Познаване на Божието дело днес

Да познаваме Божието дело в тези времена в по-голямата си част означава да знаем какво е основното служение на въплътения Бог в последните дни и какво е дошъл да направи на земята. И преди съм споменавал в словата Си, че Бог дойде на земята (в последните дни), за да даде пример, преди да Си тръгне. Как Бог дава този пример? Той прави това, като изговаря думи, като работи и говори по цялата земя. Това е Божието дело през последните дни. Той говори само за да направи земята свят от думи, така че да се погрижи за всички и да ги просвети чрез думите Си, и така духът на човека да се събуди и той да придобие яснота за виденията. В последните дни въплътеният Бог дойде на земята главно за да говори думи. Когато Исус дойде, Той разпространи евангелието на небесното царство и завърши изкупителното дело на разпъването на кръста. Той сложи край на Епохата на закона и премахна всичко старо. Идването на Исус сложи край на Епохата на закона и възвести Епохата на благодатта. Идването на въплътения Бог от последните дни сложи край на Епохата на благодатта. Той дойде главно за да говори думите Си, да използва думи, за да направи човека съвършен, да просвети и озари човека и да премахне мястото на нереалистичния Бог от сърцето му. Това не е този етап от делото, който Исус извърши, когато дойде. Когато Исус дойде, Той извърши много чудеса, изцеряваше болните, изгонваше демони и завърши изкупителното дело на разпъването на кръста. В резултат на това в представите си хората вярват, че Бог трябва да бъде такъв. Защото когато Исус дойде, Неговата работа не беше да премахне образа на нереалистичния Бог от сърцето на човека. Когато Той дойде, Той беше разпънат, изцеряваше болните, изгонваше демони и разпространяваше евангелието на небесното царство. От една страна въплъщението на Бог през последните дни измества нереалистичния Бог от човешките представи, така че в сърцето на човека да не остане образ на нереалистичен Бог. Чрез практичните Си слова и дела, чрез движението Си по всички земи и изключително практичното и нормално дело, което върши сред хората, Той прави така, че човек да познае практичността на Бог и измества нереалистичния Бог от сърцето на човека. От друга страна Бог използва думите, изречени от Неговата плът, за да направи човека завършен и да доведе до край всяко нещо. Това е делото, което Бог ще извърши в последните дни.

Какво трябва да знаете:

1. Делото на Бог не е свръхестествено и не трябва да имате такива представи за него.

2. Трябва да разберете основното дело, което въплътеният Бог дойде да извърши този път.

Той не дойде, за да изцерява болните, да изгонва демони или да върши чудеса, нито пък дойде, за да разпространява евангелието на покаянието или да дава изкупление на човека. Това е така, защото Исус вече извърши това дело, а Бог не повтаря едно и също дело. Днес Бог дойде, за да сложи край на Епохата на благодатта и да премахне всички практики от Епохата на благодатта. Практическият Бог дойде главно за да покаже, че е практичен. Когато Исус дойде, Той каза малко думи. Той предимно показваше и извършваше знамения и чудеса, изцеряваше болни и прогонваше демони или пък изговаряше пророчества, за да убеди хората и да ги накара да видят, че Той наистина е Бог и че няма плътски чувства. В крайна сметка Той завърши делото на разпъването на кръста. Днешният Бог не показва знамения и чудеса, нито изцерява болните или изгонва демони. Когато Исус дойде, делото, което Той извърши, представляваше една част от Бог, но този път Бог дойде, за да извърши онзи етап от делото, който е време да свърши, защото Бог не повтаря едно и също дело; Той е Богът, който е винаги нов и никога стар, и така всичко, което виждате днес, са думите и делото на практическия Бог.

Въплътеният Бог от последните дни дойде главно за да говори думите Си, да обясни всичко необходимо за живота на човека, да посочи онова, в което човекът трябва да навлезе, да покаже на човека Божиите дела и мъдростта, всемогъществото и удивителността на Бог. Чрез многото начини, по които Бог говори, човек вижда върховенството на Бог, величието на Бог и освен това смирението и скритостта на Бог. Човек вижда, че Бог е върховен, но е смирен и скрит и може да стане най-малкият от всички. Някои от Неговите слова са изговорени директно от гледната точка на Духа, някои директно от гледната точка на човека, а някои от гледната точка на трето лице. От това става ясно, че начините, по които Бог работи, са изключително разнообразни и именно чрез думите Той дава възможност на човека да види това. Божието дело в последните дни е както нормално, така и практическо и по този начин хората от последните дни са подложени на най-голямото от всички изпитания. Поради това, че Бог е нормален и практичен, всички са подложени на такива изпитания. Човекът е стигнал до изпитанията на Бог, защото Бог е нормален и практичен. В епохата на Исус не е имало представи или изпитания. Тъй като по-голямата част от делото, извършено от Исус, е съответствало на човешките представи, хората са Го следвали и не са имали представи за Него. Днешните изпитания са най-големите, пред които някога човек се е изправял, и когато се казва, че тези хора са излезли от голямата скръб, това е скръбта, за която става въпрос. Днес Бог говори, за да породи вяра, любов, приемане на страданието и покорството в тези хора. Думите на въплътения Бог от последните дни са изговорени в съответствие с природата същност на човека, поведението на човека и това, в което човек трябва да навлезе днес. Неговите слова са както практически, така и нормални. Той не говори за утрешния ден, нито пък гледа назад към вчерашния. Той говори само за това, в което трябва да се навлезе, да се приложи на практика и да се разбере днес. Ако в днешно време се появи човек, който може да показва знамения и чудеса, да изгонва демони, да изцерява болните и да върши много чудеса, и ако този човек твърди, че е Исус, който е дошъл, то тогава той би бил измамник, изпратен от нечисти духове, които имитират Исус. Запомнете това! Бог не повтаря едно и също дело. Исусовият етап от делото е вече завършен и Бог повече никога няма да повтори този етап от делото. Делото на Бог е несъвместимо с представите на човека. Например Старият Завет предрича идването на Месия и резултатът от това пророчество е идването на Исус. След като това вече се е случило, няма да е редно друг Месия да идва отново. Исус вече веднъж дойде и няма да е редно да дойде отново. За всяка епоха има по едно име и във всяко име се съдържат характеристиките на епохата. В човешките представи Бог винаги трябва да показва знамения и чудеса, винаги трябва да изцерява болните и да изгонва демони, винаги трябва да бъде точно като Исус. Този път обаче Бог изобщо не е такъв. Ако в последните дни Бог все още показва знамения и чудеса, все още изгонва демони и изцерява болни — ако върши точно същото, което е вършел Исус — тогава Бог ще повтаря едно и също дело и делото на Исус нямаше да бъде значимо или стойностно. И така във всяка епоха Бог изпълнява по един етап от делото. Щом един етап от Неговото дело бъде приключен, нечистите духове веднага започват да го имитират, и след като Сатана започне да следва Бог по петите, Бог променя метода. Веднага щом Бог завърши даден етап от делото Си, нечистите духове започват да го имитират. Трябва да сте наясно с това. Защо делото на Бог днес е различно от делото на Исус? Защо днес Бог не показва знамения и чудеса, не изгонва демони и не изцерява болните? Ако делото на Исус беше същото като делото от Епохата на закона, щеше ли Той да представлява Бог от Епохата на благодатта? Щеше ли да може да завърши делото на разпъването на кръста? Ако, както в Епохата на закона, Исус беше влязъл в храма и беше спазил съботата, тогава от никого нямаше да бъде гонен и щеше да бъде приветстван от всички. Ако беше така, щеше ли да може да бъде разпънат на кръста? Щеше ли да може да завърши делото на изкуплението? Какъв щеше да бъде смисълът, ако въплътеният Бог от последните дни показваше знамения и чудеса като Исус? Само ако Бог извършва друга част от делото Си през последните дни, която представлява част от Неговия план за управление, човек може да придобие по-дълбоко познаване на Бог и само тогава Божият план за управление може да бъде изпълнен.

През последните дни Бог дойде главно за да говори думите Си. Той говори от гледната точка на Духа, от гледната точка на човека и от гледната точка на трето лице. Той говори по различни начини, като има по един начин за всеки период от време, и използва говоренето като метод, чрез който да промени представите на човека и да премахне образа на нереалистичния Бог от сърцето му. Това е основното дело, извършено от Бог. Тъй като човекът вярва, че Бог е дошъл да изцерява болните, да изгонва демони, да върши чудеса и да го дарява с материални блага, Бог преминава към друг етап от работата — този на наказанието и съда, за да премахне тези неща от представите на човека, така че той да познае Бог като практичен и нормален и образът на Исус да бъде премахнат от сърцето му и заменен с нов образ на Бог. Веднага щом образът на Бог в човека остарее, той се превръща в идол. Когато Исус дойде и извърши онзи етап от работата, Той не представляваше Бог в Неговата пълнота. Той извърши някои знамения и чудеса, изговори някои думи и в крайна сметка беше разпънат. Той представляваше една част от Бог. Той не можеше да представлява всичко онова, което е от Бог, а по-скоро онова, което Бог извърши като една част от делото Си. Това е така, защото Бог е толкова велик, толкова удивителен и необясним, и защото извършва само част от делото Си във всяка една епоха. Работата, която Бог извършва през тази епоха, е главно да даде думите, необходими за живота на човека, да разкрие човешката природа същност, както и покварения му нрав, и да премахне религиозните представи, феодалното и остаряло мислене. Познанието и културата на човека трябва да бъдат пречистени, като бъдат разобличени от Божиите слова. През последните дни Бог използва думи, а не знамения и чудеса, за да направи човека съвършен. Той използва думите Си, за да изобличи човека, да го осъди, да го накаже и да го направи съвършен, така че в думите на Бог човекът да види Неговата мъдрост и прелест, да разбере Божия нрав и чрез словата Му да види Неговите дела. През Епохата на закона Йехова изведе Мойсей от Египет с думите Си и говори думи на израилтяните. По онова време част от Божиите дела станаха явни, но тъй като заложбите на човека бяха ограничени и нищо не можеше да направи познанието му пълно, Бог продължи да говори и да работи. В Епохата на благодатта човекът отново видя част от Божиите дела. Исус показваше знамения и чудеса, изцеряваше болните и изгонваше демони, беше разпънат, след три дни беше възкресен и се яви в плът пред човека. За Бог човекът не знаеше нищо повече от това. Човекът знае толкова, колкото му показва Бог, и ако Той не му покаже нищо повече, тогава това е степента, до която Бог ще бъде ограничен от него. Затова Бог продължава да работи, за да може човекът да задълбочи познанието си за Него и постепенно да стигне до познаване на Неговата същност. През последните дни Бог използва думите Си, за да направи човека съвършен. Поквареният ти нрав се разкрива от думите на Бог и религиозните ти представи се заменят от практичността на Бог. Въплътеният Бог от последните дни идва главно за да изпълни думите „Словото става плът, Словото идва в плътта и Словото се явява в плътта“, и ако нямаш задълбочени познания за това, няма да можеш да устоиш. През последните дни Бог преди всичко възнамерява да извърши етап от делото, в който Словото се явява в плътта, и това е част от Божия план за управление. Следователно познанието ви трябва да е ясно — независимо от това как действа Бог, Той не позволява на човека да Го ограничава. Ако Бог не беше извършил това дело през последните дни, тогава познанието на човека за Него не би могло да стигне по-далеч. Щеше да знаеш само, че Бог може да бъде разпънат и да унищожи Содом и че Исус може да бъде възкресен от мъртвите и да се яви на Петър… Но никога не би казал, че Божиите слова могат да постигнат всичко и да завоюват човека. Само когато изживееш думите на Бог, можеш да говориш за такова познание и колкото повече от Божието дело изживяваш, толкова по-задълбочено ще става познанието ти за Него. Само тогава ще спреш да ограничаваш Бог в собствените си представи. Човекът опознава Бог, като изживява Неговото дело. Няма друг правилен начин да се познае Бог. Днес има много хора, които не правят нищо друго освен да чакат да видят знамения и чудеса и времето на големите бедствия. В Бог ли вярваш, или в големите бедствия? Когато големите бедствия дойдат, ще бъде прекалено късно, а ако Бог не изпрати големите бедствия, тогава пък няма да е Бог? В знамения и чудеса ли вярваш, или в Самия Бог? Исус не показваше знамения и чудеса, когато Му се подиграваха, но не беше ли Бог? В знамения и чудеса ли вярваш, или в същността на Бог? Човешките възгледи за вяра в Бог са погрешни! Йехова изговори много думи през Епохата на закона, но и до днес на някои от тях все още им предстои да бъдат изпълнени. Можеш ли да кажеш, че Йехова не беше Бог?

Днес всички вие трябва да сте наясно, че това, което Бог постигна в последните дни, е главно фактът, че „Словото става плът“. Чрез реалната Си работа на земята Той прави така, че човекът да Го познае, да има досег с Него и да види практическите Му дела. Той прави така, че човек ясно да види, че Той може да показва знамения и чудеса, както и че има време, в което Той не може да го прави. Това зависи от епохата. Оттук се вижда, че Бог не е неспособен да показва знамения и чудеса, а по-скоро променя начина Си на работа в зависимост от това, което трябва да бъде извършено, и от епохата. На настоящия етап от работата Той не показва знамения и чудеса. Причината да покаже някакви знамения и чудеса през епохата на Исус беше, че работата Му през тази епоха беше различна. Бог не върши такава работа днес и някои хора Го смятат за неспособен да показва знамения и чудеса или мислят, че ако не показва знамения и чудеса, тогава не е Бог. Това не е ли заблуда? Бог е способен да показва знамения и чудеса, но Той работи в различна епоха и затова не го прави. Тъй като това е различна епоха и различен етап от работата на Бог, делата, които е направил явни, също са различни. Вярата на човека в Бог не е вяра в знамения и чудеса, а вяра в Неговото практическо дело през новата епоха. Човекът опознава Бог чрез начина, по който Той работи, и това познание поражда в него вяра в Бог, с други думи — вяра в работата и делата Му. В този етап от работата Бог главно говори. Не чакай да видиш знамения и чудеса. Няма да ги видиш! Това е така, защото не си роден през Епохата на благодатта. Ако беше роден тогава, можеше да видиш знамения и чудеса, но ти си роден през последните дни и можеш да видиш Бог само като практичен и нормален. Не очаквай да видиш свръхестествения Исус през последните дни. Можеш да видиш само практическия въплътен Бог, който не е по-различен от всяко нормално човешко същество. Във всяка епоха Бог прави явни различни дела. Във всяка епоха Той прави явна една част от Божиите дела и работата през всяка една епоха представлява една част от Божия нрав и от Неговите дела. Делата, които Той прави явни, се променят в зависимост от епохата, през която Той работи, но всички те водят човека до едно по-дълбоко познаване на Бог и една по-истинска и земна вяра в Него. Човекът вярва в Бог поради всичките Негови дела, защото Бог е толкова удивителен, толкова велик, защото е всемогъщ и необясним. Ако вярваш в Бог, защото може да прави знамения и чудеса, да изцерява болни и да изгонва демони, тогава възгледите ти са погрешни и някои хора може да ти кажат: „Не могат ли и нечистите духове да вършат такива неща?“. Това не представлява ли смесване на образа на Бог с образа на Сатана? Днес вярата на човек в Бог се дължи на многото Му дела и огромната работа, която върши, и многото начини, по които говори. Бог използва словата Си, за да завоюва човека и да го направи съвършен. Човекът вярва в Бог поради многото Му дела, а не защото може да показва знамения и чудеса. Хората стигат до познание на Бог само когато станат свидетели на делата Му. Само когато познаваш практическите дела на Бог, как работи, какви мъдри методи използва, как говори и как прави човека съвършен — само когато познаваш тези черти, можеш да схванеш практичността на Бог и да разбереш Неговия нрав, това какво обича, какво мрази и как въздейства върху човека. Когато разбереш какво обича и мрази Бог, можеш да разграничиш положителното от отрицателното, а чрез познанието си за Него можеш да постигнеш напредък в живота си. Накратко, трябва да придобиеш познание за делото на Бог и да поправиш възгледите си за вярата в Него.

Предишна: Само ако прилагаш истината на практика, владееш реалността

Следваща: Толкова просто ли е Божието дело, колкото си представя човек?

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger