Обещания към тези, които са усъвършенствани

Какъв е пътят, по който Бог усъвършенства човека? Какви аспекти включва това? Дали ти желаеш да бъдеш усъвършенстван от Бог? Готов ли си да приемеш Неговия съд и наказание? Какво знаеш по тези въпроси? Ако ти липсват съществени знания, това е доказателство, че все още не познаваш Божието дело, че изобщо не си просветен от Светия Дух. Такива хора е невъзможно да бъдат усъвършенствани. На тях е дадена едва частица от благодатта, и то само за кратко. Човеците не могат да бъдат усъвършенствани от Бог, ако просто се наслаждават на милостта Му. Някои са доволни, когато плътта им се наслаждава на спокойствие и радост, когато животът им е лек, без несгоди и нещастия, когато цялото им семейство живее в хармония без кавги и раздори — те може дори да вярват, че това е Божията благословия. В действителност това е просто Божията милост. Вие не бива просто да се наслаждавате на Божията милост. Подобно мислене е толкова пошло. Дори и да препрочиташ Божието слово всеки ден, дори и да се молиш всеки ден и духът ти да изпитва голяма радост и спокойствие, ако в крайна сметка няма какво да кажеш за познанието си за Бог и Неговото дело, ако нищо не си преживял, ако усърдно си ял и пил от Божието слово и при все това изпитваш само душевен мир и наслаждение, и усещаш, че сладостта на словото Му е несравнима, сякаш не можеш достатъчно да му се насладиш, но нямаш никакъв практически опит със словото Божие и си напълно лишен от реалността на Неговото слово, какво би могъл да спечелиш от тази своя вяра в Бог? Ако не можеш да изживееш същината на Божието слово, това, че го изяждаш и изпиваш и че отправяш молитви, си остава само религиозна вяра. Такива хора не могат да бъдат усъвършенствани от Бог и не могат да бъдат придобити от Него. Хората, които са придобити от Бог, са онези, които се стремят към истината. Бог приема не плътта човешка и не вещите и притежанията на човека, а онази част от него, която Му принадлежи. И тъй, когато Бог усъвършенства хората, Той усъвършенства не плътта им, а на сърцата им, като им позволява да бъдат придобити от Него. Това ще рече, че усъвършенстването на човека от Бог в същността си е усъвършенстване на човешкото сърце, за да се обърне то към Бог и да Го обикне.

Човешката плът е тленна. За Бог е безсмислено да добие плътта човешка, защото тази плът неизбежно се разлага и не може да получи Неговото наследство, нито благословията Му. Ако бъде приета само човешката плът и в потока бъде само тази плът човешка, макар и човек на думи да е в потока, сърцето му би принадлежало на Сатана. В такъв случай хората не само не биха могли да станат Божие проявление, но биха се превърнали в бреме за Него — следователно, определянето на Божии избраници би се обезсмислило. Всички онези, които Бог възнамерява да усъвършенства, ще се сдобият с благословията Му и с наследството Му, което ще рече, че те ще поемат това, което Бог притежава и представлява, и то ще се превърне в това, което имат отвътре; цялото Божие слово е втъкано в тях; каквото и да е Бог, вие ще сте в състояние да го поемете изцяло и неизменено и така да изживеете Истината. Такъв е човекът, който е усъвършенстван от Бог и е придобит от Него. Само такъв човек е достоен да получи Божиите благословии:

1. Да добие цялата Божия любов.

2. Във всичко да действа според Божиите намерения.

3. Да бъде напътстван от Бог, да живее в Божията светлина и да придобие Божието просветление.

4. Да изживее на земята образа, възлюбен от Бог; да обича Бог искрено, както Петър — разпнат в името на Бог и достоен да умре в отплата за Божията любов; да има същата слава като Петър.

5. Да се ползва с обичта, уважението и възхищението на всички хора.

6. Да преодолее напълно оковите на смъртта и Хадес, като не дава на Сатана никаква възможност да си върши работата, защото е обзет от Бог, живее със свеж и жизнерадостен дух и не се отегчава.

7. Във всеки момент от целия си живот да бъде обзет от неизразимо въодушевление и вълнение, сякаш съзира идването на деня на Божията слава.

8. Да се сдобие със слава в единението си с Бог и обликът му да наподобява възлюбените Божии светии.

9. Да се превърне в онова, което Бог обича на земята — възлюбен син Божи.

10. Да промени формата си и да се възнесе с Бог на третото небе, превъзмогвайки плътта.

Само хора, които могат да наследят Божията благословия, биват усъвършенствани и спечелени от Бог. С какво си се сдобил ти досега? До каква степен си усъвършенстван от Бог? Бог не усъвършенства човеците безразборно; Неговото усъвършенстване е под условие и има ясни, видими резултати. Човек погрешно си представя, че щом има вяра в Бог, ще може да бъде усъвършенстван и придобит от Него, че може да получи тук на земята Божията благословия и наследство. Тези неща са изключително трудни, да не говорим за изменението на човешката форма. Понастоящем трябва да се стремите най-вече да бъдете усъвършенствани от Бог във всички неща, да бъдете усъвършенствани от Него посредством всички хора, въпроси и неща, с които се срещате, за да може повече от онова, което Бог е, да бъде втъкано у вас. Първо трябва да получите Божието наследство на земята и едва тогава ще бъдете достойни да наследите повече и по-големи Божии благословения. Това са все неща, които вие трябва да търсите и да осъзнаете преди всичко останало. Колкото повече се стремите към усъвършенстване от Бог във всички неща, толкова по-ясно ще виждате Божията ръка във всички неща и в резултат активно ще се стремите да навлезете в битието и реалността на Божието слово — от различни гледни точки и в различни ситуации. Не бива да се задоволявате с такива негативни състояния, като например да се пазите да не съгрешите или да нямате представи, или да нямате философия за светските отношения и човешка воля. Бог усъвършенства човека по множество начини; всички човешки въпроси съдържат възможността за усъвършенстване и Той може да те усъвършенства не само в положително, но и в отрицателно отношение, за да направи по-изобилна твоята печалба. Възможности за усъвършенстване и случаи за придобиване от Бог се явяват всеки ден и час. Изживявайки това известно време, у теб ще настъпи осезаема промяна и естествено ще осъзнаеш множество неща, които досега са ти убягвали. Няма да се нуждаеш от ничии напътствия, защото Бог неусетно ще те просвети така, че да добиеш просветление по всички неща и да навлезеш подробно във всички свои преживявания. Бог ще те напътства да не се залуташ вляво или вдясно и тъй ще поемеш по пътя към усъвършенстване от Него.

Усъвършенстването от Бог не може да се ограничи само с постигане на съвършенство чрез ядене и пиене на Божието слово, защото това преживяване би било твърде едностранчиво, би съдържало само малка част от цялото и крайно би ограничило кръгозора на хората. В резултат от това те биха били лишени от голяма част от нужната им духовна храна. Ако желаете да бъдете усъвършенствани от Бог, трябва да се научите да изживявате всички въпроси, да добивате просветление чрез всичко, което ви се случва, било то добро или лошо. Всичко трябва да ти носи полза и да не те настройва негативно. Независимо от това трябва да умееш да възприемаш нещата от страната на Бог, а не да ги анализираш и изучаваш от човешка гледна точка (защото това би било отклонение в твоята практика). Ако постигнеш това, тегобите на живота ще изпълват сърцето ти, ще живееш постоянно в светлината на Божия лик и няма лесно да се отклоняваш от практиката си. За такива хора бъдещето е светло. Има толкова възможности да бъдем усъвършенствани от Бог. Всичко зависи от това дали вие истински обичате Бог и дали притежавате решимост да бъдете усъвършенствани от Него, да бъдете придобити от Него и да получите благословията и наследството Му. Решимостта ви сама по себе си не е достатъчна — трябва да притежавате и много познания, за да не се отклонявате постоянно от практиката си. Бог желае да усъвършенства всеки един от вас. В днешно време, макар и отдавна приели Божието дело, на повечето хора им стига просто да се наслаждават на Божията милост и охотно приемат от Бог малко плътска утеха, но не са склонни да приемат повече и по-висши откровения. Това показва, че човешкото сърце си остава навън. Макар че делата на човека, неговата служба и боголюбивото му сърце вече съдържат по-малко нечисти примеси, съкровената му същност и назадничавото му мислене го карат постоянно да търси спокойствието и насладите на плътта, без изобщо да го е грижа какви може да са условията за усъвършенстването на човека от Бог и каква е неговата цел. Ето защо животът на повечето хора е все така пошъл и упадъчен. Животът им не се е променил и на йота; те просто не гледат на вярата в Бог като на нещо важно, сякаш вярват заради другите, привидно и повърхностно, носейки се по течението на безцелния си живот. Малцина са онези, които търсят навлизане в Божието слово във всичко, добивайки повече и по-стойностни неща и превръщайки се в хора, притежаващи още днес по-голямо богатство в дома Божи и получаващи повече Божия благословия. Ако се стремиш към Божието усъвършенстване във всичко и си в състояние да получиш Божиите обещания на земята, ако във всичко търсиш Божието просветление и не пропиляваш безцелно годините си, това е най-подходящият път, в който активно да навлезеш. Само така ще се превърнеш в достоен избраник за Божието усъвършенстване. Дали ти истински желаеш да бъдеш усъвършенстван от Бог? Дали искрено и всецяло си сериозен във всички неща? Имаш ли същия дух на любов към Бог като Петър? Притежаваш ли волята да възлюбиш Бог както Исус? Много години вярваш в Исус, а прозрял ли си как Исус обичаше Бог? В Исус ли вярваш наистина? Вярваш в днешния практически Бог. А виждал ли си как въплътеният практически Бог обича небесния Бог? Вярваш в Господ Исус Христос, но не за друго, а защото разпването Му в изкупление на греховете на човечеството и сътворените от Него чудеса са всепризнати факти. Вярата на човека обаче не се поражда от познания и неподправено разбиране за Исус Христос. Ти вярваш само в името на Исус, но не вярваш в Духа Му, защото не обръщаш никакво внимание на това как Исус обичаше Бог. Вярата ти в Бог е твърде наивна. При все че вярваш в Исус толкова отдавна, ти не знаеш как да обичаш Бог. Нима това не те превръща в най-големия скудоумец на света? Това е доказателство, че с години напразно си поемал храната на Господ Исус Христос. Не само не харесвам подобни хора, но и съм убеден, че Сам Господ Исус Христос, когото почиташ, също не би ги одобрил. Подлежат ли те на усъвършенстване? Лицето ти не пламва ли от смущение? Не се ли чувстваш засрамен? Все още ли имаш дързостта да застанеш лице в лице с твоя Господ Исус Христос? Всички вие разбирате ли значението на това, което казах?

Предишна: Във вярата си в Бог трябва да Му се покориш

Следваща: Злите със сигурност ще бъдат наказани

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger