Глава 8

Когато Бог говори чрез Духа, гласът Му е отправен към целия човешки род. Заговори ли от човешка гледна точка, словата Му са предназначени за всички онези, които следват напътствията на Неговия Дух. Заговори ли от трето лице (от тъй наречената позиция на наблюдател), Той пряко разкрива словото Си пред хората, за да Го възприемат като коментатор и тогава им се струва, че устата Му изрича необозрими, непознати и непознаваеми за тях неща. Не е ли така? Когато говори чрез Своя Дух, те остават смаяни. „Любовта на човеците към Мен е нищожно малка; много слаба е и вярата им в Мен. Ако не насочвах острието на словото Си към човешките слабости, хората биха се впущали в хвалби, преувеличения и бомбастични теории, биха говорили надуто, сякаш са сведущи и всезнаещи по земните въпроси“. С тези думи Бог не само разкрива действителното състояние на човешкия род и мястото, което хората са отредили за Него в сърцата си, но и излага на показ цялото човешко съществуване. Всеки вярва, че е необикновена личност, но дори не знае, че съществува понятието „Бог“. Затова хората се осмеляват да се впущат в бомбастични теории. Но това „впущане в бомбастични теории“ не е „говорене“, както го разбират хората. То е по-скоро знак, че хората са покварени от Сатана. Всички техни постъпки, всяко действие, което предприемат, е противно на Бог и пряко се опълчва срещу Него; в същината си тези техни действия са продиктувани от Сатана и противоречат на Бог. Целта им е да постигнат независимост противно на Божията воля. Затова Бог отбелязва, че всички хора до един се впущат в бомбастични теории. Защо Той казва, че острието на думите Му е насочено към човешките слабости? Това е, защото ако не разкрие нещата, загнездени дълбоко в човешките сърца, никой не би се покорил на Бог в съгласие с Неговото намерение; тогава хората не биха могли да вникнат в собствената си същност и не биха имали богобоязливи сърца. С други думи, ако не изложи на показ намеренията на хората, те биха дръзнали да правят какво ли не, та дори и нескрито да проклинат небесата или Бог. Това са човешките слабости. Затова Бог казва: „Пътувам до всички кътчета на вселенското мироздание в постоянно търсене на онези, които са в съгласие с Моето намерение и са годни да бъдат ползвани от Мен“. В съчетание с последвалото Негово изказване за тържествения екот на приветствието на царството, това ясно показва, че Божият Дух се е заловил с ново дело на земята; само че то е недостъпно за физическото зрение на хората. Тъй като е казано, че Духът е на земята и осъществява ново дело, цялото вселенско мироздание също претърпява незабавна промяна: Божиите синове и избраници започват да приемат свидетелството за Неговото въплъщение и, нещо повече, всяка религия и всяко изповедание, всички прослойки и всички народи също го приемат в една или друга степен. В духовния свят настъпва голямо раздвижване на мирозданието. Целият религиозен свят е разтърсен из основи и в това се изразява споменатото преди „земетресение“. След това ангелите официално се залавят за работа и израилтяните се завръщат в родината си и вече не се скитат и всички, включително и те, приемат да бъдат Божие паство. От друга страна, египтяните започват да се отдръпват от обсега на спасението Ми; тоест, те получават Моето наказание (но на това все още не е поставено официалното начало). Когато на света едновременно настъпят тези разтърсващи промени, ще отекне тържественото приветствие на царството, наречено от хората „времето, когато седемкратно усиленият Дух започва да работи“. Всеки път, щом Бог се залови с делото по възстановяването, никой не може да усети работата на Светия Дух — нито в различните етапи, нито в преходните периоди. Следователно, Божиите думи, „щом хората изгубят всякаква надежда“, са правдиви. При това по време на всички тези преходи, когато човеците губят надежда или решават, че са в грешния поток, Бог започва отначало и предприема следващата стъпка от делото Си. От сътворението досега Той възстановява делото Си и изменя похватите Си по подобен начин. При все че повечето хора са (в различна степен) способни да вникнат в едно или друго измерение на Божието дело, накрая всички те биват отнесени от водната стихия, защото ръстът им е твърде дребен; те са неспособни да проумеят стъпките от Неговото дело и затова биват отхвърлени. Все пак това е също и начинът, по който Бог пречиства хората, и така Той осъжда остарелите представи на човечеството. Колкото по-широка е основата, върху която стъпват хората, толкова по-трудно им е да изоставят вече възприетите представи за Бог; дотолкова са вкопчени в старото, че не приемат светлината на новото. От друга страна човек се нуждае от някаква основа, за да стъпи на краката си, и въпреки това повечето хора все още трудно изоставят старите си представи. Пределно ясно е, че това важи с особена сила за представите им за настоящия въплътен Бог.

В днешните си слова Бог говори много за видения и не е необходимо да се спираме с подробности върху това. Той обяснява предимно как градежът на църквата полага основите за изграждането на царството. По-конкретно, докато се е изграждала църквата основната цел е била хората да се убедят в сърцата си и да изразяват тази увереност в думите си, макар че не са виждали с очите си въплътения Бог. Въпреки че са таели вяра в сърцата си, те не са познавали въплътения Бог, защото на този етап Той е бил неразличим от човека. В Епохата на царството тази убеденост трябва да е в сърцата на всички и да намира израз в речта им и в погледа им. Това ще бъде достатъчно потвърждение, че, за да са убедени в сърцата си и да дават външен израз на своята увереност, то трябва да им бъде позволено да опознаят въплътения Бог с физическото си зрение — не под натиск и не само с нехайна вяра, а със знание, произтичащо от сърцата им и изразено в думите им. Следователно, в този етап от градежа няма битки и убийства. Вместо това Божието слово ще води хората към просветление и чрез него те ще търсят и изследват, за да се запознаят подсъзнателно с въплътения Бог. Оттук следва, че за Бог този етап от делото е много по-лесен, доколкото оставя нещата на естествения им ход и не се противопоставя на човешкия род. Накрая това ще доведе човеците до непринудено познание за Бог — затова няма място за тревоги и притеснения. Когато Бог рече, „състоянието на битката в духовната сфера се разкрива ясно и пряко сред всички Мои хора“, Той имаше предвид, че когато хората тръгнат по верния път и започнат да опознават Бог, всеки човек става обект на сатанинското изкушение не само вътрешно, а и в самата църква. Въпреки това този път трябва да бъде извървян от всекиго, така че няма място за тревога. Сатанинското изкушение може да придобие различни форми. Някой може да пренебрегне Божиите наставления или да се откаже от тях, или да се опита да обезсърчи останалите с негативни изказвания; по правило, такива хора не успяват да спечелят никого на своя страна, но е трудно да бъдат разпознати, най-вече защото активно продължават да посещават църковните събрания, но позициите им относно виденията са неясни. Ако църквата не е нащрек за такива лица, има опасност всички вярващи да се повлияят от негативността им, да откликват вяло на Бог и в резултат да не обръщат внимание на думите Му, а това означава да попаднат право в клопката на сатанинското изкушение. Дори и да не се опълчва открито срещу Бог, тъй като не може да вникне в Неговите думи и не Го познава, такъв човек може да стигне дори дотам, че да се оплаква и да допусне сърцето му да се изпълни с неприязън. Тези хора може да заявят, че са изоставени от Бог и поради това са неспособни да добият просветление и озарение. Може да им се иска да напуснат, но изпитват леки опасения и може да твърдят, че не Бог е източник на Божието дело, а зли духове.

Защо Бог толкова често споменава Петър? И защо казва, че дори и Йов не е равен нему? Това твърдение не само подтиква хората да се вгледат в Петровите дела, но също така ги кара да оставят настрана всички примери, които пазят в сърцата си, тъй като дори и примерът на Йов — чиято вяра бе най-голяма — не е достатъчен. Само по този начин, когато те отхвърлят досегашните си критерии в опита си да наподобят Петър, ще постигнат по-добър резултат. Правейки това, те ще се доближат с още една стъпка към познанието си за Бог. Той показва на хората пътя за практикуване, който бе извървян от Петър, за да опознае Бог, а целта е той да им служи като отправна точка. След това Бог предсказва един от начините, по които Сатана ще изкуши човеците, като казва: „Ако обаче си хладен и безчувствен към словото Ми, ти без съмнение се опълчваш срещу Мен. Това е безспорно“. С тези свои думи Бог предвещава коварните козни, които ще се опитва да използва Сатана; те са предупреждение. Невъзможно е всички да останат безразлични към Божието слово; при все това някои ще се поддадат на изкушението. Затова накрая Бог отново подчертава: „Не опознаете ли словото Ми, не го ли приемете и не го ли практикувате, неизбежно ще се превърнете в обект на наказанието Ми! Със сигурност ще се превърнете в жертви на Сатана!“. Това е Божият съвет към човешкия род и въпреки това накрая част от хората неизбежно ще станат жертви на Сатана, като е предречено от Бог.

Предишна: За живота на Петър

Следваща: Глава 9

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger