Кратка беседа относно „Хилядолетното царство настъпи“

Какво мислите за видението за хилядолетното царство? Някои хора мислят много за него и казват: „Хилядолетното царство ще трае хиляда години на земята; затова ако по-възрастните членове на църквата нямат брак, трябва ли да се оженят или омъжат? Семейството ми няма пари, трябва ли да започна да печеля пари?…“. Какво представлява хилядолетното царство? Знаете ли? Хората са полуслепи и страдат в голямо изпитание. Всъщност хилядолетното царство тепърва предстои да настъпи официално. През етапа на усъвършенстване на хората хилядолетното царство е само като една новоизлюпена птичка; във времето на хилядолетното царство, за което говори Бог, човекът ще е доведен до съвършенство. Преди е било казано, че хората ще са като светии и ще стоят непоколебими в Синимската земя. Едва когато хората бъдат направени съвършени — когато те станат светиите, за които говори Бог — ще е настъпило хилядолетното царство. Когато Бог усъвършенства хората, Той ги пречиства, а колкото по-чисти са, в толкова по-голяма степен биват усъвършенствани от Бог. Когато нечистотата, непокорството, съпротивата и плътските неща в теб бъдат изгонени, когато бъдеш пречистен, тогава ще бъдеш възлюбен от Бог (с други думи, ще бъдеш светец или светица); когато си усъвършенстван от Бог и станеш светец или светица, ще бъдеш в хилядолетното царство. Сега е Епохата на царството. В Епохата на хилядолетното царство животът на хората ще зависи от Божиите слова и всички народи ще дойдат под Божието име, всички ще идват да четат Божиите слова. В онова време някои ще се обаждат по телефона, други ще изпращат факс… Ще използват всякакви начини, за да имат достъп до Божиите слова, и вие също ще дойдете под Божиите слова. Всичко това се случва, след като хората са били усъвършенствани. Днес хората биват усъвършенствани, облагородявани, просвещавани и водени чрез слова; това е Епохата на царството — етапът, през който хората биват усъвършенствани, а той не е свързан с Епохата на хилядолетното царство. През Епохата на хилядолетното царство хората вече ще са усъвършенствани и техните покварени нрави ще са пречистени. В онова време изречените от Бог думи ще водят хората стъпка по стъпка и ще разкриват всички мистерии на Божието дело от времето на сътворението до днес; словата Му ще разказват на хората за Божиите действия през всяка епоха и всеки ден, как Той води хората отвътре, делото, което Той върши в духовния свят, и ще им разказват за динамиката на духовния свят. Едва тогава наистина ще е Епохата на словото; сега тя е само в начален стадий. Ако хората не бъдат усъвършенствани и пречистени, те няма как да могат да живеят хиляда години на земята и плътта им неизбежно ще се разложи; ако хората бъдат пречистени вътрешно и вече не принадлежат на Сатана и на плътта, ще останат живи на земята. На този етап все още си полусляп и всичко, което преживявате, е да обичате Бог и да свидетелствате за Него всеки ден от живота ви на земята.

„Хилядолетното царство настъпи“ е пророчество; то е аналогично на предсказанието на пророк, чрез което Бог пророкува какво ще се случи в бъдеще. Словата, които Бог говори в бъдещето, и словата, които Той говори днес, не са едни и същи: словата на бъдещето ще ръководят епохата, а словата, които Той изговаря днес, усъвършенстват хората, облагородяват ги и ги кастрят. Епохата на словото в бъдещето е различна от Епохата на словото днес. Всички думи, изговаряни от Бог днес — независимо от средствата, чрез които Той говори — са предназначени да усъвършенстват хората, да пречистят мръсотията у тях, да им придадат святост и да ги направят праведни пред Бог. Словата, изговаряни днес, и словата, говорени в бъдещето, са две отделни неща. Думите, изговаряни през Епохата на царството, са предназначени да въведат хората във всяко обучение, да изведат хората на правилния път във всяко отношение, да изгонят всяка нечистота от тях. Това прави Бог в настоящата епоха. Той гради основа от Своите думи у всеки човек, прави думите Си да са животът на всеки човек и използва думите Си, за да просвещава хората и да ги направлява отвътре постоянно. А когато те не проявяват внимание към Божиите намерения, Божиите слова ще бъдат в тях, за да ги порицаят и дисциплинират. Днешните слова са предназначени да бъдат животът на човека; те непосредствено осигуряват всичко, от което човек се нуждае; Божиите слова набавят всичко, което ти липсва вътрешно, и всички, които приемат Божиите слова, се просвещават чрез яденето и пиенето на словата Му. Словата, изговаряни от Бог в бъдещето, ръководят хората от цялата вселена; днес тези думи се изговарят само в Китай и не представляват словата, говорени в цялата вселена. Бог ще говори на цялата вселена едва когато настъпи хилядолетното царство. Знайте, че всички изговаряни от Бог думи днес са предназначени да усъвършенстват хората; говорените от Бог слова през този етап целят да снабдяват нуждите на хората, а не да ти позволят да познаваш тайни или да виждаш Божиите чудеса. Това, че Той говори по множество начини, има за цел да снабдява нуждите на хората. Епохата на хилядолетното царство тепърва предстои — Епохата на хилядолетното царство, за която се говори, е денят на Божията слава. След като делото на Исус в Юдея беше завършено, Бог премести делото Си в континентален Китай и направи друг план. Той върши друга част от делото Си във вас, Той работи за усъвършенстване на хората чрез слова и използва думи, за да им причинява силни страдания, както и да им дава много от Божията благодат. Този етап от делото ще създаде група от победители; след като Той създаде групата от победители, те ще могат да свидетелстват за делата Му, ще са способни да изживяват реалността и наистина ще са Му угодни и предани до смърт, и така Бог ще придобие слава. Когато Бог придобие слава — тоест, когато доведе тази група хора до съвършенство — това ще бъде Епохата на хилядолетното царство.

Исус беше на земята тридесет и три и половина години; Той дойде, за да извърши делото на разпъването на кръста и чрез разпятието Бог придоби една част от славата Си. Когато Бог дойде в плът, Той беше способен да бъде смирен и скрит и можа да издържи огромно страдание. Въпреки че беше Самият Бог, Той все пак издържа всяко унижение и оскърбление и понесе страшна болка при приковаването на кръста, за да изпълни делото на изкуплението. След като този етап от делото приключи, въпреки че хората видяха, че Бог бе придобил голяма слава, това не беше пълнотата на славата Му; това бе само част от нея, която Той бе придобил от Исус. Въпреки че Исус понесе всяка трудност, беше смирен и скрит и беше разпнат заради Бог, Бог придоби само една част от славата Си и тя беше придобита в Израел. Бог има и друга част от славата Си: слизане на земята за практическо дело и усъвършенстване на група хора. През етапа на делото на Исус Той извърши някои свръхестествени неща, но в никакъв случай този етап от делото не беше само за извършването на знамения и чудеса. Той беше предимно за да покаже, че Исус можеше да страда и да бъде разпнат заради Бог, че Исус можа да понесе огромна болка, защото обичаше Бог, и въпреки че Бог Го остави, Той все пак беше готов да пожертва живота Си за Божията воля. След като Бог завърши делото Си в Израел и Исус беше прикован на кръста, Бог придоби слава и отправи свидетелство пред Сатана. Вие нито знаете, нито сте видели как Бог стана плът в Китай, така че как бихте могли да видите, че Бог е придобил слава? Когато Бог извършва значително дело на завоюване във вас, а вие сте непоколебими, то този етап от Божието дело е успешен и това е част от Божията слава. Вие виждате само това и все още ви предстои да бъдете усъвършенствани от Бог, все още трябва да отдадете напълно сърцето си на Бог. Все още ви предстои да видите тази слава в пълнота; виждате само това, че Бог вече е завоювал вашето сърце, че никога не бихте Го напуснали и че ще Го следвате до самия край, че сърцето ви няма да се промени и че това е Божията слава. В какво виждате Божията слава? В следствията от делото Му в хората. Хората виждат, че Бог е обичлив, те носят Бог в сърцата си и не желаят да Го напуснат; това е Божията слава. Когато се надигне силата на братята и сестрите от църквите и те могат да обичат Бог от сърце, да видят върховната мощ на извършваното Божие дело, несравнимата мощ на словата Му; когато видят, че словата Му имат власт и че Той може да започне делото Си в призрачния град на континентален Китай; когато въпреки слабостта на хората сърцата им се прекланят пред Бог и хората желаят да приемат Божиите слова; и когато, въпреки че са слаби и недостойни, те могат да видят, че Божиите слова толкова много заслужават да бъдат обичани и ценени от тях, то това е Божията слава. Когато настъпи денят, в който хората са направени съвършени от Бог и могат да отстъпят пред Него, могат да Му се покорят напълно и оставят бъдещето и съдбата си в Божиите ръце, тогава втората част от Божията слава ще бъде придобита изцяло. Което ще рече, че когато делото на практическия Бог бъде изцяло изпълнено, Неговото дело в континентален Китай ще завърши. С други думи, когато предопределените и избраните от Бог бъдат направени съвършени, Бог ще е спечелил слава. Бог каза, че е донесъл втората част от славата Си в Изтока, но това не се вижда с просто око. Бог е довел делото Си на Изток: Той вече е дошъл в Изтока и това е Божията слава. Днес, въпреки че делото Му все още не е завършено, понеже Бог е решил да работи, то непременно ще бъде доведено докрай. Бог е решил, че ще изпълни това дело в Китай, и е решил твърдо, че ще ви направи пълноценни. Така Той не ви оставя изход — Той вече е завоювал сърцата ви, ти трябва да продължиш напред, независимо дали искаш, или не, и когато вие сте спечелени от Бог, Той придобива слава. Днес на Бог все още Му предстои да придобие пълна слава, защото вашето усъвършенстване все още не е изпълнено. Въпреки че сърцата ви са се върнали към Бог, в плътта си имате още много слабости, не сте способни да угодите на Бог, не можете да проявявате внимание към Божиите намерения и все още притежавате много отрицателни качества, от които трябва да се отървете, и все още предстои да преминете през много изпитания и облагородявания. Само по този вашите животи нрави могат да се променят и можете да бъдете спечелени от Бог.

Предишна: Само ако обичаш Бог, вярваш предано в Бог

Следваща: Само онези, които познават Бог, могат да свидетелстват за Него

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger