Делото на разпространяването на Евангелието е също делото на спасяването на човека

Всички хора трябва да разберат целите на Моето дело на земята, т.е. какво в крайна сметка искам да спечеля и какво ниво трябва да постигна в това дело, преди то да може да бъде завършено. Ако, след като са вървели с Мен до ден днешен, хората не разбират в какво се състои Моето дело, тогава не са ли вървели напразно с Мен? Ако хората Ме следват, те трябва да знаят Моите намерения. Аз работя на земята от хиляди години и до ден днешен продължавам да върша делото Си по този начин. Въпреки че Моето дело съдържа много проекти, неговата цел остава непроменена. Въпреки че съм изпълнен със съд и наказание спрямо човека, например, това което правя, е все още в името на неговото спасение и в името на по-доброто разпространение на Моето Евангелие и по-нататъшното разширяване на Моето дело сред всички езически народи, след като човекът бъде направен пълноценен. Така че днес, във време, когато много хора отдавна са потънали дълбоко в страх, Аз все още продължавам делото Си, продължавам работата, която трябва да върша, за да съдя и наказвам човека. Въпреки факта, че на човека му е омръзнало това, което говоря, и той няма желание да се занимава с делото Ми, Аз все още изпълнявам дълга Си, защото целта на Моето дело остава непроменена и първоначалният Ми план няма да бъде нарушен. Функцията на Моето правосъдие е да се даде възможност на човека да Ми се покорява по-добре, а функцията на Моето наказание е да позволи на човека да бъде променен по-ефективно. Макар че това, което правя, е в името на Моето управление, Аз никога не съм направил нищо, което е било без полза за човека, защото искам да направя всички народи отвъд пределите на Израил толкова покорни, колкото израилтяните, да ги превърна в истински човешки същества, за да мога да се утвърдя в земите извън Израил. Това е Моето управление; това е делото, което извършвам сред езическите народи. Дори и сега много хора все още не разбират Моето управление, защото нямат интерес към такива неща и се грижат само за собственото си бъдеще и цели. Каквото и да кажа, те остават безразлични към делото, което върша, като вместо това се фокусират изключително върху своите бъдещи цели. Ако нещата продължават по този начин, как ще може да се разширява Моето дело? Как ще може Моето евангелие да се разпространи по целия свят? Знайте, че когато делото Ми се разпространи, Аз ще ви разпръсна и ще ви поразя точно както Йехова порази всяко едно от племената на Израил. Всичко това ще бъде направено, за да се разпространи Моето евангелие по цялата земя, за да достигне делото Ми до езическите народи, за да може името Ми да е велико както сред възрастните, така и сред децата, и святото Ми име да бъде възхвалявано с устата на хората от всички племена и народи. Това е така, защото в тази последна епоха името Ми да може да е велико сред езическите народи, така че делата Ми да могат да бъдат видени от езическите народи, които ще Ме нарекат Всемогъщия поради делата Ми, и за да могат словата Ми да се сбъднат скоро. Ще накарам всички хора да познаят, че Аз съм не само Бог на израилтяните, но и Бог на всички езически народи, дори и на онези, които съм проклел. Ще позволя на всички хора да видят, че Аз съм Бог на всички сътворени същества. Това е най-великото Ми дело, целта на делото Ми, планирано за последните дни и единствената работа, която трябва да се извърши в последните дни.

Едва през последните дни делото, което управлявам от хиляди години, се разкрива изцяло на човека. Едва сега разбулих пред него цялата тайна на Моето управление и човекът научи целта на Моето дело и освен това разбра всички Мои тайни. Аз вече казах на човека всичко за целта, която го интересува. Вече му разкрих всичките си тайни, които бяха скрити повече от 5 900 години. Кой е Йехова? Кой е Месията? Кой е Исус? Вие трябва да знаете всичко това. Тези имена са повратни точки в Моето дело. Разбрахте ли го? Как трябва да бъде възвестено святото Ми име? Как трябва да бъде разпространено името Ми сред всеки един от народите, които са Ме призовали с някое от имената Ми? Моето дело се разширява и Аз ще го разпростра в цялата му пълнота сред всички народи без изключение. Понеже делото Ми се извършва във вас, Аз ще ви поразя така, както Йехова порази пастирите от дома на Давид в Израил, с което ще ви разпръсна между всичките народи. Защото в последните дни ще разбия всички нации на парчета и ще разпределя народите им наново. Когато се върна отново, народите вече ще са разделени по границите, определени от Моите изгарящи пламъци. Тогава ще се явя отново на човешкия род като изгарящо слънце, ще им се покажа открито в образа на Светия, когото те никога не са виждали, ще ходя сред многобройните народи, точно както Аз, Йехова, някога ходех сред еврейските племена. От този момент нататък ще водя човешкия род в техния живот на земята. Там те наистина ще видят славата Ми и несъмнено ще видят облачен стълб във въздуха, който да ги води в живота им, защото Аз ще се явявам на свети места. Човекът ще види Моя ден на праведност, а също и Моето славно проявление. Това ще стане, когато царувам по цялата земя и донеса слава на многото Си синове. Навсякъде по земята хората ще се поклонят и скинията Ми ще се издигне непоколебимо сред хората, върху скалата на делото, което извършвам днес. И хората ще Ми служат в храма. Ще разбия на парчета олтара, покрит с мръсотия и гнусота, и ще го въздигна наново. Новородени агнета и телета ще бъдат струпани върху светия олтар. Ще съборя сегашния храм и ще построя нов. Храмът, който се издига сега, изпълнен с отвратителни хора, ще се срути, и този, който ще построя, ще се изпълни със слуги, които са Ми верни. Те отново ще се изправят и ще Ми служат заради славата на Моя храм. Вие със сигурност ще видите деня, в който ще получа голяма слава, и със сигурност ще видите деня, когато ще съборя храма и ще построя нов. Също със сигурност ще видите деня на пришествието на Моята скиния в света на хората. Като разруша храма, ще пренеса скинията си в света на човеците, докато те гледат слизането Ми. След като разпръсна всички народи, ще ги събера отново, после ще построя храма Си и ще издигна олтара Си, за да могат всички да Ми принасят жертва, да Ми служат в Моя храм и да се посветят предано на Моето дело сред езическите народи. Те ще бъдат като днешните израилтяни, облечени в свещенически одежди и корона, с Моята слава на Йехова всред тях, и с Моето величие, което ще се носи над тях и ще пребъдва с тях. Моето дело сред езическите народи ще бъде изпълнено по същия начин. Каквото беше делото Ми в Израил, такова ще бъде и делото Ми сред езическите народи, защото ще разширя делото Си в Израил и ще го разпространя сред езическите народи.

Сега е времето, когато Духът Ми върши велики дела, и времето, когато започвам делото Си сред езическите народи. Нещо повече, това е времето, когато класифицирам всички създадени същества, поставяйки всяко едно от тях в съответната му категория, така че Моето дело да може да продължи по-бързо и по-ефективно. И така, това, което продължавам да искам от вас, е да принесеш цялото си същество на цялото Ми дело и освен това да разбереш ясно цялата работа, която съм извършил в теб, да се увериш в нея и да вложиш цялата си сила в Моето дело, за да стане то по-ефективно. Това е, което трябва да разбереш. Не се борете помежду си, не търсете път назад и не се стремете към удобствата на плътта. Това само би забавило Моето дело и би отложило твоето прекрасно бъдеще. Ако постъпиш така, не само няма да се защитиш, но и ще си навлечеш унищожение. Няма ли да е глупаво от твоя страна? Точно това, на което ненаситно се наслаждаваш днес, унищожава бъдещето ти, докато точно болката, която изпитваш днес, те защитава. Трябва да си наясно с тези неща, за да не станеш жертва на изкушения, от които трудно ще се измъкнеш, и да избегнеш лутането слепешком в гъстата мъгла, без възможност да намериш слънцето. Когато гъстата мъгла се разнесе, ще се окажеш пред съда на великия ден. По това време Моят ден ще се приближава към човешкия род. Как ще избегнеш Моята присъда? Как ще успееш да понесеш изгарящата жега на слънцето? Когато отдавам изобилието Си на човека, той не го пази до сърцето си, а го захвърля настрана на място, където никой няма да го забележи. Когато денят Ми се спусне над човека, той вече няма да може да открие Моето изобилие, нито ще може да намери горчивите думи на истината, които му говорих преди много време. Той ще вие и ще плаче, защото е загубил яркостта на светлината и е потънал в мрак. Това, което виждате днес, е само острият меч на устата Ми. Не сте видели жезъла в ръката Ми, нито пламъка, с който изгарям човека, и затова все още сте високомерни и невъздържани в Мое присъствие. Затова все още се борите с Мен в дома Ми, като оспорвате с човешкия си език това, което Аз съм изрекъл с устата Си. Човекът не се бои от Мен и въпреки че продължава да враждува с Мен и днес, у него все още няма никакъв страх. В устата си имате езика и зъбите на неправедните. Вашите думи и дела са като тези на змията, която подмами Ева към греха. Искате един от друг око за око и зъб за зъб и се борите в Мое присъствие, за да извоювате положение, слава и изгода, но не знаете, че Аз тайно наблюдавам вашите думи и дела. Още преди да се озовете в Моето присъствие, Аз вече бях изследвал дълбините на сърцата ви. Човекът винаги иска да измъкне от ръцете Ми и да избяга от взора Ми, но Аз никога не съм отбягвал неговите думи или дела. Вместо това съзнателно позволявам тези думи и дела да влязат в очите Ми, за да мога да накажа нечестивостта на човека и да извърша съд над неговото непокорство. Така че тайните думи и дела на човека остават винаги пред престола на Моя съд и Моят съд никога не е напускал човека, защото непокорството му е твърде голямо. Моето дело е да изгоря и пречистя всички думи и дела на човека, които бяха изречени и извършени в присъствието на Моя Дух. По този начин[а], когато напусна земята, хората ще продължават да Ми бъдат верни и ще продължават да Ми служат, както правят Моите свети слуги в делото Ми, позволявайки на делото Ми на земята да продължи до деня, в който бъде завършено.

Забележка:

а. Оригиналният текст не съдържа фразата „по този начин“.

Предишна: Спасителят вече се е завърнал, възседнал „бял облак“

Следваща: Вие всички сте толкова низки по характер!

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger