накарам да изтърпи суровото Ми наказание, а след това отново ще му позволя да се надигне и да полага труд за Мен (става дума за това да направя синовете Ми и народа Ми цялостни), за да остане той вечно жертва на собствените си интриги, да приеме завинаги Моя съд и вечно да бъде изгарян от Мен. Такъв е истинският смисъл на това защо обслужващите трябва да Ме възхваляват (тоест да ги използвам за проявяването на Моята велика сила). Няма да позволя на големия червен змей да се промъкне в Моето Царство, нито ще му дам правото да Ме възхвалява! (Тъй като е недостоен за това и никога няма да бъде!) Просто ще го накарам вечно да полага труд за Мен! Ще му позволя само да се просне по очи пред Мен. (Тези, които ще бъдат унищожени, са по-добре от онези, които са в ада. Унищожението е само временна форма на тежко наказание, докато онези, които са в ада, ще страдат навеки от тежки наказания. Затова използвам фразата „да се просна по очи“. Аз прибягвам до тежки наказания, защото тези хора се промъкват в дома Ми, радват се на голяма част от Моята благодат и имат известни познания за Мен. Що се отнася до тези извън дома Ми, може да се каже, че невежите няма да страдат.) В своите представи хората вярват, че тези, които ще бъдат унищожени, са по-зле от онези, които са в ада, но всъщност е точно обратното: последните вечно ще получават тежко наказание, а унищожените завинаги ще потънат в небитието.

Предишна: Глава 107

Следваща: Глава 109

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger