Само Христос от последните дни може да даде на човека пътя към вечния живот

Начинът на живот не е нещо, което някой може да притежава, нито пък е нещо, което някой може да придобие толкова лесно. Това е така, понеже животът може да дойде само от Бог, т.е. само Самият Бог притежава същността на живота и само Самият Бог притежава начина на живот. И така, единствено Бог е източник на живота и неизчерпаем извор на живата вода на живота. Откакто Бог създаде света, Той извърши много дела, свързани с живота, извърши много дела, свързани с даряването на живот на човека, и плати висока цена, за да може човекът да има живот. Това е така, защото Самият Бог е вечен живот, Самият Бог е пътят, по който човекът може да бъде възкресен. Бог винаги присъства в сърцето на човека и по всяко време живее сред хората. Той е движещата сила на човешкия живот, коренът на човешкото съществуване и щедрата гаранция за човешкото съществуване след раждането. Бог кара човека да се прероди и го дарява със способността да живее упорито във всяка своя роля. Благодарение на Неговата сила и неугасваща жизненост човекът живее поколение след поколение. През цялото това време силата на Божия живот е опора на човешкото съществуване, а Бог е платил цена, каквато нито едно обикновено човешко същество не е плащало. Божията жизнена сила може да преодолее всяка сила, всъщност тя е по-голяма от всяка сила. Неговият живот е вечен, Неговата сила е необикновена и никое сътворено същество или враг не може да надвие Неговата жизнена сила. Божията жизнена сила съществува и свети ярко независимо от времето или мястото. Небето и земята могат да претърпят големи промени, но Божият живот остава непроменен завинаги. Всички неща могат да преминат, но Божият живот ще остане, защото Бог е източникът и коренът на съществуването на всички неща. Животът на човека произлиза от Бог, небесата съществуват благодарение на Бог, съществуването на земята произтича от силата на Божия живот. Нищо, което притежава живот, не превъзхожда Божия суверенитет и нищо, което има енергия, не може да избегне властта на Божията сила. Така всеки, който и да е той, трябва да се предаде на Божия суверенитет, всички трябва да живеят под Божието управление и никой не може да избяга от Неговата ръка.

Може би сега ти жадуваш да намериш живота, а може би жадуваш да намериш истината. Така или иначе, желанието ти е да намериш Бог, да намериш онзи Бог, на когото можеш да разчиташ и който може да ти осигури вечен живот. Ако желаеш вечен живот, първо трябва да откриеш къде е източникът на вечния живот, първо трябва да откриеш къде е Бог. Вече казах, че само Бог представлява неизменен живот и само на Бог принадлежи пътят на живота. Тъй като Бог е неизменен живот, следователно Той е вечен живот; тъй като само Бог е пътят на живота, следователно Самият Бог е пътят на вечния живот. Следователно първо трябва да разбереш къде е Бог и как да намериш този път на вечния живот. Нека сега разгледаме тези две теми поотделно.

Ако наистина искаш да намериш пътя на вечния живот и ако си ненаситен в търсенето си, тогава първо си отговори на следния въпрос: къде е Бог днес? Може би ще отговориш: „Разбира се, Бог живее на небето; Той не би могъл да живее в дома ти, нали?“. Може би ще кажеш, че очевидно Бог живее сред всичко съществуващо. Или може да кажеш, че Бог живее в сърцето на всяко човешко същество, или че Бог е в духовния свят. Не отричам нито едно от тези неща, но трябва да изясня този въпрос. Не е съвсем правилно да се каже, че Бог живее в сърцето на човека, но не може да се каже и че това твърдение е напълно погрешно. Това е така, защото сред вярващите в Бог има такива, чиято вяра е истинска, и такива, чиято вяра е лъжлива. Има такива, които Бог одобрява, и такива, които не одобрява, има такива, които Му харесват, и такива, които Той презира, и има такива, които усъвършенства, и такива, които отстранява. Затова казвам, че Бог живее в сърцата само на малцина и със сигурност това са хората, които наистина вярват в Бог, тези, които Той одобрява, тези, които Му се нравят, и тези, които Той усъвършенства. Те са тези, които Бог води. Тъй като са водени от Бог, те са тези, които вече са чули и видели Божия път за вечен живот. Тези, чиято вяра в Бог е фалшива, които Бог не одобрява, които презира и които отстранява, са обречени да бъдат отхвърлени от Бог, обречени да останат без пътя на живота, обречени да останат в неведение за това къде пребъдва Бог. За разлика от тях онези, в чиито сърца живее Бог, знаят къде е Той. Те са хората, на които Бог дава пътя на вечния живот, и те са тези, които следват Бог. И така, знаеш ли къде е Бог? Бог е едновременно в сърцето на човека и близо до него. Той е не само в духовния свят и над всичко, а е още повече на земята, на която живее човекът. Така идването на последните дни премести етапите на Божието дело на нова територия. Бог има суверенитет над всички неща, а също така е и опората на човека в неговото сърце, и освен това, Той съществува сред хората. Само по този начин Той може да даде на хората пътя на живота и да ги въведе в него. Бог е дошъл на земята и живее сред хората, за да може човекът да намери пътя на живота и да може да съществува. В същото време Бог управлява и всички неща, за да улесни сътрудничеството с управлението, което упражнява сред хората. Ето защо, ако признаваш само доктрината, че Бог е на небето и в сърцето на човека, но не признаваш истината за Божието присъствие сред хората, тогава никога няма да намериш живота и никога няма да намериш пътя на истината.

Самият Бог е живот и истина и Неговият живот и истина съществуват едновременно. Онези, които не са способни да придобият истината, никога няма да придобият живота. Без напътствието, подкрепата и ресурса на истината ще придобиеш само думи и доктрини и най-вече смърт. Божият живот е вечно присъстващ и истината и животът Му съществуват едновременно. Ако не можеш да намериш източника на истината, тогава няма да получиш храната на живота; Ако не можеш да придобиеш ресурс за живот, тогава със сигурност няма да имаш истина и тогава, ако изключим фантазиите и представите ти, цялото ти тяло ще бъде само плът, твоята воняща плът. Знай, че книжните думи не могат да се смятат за живот, историческите сведения не могат да се почитат като истина, а правилата от миналото не могат да служат като запис на думите, изричани от Бог днес. Само това, което Бог изразява, когато идва на земята и живее сред хората, е истината, животът, намеренията на Бог и Неговият настоящ начин на действие. Ако прилагаш в настоящето Божиите думи, изричани в минали векове, тогава ти си археолог и най-доброто определение, което би ти подхождало, е „експерт по историческото наследство“. Причината е, че ти неизменно вярваш в следите от делото, което Бог извърши в миналото, вярваш само в сянката на Бог, останала от времето, когато Той работеше сред хората в миналото, вярваш само в пътя, който Бог даде на Своите последователи в отминалите времена. Ти не вярваш в сегашната посока на Божието дело, не вярваш в сегашното славно лице на Бог и не вярваш в пътя на истината, която Бог изразява в момента. И в този случай ти несъмнено си мечтател, напълно откъснат от реалността. Ако и сега продължаваш да се придържаш към думи, които не са в състояние да вдъхнат живот на човека, то ти си отчайващо мъртво дърво[а], защото си твърде консервативен, твърде своенравен, твърде неподатлив на аргументи!

Бог, който стана плът, се нарича Христос, а Христос, който може да даде на хората истината, се нарича Бог. В това няма никакво преувеличение, защото Той притежава същността на Бог, нрава на Бог и мъдростта на Неговото дело, които са непостижими за човека. Онези, които наричат себе си Христос, но не могат да извършат Божието дело, са самозванци. Христос не е просто проявлението на Бог на земята, но и конкретната плът, в която Бог се е облякъл, изпълнявайки и завършвайки Своето дело сред хората. Тази плът не може да бъде заменена от никой друг човек — тя е онази плът, която е способна правилно да върши Божието дело на земята, да изразява Божия нрав, правилно да представлява Бог и да осигурява на човека живот. Рано или късно всички онези, които се преструват на Христос, ще паднат, защото макар да твърдят, че са Христос, в тях няма нищо от Христовата същност. И затова казвам, че човек не може да установи автентичността на Христос; това е нещо, на което Сам Бог дава отговор и което Той решава. Така че, ако наистина искаш да търсиш пътя на живота, първо трябва да признаеш, че Бог извършва делото по даряване на начина на живот на човека, като идва на земята, и трябва да признаеш, че през последните дни Той идва на земята, за да дари начина на живот на човека. Това не е минало, а се случва днес.

Христос от последните дни носи живот, носи вечния и непреходния път на истината. Тази истина е пътят, по който човек придобива живота, и е единственият път, по който човек познава Бог и получава Неговото одобрение. Ако не търсиш пътя на живота, който дава Христос от последните дни, тогава никога няма да получиш одобрението на Исус и никога няма да бъдеш достоен да влезеш през портата на небесното царство, защото си едновременно марионетка и затворник на историята. Онези, които се ръководят от правила, от думи и са оковани от историята, никога няма да могат да придобият живот, нито пък вечния начин на живот. Това е така, защото всичко, с което разполагат, е мътна вода, към която са се придържали в продължение на хиляди години, вместо водата на живота, която тече от трона. Тези, които не си набавят водата на живота, завинаги ще останат трупове, играчки на Сатана и синове на ада. Как тогава ще могат да видят Бог? Ако само се придържаш към миналото, само се стремиш да оставиш нещата такива, каквито са били, като стоиш на едно място, и не се опитваш да промениш статуквото и да отхвърлиш историята, няма ли тогава неизменно да си против Бог? Етапите на Божието дело са огромни и могъщи, като бушуващи вълни или гръмотевици, а ти седиш пасивно и очакваш унищожение, вкопчил се в глупостта си и не правиш нищо. По този начин как може да се смяташ за човек, който следва следите на Агнеца? Как можеш да докажеш, че Богът, към когото се придържаш, е Бог, който е винаги нов и никога стар? Как думите в пожълтелите ти книги могат да те пренесат в нова епоха? Как те могат да те насочат да търсиш етапите на Божието дело? И как могат да те отведат до небето? Това, което държиш в ръцете си, са думи, които могат да дадат само временна утеха, букви, но не и истини, които могат да дадат живот. Думите в писанията, които четеш, могат само да обогатят езика ти, но те не са философски слова, които биха ти помогнали да опознаеш човешкия живот, а още по-малко пътеките, които могат да те доведат до съвършенство. Това противоречие не ти ли дава храна за размисъл? Не те ли насърчава да осъзнаеш тайните, които се съдържат в него? Способен ли си сам да отидеш на небето, за да се срещнеш с Бог? Можеш ли без Божието пришествие да отидеш на небето, за да се радваш на семейно щастие с Него? Все още ли си мечтаеш? Тогава ти предлагам да спреш да мечтаеш и да погледнеш към този, който работи сега, да погледнеш и да видиш кой върши делото по спасението на човека в последните дни. Ако не го направиш, никога няма да намериш истината и никога няма да намериш живота.

Онези, които искат да получат живот, без да разчитат на истината, изречена от Христос, са най-абсурдните хора на земята, а онези, които не приемат пътя на живота, донесен от Христос, са изгубени във фантазията. И така, казвам, че онези, които не приемат Христос от последните дни, ще бъдат завинаги омразни на Бог. Христос е вратата на човека към Царството през последните дни и няма хора, които да могат да Го заобиколят. Хората могат да бъдат усъвършенствани от Бог единствено чрез Христос. Ти вярваш в Бог и затова трябва да приемеш Неговите слова и да се покориш на Неговия път. Не може само да мислиш за придобиването на благословии, а да си неспособен да получиш истината и да приемеш притока на живот. Христос идва в последните дни, за да бъде предоставен живот на всички, които наистина вярват в Него. Неговото дело се извършва, за да бъде завършена старата епоха и да се навлезе в новата, то е пътят, по който трябва да поемат всички, които ще влязат в новата епоха. Ако не си в състояние да Го признаеш, а вместо това Го осъждаш, хулиш или дори Го гониш, тогава си обречен да гориш вечно и никога няма да влезеш в Божието царство. Защото този Христос е израз на Светия Дух, израз на Бог, този, на когото Бог е поверил да извърши делото Му на земята. И затова казвам, че ако не можеш да приемеш всичко, което Христос от последните дни върши, тогава хулиш Светия Дух. Възмездието, което трябва да получат онези, които хулят Светия Дух, е ясно за всички. Казвам ти също, че ако се противопоставяш на Христос от последните дни, ако отблъснеш Христос от последните дни, тогава никой няма да може да понесе последствията вместо теб. Нещо повече, от този ден нататък няма да имаш друга възможност да получиш Божието одобрение; дори да се опиташ да изкупиш вината си, никога повече няма да видиш Божието лице. Защото това, срещу което се съпротивляваш, не е човек, това, което отхвърляш, не е някакво нищожно същество, а Христос. Знаеш ли какви ще бъдат последиците от това? Няма да си допуснал малка грешка, а ще си извършил чудовищно престъпление. И така, съветвам всички да не оголват зъбите си пред истината и да не отправят необмислени критики, защото само истината може да ти донесе живот и нищо друго освен истината не може да ти позволи да се преродиш и да съзреш отново Божието лице.

Забележка:

а. Мъртво дърво: китайски идиом със значение „безнадежден случай“.

Предишна: Знаеше ли, че Бог е свършил нещо велико сред хората?

Следваща: Подгответе си достатъчно много добри дела за вашата крайна цел

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger