а. Кои са мъдрите и кои са неразумните девици

Божии слова от Библията

„Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет — разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си. А разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички и заспаха. А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете! Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват. А разумните отговориха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха: Господарю! Господарю! Отвори ни. А той отговори: Истина ви казвам: Не ви познавам“ (Матей 25:1-12).

Слова на Всемогъщия Бог от последните дни

„Петте разумни и петте неразумни девици“ заедно не представляват нито брой хора, нито тип човек. „Петте разумни девици“ се отнася за определен брой хора, а „петте неразумни девици“ представлява един тип хора, но нито едно от тях не се отнася за първородните синове. По-скоро те представляват творението. Това е причината да бъдат помолени да приготвят масло през последните дни. (Творението не притежава Моето качество. Ако искат да бъдат разумни, те трябва да приготвят масло и следователно трябва да бъдат въоръжени с Моите слова.) „Петте разумни девици“ представляват Моите синове и Моя народ сред човеците, които създадох. Те се наричат „девици“, защото са придобити от Мен, въпреки че са родени на земята. Човек може да ги нарече святи, затова се наричат „девици“. Гореспоменатите „пет“ представляват броят на Моите синове и Моят народ, които съм предопределил. „Петте неразумни девици“ се отнася до полагащите труд, защото те полагат труд за Мен без да придават ни най-малко значение на живота, преследвайки само външни неща (тъй като те нямат Моето качество, независимо какво правят, това е външно нещо), и те не са в състояние да бъдат Мои способни помощници, затова се наричат „неразумни девици“. Гореспоменатите „пет“ представляват Сатана и фактът, че те се наричат „девици“ означава, че са били завоювани от Мен и са в състояние да полагат труд за Мен — но такива хора не са святи, така че се наричат полагащи труд.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Слова на Христос в Началото“, „Глава 116“)

Всички, които могат да се подчиняват на сегашните слова на Светия Дух, са благословени. Не е важно какви са били преди или как е действал Светият Дух в тях — тези, които са спечелили най-новото Божие дело, са най-благословени, а тези, които не могат да следват най-новото дело днес, са пропъдени. Бог иска тези, които могат да приемат новата светлина, и иска тези, които приемат и познават Неговото най-ново дело. Защо се казва, че трябва да си целомъдрена девица? Целомъдрената девица е способна да търси действието на Светия Дух и да разбира новите неща, а освен това е способна да загърби старите представи и да се подчинява на Божието дело днес. Тази група хора, които приемат най-новото дело на днешния ден, са били предопределени от Бог преди вековете и са най-благословените хора. Вие чувате непосредствено гласа на Бог и виждате явяването на Бог, така че на небето и на земята и през вековете никой не е бил по-благословен от вас — тази група хора. Всичко това се дължи на Божието дело, на Божието предопределение и избор и на Божията благодат; ако Бог не говореше и не изричаше Своите слова, щяха ли вашите условия да бъдат такива, каквито са днес? И така, нека цялата слава и похвала да бъде за Бог, защото всичко това се случва, защото Бог ви издига.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Опознайте най-новото дело на Бог и следвайте Неговите стъпки“)

Всички, които могат да следват сегашната светлина на Светия Дух, са благословени. Хората от миналите векове също са вървели по стъпките на Бог, но не са могли да ги следват до днес; това е благословението на хората от последните дни. Тези, които могат да следват сегашното действие на Светия Дух и които могат да вървят по стъпките на Бог, така че да Го следват навсякъде, където Той ги води — това са хората, които са благословени от Бог. Тези, които не следват сегашното действие на Светия Дух, не са навлезли в делото на Божиите слова и колкото и да работят, колкото и да страдат, колкото и да се суетят, това не означава нищо за Бог и Той няма да ги похвали. Днес всички, които следват сегашните Божии слова, са в потока на Светия Дух; тези, които днес са чужди на Божиите слова, са извън потока на Светия Дух и за такива хора Бог няма похвали. Служба, която е откъсната от сегашните слова на Светия Дух, е служба на плътта и на представите и е невъзможно тя да бъде в съответствие с Божията воля. Ако хората живеят сред религиозни представи, те не могат да направят нищо, което да отговаря на Божията воля, и въпреки че служат на Бог, те служат сред своите фантазии и представи и са напълно неспособни да служат в съответствие с Божията воля. Тези, които не могат да следват действието на Светия Дух, не разбират Божията воля, а хора, които не разбират Божията воля, не могат да служат на Бог. Бог иска служба, която е по Неговото сърце; Той не иска служба на представите и плътта. Ако хората не могат да следват стъпките на действието на Светия Дух, тогава те живеят сред представи. Службата на такива хора прекъсва и смущава и такава служба противоречи на Бог. Така че онези, които не могат да следват стъпките на Бог, не са способни да служат на Бог; онези, които не могат да следват стъпките на Бог, със сигурност Му се противопоставят и не могат да съответстват на Бог. „Да следваш действието на Светия Дух“ означава да разбираш Божията воля днес, да можеш да действаш в съответствие със сегашните Божии изисквания, да можеш да се подчиняваш и да следваш днешния Бог и да навлизаш в съответствие с най-новите Божии слова. Само това може да бъде човек, който следва действието на Светия Дух и е в потока на Светия Дух. Такива хора могат не само да получават похвали от Бог и да Го виждат, но и да познават Божия нрав от най-новото Божие дело, да познават човешките представи и непокорство, както и природата и същността на човека, от най-новото Му дело; освен това те са способни постепенно да постигнат промени в своя нрав по време на службата си. Само такива хора могат да спечелят Бог и те действително са намерили истинския път. Тези, които са пропъдени чрез действието на Светия Дух, са хора, които не са способни да следват най-новото Божие дело и които се бунтуват срещу най-новото Божие дело. Тези хора открито се противопоставят на Бог, защото Бог е извършил нови дела и защото образът на Бог не е същият като този в техните представи — в резултат на това те открито се противопоставят на Бог и Го осъждат, поради което Бог ги намразва и отхвърля. Да се притежава знание за най-новото Божие дело не е лесно, но ако хората имат съзнанието да се подчиняват на Божието дело и да го търсят, тогава ще имат възможността да видят Бог и да получат най-новите напътствия на Светия Дух. Тези, които умишлено се противопоставят на Божието дело, не могат да получат просвещението на Светия Дух, нито Божието напътствие. Така че дали хората могат или не могат да получат най-новото Божие дело, зависи от Божията благодат, от техния стремеж и от техните намерения.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Опознайте най-новото дело на Бог и следвайте Неговите стъпки“)

Тъй като човекът вярва в Бог, той трябва да следва плътно стъпките на Бог, стъпка по стъпка; той трябва да „следва Агнето, където и да отиде“. Само те са хората, които търсят истинския път, само те познават делото на Светия Дух. Хората, които робуват на думи и доктрини, са онези, които са били пропъдени чрез делото на Светия Дух. Във всеки период от време Бог ще започва ново дело и във всеки период ще има ново начало сред хората. Ако човек се придържа само към истините, че „Йехова е Бог“ и „Исус е Христос“, които са истини, валидни само за съответната епоха, тогава човек никога няма да бъде в крак с делото на Светия Дух и никога няма да може да придобие делото на Светия Дух. Независимо от начина, по който Бог работи, човекът Го следва без ни най-малко съмнение и Го следва отблизо. Тогава как може човек да бъде пропъден от Светия Дух? Независимо какво прави Бог, ако човек е сигурен, че това е дело на Светия Дух, и сътрудничи в делото на Светия Дух без никакви опасения, като се опитва да изпълни Божиите изисквания, тогава как може да бъде наказан? Делото на Бог никога не е било прекъсвано, стъпките Му никога не са спирали, преди да завърши делото на управлението Той винаги е бил зает и никога не спира. Но човекът е различен: след като е придобил само минимална част от дейността на Светия Дух, той се отнася към нея така, сякаш тя никога няма да се промени; след като е придобил малко знания, той не тръгва напред, за да следва стъпките на по-новото Божие дело; след като е видял само малко от Божието дело, той веднага определя Бог като конкретна дървена фигура и вярва, че Бог винаги ще остане в тази форма, която вижда пред себе си, че е бил такъв в миналото и винаги ще бъде такъв в бъдеще; след като е придобил само повърхностно познание, човекът е толкова горд, че се самозабравя и започва безразсъдно да говори за някакви черти на Божия нрав и Божието същество, каквито просто не съществуват; и след като се е уверил в един етап от дейността на Светия Дух, независимо кой провъзгласява новото Божие дело, човекът не го приема. Това са хора, които не могат да приемат новото дело на Светия Дух; те са твърде консервативни и не могат да приемат новите неща. Това са хората, които вярват в Бог, но същевременно Го отхвърлят. Човекът вярва, че израилтяните са сгрешили, като са „вярвали само в Йехова и не са вярвали в Исус“, но въпреки това мнозинството от хората играят роля, в която „вярват само в Йехова и отхвърлят Исус“ и „копнеят за завръщането на Месията, но се противопоставят на Месията, който се нарича Исус“. Затова не е чудно, че хората все още живеят под властта на Сатана, след като са приели един етап от делото на Светия Дух и все още не получават Божиите благословии. Не е ли това резултатът от човешкото непокорство? Християните по цял свят, които не се движат заедно с новото дело на днешния ден, са се вкопчили в надеждата, че ще имат късмет, като приемат, че Бог ще изпълни всяко тяхно желание. И все пак те не могат да кажат със сигурност защо Бог ще ги отведе до третото небе, нито пък са сигурни как Исус ще дойде да ги приеме, възседнал бял облак, а още по-малко могат да кажат с абсолютна сигурност дали Исус наистина ще пристигне на бял облак в деня, който си представят. Всички са неспокойни и объркани; дори не знаят дали Бог ще вземе всички — различните малки шепи хора, които идват от всякакви вероизповедания. Делото, което Бог върши сега, настоящата епоха, Божията воля — те не разбират нито едно от тези неща и не могат да правят нищо друго, освен да броят дните на пръсти. Само тези, които следват стъпките на Агнето до самия край, могат да получат последната благословия, докато „умните хора“, които не могат да следват до самия край, но вярват, че са спечелили всичко, не могат да станат свидетели на явяването на Бог. Всички те вярват, че са най-умните хора на земята, и прекъсват по-нататъшното развитие на Божието дело без никаква причина, а също така изглежда, че вярват с абсолютна сигурност, че Бог ще ги вземе на небето — хората, които „са изключително верни на Бог, следват Бог и се придържат към Божиите думи“. Въпреки че са „изключително верни“ на словата, изречени от Бог, техните думи и действия са все така отвратителни, защото се противопоставят на делото на Светия Дух и извършват измама и зло. Тези, които не следват докрай, които не са в крак с делото на Светия Дух и които се придържат само към старото дело, не само не са успели да постигнат вярност към Бог, но напротив, превърнали са се в хора, които се противопоставят на Бог, превърнали са се в хора, които са отхвърлени от новата епоха и които ще бъдат наказани. Има ли по-жалки от тях?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Божието дело и практиката на човека“)

Казвам ви, че тези, които вярват в Бог поради знаменията, със сигурност са от категорията, която ще бъде унищожена. Онези, които не са способни да приемат думите на Исус, Който се е завърнал в плът, със сигурност са рожбите на ада, потомците на архангела, множеството, което ще бъде подложено на вечно унищожение. На много хора може да им е все едно какво ще изрека, но все пак искам да кажа на всеки така наречен светец, който следва Исус, че когато видите Исус да слиза от небето на бял облак със собствените си очи, това ще бъде публичното появяване на Слънцето на праведността. Може би това ще бъде момент на голямо вълнение за теб, но трябва да знаеш, че времето, когато станеш свидетел на слизането на Исус от небето, е и времето, когато ще слезеш в ада, за да бъдеш наказан. Това ще бъде времето на края на Божия план за управление и тогава Бог ще възнагради праведните и ще накаже нечестивите. Защото Божият съд вече ще е приключил преди човечеството да види знамения, когато го има само изразяването на истината. Тези, които приемат истината и не търсят знамения, и по този начин са се пречистили, ще се върнат пред Божия престол и ще влязат в прегръдките на Създателя. Само онези, които упорито вярват, че „Исус, Който не язди на бял облак, е лъжехрист“, ще бъдат подложени на вечно наказание, тъй като вярват само в Исус, Който показва знамения, но не признават Исус, Който провъзгласява строг съд и показва истинския път и живот. И затова с тях Исус може да се разправи само когато се завърне открито на бял облак. Те са твърде упорити, прекалено самоуверени, извънредно арогантни. Как биха могли такива дегенерати да бъдат възнаградени от Исус? Завръщането на Исус е велико спасение за приелите истината, но за отхвърлилите я то е знамение за осъждане. Трябва да изберете своя път и не бива да хулите Светия Дух и да отхвърляте истината. Не бъдете невежи и арогантни, а се подчинявайте на напътствията на Светия Дух и копнейте за истината и я търсете — само така ще бъдете облагодетелствани! Съветвам ви да вървите внимателно по пътя на вярата в Бог. Не правете прибързани заключения и не бъдете небрежни и лекомислени във вярата си в Бог! Знайте, че които вярват в Бог, трябва да най-малкото да имат смирени и богобоязливи сърца! Които са чули истината и въпреки това гледат отвисоко на нея, са глупави и невежи. Които са чули истината и въпреки това лекомислено правят прибързани заключения или я осъждат, са обзети от високомерие. Никой, който вярва в Исус, няма право да проклина или осъжда другите. Всички вие трябва да сте разумни и да приемате истината. Може би след като си чул пътя на истината и си прочел словото на живота, смяташ, че само една десетохилядна от тези думи е в съответствие с твоите убеждения и с Библията, и затова трябва да продължиш да търсиш в тази десетохилядна от тях. Все пак те съветвам да се смириш, да не бъдеш прекалено самоуверен и да не се превъзнасяш твърде много. Дори с толкова нищожен страх от Бог в сърцето си ще получиш по-голяма светлина. Ако внимателно изследваш и многократно размишляваш върху тези думи, ще разбереш дали те са истина и дали са живот. Може би след като са прочели само няколко изречения, някои хора сляпо ще отхвърлят тези думи, като кажат: „Това е само някакво си просвещение на Светия Дух“ или „Това е лъжехрист, дошъл да заблуждава хората“. Които казват такива неща, са заслепени от невежество! Твърде малко разбираш ти делото и мъдростта на Бог и те съветвам да започнеш отново от самото начало! Не трябва сляпо да отхвърляте казаните от Бог думи заради появата на лъжехристи през последните дни и не трябва да хулите Светия Дух, защото се страхувате от измама. Не би ли било наистина жалко? Ако след дълги изследвания все още смяташ, че тези думи не са истината, не са пътят и не са изявата на Бог, то накрая ще бъдеш наказан и ще останеш неблагословен. Ако не приемаш тази истина, изречена толкова ясно и категорично, то не си ли негоден за Божието спасение? Не си ли някой, който не е достатъчно благословен, за да се върне пред Божия престол? Помисли за това! Не бъди прибързан и импулсивен и не приемай вярата в Бог като игра! Помисли от гледна точка на целта си, от тази на перспективите си, на живота си и не изигравай сам себе си! Можеш ли да приемеш тези думи?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „До момента, в който видиш духовното тяло на Исус, Бог ще е направил ново небе и нова земя“)

Свързани химни

Благословени са тези, които приемат новото дело на Бог

Вярващите трябва да вървят по стъпките на Бог

Предишна: в. Всемогъщият Бог и Господ Исус са въплъщения на един и същ Бог

Следваща: б. Божиите овце чуват гласа Му и само като чуят Божия глас, могат да се срещнат със завърналия Се Господ

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger