Как Бог управлява и властва над духовния свят: Цикълът на живот и смърт на Божиите последователи

Следва да поговорим за цикъла на живот и смърт на онези, които следват Бог. Това ви засяга, затова внимавайте. Първо, помислете как могат да бъдат категоризирани Божиите последователи. (Божиите избраници и обслужващите.) Наистина има две категории: Божиите избраници и обслужващите. Първо, нека поговорим за Божиите избраници, които са само малцина. За кого се отнася „Божиите избраници“? След като Бог създаде всички неща и се появи човечеството, Бог избра група хора, които да Го следват; те се наричат просто „Божиите избраници“. Изборът на тези хора от Бог имаше специален обхват и особена значимост. Обхватът е специален, тъй като е ограничен до малцина избрани, които трябва да дойдат, когато Той върши важно дело. А каква е значимостта? Тъй като те бяха група, избрана от Бог, значимостта е голяма. Тоест Бог желае да направи тези хора пълноценни и да ги доведе до съвършенство, и щом Неговото дело на управлението приключи, Той ще спечели тези хора. Нима тази значимост не е голяма? Следователно тези избраници са от голямо значение за Бог, защото те са тези, които Той възнамерява да спечели. Що се отнася до обслужващите, нека се откъснем за момент от темата за Божието предопределение и първо да поговорим за техния произход. „Обслужващ“ е буквално този, който служи. Онези, които служат, са преходни; те не го правят дългосрочно или завинаги, а се наемат или набират временно. Повечето от тях са били избрани сред неверниците. Това е произходът им. Те дойдоха на земята, когато беше постановено, че ще поемат ролята на полагащи труд в Божието дело. Те може да са били животни в предишния живот, но може да са били и неверници. Такъв е произходът на обслужващите.

Нека поговорим по-нататък за Божиите избраници. След смъртта си те отиват на съвсем различно място от онова на неверниците и различните хора на вярата. Това е място, където те са придружени от ангели и Божии пратеници; това е място, което се управлява лично от Бог. Въпреки че Божиите избраници не могат да видят Бог със собствените си очи на това място, то не прилича на никое друго място в духовното царство; това е различно място, където отиват тази част от хората, след като умрат. След смъртта си те също са обект на строго проучване от страна на Божиите пратеници. И какво се проучва? Божиите пратеници проучват пътищата, по които тези хора са поемали през целия си живот във вярата си в Бог, дали някога са се противопоставяли на Бог или са Го проклинали през това време и дали са извършили някакви тежки грехове или зло. Това проучване ще разреши въпроса дали дадена личност има право да остане или трябва да напусне. Какво означава „да напусне“? И какво означава „да остане“? „Да напусне“ означава дали, в зависимост от неговото поведение, остава в редиците на Божиите избраници; да му бъде позволено да „остане“ означава, че може да остане сред онези, които Бог ще направи пълноценни през последните дни. За онези, които остават, Бог има специални разпоредби. По време на всеки период от Своето дело Той ще изпраща такива хора да действат като апостоли или да вършат работата по съживяването на църквите или грижата за тях. Въпреки това хората, които са способни на такава работа, не се прераждат толкова често, колкото неверниците, които се прераждат поколение след поколение; по-скоро те се връщат на земята в съответствие с изискванията и етапите на Божието дело и не се прераждат често. И така, има ли правила за това кога се прераждат? Дали идват веднъж на няколко години? Идват ли с такава честота? Не. Всичко това се основава на Божието дело, на неговите етапи и на това, от което Той има нужда, и няма установени правила за това. Единственото правило е, че когато Бог извършва последния етап от Своето дело през последните дни, всички тези избраници ще дойдат и това идване ще бъде последното им прераждане. И защо е така? Това се основава на резултата, който трябва да бъде постигнат по време на последния етап от Божието дело — защото по време на този последен етап от делото Бог ще направи тези избраници пълноценни. Какво означава това? Ако по време на тази последна фаза тези хора бъдат направени пълноценни и доведени до съвършенство, те няма да се преродят както преди; техният процес на човешко съществуване ще е приключил напълно, както и процесът на прераждането им. Това се отнася за онези, които ще останат. Къде отиват онези, които не могат да останат? Онези, на които не е позволено да останат, имат свое подходящо назначение. На първо място, в резултат на техните злодеяния, грешките, които са направили, и греховете, които са извършили, те също ще бъдат наказани. След като бъдат наказани, Бог или ще вземе мерки да ги изпрати сред неверниците, както подобава на обстоятелствата, или ще ги изпрати да отидат сред различните хора на вярата. С други думи, има два възможни изхода за тях: единият е да бъдат наказани и може би да живеят сред хора от определена религия, след като се преродят, а другият е да станат неверници. Ако станат неверници, тогава те ще загубят всяка възможност; обаче, ако станат хора на вярата — ако например станат християни — тогава те все още ще имат шанс да се завърнат в редиците на Божиите избраници; в това има много сложна взаимозависимост. Накратко, ако някой от Божиите избраници направи нещо, с което оскърби Бог, той ще бъде наказан точно като всички останали. Вземете например Павел, за когото говорихме по-рано. Павел е пример за човек, който е наказан. Имате ли представа за какво говоря? Постоянен ли е обхватът на Божиите избраници? (В повечето случаи е така.) По-голямата част от него е постоянна, но малка част от него не е. Защо е така? Тук посочих най-очевидната причина: извършването на зло. Когато хората вършат зло, Бог не ги иска, а когато Бог не ги иска, Той ги хвърля сред различни раси и типове хора. Това ги оставя без надежда и затруднява завръщането им. Всичко това е свързано с цикъла на живот и смърт на Божиите избраници.

Тази следваща тема е свързана с цикъла на живот и смърт на обслужващите. Току-що говорихме за произхода на обслужващите; т.е. за факта, че са се преродили, след като са били неверници и животни в предишните си животи. С настъпването на последния етап от делото Бог е избрал сред неверниците група от такива хора и тази група е специална. Божията цел при избора на тези хора е те да служат на Неговото дело. „Служа“ е дума, която не звучи много елегантно, нито отговаря на желанията на всички, но трябва да погледнем към кого е насочена. Съществуването на полагащите труд за Бог има особена значимост. Никой друг не би могъл да изпълнява тяхната роля, защото те бяха избрани от Бог. И каква е ролята на тези обслужващи? Тя е да служат на Божиите избраници. В по-голямата си част тяхната роля е да служат на Божието дело, да му съдействат и да подпомагат Бог, докато прави Своите избраници пълноценни. Независимо дали полагат труд, извършват някакъв аспект от делото или изпълняват определени задачи, какво е Божието изискване към тези обслужващи? Дали Той е много взискателен в изискванията Си към тях? (Не, Той иска от тях само да са предани.) Обслужващите също трябва да са предани. Независимо от твоя произход или защо Бог те е избрал, ти трябва да си предан към Него, към всички поръчения, които Той ти поверява, към работата, за която си отговорен, и дълга, който изпълняваш. Какъв ще бъде изходът за обслужващите, които са в състояние да са предани и да удовлетворят Бог? Те ще могат да останат. Благословение ли е да бъдеш обслужващ, който остава? Какво означава да останеш? Какво е значението на тази благословия? По своя статут те не приличат на Божиите избраници, изглеждат различни. Но всъщност дали това, на което те се радват в този живот, не е същото като това на Божиите избраници? Най-малкото в този живот е същото. Вие не отричате това, нали? Божиите слова, Божията благодат, Божият ресурс, Божиите благословии — кой не се радва на тези неща? Всеки се радва на такова изобилие. Обслужващият се отъждествява с човек, който служи, но за Бог те са само едно от всички неща, които Той е създал; просто ролята им е на полагащи труд. Има ли някаква разлика между обслужващия и някого от Божиите избраници, предвид факта, че и двамата са Божии създания? Всъщност няма. Привидно съществува разлика; по същество и що се отнася до ролята, която изпълняват, има разлика — но Бог не се отнася несправедливо към тази група хора. Защо тогава тези хора са определени като обслужващи? Вие трябва да имате някакво разбиране за това! Обслужващите идват от средите на неверниците. Щом споменем, че те идват от средите на неверниците, става ясно, че имат общ лош произход: всички те са атеисти и са били такива и в миналото; те не вярваха в Бог и бяха враждебно настроени към Него, към истината и към всичко положително. Те не вярваха нито в Бог, нито в Неговото съществуване. В такъв случай способни ли са те да разбират Божиите слова? Справедливо е да се каже, че в значителна степен не са. Точно както животните са неспособни да разберат човешките думи, така и обслужващите не могат да разберат какво казва Бог, какво изисква или защо отправя такива изисквания. Те не разбират; тези неща са непонятни за тях и те остават непросветени. По тази причина тези хора не притежават живота, за който говорихме. Без живота, могат ли хората да разберат истината? Разполагат ли те с истината? Изживели ли са те и познават ли Божиите слова? (Не.) Такъв е произходът на обслужващите. Въпреки това, тъй като Бог прави тези хора обслужващи, Неговите изисквания към тях все пак имат стандарти; Той не ги презира и не е небрежен към тях. Въпреки че те не разбират Неговите слова и не притежават живота, Бог пак се отнася към тях с доброта и все пак има стандарти, когато става въпрос за Неговите изисквания към тях. Вие току-що говорихте за тези стандарти: да бъдеш предан към Бог и да правиш каквото Той каже. В службата си ти трябва да служиш, където е необходимо, и трябва да служиш до самия край. Ако можеш да бъдеш предан обслужващ, ако си способен да служиш до самия край и ако можеш да изпълниш поръчението, което Бог ти е поверил, тогава ти ще водиш стойностен живот. Ако можеш да направиш това, ти ще можеш да останеш. Ако положиш малко повече усилия, ако се постараеш малко повече, ако можеш да удвоиш усилията си да опознаеш Бог, да говориш малко за познаването на Бог, да свидетелстваш за Него и освен това, ако можеш да разбереш част от Неговата воля, да съдействаш на Божието дело и да бъдеш донякъде внимателен към Божиите намерения, тогава ти, като обслужващ, ще изживееш промяна на съдбата. И каква ще бъде тази промяна на съдбата? Вече няма просто да можеш да останеш. В зависимост от твоето поведение и личните ти стремежи и търсения, Бог ще те направи един от избраниците. Това ще бъде промяната в твоята съдба. Кое тук е най-хубавото нещо за обслужващите? То е, че могат да станат Божии избраници. Ако го постигнат, това означава, че те повече няма да се прераждат като животни, както става с неверниците. Това хубаво ли е? Хубаво е, а това също е добра новина: това означава, че обслужващите могат да се оформят. Когато Бог е предопределил един обслужващ да полага труд, това не означава, че той ще го прави завинаги; не е задължително да е така. Бог ще се отнася към тях и ще им отговори по начин, който съответства на индивидуалното поведение на конкретния човек.

Има обаче обслужващи, които не са в състояние да служат до самия край; има такива, които по време на службата си се отказват по средата и изоставят Бог, както и хора, които извършват множество прегрешения. Има дори такива, които причиняват огромна вреда и носят огромни загуби на Божието дело, и дори има обслужващи, които проклинат Бог и така нататък. Какво показват тези непоправими последици? Всяко такова зло действие ще означава прекратяване на тяхната служба. Тъй като поведението ти по време на твоята служба е било прекалено лошо и понеже си отишъл твърде далеч, щом Бог види, че твоята служба не отговаря на стандарта, Той ще те лиши от правото да служиш. Той повече няма да ти позволи да служиш; Той ще те отстрани от погледа Си и от Божия дом. Не искаш да служиш ли? Нима не искаш постоянно да вършиш зло? Не си ли постоянно неверен? Е, тогава има лесно решение: ще бъдеш лишен от правото си да служиш. За Бог лишаването на обслужващия от правото му да служи означава, че краят на този обслужващ е бил провъзгласен и той повече няма да има право да служи на Бог. Бог повече няма нужда от службата на този човек и каквито и хубави неща да казва този човек, думите му ще бъдат напразни. Когато нещата стигнат дотук, ситуацията ще стане непоправима; такива обслужващи няма да имат път назад. А как се справя Бог с такива обслужващи? Дали Той само прекратява службата им? Не. Дали Той само предотвратява оставането им? Или ги оставя настрана и ги чака да направят обрат? Той не постъпва така. В действителност Бог не е толкова любящ, когато става въпрос за обслужващите. Ако човек има такова отношение в службата си към Бог, в резултат на това отношение Бог ще го лиши от правото му да служи и отново ще го хвърли обратно сред неверниците. А каква е съдбата на един обслужващ, който е бил хвърлен обратно при неверниците? Същата като тази на неверниците: той ще се прероди като животно и ще получи същото наказание в духовния свят като неверника. Нещо повече, Бог няма да се интересува лично от наказанието на този човек, защото такъв човек вече няма никакво отношение към Божието дело. Това е не само краят на неговия живот на вяра в Бог, но и краят на собствената му съдба, както и провъзгласяването на неговата съдба. Така, ако обслужващите служат зле, те ще трябва сами да понесат последствията. Ако един обслужващ е неспособен да служи до самия край или е лишен от правото си да служи по средата, той ще бъде хвърлен сред неверниците, а ако това се случи, такъв човек ще бъде третиран по същия начин като добитъка, по същия начин, както хората без интелект или разум. Когато го кажа по този начин, можете да разберете, нали?

По-горе е описан начинът, по който Бог управлява цикъла на живот и смърт на Своите избраници и на обслужващите. След като чухте това, как се чувствате? Говорил ли съм някога по тази тема преди? Говорил ли съм някога по въпроса за Божиите избраници и за обслужващите? Всъщност съм го правил, но вие не си спомняте. Бог е праведен към Божиите избраници и към обслужващите. Той е праведен във всяко отношение. Има ли нещо, в което да откриете грешка? Нима няма хора, които биха казали: „Защо Бог е толкова великодушен към избраниците? И защо Той не е много снизходителен към обслужващите?“. Някой иска ли да се застъпи за обслужващите? „Може ли Бог да даде на обслужващите повече време и да бъде по-търпелив и по-великодушен към тях?“ Редно ли е да се зададе такъв въпрос? (Не, не е.) И защо не? (Защото ние всъщност сме получили благосклонност само поради това, че сме станали обслужващи.) На обслужващите действително е показана благосклонност само като им е позволено да служат! Без званието „обслужващи“ и без работата, която вършат, къде биха били тези хора? Те ще бъдат сред неверниците, ще живеят и ще умират наравно с добитъка. На каква голяма благодат се радват днес, когато им е позволено да дойдат пред Бог и да дойдат в Божия дом! Това е такава огромна благодат! Ако Бог не ти беше дал възможност да служиш, никога нямаше да имаш възможността да дойдеш пред Него. Най-малкото, дори и да си будист и да си постигнал реализация, най-много да бъдеш помощник в духовния свят; ти никога няма да срещнеш Бог, да чуеш Неговия глас или Неговите слова, нито да почувстваш Неговата любов и Неговите благословии, нито някога ще се срещнеш с Него лице в лице. Будистите имат пред себе си единствено прости задачи. Те не могат да познават Бог и просто се съгласяват и се подчиняват, докато обслужващите печелят толкова много по време на този етап от делото! Първо, те са в състояние да се изправят лице в лице с Бог, да чуят гласа Му, да чуят словата Му и да изпитат благодатта и благословиите, които Той дарява на хората. Освен това те са в състояние да се насладят на словата и истините, дарени от Бог. Обслужващите наистина печелят толкова много! Следователно, ако не можеш като обслужващ дори да положиш подобаващо усилие, може ли Бог да продължава да те държи? Той не може да те задържи. Той не иска много от теб, но ти не правиш както трябва нищо, което Той иска; ти не се придържаш към дълга си. В този смисъл, без съмнение, Бог не може да те задържи. Такъв е праведният Божи нрав. Бог не те глези, но и не те дискриминира. Това са принципите, според които действа Бог. Бог се отнася по този начин към всички хора и същества.

Що се отнася до духовния свят, ако различните същества в него вършат нещо погрешно или не си вършат работата правилно, Бог отново има съответни небесни укази и закони, с които да се справи с тях; това категорично е така. Следователно, по време на Божието няколкохилядолетно дело на управлението, някои изпълняващи дълг, които са извършили злодеяния, са били унищожени, а други — до ден днешен — все още са задържани и наказани. С това трябва да се сблъска всяко същество в духовния свят. Ако направят нещо нередно или извършат зло, те биват наказани — това е същият подход, който Бог прилага към Своите избраници и към обслужващите. Така и в духовния, и в материалния свят принципите, според които Бог действа, не се променят. Независимо дали можеш да видиш Божиите действия или не, принципите, които стоят зад тях, не се променят. През цялото време Бог е имал едни и същи принципи в подхода Си към всичко и в начина, по който Той управлява всички неща. Това е неизменно. Бог ще бъде добър към онези от неверниците, които живеят по относително подходящ начин, и ще запази възможности за онези от всяка религия, които се държат добре и не вършат зло, като им позволи да изпълняват своята роля във всички неща, управлявани от Бог, и да вършат онова, което трябва да вършат. По същия начин сред онези, които следват Бог, и сред Своите избраници, Бог не дискриминира никого според тези Свои принципи. Той е добър към всеки, който е способен да Го следва искрено, и обича всеки, който Го следва искрено. Просто за тези няколко типа хора — неверниците, различните хора на вярата и Божиите избраници — онова, което Той им дава, е различно. Да вземем например неверниците: въпреки че не вярват в Бог и Бог ги смята за зверове, сред всички неща всеки от тях има храна за ядене, свое собствено място и нормален цикъл на живот и смърт. Онези, които вършат зло, биват наказвани, а онези, които вършат добро, са благословени и получават Божията доброта. Нима не е така? Ако хората на вярата са способни да спазват стриктно религиозните си предписания в едно прераждане след друго, то след всички онези прераждания, Бог накрая ще направи Своето провъзгласяване за тях. По същия начин, що се отнася до вас днес, независимо дали сте един от Божиите избраници или обслужващи, Бог и вас ще приведе в съответствие и ще определи изхода ви според правилата и управленските закони, които Той е установил. Дал ли е Бог пространство, в което да живеят всички тези видове хора, различните видове хора на вярата — т.е. тези, които принадлежат към различни религии? Къде са евреите? Намесвал ли се е Бог във вярата им? Не е. Ами християните? Не се е намесвал и при тях. Той им позволява да спазват собствените си процедури, Той не им говори и не им дава просветление, а освен това не им разкрива нищо. Вярвай по този начин, ако смяташ, че е правилен. Католиците вярват в Мария и смятат, че именно чрез нея вестта е предадена на Исус; това е тяхната форма на вяра. Бог коригирал ли е някога вярата им? Той им дава свобода на действие; Той не им обръща внимание и им дава определено пространство, в което да живеят. Нима Той не е същият по отношение на мюсюлманите и будистите? Той е поставил граници и за тях и им позволява да имат свое собствено жизнено пространство, без да се намесва в съответните им вярвания. Всичко е добре подредено. И какво виждате във всичко това? Че Бог притежава власт, но не злоупотребява с нея. Бог подрежда всички неща в съвършен ред и го прави планомерно, а в това се крие Неговата мъдрост и Неговото всемогъщество.

Днес засегнахме една нова и специална тема, отнасяща се до въпросите на духовния свят, която представлява един аспект от Божието управление и господство над това царство. Преди да разберете тези неща, може да сте казвали: „Всичко, свързано с това, е мистерия и няма нищо общо с нашето навлизане в живота; тези неща са отделени от начина, по който хората всъщност живеят, и не е нужно да ги разбираме, нито искаме да чуваме за тях. Те нямат абсолютно никаква връзка с познаването на Бог“. Сега, смятате ли, че има проблем в такова мислене? Правилно ли е? (Не.) Подобно мислене не е правилно и има сериозни проблеми. Причината за това е, че ако искаш да разбереш как Бог управлява всички неща, не можеш просто да разбереш само това, което можеш да видиш, и това, което начинът ти на мислене може да схване; трябва да разбереш и част от другия свят, който за теб може да е невидим, но е неразривно свързан с този свят, който можеш да видиш. Това касае върховенството на Бог и се отнася до темата: „Бог е източникът на живот за всички неща“. То е информация за това. Без тази информация познанието на хората за това как Бог е източникът на живот за всички неща би било погрешно и непълно. Затова може да се каже, че това, за което говорихме днес, допълва предишните ни теми и завършва съдържанието на „Бог е източникът на живот за всички неща“. След като разбрахте това, сега способни ли сте да познавате Бог чрез това съдържание? По-важното е, че днес ви предадох много важна информация за обслужващите. Знам, че вие наистина обичате да слушате теми като тази и че наистина ви е грижа за тези неща. Затова, чувствате ли се удовлетворени от това, за което говорих днес? (Да.) Някои от другите неща може да не са ви направили много силно впечатление, но това, което казах за обслужващите, ви направи особено силно впечатление, защото тази тема докосва душата на всеки един от вас.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият X“)

Предишна: Как Бог управлява и властва над духовния свят: Цикълът на живот и смърт на различните хора на вярата

Следваща: Бог използва думите Си, за да сключи завет с човека

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger