Глава 34

Всемогъщият Бог е всесилният, всепостигащ и завършен истински Бог! Той не само държи седемте звезди, надарен е със седемте Духа, има седем очи, разчупва седемте печата и отваря свитъка, но и нещо повече — Той управлява седемте язви и седемте чаши и разкрива седемте гърма. Преди много време Той засвири и със седемте тръби! Всичко, което Той е създал и завършил, трябва да Го хвали, да Му въздава слава и да възвеличава Неговия престол. О, Всемогъщи Боже! Ти си всичко. Ти си постигнал всичко и с Теб всичко е пълно, светло, еманципирано, свободно, силно и мощно! Няма нищо скрито или прикрито — с Теб всички тайни са разкрити. Освен това Ти си осъдил множеството Свои врагове. Ти разкриваш величието Си, проявяваш бушуващия Си огън, изразяваш гнева Си и освен това показваш безпрецедентната Си, вечна, напълно безкрайна слава! Всички народи трябва да се събудят, за да ликуват и да пеят с цялата си сила, възхвалявайки този всемогъщ, напълно истински, вечно жив, изобилен, славен и истинен Бог, който е от вечността до вечността. Неговият трон трябва да се възвеличава постоянно, святото Му име трябва да се възхвалява и прославя. Това е Моята, Божията, вечна воля и е безгранична благословия, която Той ни разкрива и ни дарява! Кой от нас не я наследява? За да наследи Божието благословение, човек трябва да възхвалява святото Му име и да дойде, за да обгради трона Му в поклонение. Всички, които отиват пред Него с други мотиви и други намерения, ще бъдат стопени от бушуващия Му огън. Днес е денят, в който враговете Му ще бъдат съдени, и също е денят, в който те ще загинат. Освен това той е и денят, в който Аз, Всемогъщият Бог, ще се разкрия и в който ще придобия слава и почест. О, всички народи! Станете бързо, за да възхвалявате и приветствате Всемогъщия Бог, който от незапомнени времена до вечността изпраща към нас любяща доброта, извършва спасение и ни дарява благословения, прави синовете Си пълноценни и успешно постига Своето царство! Това е чудесното Божие дело! Това е вечното предопределение и уредба на Бог — че Самият Той е дошъл да ни спаси, да ни направи пълноценни и да ни въведе в слава.

Всички, които не стават и не свидетелстват, са предци на слепите и царе на невежеството. Те ще станат вечно невежи, вечните глупаци, вечните мъртъвци, които са слепи. Именно поради тази причина нашите духове трябва да се пробудят! Всички хора трябва да се надигнат! Весели си, хвали и възхвалявай без край Царя на славата, Бащата на милосърдието, Синът на изкуплението, щедрите седем Духа, Всемогъщия Бог, който носи величествен бушуващ огън и праведен съд и който е напълно достатъчен, изобилен, всемогъщ и пълноценен. Неговият трон ще бъде възхваляван завинаги! Всички хора трябва да видят, че това е Божията мъдрост, това е Неговият чудесен път към спасението и постигането на Неговата славна воля. Ако не станем и не свидетелстваме, тогава щом моментът отмине, няма да има връщане назад. Дали ще получим благословии или нещастие, се решава по време на този настоящ етап от нашето пътуване, въз основа на това, което правим, какво мислим и какво преживяваме в момента. Как трябва да действате? Свидетелствайте за Бог и Го възхвалявайте завинаги. Възхвалявайте Всемогъщия Бог, Христос от последните дни — вечния, уникален, истински Бог!

Отсега нататък трябва да видите ясно, че всички онези, които не свидетелстват за Бог, които не свидетелстват за този уникален, истински Бог, както и онези, които таят съмнения за Него — всички те са болни и мъртви и са онези, които се противопоставят на Бог! Божиите думи са доказани още от древни времена: който не събира с Мен, разпилява, и който не е с Мен, той е против Мен. Това е неизменна истина, която е издълбана в камък! Онези, които не свидетелстват за Бог, са лакеи на Сатана. Такива хора са дошли да смущават и мамят Божиите деца и да прекъсват Неговото управление. С тях трябва да се разправят с меч! Всички, които им показват добри намерения, търсят своето собствено унищожение. Вие трябва да слушате и да вярвате в словата на Божия Дух, да вървите по пътя на Божия Дух и да изживявате думите на Божия Дух. Освен това трябва да възхвалявате трона на Всемогъщия Бог за вечни времена!

Всемогъщият Бог е Богът на седемте Духа! Той е също така Богът със седемте очи и седемте звезди. Той отваря седемте печата и целият свитък е разгънат от Него! Той затръби със седемте тръби и седемте чаши и седемте язви са в ръцете Му, за да бъдат освободени по Негова воля. О, седемте гърма, които винаги са били запечатани! Времето да ги разкрие дойде! Този, който ще донесе седемте гърма, вече се е явил пред очите ни!

Всемогъщи Боже! С Теб всичко е еманципирано и свободно. Няма трудности и всичко тече гладко! Нищо не се осмелява да Те възпре или да Ти попречи и всички се покоряват пред Теб. Всеки, който не се подчини, ще умре!

Всемогъщият Бог, Богът със седем очи! Всичко е съвършено ясно, всичко е светло и открито и всичко е разкрито и разголено. С Него всичко е кристално ясно и не само Самият Бог е такъв, но и Неговите синове са такива. Нито един човек, нито един предмет и никоя материя не могат да бъдат скрити пред Него и Неговите синове!

Седемте звезди на Всемогъщия Бог са светли! Църквата е усъвършенствана от Него. Той установява Своите църковни посланици и цялата църква е в Неговата подкрепа. Той отваря всичките седем печата и сам привежда в изпълнение Своя план за управление и Своята воля. Свитъкът е тайнственият духовен език на Неговото управление и е разгънат и разкрит от Него!

Всичките хора трябва да се вслушат в Неговите седем звучащи тръби. С Него всичко е известено, за да не трябва да се крие никога повече, и няма повече тъга. Всичко е разкрито и всичко е победоносно!

Седемте тръби на Всемогъщия Бог са отворени, славни и победоносни тръби! Те са и тръбите, които съдят враговете Му! Насред триумфа Му Неговият рог се въздига! Той управлява цялата вселена!

Той е приготвил седемте чаши на язвите, които са насочени към враговете Му, и ги е излял в краен порой, и тези врагове ще бъдат погълнати в пламъците на Неговите бушуващи огньове. Всемогъщият Бог показва силата на Своята власт и всичките Му врагове загиват. Седемте последни гърма вече не трябва да бъдат запечатани пред Всемогъщия Бог; всички те са разкрити! Всички те са разкрити! Той умъртвява враговете си със седемте гърма, като стабилизира земята и я кара да полага труд за Него, за да не бъде опустошена никога повече!

Праведният Всемогъщ Бог! Ние Те възхваляваме завинаги! Ти заслужаваш безкрайна похвала и вечен възторг и възхвала! Твоите седем гърма не само ще бъдат използвани за Твоя съд, но ще бъдат използвани повече за Твоята слава и власт, за да завършиш всички неща!

Всички народи празнуват пред престола, възхвалявайки и хвалейки Всемогъщия Бог, Христос от последните дни! Техните гласове разтърсват цялата вселена като гръмотевица! Абсолютно всички неща съществуват заради Него и възникват заради Него. Кой се осмелява да не отдаде цялата слава, почест, власт, мъдрост, святост, победа и откровения изцяло на Него? Това е изпълнението на Неговата воля и това е окончателното завършване на изграждането на Неговото управление!

Предишна: Глава 33

Следваща: Глава 35

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger