За използването на човека от Бог

Никой не е в състояние да живее независимо освен хората, които получават специално ръководство и насочване от Светия Дух, тъй като те се нуждаят от служението и напътствието на онези, които са използвани от Бог. Така във всяка епоха Бог издига различни хора, които активно ръководят църквите в името на Неговото дело. С други думи, Божието дело трябва да бъде извършвано от онези, на които Той гледа благосклонно и които одобрява; Светият Дух трябва да използва частта в тях, която е достойна за използване, за да може да работи, а те стават годни за използване от Бог, като биват усъвършенствани от Светия Дух. Тъй като способността на човека да разбира е твърде недостатъчна, той трябва да бъде направляван от онези, които Бог използва. Същото беше и с използването от Бог на Мойсей, в когото Той намери много от това, което беше подходящо за използване по онова време и което Той използва за извършване на Божието дело на онзи етап. Бог използва човека, като се възползва от частта от него, която може да бъде използвана от Светия Дух, за да работи, а Светият Дух го насочва и едновременно с това усъвършенства останалата неизползваема част.

Работата, извършвана от човека, който е използван от Бог, е да сътрудничи в делото на Христос или на Светия Дух. Този човек е издигнат сред хората от Бог, той е там, за да води всички Божии избраници, и също е издигнат от Бог, за да върши работата на човешкото сътрудничество. Чрез такъв човек, който е в състояние да върши работата на човешкото сътрудничество, може да бъде постигната по-голямата част от Божиите изисквания спрямо човека и работата, която Светият Дух трябва да върши между хората. С други думи, Божията цел при използването на този човек е всички, които следват Бог, да могат по-добре да разберат Божиите намерения и да постигнат повечето Божии изисквания. Тъй като хората не могат да разберат пряко Божието слово или Божиите намерения, Бог е въздигнал човек, който е свикнал да върши такава работа. Такъв човек, който е използван от Бог, може да се опише и като канал, през който Бог напътства хората, като „преводач“, който свързва Бог и човека. Така че такъв човек е различен от онези, които работят в Божия дом или които са Негови апостоли. Може да се каже, че подобно на тях той е човек, който служи на Бог, но по същността на своята работа и контекста на използването му от Бог той се различава значително от другите работници и апостоли. От гледна точка на същността на неговото дело и в контекста на неговото използване човекът, който е използван от Бог, е издигнат от Него, той е подготвен от Бог за Божието дело и сътрудничи в работата на Самия Бог. Никой човек не би могъл да върши работата му вместо него — това е човешко сътрудничество, което е от съществено значение наред с божествената работа. Междувременно работата, извършвана от други работници или апостоли, е само предаването и прилагането на многото аспекти на разпоредбите към църквите през всеки период или работата по просто осигуряване на живота, за да се поддържа животът на църквата. Тези работници и апостоли не са определени от Бог, а още по-малко могат да се нарекат хората, използвани от Светия Дух. Те се избират измежду църквите и след като бъдат обучавани и усъвършенствани за определен период от време, онези, които са годни, се задържат, докато онези, които не са годни, се изпращат обратно там, откъдето са дошли. Тъй като тези хора са избрани от църквите, някои показват истинското си лице, след като са станали лидери, а някои дори вършат много лоши неща и в крайна сметка биват отстранени. От друга страна човекът, който е използван от Бог, е някой, който е подготвен от Бог и който има определена заложба и притежава човешка природа. Той се подготвя и усъвършенства предварително от Светия Дух и изцяло се ръководи от Него, и особено когато става въпрос за работата му, той се насочва и контролира от Светия Дух. В резултат от това няма начин да се отклони от пътя, по който води Божиите избраници, защото Бог със сигурност поема отговорност за Своето собствено дело и винаги сам върши Своето дело.

Предишна: За това, че всеки изпълнява своята функция

Следваща: След като разберете истината, трябва да я приложите на практика

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger