22. Представата на религиозния свят, че „Бог е триединство“

Религиозният свят вярва, че: „Исус е просто Христос, Той е Божият Син, защото след като възкръсва, седи от дясната страна на Бог. Ако Той беше Самият Бог, защо се моли на Бог Отец? Исус също така е казал: „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух(Матей 28:19). Поради това религиозните хора смятат, че Бог е триединство.

Слова от Библията

„Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен. Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Отец. Отсега нататък Го познавате и сте Го видели. Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен; или пък Ми вярвайте поради самите дела“ (Йоан 14:6-11).

„Аз и Отец сме едно“ (Йоан 10:30).

Слова на Всемогъщия Бог от последните дни

Съществува ли Троицата?

След като идването на Исус в плът стана факт, човекът повярва, че на небето има не само Отец, но и Син, и дори Дух. Традиционната представа, която хората са си изградили, е, че на небето има такъв Бог: триединен Бог, който е Отец, Син и Свети Дух. Всички хора имат такива представи: Бог е един, но се състои от три части, които, всички онези, здраво закотвени в традиционните представи, смятат за Отец, Син и Свети Дух. Само тези три части, съединени в едно, са целият Бог. Без Светия Отец Бог не би бил цял. По същия начин Бог не би бил цял и без Сина или Светия Дух. В своите представи хората вярват, че нито Отец, нито Синът сами по себе си могат да бъдат смятани за Бог. Само Отец, Син и Свети Дух заедно могат да бъдат смятани за Самия Бог. Всички религиозни хора и дори всеки последовател сред вас вярва в това. И все пак, никой не може да обясни дали това убеждение е правилно, тъй като вие винаги сте в мъгла от объркване по отношение на Самия Бог. Макар че това са представи, вие не знаете дали са правилни или погрешни, защото сте твърде силно заразени от религиозни идеи. Приели сте твърде сериозно тези традиционни представи за религията и тази отрова е проникнала твърде дълбоко във вас. Ето защо и по този въпрос сте се поддали на това пагубно влияние, защото триединният Бог просто не съществува. Тоест Троицата от Отец, Син и Свети Дух просто не съществува. Всичко това са традиционните представи на човека и погрешните му убеждения. В продължение на много векове човекът е вярвал в тази Троица, която е скроена от представи в човешкия ум, измислена от човека, която той никога не е виждал. През всички тези години е имало много тълкуватели на Библията, които са обяснявали „истинското значение“ на Троицата, но тези обяснения на триединния Бог като три отделни единосъщни личности са размити и неясни и всички хора са объркани от „конструкцията“ на Бог. Няма велик човек, който да е успял да предложи задълбочено обяснение; повечето обяснения отговарят на изискванията по отношение на аргументация и теория, но нито един човек не разбира напълно ясно нейното значение. Това е така, защото тази велика Троица, която хората пазят в сърцата си, просто не съществува. Защото няма човек, който някога да е виждал истинския лик на Бог, нито пък е имал щастието да се изкачи до Божията обител и да влезе, за да разгледа предметите в дома, където живее Бог, да определи с точност колко десетки хиляди или стотици милиони поколения има в „Божия дом“ или да проучи от колко точно части се състои изначалната конструкция на Бог. Основното, което трябва да се изследва, е следното: възрастта на Отца и Сина, както и на Светия Дух; съответния външен вид на всяка от личностите; как точно Те се разделят и как стават едно цяло. За съжаление, през всичките тези години, нито един човек не е успял да установи истината по тези въпроси. Всички правят само догадки, защото нито един човек не се е изкачил до небето, за да посети Бог и не се е върнал с „доклад от разследване“ за цялото човечество, с който да съобщи истината по въпроса на всички онези пламенни и благочестиви вярващи, загрижени за Троицата. Разбира се, вината за формирането на подобни представи не може да бъде хвърлена върху човека — защо Отец Йехова не е помолил Сина Исус да Го придружава, когато е създавал човечеството? Ако в началото всички се бяха наричали Йехова, щеше да е по-добре. Ако трябва да потърсим вина някъде, нека да се спрем на моментния пропуск на Бог Йехова, който не е призовал Сина и Светия Дух пред Себе Си по време на сътворението, а е извършил Своето дело сам. Ако всички Те бяха работили едновременно, тогава нямаше ли да станат едно цяло? Ако от самото начало до края съществуваше само името Йехова, а не името на Исус от Епохата на благодатта, или ако по онова време Той все още се наричаше Йехова, тогава на Бог нямаше ли да Му бъде спестено страданието от това разделение, на което е подложен от страна на хората? Със сигурност Йехова не може да бъде обвиняван за всичко това; ако трябва някой да бъде обвиняван, нека това бъде Светият Дух, който, в продължение на хиляди години, продължава делото Си под името Йехова, Исус и дори Светият Дух, като заблуждава и обърква хората така, че те да не могат да разберат кой точно е Бог. Ако Самият Свети Дух беше действал без форма и образ, и, освен това, без име като Исус, и ако човекът не можеше нито да Го докосне, нито да Го види, а само да чува звуците на гръмотевиците, тогава нямаше ли такова дело да е от по-голяма полза за човечеството? И така, какво може да се направи сега? Човешките представи са се натрупали като планина и са се разпрострели като море до такава степен, че днешният Бог вече не може да ги търпи и е в пълно недоумение. В миналото, когато имаше само Йехова, Исус и между Тях Светият Дух, човекът вече не знаеше как да се справи, а сега се добавя и Всемогъщият, за когото дори се казва, че също е част от Бог. Знае ли някой кой е Той и в съчетание с коя личност от Троицата е бил или в коя личност се е крил толкова много години? Как може човек да понесе това? Триединният Бог беше достатъчен, за да трябва на човека цял живот да си Го обясни, но сега има „един Бог в четири личности“. Как може да се обясни това? Можеш ли да го обясниш? Братя и сестри! Как сте вярвали в такъв Бог до днес? Свалям ви шапка. Триединният Бог вече беше достатъчно сложен за приемане; как можете да продължавате да имате такава непоклатима вяра в този единствен Бог с четири личности? Призовани сте да излезете, но вие отказвате. Това е немислимо! Наистина сте невероятни! Човек всъщност може да стигне толкова далеч, че да вярва в четири Бог и да не го смята за нещо съществено; не мислите ли, че това е чудо? Ако ви погледне някой, няма да разбере, че сте способни да направите такова голямо чудо! Нека ви кажа, че в действителност триединният Бог не съществува никъде в тази вселена. Бог няма Отец и Син, а още по-малко е вярна концепцията, че Отецът и Синът заедно използват Светия Дух като инструмент. Цялата тази идея е най-голямата заблуда на света и просто не съществува! И все пак, дори такава заблуда има своя произход и не е напълно безпочвена, защото вашите умове не са толкова просто устроени и вашите мисли не са напълно лишени от здрав разум. Напротив, те са доста подходящи и изобретателни, дотолкова, че са непристъпни дори за никой Сатана. Жалкото е, че всички тези мисли са заблуди и просто не съществуват! Вие изобщо не сте видели реалната истина; просто правите догадки и фантазирате, а след това превръщате всичко това в разказ, за да спечелите измамно доверието на другите и да имате превъзходство над най-глупавите хора, които нямат съобразителност и разум, така че те да повярват във вашите велики и прочути „експертни учения“. Това истина ли е? Това ли е начинът на живот, който човек трябва да приеме? Всичко това са безсмислици! Нито една дума не е уместна! През всичките тези години Бог е бил разделян от вас по този начин, бил е разделян все по-фино с всяко следващо поколение, до степента, в която един Бог е открито разделен на трима Богове. И сега за човека е просто невъзможно да съедини отново Бог в едно, защото сте Го разделили твърде фино! Трудно е да се каже колко дълго щяхте да продължавате нагло по този начин, ако не бях извършил навреме Своето дело, преди да е станало твърде късно! Ако все така продължавате да разделяте Бог, как може Той все още да е вашият Бог? Ще можете ли все още да Го разпознаете? Ще успеете ли да откриете своя произход? Ако бях дошъл малко по-късно, вероятно щяхте да изпратите „Отца и Сина“, Йехова и Исус обратно в Израил и да твърдите, че самите вие сте част от Бог. За щастие, това са последните дни. Денят, който отдавна очаквах, най-накрая настъпи и едва след като извърших този етап от делото със собствената Си ръка, вашето разделяне на Самия Бог беше спряно. Ако не бях направил това, вие щяхте да се развихрите, дори щяхте да поставите всички Сатани сред вас на вашите маси и да им се кланяте. Това е вашето изкуство! Това е вашият начин да разделяте Бог! Ще продължите ли да го правите и сега? Нека ви попитам: Колко Бог има? Кой Бог ще ви донесе спасение? На кого се молите винаги — на първия, на втория или на третия Бог? В кой Бог вярвате винаги? В Отца ли? Или в Сина? Или пък в Духа? Кажи Ми в кого вярваш. Въпреки че с всяка дума казвате, че вярвате в Бог, това, на което всъщност вярвате, е вашият собствен мозък! Бог просто не е в сърцата ви! А в умовете ви има няколко такива Троици! Не сте ли съгласни?

Ако трите етапа на делото се оценяват в съответствие с тази концепция за Троицата, тогава трябва да има три Бог, тъй като делата, които всеки от тях извършва, не са еднакви. Ако някой от вас твърди, че Троицата наистина съществува, тогава нека да обясни какво точно представлява този единствен Бог в три личности. Какво представлява Светият Отец? Какво представлява Синът? Какво представлява Светият Дух? Йехова ли е Светият Отец? Исус ли е Синът? Тогава какво ще кажете за Светия Дух? Отецът не е ли Дух? Нима същността на Сина не е също Дух? Нима делото на Исус не беше дело на Светия Дух? Нима делото на Йехова по онова време не беше извършено от Дух, същият като този на Исус? Колко Духа може да има Бог? Според твоето обяснение трите личности на Отца, Сина и Светия Дух са едно цяло; ако това е така, тогава излиза, че има три Духа, но ако има три Духа, това означава, че има трима Богове. Това означава, че няма един истински Бог; как може такъв Бог да е запазил изначалната същност на Бог? Ако приемаш, че има само един Бог, как тогава Той може да има син и да бъде баща? Това не са ли само твоите представи? Има само един Бог, само една личност в този Бог и само един Божи Дух, точно както е записано в Библията, че „има само един Свят Дух и само един Бог“. Независимо дали Отец и Син, за които говориш, съществуват, все пак има само един Бог, а същността на Отца, Сина и Светия Дух, в която вярваш, е същността на Светия Дух. Иначе казано, Бог е Дух, но е способен да стане плът и да живее сред хората, както и да бъде над всичко. Неговият Дух е всеобхватен и вездесъщ. Той може да бъде едновременно в плътта и във и над вселената. Щом всички хора казват, че Бог е единственият истински Бог, значи има един-единствен Бог, който не може да бъде разделен по желание от никого! Бог е само един Дух и само една личност; и това е Божият Дух. Ако е така, както ти твърдиш, тогава не са ли Отецът, Синът и Светият Дух три Бог? Светият Дух е едно, Синът — второ, а Отецът — нещо трето. Техните личности и Техните същности са различни, така че как тогава всеки от Тях може да бъде част от един-единствен Бог? Светият Дух е Дух; това е лесно за разбиране от човека. Ако това е така, то Отецът е още повече Дух. Той никога не е слизал на земята и никога не е ставал плът; в сърцата на хората Той е Бог Йехова и със сигурност също е Дух. Тогава каква е връзката между Него и Светия Дух? Дали това е връзката между Отец и Син? Или е връзката между Светия Дух и Духа на Отца? Еднаква ли е същността на всеки Дух? Или Светият Дух е инструмент на Отца? Как може да се обясни това? А каква е връзката между Сина и Светия Дух? Дали това е връзка между два Духа или връзка между човек и Дух? Това са все неща, които не могат да бъдат обяснени! Ако всички Те са един Дух, тогава не може да се говори за три личности, защото Те са обладани от един Дух. Ако бяха отделни личности, тогава Техните Духове щяха да се различават по сила и Те просто не биха могли да бъдат един-единствен Дух. Тази концепция за Отец, Син и Свети Дух е изключително абсурдна! Тя разделя Бог и Го превръща в три отделни личности, всяка от които има състояние и Дух; как тогава Той може да бъде един Дух и един Бог? Кажете Ми, небето и земята, и всички неща от Отца, Сина или Светия Дух са създадени? Някои казват, че Те са създали всичко това заедно. Тогава кой изкупи човечеството? Дали това беше Светият Дух, Синът или Отецът? Някои казват, че Синът е този, който изкупи човечеството. Тогава кой е Синът по Своята същност? Не е ли Той въплъщението на Божия Дух? Въплъщението нарича Бог на небето „Отец“ от гледната точка на сътворен човек. Нима не знаеш, че Исус беше роден чрез зачатието на Светия Дух? Светият Дух е в Него; каквото и да казваш, Той все пак е едно с Бог на небето, защото Той е въплъщението на Божия Дух. Тази идея за Сина просто не е вярна. Един е Духът, който извършва цялото дело; единствено Самият Бог, т.е. Божият Дух, извършва Своето дело. Кой е Божият Дух? Не е ли това Светият Дух? Не е ли Светият Дух този, който действа в Исус? Ако делото не беше извършено от Светия Дух (т.е. Божия Дух), тогава можеше ли Неговото дело да представлява Самия Бог? Когато Исус нарече Бог на небето „Отец“, докато се молеше, Той направи това единствено от гледната точка на сътворен човек, само защото Божият Дух беше облечен в обикновена и нормална плът и имаше външната обвивка на сътворено същество. Макар че в Него беше Божият Дух, външният Му вид все пак беше на нормален човек; с други думи, Той беше се превърнал в „Човешкият Син“, за когото всички хора, включително Самият Исус, говореха. Като се има предвид, че е наречен „Човешки Син“, Той е човек (независимо дали е мъж или жена, във всеки случай с външната обвивка на човешко същество), роден в нормално семейство от обикновени хора. Следователно, когато Исус нарече Бог на небето „Отец“, той направи същото като вас, когато вие първоначално Го нарекохте Отец; Той направи това от гледната точка на сътворен човек. Помните ли още Господнята молитва, на която Исус ви научи? „Отче наш, Който си на небесата […]“. Той помоли всички хора да наричат Бог на небето с името „Отец“. И тъй като Той също Го наричаше „Отец“, Исус правеше това от гледната точка на човек, който е равнопоставен на всички вас. Тъй като вие нарекохте Бог на небето „Отец“, Исус се смяташе за равнопоставен на вас и за човек на земята, избран от Бог (т.е. за Божият Син). Ако вие наричате Бог „Отец“, не е ли това, защото сте сътворени същества? Колкото и голяма да беше властта на Исус на земята, преди разпятието Той беше само Човешки син, управляван от Светия Дух (т.е. от Бог), и едно от сътворените същества на земята, тъй като все още не беше завършил делото Си. Ето защо това, че Той наричаше небесния Бог „Отец“, беше само израз на Неговото смирение и покорство. Това, че се обръщаше към Бог (т.е. към Духа на небето) по такъв начин обаче не доказва, че Той беше Синът на Божия Дух на небето. По-скоро Неговата гледна точка беше различна, а не че Той беше различна личност. Съществуването на отделни личности е заблуда! Преди да бъде разпънат на кръста, Исус беше Човешки син, обвързан от ограниченията на плътта, и не притежаваше напълно властта на Духа. Ето защо Той можеше да търси волята на Бог Отец само от гледната точка на сътворено същество. Така, както Той три пъти се моли в Гетсиманската градина: „Не обаче както Аз искам, но както Ти искаш“. Преди да бъде положен на кръста, Той беше само юдейският Цар; Той беше Христос, Човешкият Син, а не въплътена слава. Ето защо, от позицията на сътворено същество, Той наричаше Бог „Отец“. Не може да се каже, че всеки, който нарича Бог „Отец“, е Негов Син. Ако беше така, тогава нямаше ли вие всички да станете „Синът“, след като Исус ви научи на Господнята молитва? Ако все още не сте убедени, тогава Ми кажете кой е този, когото наричате „Отец“? Ако имате предвид Исус, тогава кой е Отецът на Исус според вас? След като Исус си отиде, тази идея за Отец и Син вече не съществуваше. Тази идея беше уместна само в годините, когато Исус стана плът; във всички останали случаи, когато наричате Бог „Отец“, връзката е между Бог Творец и сътвореното същество. Няма време, в което тази идея за Троицата на Отца, Сина и Светия Дух да може да устои; тя е заблуда, която рядко се среща през вековете и не съществува!

Това може да напомни на повечето хора думите на Бог от Битие: „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие“ (Битие 1:26). Като се има предвид, че Бог казва: „Да създадем човека по Нашия образ“, тогава „Да създадем“ предполага двама или повече; тъй като Той е казал „Да създадем“, значи няма само един Бог. Така хората започват да мислят абстрактно за отделни личности и от тези думи възниква идеята за Отца, Сина и Светия Дух. Тогава какъв е Бог Отец? Какъв е Синът? И какъв е Светият Дух? Възможно ли е днешното човечество да е създадено по образа на един Бог, в Когото са свързани заедно трима? Тогава на кого е подобен образът на човека — на образа на Отца, на Сина или на Светия Дух? По образа на коя от личностите на Бог е създаден човекът? Тази идея, която хората имат, е просто погрешна и безсмислена! Тя само разделя един Бог на няколко Бог. По времето, когато Мойсей написа Битие, човечеството вече беше създадено след сътворението на света. В самото начало, при създаването на света, Моисей не съществуваше. И едва много по-късно Мойсей написа Библията, така че как би могъл да знае какво е говорил Бог на небето? Той не е имал никакво понятие как Бог е създал света. В Стария завет на Библията не се споменава нито Отец, нито Син, нито Свети Дух, а само единственият истински Бог, Йехова, който извършва Своето дело в Израил. Той е наричан с различни имена в зависимост от епохата, но това не може да докаже, че всяко име се отнася за различна личност. Ако това беше така, тогава нямаше ли да има безброй личности в Бог? Това, за което се пише в Стария завет, е делото на Йехова, етап от делото на Самия Бог за започване на Епохата на закона. Това беше Божието дело, където каквото Той казваше, това ставаше, и каквото Той заповядваше, това се случваше. Никога Йехова не е казвал, че е Отец, дошъл да извърши дело, нито пък е пророкувал, че Синът ще дойде да изкупи човечеството. А що се отнася до времето на Исус, казваше се само, че Бог е станал плът, за да изкупи цялото човечество, а не че Синът е дошъл. Тъй като епохите не си приличат и делото, което извършва Самият Бог, също е различно, Той трябва да извършва Своето дело в различни сфери. Така идентичността, в която Той се представя, също е различна. Човекът вярва, че Йехова е Отец на Исус, но това всъщност не беше признато от Исус, който каза: „Ние никога не сме се различавали като Отец и Син; Аз и Небесният Отец сме едно. Отец е в Мене и Аз съм в Отца; когато човек вижда Сина, той вижда Небесния Отец“. В крайна сметка, независимо дали става дума за Отца или Сина, Те са един Дух, който не е разделен на отделни личности. Когато човекът се опита да обясни, нещата се усложняват с идеята за различни личности, както и с връзката между Отец, Син и Дух. Когато човекът говори за отделни личности, това не материализира ли Бог? Човекът дори класифицира личностите като първа, втора и трета; всичко това са само човешки фантазии, които не заслужават внимание и са напълно нереалистични! Ако попиташ човека: „Колко Бог има?“, той ще каже, че Бог е Троицата на Отца, Сина и Светия Дух: единственият истински Бог. Ако попиташ още: „Кой е Отец?“, той ще отговори: „Отец е Божият Дух на небето; Той ръководи всичко и е Господарят на небето“. „Тогава Йехова ли е Духът?“. Човекът ще отговори: „Да!“. Ако след това го попиташ: „Кой е Синът?“, той, разбира се, ще каже, че Исус е Синът. „Тогава каква е историята на Исус? Откъде е дошъл Той?“. Той ще отговори: „Исус е роден от Мария чрез зачатието на Светия Дух“. Тогава Неговата същност не е ли същата, като тази на Духа? Неговото дело не е ли олицетворение и на Светия Дух? Йехова е Духът, такава е и същността на Исус. Сега, в последните дни, не е толкова необходимо да се казва, че това пак е Духът; как биха могли Те да са различни личности? Не е ли това просто Божият Дух, който извършва делото на Духа от различни гледни точки? В този смисъл, разлика между личностите няма. Исус беше заченат чрез Светия Дух и несъмнено Неговото дело беше дело именно на Светия Дух. В първия етап от делото, извършено от Йехова, Той нито стана плът, нито се яви на хората. Така че хората никога не са виждали как изглежда. Без значение колко голям и висок е бил, Той все пак е Духът, Самият Бог, който е създал човека в началото. Тоест Той беше Божият Дух. Той говореше на хората от облаците, само като Дух, и никой не стана свидетел на появата Му. Едва в Епохата на благодатта, когато Божият Дух дойде в плът и се въплъти в Юдея, човекът за първи път видя образа на въплъщението като евреин. В Него нямаше нищо от Йехова. Въпреки това, Той беше заченат от Светия Дух, т.е. заченат от Духа на Самия Йехова, и Исус все пак се роди като въплъщение на Божия Дух. Това, което човекът видя за първи път, беше Светият Дух, който се спусна като гълъб върху Исус; това не беше Духът, присъщ единствено на Исус, а по-скоро Светият Дух. Тогава може ли Духът на Исус да бъде отделен от Светия Дух? Ако Исус е Исус, Синът, и Светият Дух е Светият Дух, тогава как биха могли Те да са едно? Ако беше така, делото нямаше да може да бъде извършено. Духът в Исус, Духът на небето и Духът на Йехова са едно цяло. То се нарича Светият Дух, Божият Дух, седемкратно усиленият Дух и всеобхватният Дух. Божият Дух може да върши много дела. Той може да създаде света и да го унищожи, като залее земята; Той може да изкупи цялото човечество, а освен това може да завоюва и унищожи цялото човечество. Всички тези дела се извършват от Самия Бог и не могат да бъдат извършени от никоя от личностите на Бог вместо Него. Неговият Дух може да бъде наричан с имената Йехова и Исус, както и Всемогъщият. Той е Господ и Христос. Той може да стане и Човешкият Син. Той е както на небесата, така и на земята; Той е високо над вселените и сред множеството. Той е единственият Господар на небесата и земята! От времето на сътворението досега това дело се извършва от Самия Божи Дух. Независимо дали става дума за дела в небесата или в плътта, всичко се извършва от Неговия собствен Дух. Всички създания, без значение дали са на небето или на земята, са в дланта на Неговата всемогъща ръка; всичко това е дело на Самия Бог и не може да бъде извършено от никой друг вместо Него. В небесата Той е Духът, но и Самият Бог; сред хората Той е плът, но остава Самият Бог. Въпреки че може да бъде наричан със стотици хиляди имена, Той все пак е Самият Той, пряк израз на Неговия Дух. Изкуплението на цялото човечество чрез Неговото разпятие беше извършено пряко от Неговия Дух, както и провъзгласяването към всички народи и всички земи през последните дни. Винаги и всякога Бог може да бъде наречен само всемогъщия и единствен истински Бог, Самият всеобхватен Бог. Отделните личности не съществуват, а още по-малко тази идея за Отец, Син и Свети Дух. Има само един Бог на небето и на земята!

Планът за управление на Бог обхваща шест хиляди години и е разделен на три епохи в зависимост от различията в Неговото дело: Първата е старозаветната Епоха на закона; втората е Епохата на благодатта; а третата е Епохата на последните дни — Епохата на царството. Във всяка епоха е представена различна идентичност. Това се дължи единствено на разликата в делото, т.е. на нуждите на делото. Първият етап от делото през Епохата на закона беше извършен в Израил, а вторият етап от приключването на делото на изкуплението беше извършен в Юдея. За делото на изкуплението Исус беше роден чрез зачатието на Светия Дух и като единствен Син. Всичко това беше според нуждите на делото. В последните дни Бог иска да разшири Своето дело в езическите народи и да завоюва хората там, така че името Му да бъде велико сред тях. Той иска да насочи човека към разбиране и навлизане в цялата истина. Цялото това дело се извършва от един Дух. Въпреки че Той може да прави това от различни гледни точки, естеството и принципите на делото остават същите. Като наблюдаваш принципите и естеството на делото, което Те са извършили, ще разбереш, че всичко това е направено от един Дух. Все пак някои могат да кажат: „Отец е Отец; Синът е Синът; Светият Дух е Светият Дух и накрая ще станат едно“. Тогава как трябва да Ги направиш едно? Как е възможно Отец и Светият Дух да бъдат свързани в едно? Ако Те изначално са две личности, тогава независимо от начина, по който са съединени, няма ли да останат две части? Когато говорите за свързването Им в едно, не е ли това просто съединяване на две отделни части, за да се получи едно цяло? Но не бяха ли Те две части, преди да бъдат свързани в едно цяло? Всеки дух има отделна същност и два духа не могат да бъдат превърнати в един. Духът не е материален обект и не прилича на нищо друго в материалния свят. Според човешките представи Отец е един Дух, Синът е друг, а Светият Дух е още един, след което трите Духа се смесват като три чаши вода в едно цяло. Не е ли това моментът, в който трите личности се свързват в едно цяло? Това е напълно погрешно и абсурдно обяснение! Не е ли това разделяне на Бог? Как Отец, Син и Свети Дух могат да станат едно? Не са ли Те три части, всяка от които има различна природа? Има и други, които казват: „Нима Бог не е заявил изрично, че Исус е Неговият възлюбен Син?“. Исус е възлюбеният Син на Бог, в когото е Неговото благоволение — това със сигурност е казано от Самия Бог. Това беше Бог, свидетелстващ за Себе Си, но просто от различна гледна точка — тази на Духа в небето, свидетелстващ за Своето собствено въплъщение. Исус е Неговото въплъщение, а не Неговият Син на небето. Разбираш ли? Нима думите на Исус, че „Аз съм в Отца и Отец е в Мене“ не показват, че Те са един Дух? И не е ли въплъщението причината Те да бъдат разделени между небето и земята? В действителност Те пак са едно; независимо от всичко, това е просто Бог, който свидетелства за Себе Си. Поради смяната на епохите, нуждите на делото и различните етапи на Божия план за управление, името, с което хората наричат Бог, също е различно. Когато дойде да извърши първия етап от делото, Той можеше да се нарича само Йехова, който е пастирът на израилтяните. Във втория етап въплътеният Бог можеше да бъде наричан само Господ и Христос. Но по онова време Духът в небето заяви само, че Той е възлюбеният Син на Бог, без да споменава, че е единственият Син на Бог. Това просто не се случи. Как е възможно Бог да има едно-единствено дете? Тогава Бог не би ли се превърнал в човек? Тъй като беше въплъщението, Той беше наречен възлюбеният Син на Бог и от това произлезе връзката между Отец и Син. Причината е просто в разделението между небето и земята. Исус се молеше от гледната точка на плътта. Тъй като беше облечен в плът с такава нормална човешка природа, Той каза това именно от гледна точка на плътта: „Моята външна обвивка е на сътворено същество. Тъй като се облякох в плът, за да дойда на тази земя, сега съм много, много далеч от небето“. Поради тази причина Той можеше да се моли на Бог Отец само от гледната точка на плътта. Това беше Неговият дълг и въплътеният Божи Дух трябваше да притежава това качество. Не може да се каже, че Той не беше Бог само защото се молеше на Отца от гледната точка на плътта. Въпреки че беше наречен възлюбения Син на Бог, Той все пак беше Самият Бог, защото беше само въплъщението на Духа и Неговата същност пак беше тази на Духа. Хората се чудят защо Той се е молил, ако е бил Самият Бог. Това е така, защото Той беше въплътеният Бог — Бог, който живее в плът, а не Духът в небето. От гледна точка на човека, Отец, Син и Свети Дух са Бог. Само трите личности, съчетани в едно цяло, могат да бъдат смятани за единствения истински Бог и така Неговата сила става изключително голяма. Има хора, които казват, че само по този начин Той може да бъде седемкратно усиленият Дух. Когато Синът се молеше след Своето идване, Той се молеше именно на този Дух. В действителност Той се молеше от гледната точка на сътворено същество. Тъй като плътта не е цяла, Той не беше цял и когато дойде в плът, имаше много слабости, и беше много смутен, докато извършваше Своето дело в плътта. Ето защо Той се моли три пъти на Бог Отец, преди да бъде разпнат на кръста, както и много пъти преди това. Той се молеше сред учениците Си; молеше се сам на планината; молеше се, когато се качи на рибарската лодка; молеше се сред множество хора; молеше се, когато разчупваше хляба и се молеше, когато благославяше другите. Защо правеше това? Духът беше този, на когото Исус се молеше; Той се молеше на Духа, на Бог в небесата, от гледната точка на плътта. Следователно, от гледната точка на човека, в онзи тогавашен етап от делото Исус стана Синът. В сегашния етап обаче Той не се моли. Защо е така? Това е така, защото това, което Той носи, е делото на словото, както и съдът и порицанието на словото. Той няма нужда от молитви, а Неговото служение е да говори. Той не е поставен на кръста и не е предаден от хората на онези, които имат власт. Той просто изпълнява Своето дело. По времето, когато Исус се молеше, Той се молеше на Бог Отец за слизането на небесното царство, за изпълнението на волята на Отца и за делото, което предстоеше. В този етап от делото небесното царство вече е слязло, така че трябва ли Той все още да се моли? Неговото дело е да доведе епохата до край, а други нови епохи няма, така че нужно ли е да се моли за следващия етап? Страхувам се, че не!

В човешките обяснения има много противоречия. Наистина, всички тези представи са човешки; ако не се задълбочите, всички вие бихте повярвали, че те са верни. Нима не знаете, че такива идеи като триединен Бог са само човешки представи? Няма човешко познание, което да е пълно и задълбочено. Винаги има несъвършенства, а човекът има твърде много идеи; това показва, че сътвореното същество просто не може да обясни Божието дело. В ума на човека има твърде много неща, произлизащи от логиката и мисълта, които противоречат на истината. Може ли твоята логика да направи задълбочен анализ на Божието дело? Можеш ли да вникнеш в същината на всички дела на Йехова? Ти като човек можеш ли да прозреш всичко или Самият Бог е този, който може да вижда във вечността? Ти ли можеш да виждаш от далечното минало до безкрайното бъдеще или Бог е този, който може да го направи? Какво ще кажеш? Нима си достоен да обясниш Бог? На какво се опира твоето обяснение? Ти Бог ли си? Небето, земята и всички неща са създадени от Самия Бог. Не си ти този, който е направил всичко това, така че защо даваш неверни обяснения? И така, продължаваш ли да вярваш в триединния Бог? Не смяташ ли, че ти е твърде тежко така? За теб би било най-добре да вярваш в един Бог, а не в три. Най-добре е да ти бъде леко, защото бремето на Господа е леко.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“)

Свързани проповеди

Има ли логика в схващането за Троицата?

Предишна: 21. Представата на религиозния свят, че „Вярващите в Бог се придържат към добро поведение и вече са се променили, затова нямат нужда да приемат съда и пречистването в последните дни“

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger