б. Божиите овце чуват гласа Му и само като чуят Божия глас, могат да се срещнат със завърналия Се Господ

Божии слова от Библията

„Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща“ (Йоан 16:12-13).

„Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите“ (Откровение 2:7).

„А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!“ (Матей 25:6).

„Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват“ (Йоан 10:27).

„Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“ (Откровение 3:20).

Слова на Всемогъщия Бог от последните дни

Именно търсим не друго, а следите на Бог, ни е необходимо да търсим Божията воля, Божието слово, Божиите беседи, защото където има нови думи, изречени от Бог, там е Божият глас, а където са следите на Бог, там са и Неговите дела. Където е проявлението на Бог, там Той се явява, а където Той се явява, там са и пътят и истината и животът. В търсенето си на Божиите следи вие сте пренебрегнали словата „Бог е и пътят и истината и животът“. И така мнозина, дори и да узнаят истината, не вярват, че са открили следите на Бог, а още по-малко признават явяването Му. Каква огромна грешка! Явяването на Бог не е възможно да се съвмести с представите на човека, още по-малко е възможно Бог да се яви по човешка повеля. Бог прави собствени избори и има собствени планове, когато върши делото Си. Нещо повече, Той има Свои собствени цели и методи. Каквото и да прави, Той няма нужда да го обсъжда с човека или да търси неговия съвет, още по-малко е длъжен да уведомява всеки един човек за делата Си. Такъв е Божият нрав и той трябва да бъде приет от всички. Ако искате да бъдете свидетели на появяването на Бог и да следвате следите Му, първо трябва да се отдалечите от собствените си представи. Не трябва да искаш Бог да прави това или онова, още по-малко трябва да Го поставяш в собствените си граници и да Го свеждаш до собствените си представи. Вместо това трябва да изисквате от себе си да намерите начин да тръгнете по следите на Бог, да приемете Неговото явяване и да се подчините на новото Му дело — това се очаква от човека. Тъй като човекът не е истината и тя не е в него, той трябва да търси, да приема и да се подчинява.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 1: Появата на Бог възвестява нова епоха“)

Осъществявам делото Си из цялата вселена и от изток безспир прогърмяват оглушителни тътени и разтърсват всички народи и религии. С гласа Си преведох цялото човечество в настоящето. Карам всички хора да бъдат завоювани от Моя глас, да попаднат в този поток и да Ми се подчинят, защото отдавна възвърнах славата Си от цялата земя и я проявих отново на изток. Кой не копнее да види Моята слава? Кой не очаква с трепет завръщането Ми? Кой не жадува за повторното Ми явяване? Кой не копнее за прелестта Ми? Кой би отказал да дойде в светлината? Кой не би желал да види щедростта на Ханаан? Кой не копнее за завръщането на Избавителя? Кой не обожава Този, чието могъщество е безгранично? Гласът Ми ще отекне из цялата земя. Ще се обърна към Моя избран народ и ще им говоря още. Думите Ми са като мощните гръмове, разтърсващи планините и реките — отправям ги към цялата вселена и към човечеството. Ето защо Моето слово е пазено като съкровище от хората и цялото човечество тачи думите Ми. Светкавицата прорязва целия небосвод от изток до запад. Словата Ми са такива, че хората не желаят да се откажат от тях, въпреки че ги смятат за неразгадаеми, но поради това им се наслаждават още повече. Всички хора отбелязват с радост и веселие Моето пришествие, сякаш празнуват раждането на дете. Със силата на гласа Си ще призова при Себе Си всички хора. От този момент нататък официално ще Се присъединя към човешкия род, за да започнат да Ме почитат. Със славата, която излъчвам, и с думите, изричани от Моята уста, ще накарам всички хора да се стекат пред Мен и да видят, че светкавицата просветва от изток и че съм слязъл на Елеонския хълм на изток. Ще видят, че от дълго време пребивавам на земята, вече не като Еврейски син, а като Мълнията от изток. Защото отдавна възкръснах и напуснах мястото си сред хората, и след това отново се появих сред тях със слава. Аз съм Този, на когото се покланяха от векове, а също съм и младенецът, от когото израилтяните се отрекоха преди хилядолетия. При това Аз съм преславният Всемогъщ Бог на днешната епоха! Нека всички да застанат пред Моя трон и да видят великолепния Ми лик, нека чуят Моя глас и се вгледат в делата Ми. Това е цялата Моя воля, това е краят и зенитът на Моя план, а също и целта на управлението Ми: всяка нация да се прекланя пред Мен, да Ме почитат на всички земни езици, всеки човек да се уповава на Мен и всички народи да са Мои верни поданици!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Гласовете на седемте гръма — предсказващи, че Евангелието на царството ще се разпространи из цялата вселена“)

Когато обръщам лицето Си към вселената, за да говоря, цялото човечество чува гласа Ми и след това вижда всички дела, които съм извършил из цялата вселена. Онези, които се противят на Моята воля, тоест тези, които Ми се противопоставят с човешки дела, ще изпитат Моето наказание. Ще взема многобройните звезди на небето и ще ги направя отново, благодарение на Мен слънцето и луната ще бъдат обновени — небесата вече няма да бъдат такива, каквито са били, и несметните неща на земята ще бъдат обновени. Всичко ще достигне пълнота чрез Моите слова. Множеството от народи във вселената ще бъде преразпределено и ще бъде заменено от Моето царство, така че народите на земята ще изчезнат завинаги и всичко ще стане едно царство, което Ме почита: всички народи на земята ще бъдат унищожени и ще престанат да съществуват. От човешките същества във вселената всички, които принадлежат на дявола, ще бъдат унищожени и всички, които се кланят на Сатана, ще бъдат повалени от Моя изгарящ огън — тоест, всички ще бъдат превърнати в пепел, освен тези, които сега са в потока. Когато наказвам многото народи, тези в религиозния свят в различна степен ще се завърнат в Моето царство, завладени от Моите дела, защото ще са видели идването на Светия, яздещ бял облак. Всички хора ще бъдат разделени според собствения им вид и ще получат наказания, съизмерими с действията им. Всички, които са се опълчвали срещу Мен, ще загинат, а онези, чиито дела на земята не са Ме засягали, заради начина, по който са се оправдали, ще продължат да съществуват на земята под ръководството на Моите синове и Моя народ. Ще се явя пред безчетните народи и безчетните нации и със собствения Си глас ще озвуча земята и ще провъзглася завършването на великото Си дело, за да може всеки да го види със собствените си очи.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Думите на Бог към цялата вселена“, „Глава 26“)

„Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите“. Чухте ли сега думите на Светия Дух? Божиите думи ви обгърнаха. Чувате ли ги? В последните дни Бог върши делото на думите, а тези думи са думи на Светия Дух, защото Бог е Светият Дух и може да стане и плът; следователно думите на Светия Дух, за които се говори в миналото, днес са думи на въплътения Бог. Има много нелепи хора, които смятат, че щом говори Светият Дух, то Неговият глас трябва да звучи от небесата, за да го чуят хората. Всеки, който мисли по този начин, не познава Божието дело. В действителност словата, произнесени от Светия Дух, са слова, произнесени от Бог, станал плът. Светият дух не може да говори директно на човека; дори в Епохата на закона Йехова не говореше директно на хората. Няма ли да е много по-малко вероятно Той да го направи в тази епоха днес? За да може Бог да изрича слова, за да извърши дело, Той трябва да стане плът; в противен случай Неговото дело не би могло да постигне целите си. Онези, които отричат въплътения Бог, са онези, които не познават Духа или принципите, чрез които Бог действа. Онези, които вярват, че сега е епохата на Светия Дух, но не приемат Неговото ново дело, са онези, които живеят сред неясна и абстрактна вяра. Такива хора никога няма да получат делото на Светия Дух. Онези, които искат от Светия Дух само да говори и да извършва пряко Своето дело, а не приемат думите или делото на въплътения Бог, никога няма да могат да навлязат в новата епоха или да получат пълно спасение от Бог!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Как човек, който е ограничил Бог в представите си, може да получи Божиите откровения?“)

Целта на явяването на Бог, което не е ограничено до никоя форма или нация, е Той да може да извърши делото Си според Своя замисъл. Същото важи за онзи момент, в който в Юдея Бог се въплъти: целта Му беше да извърши делото на разпятието, за да откупи цялата човешка раса. Евреите обаче мислеха, че не е възможно Бог да направи това, и смятаха, че не е възможно Бог да се въплъти и да приеме образа на Господ Исус. Тяхното „невъзможно“ се превърна в основата, на която те осъждаха и се противопоставяха на Бог, което в крайна сметка доведе до гибелта на Израел. Днес мнозина допускат същата грешка. Заявяват с пълна сила, че Бог ще се появи всеки момент, а в същото време осъждат явяването Му; тяхното „невъзможно“ още веднъж ограничава явяването на Бог в рамките на тяхното въображение. Виждал съм много хора да избухват в див грубиянски смях при срещата си с Божието Слово. Но дали има разлика между този смях и осъждането и богохулството на евреите? Вие не благоговеете в присъствието на истината, а още по-малко изпитвате копнеж. Само учите безразборно и чакате с лековата безгрижност. Какво ще спечелите с това учене и чакане? Мислите ли, че ще получите лични напътствия от Бог? Ако не можеш да отличиш Божиите слова, по какъв начин си достоен да станеш свидетел на появяването на Бог? Всеки път, когато Бог се яви, истината излиза наяве и гласът Му се чува. Само тези, които могат да приемат истината, ще чуят Божия глас, и само такива хора са достойни да станат свидетели на Неговото явяване. Откажи се от представите си! Смири се и прочети тези думи много внимателно. Ако копнееш за истината, Бог ще те просветли и ще разбереш волята Му и словата Му. Откажете се от понятията си за „невъзможно“! Колкото повече човек вярва, че нещо е невъзможно, толкова по-вероятно е то да се случи, защото Божията мъдрост се извисява над небесата, Божиите мисли стоят по-високо от човешките мисли, а Божието дело преминава отвъд границите на човешките мисли и понятия. Колкото по-невъзможно е едно нещо, толкова повече то съдържа истина, към която да се стремим; колкото повече едно нещо е отвъд човешките понятия и представи, толкова повече то съдържа в себе си Божията воля. Това е така, защото където и да се яви Бог, Той винаги е Бог и Неговата същност никога няма да се промени заради мястото или начина на появата Му. Нравът на Бог остава същият, независимо къде са следите Му, и където и да са следите Му, Той е Бог на цялото човечество, също както Господ Исус е Бог не само на израилтяните, но и на всички народи на Азия, Европа и Америка. Нещо повече: Той е единственият Бог в цялата вселена. Така че да търсим Божията воля, да откриваме явяването Му в Неговите слова и да бъдем в крак със следите Му! Бог е и пътят и истината и животът. Неговите слова и Неговото явяване съществуват едновременно, а нравът и следите Му са всякога достъпни за човечеството. Скъпи братя и сестри, надявам се, че виждате явяването на Бог в тези думи, че тръгвате по Неговите следи по пътя към новата епоха и че навлизате в прекрасното ново царство, което Бог е приготвил за тези, които очакват Неговото появяване!

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 1: Появата на Бог възвестява нова епоха“)

Свързани проповеди

Защо можем да приветстваме Господ само като се вслушваме в гласа на Бог?

Чували ли сте гласа на Бог?

Свързани химни

Овцете на Бог слушат гласа Му

Предишна: а. Кои са мъдрите и кои са неразумните девици

Следваща: в. Защо тези, които искат само да виждат знамения и чудеса, ще бъдат пропъдени

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger