Какво знаеш за вярата?

В човека съществува само неопределената дума „вяра“, но той не знае какво представлява вярата, още по-малко защо вярва той самият. Човек разбира твърде малко и самият той е лишен от твърде много неща; вярата му в Мен е безсмислена и невежествена. Въпреки че не знае какво е вяра, нито защо има вяра в Мен, той продължава вманиачено да вярва в Мен. Това, което искам от човека, не е просто да Ме призовава натрапчиво по този начин или да вярва илюзорно в Мен, защото работата, която върша, е за да може човек да Ме види и да Ме познае, а не за да се впечатлява и да Ме вижда в нова светлина. Някога дадох много знамения и извърших много чудеса, а израилтяните от онова време Ми показаха голямо възхищение и силно почитаха изключителната Ми способност да изцелявам болни и да прогонвам демони. По онова време евреите смятаха, че лечебните Ми сили са майсторски, необикновени — и поради многото Ми дела всички те Ме почитаха и изпитваха голямо възхищение към силите Ми. Така всички, които Ме видяха да правя чудеса, Ме следваха неотлъчно, и хиляди Ме заобиколиха, за да видят как изцелявам болните. Дадох толкова много знамения и сторих толкова много чудеса, но хората просто гледаха на Мен като на умел лекар; също така предадох много уроци на хората по онова време, но те просто Ме смятаха за учител, по-висш от своите ученици. Дори днес, след като хората са видели историческите записи на Моето дело, тяхното тълкуване продължава да бъде, че Аз съм велик лекар, който лекува болните и е учител на невежите, и те са Ме определили като милостивия Господ Иисус Христос. Онези, които тълкуват писанията, може да са надминали Моите умения в изцелението или може дори да са ученици, които сега са надминали своя учител, но тези люде, чиито имена са известни по целия свят, Ме смятат за толкова низш като обикновен лекар. Моите дела са по-многобройни от песъчинките по морския бряг, по мъдрост надминавам всички синове на Соломон, но хората просто Ме приемат като маловажен лекар и неизвестен учител на хората. Толкова много вярват в Мен, само за да мога да ги излекувам. Толкова много вярват в Мен, само за да мога да използвам силите Си, за да изгоня нечистите духове от телата им, и толкова много вярват в Мен, просто за да могат да получат мир и радост от Мен. Толкова много вярват в Мен, само за да искат от Мен по-голямо материално богатство. Толкова много вярват в Мен, само за да прекарат този живот в мир и да бъдат здрави и невредими в бъдещия свят. Толкова много вярват в Мен, за да избегнат страданията на ада и да получат благословенията на небето. Толкова много вярват в Мен само за временна утеха, но не се стремят да спечелят нищо в идния свят. Когато стоварих яростта Си върху човека и отнех всяка радост и мир, които някога бе притежавал, човекът се усъмни. Когато дадох на човека страданието на ада и си върнах благословиите на рая, срамът на човека се превърна в гняв. Когато човекът Ме помоли да го излекувам, Аз не му обърнах внимание и се отвратих от него; човекът се отдалечи от Мен, за да търси вместо това пътя на злите лекове и магьосничеството. Когато отнех всичко, което човекът беше поискал от Мен, всички изчезнаха без следа. Затова казвам, че човек има вяра в Мен, защото давам твърде много благодат и има твърде много да се спечели. Евреите повярваха в Мен заради Моята благодат и Ме следваха, където и да отида. Тези невежи хора с ограничени познания и опит се стремяха само да видят знаменията и чудесата, които показвах. Те Ме смятаха за глава на дома на евреите, който можеше да извърши най-големите чудеса. И така, когато прогонвах демони от хората, това предизвикваше много спорове сред тях: казваха, че съм Илия, че съм Моисей, че съм най-древният от всички пророци, че съм най-великият от всички лекари. Макар да казвам, че Аз съм пътят и истината, и животът, никой не може да знае Моята същност или Моята самоличност. Макар да казах, че небето е мястото, където живее Отецът Ми, никой не знаеше, че съм Божият Син, а също и Самият Бог. Макар да казах, че ще донеса изкупление на цялото човечество и ще откупя човечеството, никой не знаеше, че Аз съм Изкупителят на човечеството и хората Ме познаваха само като добронамерен и състрадателен човек. И макар да бях в състояние да обясня всичко, което представлявам, никой не Ме познаваше и никой не вярваше, че съм Синът на живия Бог. Такава е вярата на хората в Мен и начинът, по който се опитват да Ме заблудят. Как биха могли да свидетелстват за Мен, когато Ме разглеждат така?

Хората вярват в Мен, но не са в състояние да дадат свидетелство за Мен, нито могат да свидетелстват за Мен, преди да Се разкрия. Хората виждат само, че превъзхождам сътворените същества и всички свети хора, и виждат, че работата, която върша, не може да бъде извършена от хора. Така всички, от евреите до хората в днешно време, които гледат славните Ми дела, не са били изпълнени с нищо повече от любопитство към Мен и устата на нито едно сътворено същество не е успяла да свидетелства за Мен. Само Моят Отец свидетелстваше за Мен и проправи път за Мен сред всички сътворени същества; ако не беше Го направил, независимо как работех, човекът никога нямаше да разбере, че Аз съм Господарят на сътворението, защото човекът знае само да взема от Мен и няма вяра в Мен в резултат от работата Ми. Човек Ме познава само защото съм невинен и в никакъв случай не съм грешник, защото мога да обясня множество мистерии, защото съм над множеството или защото е спечелил много от Мен, но малцина вярват, че съм Господарят на сътворението. Ето защо казвам, че човек не знае защо вярва в Мен; той не знае целта или значението на вярата в Мен. Реалността на човека страда от липса, така че той не е годен да свидетелства за Мен. Вие имате твърде малко истинска вяра и сте придобили твърде малко, така че можете много малко да свидетелствате. Освен това разбирате твърде малко и ви липсва твърде много, така че сте почти негодни да свидетелствате за делата Ми. Наистина сте много решителни, но сигурни ли сте, че ще можете успешно да свидетелствате за същината на Бог? Това, което сте преживели и сте видели, надминава преживяното и видяното от светиите и пророците от всички епохи, но можете ли да предоставите свидетелство, по-голямо от думите на тези светии и пророци от минали времена? Това, което сега ви дарявам, надминава Моисей и засенчва Давид, затова искам вашето свидетелство да надмине Моисеевото и думите ви да бъдат по-велики от тези на Давид. Давам ви стократно — така че искам и вие да Ми се отплатите стократно. Трябва да знаете, че Аз съм Този, който дарява живот на човечеството, и вие получавате живот от Мен и трябва да свидетелствате за Мен. Това е задължение, което ви възлагам и което трябва да изпълните за Мен. Дадох ви цялата Си слава, живота, който избраният народ — израилтяните — никога не получи. По право трябва да свидетелствате за Мен и да Ми посветите младостта си и да Ми отдадете живота си. Всеки, на когото дам славата Си, ще свидетелства за Мен и ще даде живота си за Мен. Това отдавна е предначертано от Мен. За вас е щастието да ви дам славата Си, а задължението ви е да свидетелствате за Моята слава. Ако трябваше да повярвате в Мен само за да спечелите благословения, тогава работа Ми би имала малко значение и вие нямаше да изпълнявате своя дълг. Израилтяните видяха само Моята милост, любов и величие, а евреите станаха свидетели само на Моето търпение и изкупление. Те видяха много, много малко от работата на Моя Дух, до такава степен, че разбраха само една десетхилядна от това, което вие сте чули и видели. Това, което сте видели, надхвърля дори видяното от първосвещениците сред тях. Истините, които разбирате днес, надминават техните; това, което сте видели днес, надхвърля това, което е било видяно през Епохата на закона, както и през Епохата на благодатта, а това, което сте преживели, надминава дори Моисей и Илия. Защото това, което израилтяните разбраха, беше само законът на Йехова, а това, което видяха, беше само гледката към гърба на Йехова; това, което евреите разбраха, беше само изкуплението на Исус, това, което получиха, беше само благодатта, дадена от Исус, и това, което видяха, беше само образът на Исус в дома на евреите. Това, което виждате днес, е славата на Йехова, изкуплението на Исус и всичките Ми днешни дела. Също така чухте думите на Духа Ми, оценихте мъдростта Ми, познахте чудото Ми и научихте за нрава Ми. Също така ви разкрих целия Си план за управление. Това, което сте видели, не е просто любящ и милостив Бог, а Бог, изпълнен с праведност. Видели сте чудното Ми дело и сте узнали, че съм изпълнен с величие и гняв. Освен това знаете, че веднъж стоварих яростния Си гняв върху дома на Израел и че днес той дойде върху вас. Вие разбирате повече от Моите мистерии в небето, отколкото Исая и Йоан; вие знаете повече за Моята красота и достопочтеност от всички светии от миналите векове. Това, което сте получили, не е просто Моята истина, Моят път и Моят живот, но видение и откровение, по-велики от тези на Йоан. Разбирате много повече мистерии и сте съзрели истинското Ми лице; вие сте приели повече от Моята преценка и знаете повече за Моя праведен нрав. И така, въпреки че сте родени в последните дни, вашето разбиране е остаряло. Вие също сте преживели нещата от днешния ден и всичко това беше направено лично от Мен. Това, което искам от вас, не е прекомерно, защото съм ви дал толкова много и сте видели много в Мен. Затова искам от вас да свидетелствате за Мен пред светиите от минали векове и това е единственото желание на сърцето Ми.

Моят Отец беше този, който първи даде свидетелство за Мен, но Аз желая да получа по-голяма слава и думите на свидетелство да идват от устата на сътворените същества — така че Аз ви давам всичко от Себе си, за да можете да изпълните дълга си, като доведете работата Ми сред хората до край. Трябва да разберете защо вярвате в Мен; ако вие искате само да сте Мой чирак или пациент, или да станете един от Моите светии в небето, тогава ще бъде безсмислено да Ме следвате. Да Ме следвате по такъв начин би било просто загуба на енергия; да имате такъв вид вяра в Мен би означавало просто да прахосате дните си, да пропилеете младостта си. И в крайна сметка вие няма да получите нищо. Няма ли това да бъде напразен труд? Отдавна съм напуснал евреите и вече не съм лекар на човека, нито лекарство за човека. Вече не съм товарно животно, което хората да водят или колят според волята си, а слязох сред хората, за да съдя и да накажа човека, за да може човекът да Ме познае. Трябва да знаеш, че някога Аз извърших делото на изкуплението; Някога бях Исус, но не можех да остана Исус завинаги, както някога бях Йехова, но по-късно станах Исус. Аз съм Богът на човечеството, Господарят на сътворението, но не мога завинаги да остана Исус или Йехова. Бил съм това, което хората смятат за лекар, но не може да се каже, че Бог е просто лекар за човечеството. Така че, ако се придържаш към старите възгледи в своята вяра в Мен, тогава няма да постигнеш нищо. Независимо че днес Ме хвалиш: „колко любящ е Бог към човека; Той ме изцелява и ми дава благословения, мир и радост. Колко добър е Бог към човека; ако просто имаме вяра в Него, тогава не е нужно да се тревожим за пари и богатство…“, все още не мога да прекъсна първоначалната Си работа. Ако вярваш в Мен днес, ще получиш само Моята слава и ще бъдеш достоен да свидетелстваш за Мен, а всичко останало ще бъде второстепенно. Това трябва да ти е ясно.

Сега знаеш ли наистина защо вярваш в Мен? Знаеш ли наистина целта и значението на Моята работа? Знаеш ли наистина задълженията си? Знаеш ли наистина Моето свидетелство? Ако просто вярваш в Мен, но няма признак на Моята слава или свидетелство в теб, тогава Аз отдавна съм те отстранил. Що се отнася до онези, които знаят всичко това, те още повече са тръни в окото Ми, а в дома Ми те не са нищо повече от препятствия по пътя Ми, те са плевели, които трябва да бъдат напълно премахнати в работата Ми, те са безполезни, нямат стойност и отдавна съм ги възненавидял. Често гневът Ми връхлита всички, които са лишени от свидетелство, и жезълът Ми никога не се отклонява от тях. Отдавна съм ги предал в ръцете на лукавия; те са лишени от Моите благословения. Когато дойде денят, тяхното наказание ще бъде по-тежко дори от това на глупавите жени. Днес върша само работата, която е Мое задължение да върша; Ще вържа цялото жито на снопове заедно с плевелите. Това е Моята работа днес. Всички тези плевели ще бъдат отвеяни по време на Моето веене, след това житните зърна ще бъдат събрани в склада и тези плевели, които са били отвеяни, ще бъдат поставени в огъня, за да бъдат изгорени на прах. Моята работа сега е просто да вържа всички хора на снопи; тоест да ги завоювам напълно. Тогава ще започна да отвявам, за да разкрия края на всички хора. И така, трябва да знаеш как трябва да Ме удовлетвориш сега и как трябва да поемеш по правилния път във вярата си в Мен. Това, което желая, е твоята лоялност и подчинение сега, твоята любов и свидетелство сега. Дори и да не знаеш в този момент какво е свидетелство или какво е любов, трябва да Ми донесеш всичко от себе си и да Ми предадеш единственото съкровище, което имаш: твоята преданост и подчинение. Трябва да знаеш, че свидетелството за Моята победа над Сатана лежи в рамките на предаността и подчинението на човека, както и свидетелството за Моето пълно завоюване на човека. Задължението на твоята вяра в Мен е да свидетелстваш за Мен, да бъдеш лоялен към Мен и към никой друг, и да бъдеш покорен докрай. Преди да започна следващата стъпка от работата Си, как ще свидетелстваш за Мен? Как ще бъдеш лоялен и покорен към Мен? Посвещаваш ли цялата си преданост на задачата си или просто ще се откажеш? Би ли се подчинил на всяка Моя подредба (дори да е смърт или унищожение), или ще избягаш посред пътя, за да избегнеш наказанието Ми? Аз те наказвам, за да свидетелстваш за Мен и да Ми бъдеш предан и покорен. Нещо повече, настоящото Ми наказание е за да разгърна следващата стъпка от Моята работа и да позволя на работата да напредва безпрепятствено. Затова те приканвам да бъдеш благоразумен и да не се отнасяш нито към живота си, нито към значението на съществуването си като към безполезен пясък. Можеш ли да знаеш точно каква ще бъде работата Ми в бъдеще? Знаеш ли как ще работя в идните дни и как ще се развие работата Ми? Трябва да знаеш значението на твоето впечатление от работата Ми и още повече — значението на вярата си в Мен. Направих толкова много; как бих могъл да се откажа по средата, както си представяш? Свърших толкова много работа; как мога да я унищожа? Наистина, дойдох, за да сложа край на тази епоха. Това е вярно, но освен това трябва да знаеш, че трябва да започна нова епоха, да започна нова работа и най-вече да разпространявам евангелието на царството. Така че трябва да знаеш, че настоящата работа е само да започне една епоха и да постави основата за разпространение на евангелието в бъдещето и за да доведе и бъдещата епоха до край. Работата Ми не е толкова проста, колкото си мислиш, нито е толкова безполезна или безсмислена, както може би смяташ. Затова все още трябва да ти кажа: трябва да отдадеш живота си на Моето дело и нещо повече, трябва да посветиш себе си на Моята слава. Отдавна копнея да свидетелстваш за Мен и още повече копнея да разпространяваш Евангелието Ми. Ти трябва да разбереш какво е в сърцето Ми.

Предишна: Какво означава да си истински човек

Следваща: Когато падащите листа се върнат към корените си, ще съжаляваш за всичкото зло, което си сторил

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger