Само Бог, Който притежава идентичността на Създателя, има неповторимата власт

Особената идентичност на Сатана е накарала много хора да проявят силен интерес към проявленията на различните ѝ аспекти. Има дори много глупави хора, които вярват, че Сатана, подобно на Бог, също има власт, тъй като Сатана е способен да показва чудеса и е в състояние да прави неща, които са невъзможни за човека. По този начин, заедно с преклонението пред Бог, човечеството запазва в сърцето си място и за Сатана и дори му се прекланя като на Бог. Такива хора са едновременно достойни за съжаление и отвратителни. Те са достойни за съжаление поради своето невежество, а са отвратителни поради своята ерес и съзнателно порочна същност. В този момент чувствам, че има нужда да ви образовам какво означава власт, какво символизира тя и какво представлява. Най-общо казано, Самият Бог е власт, Неговата власт символизира превъзходството и същината на Бог, а властта на Самия Бог олицетворява положението и идентичността на Бог. След като това е така, смее ли Сатана да каже, че самият той е Бог? Смее ли Сатана да каже, че е създал всички неща и има върховенство над всички неща? Разбира се, че не! Защото той не е способен да създаде всички неща. Досега Сатана не е направил нищо от онова, което Бог е сътворил, и не е създал нищо, което притежава живот. Тъй като Сатана не притежава Божията власт, той никога няма да може да притежава положението и идентичността на Бог и това е предопределено от неговата същина. Сатана има ли същата власт като Бог? Разбира се, че не! Как наричаме делата на Сатана и чудесата, показани от Сатана? Могъщество ли е това? Може ли да се нарече власт? Разбира се, че не! Сатана насочва потока на злото и смущава, разваля и прекъсва всеки аспект на Божието дело. През последните няколко хиляди години, освен покварата и поругаването на човечеството, освен изкушаването и съблазняването на човека, което го доведе до греховност и до отричането му от Бог, за да тръгне направо към долината на смъртната сянка, Сатана направил ли е нещо, което да заслужава дори най-малкото поменуване, похвала или любов от страна на човека? Ако Сатана притежаваше власт и мощ, щеше ли човечеството да бъде покварено от него? Ако Сатана имаше власт и мощ, щеше ли да навреди на човечеството? Ако Сатана притежаваше мощ и власт, щеше ли човечеството да изостави Бог и да се обърне към смъртта? Тъй като Сатана няма власт или могъщество, какъв извод трябва да направим за същината на всичко, което прави той? Има хора, които наричат всичко, което Сатана прави, обикновена измама, но все пак предполагам, че такова определение не е твърде подходящо. Нима злото дело на покваряването на човечеството е обикновена измама? Злата сила, с която Сатана тормозеше Йов, и яростното му желание да го измъчва и да го завладее не могат да бъдат постигнати чрез обикновена измама. Поглеждаме назад във времето и ятата и стадата на Йов, разпръснати по хълмовете и планините, изчезват в миг; в миг изчезва и огромното състояние на Йов. Може ли да се постигне това чрез обикновена измама? На природата на всичко, което прави Сатана, съответстват и подхождат такива негативни думи като „развалям“, „прекъсвам“, „унищожавам“, „вредя“, „зложелателност“, „зло“ и „тъмнина“ и затова проявлението на всичко, което е неправедно и зло, е неразривно свързано с действията на Сатана и е неотделимо от злата същина на Сатана. Без значение колко „могъщ“ е Сатана, без значение колко безочлив и честолюбив е той, без значение колко голяма е способността му да нанася щети, без значение колко мащабни са методите, чрез които покварява и изкушава човека, без значение колко умели са хитростите и машинациите, чрез които сплашва човека, без значение колко променлива е формата, в която съществува, Сатана никога не е бил способен да създаде нито едно живо същество, никога не е можел да налага закони или правила за съществуването на всички неща и никога не е можел нито да управлява или контролира който и да е предмет, независимо дали е одушевен, или неодушевен. В космоса и на небесната твърд няма нито един човек или предмет, който да е роден от Сатана или който да съществува благодарение на Сатана; няма нито един човек или предмет, които да е управляван от Сатана или да е контролиран от него. Дори напротив, Сатана трябва не само да живее под господството на Бог, но трябва и да се подчинява на всички Божии заповеди и повели. На Сатана му е трудно да докосне дори капка вода или песъчинка на земята без Божието разрешение, няма свободата да премести дори мравките по земята, да не говорим за човечеството, създадено от Бог. В очите на Бог Сатана е по-незначителен от лилиите в планините, от птиците, летящи във въздуха, от рибите в морето и червеите в земята. Неговата роля сред всички неща е да им служи и да работи за човечеството, да служи на Божието дело и Неговия план за управление. Независимо колко злонамерена е неговата природа и колко зла е неговата същина, единственото, което Сатана може да направи, е да изпълнява послушно своята функция: да полага труд за Бог и да бъде фон, на който Бог да изпъква. Това са реалната стойност и мястото на Сатана. Неговата същина не е свързана с живота, не е свързана с могъществото, не е свързана с властта — тя е просто играчка в Божиите ръце, просто машина в служба на Бог!

След като са разбрали какво е истинското лице на Сатана, много хора все още не разбират какво представлява властта, така че нека ти кажа! Самата власт може да бъде обяснена като могъществото на Бог. Първо, може да се каже със сигурност, че и властта, и могъществото са положителни. Те нямат връзка с нищо негативно и нямат нищо общо с никакви сътворени или несътворени същества. Могъществото на Бог е способно да създава всякакви същества, които имат живот и жизнена енергия, и това е обусловено от живота на Бог. Бог е живот, следователно Той е източникът на всички живи същества. Освен това Божията власт може да принуди всички живи същества да се подчиняват на всяко Божие слово, тоест да възникват в съответствие със словата, изричани от Божиите уста, да живеят и да се размножават по Божия заповед, след което Бог владее и управлява всички живи същества и това никога няма да се промени. Нито един човек или предмет не притежава такива неща; само Създателят притежава и носи такава мощ и тя се нарича власт. Това е неповторимостта на Създателя. Затова, независимо дали се отнася до самата дума „власт“, или до същината на тази власт, и едното, и другото може да бъде свързано единствено със Създателя, тъй като е символ на неповторимата идентичност и същина на Създателя и олицетворява идентичността и положението на Създателя. Никой човек или предмет освен Създателя не може да бъде свързан с думата „власт“. Това е тълкуването на неповторимата власт на Създателя.

Въпреки че Сатана гледаше Йов с алчен поглед, той не посмя да докосне дори косъмче по тялото му без Божието разрешение. Въпреки че Сатана е изначално зъл и жесток, след като Бог му даде заповед, той нямаше друг избор, освен да ѝ се подчини. Затова, въпреки че Сатана беше побеснял като вълк сред овце, когато стана дума за Йов, той не посмя да забрави за границите, установени от Бог, не посмя да наруши Божиите заповеди и във всичко, което направи, Сатана не посмя да се отклони от принципите и ограниченията, определени от Божието слово. Това не е ли факт? Това ни показва, че Сатана не смее да възрази на нито една дума на Бог Йехова. За Сатана всяка дума от устата на Бог е заповед, небесен закон, израз на Божията власт, тъй като зад всяко Божие слово се подразбира Божие наказание за онези, които нарушават Божиите заповеди, и за онези, които не се подчиняват и се противопоставят на небесните закони. Сатана очевидно знае, че ако наруши Божиите заповеди, ще трябва да приеме последиците от посегателството върху Божията власт и противопоставянето на небесните закони. Какви точно са тези последици? Излишно е да казвам, че това е Божието наказание. Действията на Сатана по отношение на Йов бяха просто миниатюрна част от неговото покваряване на човечеството и докато Сатана извършваше тези действия, границите, определени от Бог, и заповедите, които Той бе дал на Сатана, бяха просто миниатюрна част от принципите в основата на всичко, което Сатана прави. Освен това ролята и положението на Сатана в този случай бяха просто миниатюрна част от ролята и положението му в делото на Божието управление, а пълното му подчинение на Бог в опитите му да изкуси Йов беше просто миниатюрна част от това как Сатана не посмя да окаже ни най-малка съпротива на Бог в делото на Божието управление. Какво предупреждение ви дават тези миниатюрни части? Сред всички неща, включително Сатана, няма нито един човек или предмет, който да може да престъпи небесните закони и постановления, издадени от Създателя, и няма нито един човек или предмет, който да се осмели да наруши тези небесни закони и декрети, защото никой човек или предмет не може да промени или избегне наказанието, което Създателят налага на онези, които отказват да се подчинят на тези закони. Само Създателят може да издава небесни закони и декрети, само Създателят има силата да ги налага и само мощта на Създателя не може да бъде преодоляна от никой човек или предмет. Такава е неповторимата власт на Създателя и тази власт надделява сред всички неща, и затова е невъзможно да се каже, че „Бог е най-великият, а Сатана е вторият по важност“. Освен Създателя, притежаващ неповторима власт, друг Бог няма!

Сега получихте ли нови знания за Божията власт? Първо, има ли разлика между току-що споменатата Божия власт и човешката власт? Каква е разликата? Някои хора казват, че няма място за сравнение. Точно така! Макар хората да казват, че няма място за сравнение, в своите мисли и представи човек често бърка човешките възможности с властта и двете понятия често биват сравнявани заедно. Какво става тук? Не правят ли хората грешката неволно да заместват едното с другото? Те по никакъв начин не са свързани и между тях не може да има никакво сравнение, но въпреки това хората не могат да се сдържат. Как може да се реши този проблем? Ако искрено желаеш да намериш решение, единственият начин е да разбереш и опознаеш неповторимата власт на Бог. След като разбереш и опознаеш властта на Създателя, вече няма да споменаваш наравно възможностите на човека и властта на Бог.

За какво се отнасят възможностите на човека? Казано накратко, това е способност или умение, което позволява на покварения нрав, желания и стремежи на човека да се развият или да достигнат най-висока степен. Може ли това да се счита за власт? Независимо от това колко бомбастични или печеливши са стремежите и желанията на човека, за него не може да се каже, че притежава власт. Подобно възгордяване и успех са най-много демонстрация на сатанинска палячовщина сред хората. Това е най-много фарс, в който Сатана действа под прикритието на собствения си прародител с цел да задоволи амбициите си да бъде Бог.

Как точно си представяш властта на Бог сега? След като вече разговаряхме за тези думи, би трябвало да имаш ново знание за Божията власт. Затова ви питам: какво символизира Божията власт? Символизира ли идентичността на Самия Бог? Символизира ли могъществото на Самия Бог? Символизира ли неповторимото положение на Самия Бог? В какво, сред всички неща, видя Божията власт? Как я видя? Що се отнася до четирите сезона, които преживява човек, може ли някой да промени закона за редуването на пролетта, лятото, есента и зимата? През пролетта дърветата напъпват и цъфтят, през лятото са покрити с листа, през есента дават плодове, а през зимата листата опадват. Може ли някой да промени този закон? Отразява ли това един от аспектите на Божията власт? Бог каза: „Да бъде светлина“ и стана светлина. Съществува ли все още тази светлина? Благодарение на какво съществува? Благодарение на Божиите слова и Божията власт, разбира се. Все още ли съществува въздухът, създаден от Бог? От Бог ли идва въздухът, който човек диша? Може ли някой да ни лиши от онези неща, които произлизат от Бог? Може ли някой да промени тяхната същина и функция? Може ли някой да разстрои настъпването на нощта и деня, установени от Бог, и да наруши закона за редуването на нощта и деня, издаден от Бог? Може ли Сатана да направи подобно нещо? Дори да не спиш през нощта и да приемаш нощта за ден, нощното време ще си остане такова. Можеш да промениш дневния си режим, но не можеш да промениш закона за редуване на нощта и деня — никой от хората не е в състояние да промени този факт, нали? Може ли някой да накара лъв да оре земята като вол? Може ли някой да превърне слон в магаре? Нима някой може да накара кокошката да се рее във въздуха като орел? Може ли някой да накара вълк да пасе трева като овца? (Не.) Може ли някой да накара рибите да живеят на сушата? Хората не могат да направят това. Защо не? Понеже Бог е заповядал на рибите да живеят във водата, те живеят там. Не биха могли да оцелеят на сушата и ще загинат — те не са в състояние да нарушат границите на Божията заповед. Всичко съществуващо има закон и граница на своето съществуване и всяко нещо има свои собствени инстинкти. Те са предопределени от Създателя и не могат нито да бъдат променени или нарушени от който и да е човек. Лъвът например винаги ще живее сред дивата природа, на разстояние от човешките селища, и никога няма да стане толкова покорен и лоялен, колкото вола, който живее с човека и работи за него. Въпреки че и магаретата, и слоновете са животни, имат по четири крака и дишат въздух, те са различни видове, защото Бог ги раздели в различни типове. Всеки вид има свои собствени инстинкти, следователно те никога няма да бъдат взаимозаменяеми. Въпреки че кокошката има два крака и крила като орела, тя никога няма да може да лети във въздуха; най-много да успее да кацне на някое дърво — това е определено от нейния инстинкт. Излишно е да казвам, че всичко това се дължи на заповедите на Божията власт.

При сегашното развитие на човечеството, човешката наука може да се нарече просперираща, а постиженията на човешките научни изследвания могат да бъдат описани като впечатляващи. Трябва да се отбележи, че възможностите на човека се увеличават, но има едно научно откритие, което човек все още не е в състояние да направи. Човечеството е създало самолети, самолетоносачи и атомната бомба, човекът е отишъл в космоса, стъпил е на Луната, изобретил е интернет и начинът му на живот е станал високотехнологичен, но въпреки това не е в състояние да създаде живо, дишащо същество. Инстинктите на всички живи същества и законите, по които живеят те, както и цикълът на живот и смърт на всеки вид — всичко това надхвърля властта на човешката наука и е извън нейния контрол. Тук е необходимо да се каже, че независимо какви огромни висоти е достигнала човешката наука, тя не може да се сравни с нито една от мислите на Създателя и е неспособна да разпознае чудото на творението на Създателя и силата на Неговата власт. На земята има толкова много океани, но те никога не са излизали по собствено желание от границите си, за да залеят сушата, и това се дължи на факта, че Бог е определил границите за всеки от тях. Те остават там, където им е заповядал да останат, и не могат да се движат свободно без Божието разрешение. Не могат да се нахвърлят един върху друг без Божието разрешение и могат да се движат само когато каже Бог. Божията власт определя както накъде да се движат, така и къде да останат.

Казано накратко, „Божията власт“ означава, че всичко зависи от Бог. Той има правото да реши как да направи нещо и то се извършва така, както пожелае Той. Законът на всички неща зависи от Бог, а не от човека, и човек не може да го промени. Не може да бъде преместен с помощта на човешката воля, но Божиите мисли, Божията мъдрост и Божиите заповеди могат да го променят и това е факт, който никой от хората не може да оспори. Небето и земята и всички неща, вселената, звездното небе, четирите годишни сезона, това, което е видимо и невидимо за човека — всичко това съществува, функционира и се променя абсолютно безгрешно под властта на Бог, в съответствие с Божиите повели, в съответствие с Божиите заповеди и в съответствие със законите на началото на сътворението. Нито един човек или предмет не могат да променят законите си или да променят изначалния си начин на функциониране. Те са се появили благодарение на Божията власт и тя ще е причината да умрат. Именно това е Божията власт. Сега, след като беше казано толкова много, можеш ли да почувстваш, че Божията власт е символ на идентичността и положението на Бог? Може ли някое сътворено или несътворено същество да притежава Неговата власт? Може ли тя да бъде имитирана, копирана или заменена от някой човек, предмет или нещо?

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият I“)

Предишна: Сатана никога не се е осмелявал да престъпи властта на Създателя и затова всички неща живеят според установения ред

Следваща: Идентичността на Създателя е неповторима и ти не бива да се придържаш към идеята за политеизма

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger