Действителното влияние и господство на Създателя над всички неща и всички живи същества говори за реалното съществуване на властта на Създателя

Благославянето на Йов от Йехова е записано в книгата на Йов по подобен начин. Какво е дарил Бог на Йов? „Така Йехова благослови сетните дни на Йов повече от първите му; и така той получи четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда двойки волове и хиляда магарици“ (Йов 42:12). От гледна точка на човека какви бяха всички онези неща, които бяха дадени на Йов? Смяташе ли ги човечеството за ценни придобивки? Не беше ли Йов, притежател такива ценни придобивки, много богат в онази епоха? И как получи той такива придобивки? Какво предизвика появата на богатството му? Излишно е да казвам, че Йов се сдоби с всичко това благодарение на Божията благословия. Тук няма да обсъждаме отношението на Йов към тези придобивки и към Божиите благословии. Що се отнася до Божиите благословения, всички хора копнеят денонощно да бъдат благословени от Бог и въпреки това човек не може да контролира какво може да придобие през живота си или дали може да получи Божиите благословии — и това е неоспорим факт! Бог има властта и могъществото да дарява на човека всякакви придобивки, да му дава възможност да получи всякаква благодат, но в същото време съществува принципът на Божиите благословии. Какви хора благославя Бог? Онези, които харесва, разбира се! И Авраам, и Йов бяха благословени от Бог, но в същото време благословиите, които получиха, бяха различни. Бог благослови Авраам с потомство, многобройно като песъчинките и звездите. Когато Бог благослови Авраам, Той направи така, че потомците на един човек, един народ да станат могъщи и благоденстващи. В същото време Божията власт ръководеше човечеството, което единствено от всички неща и от всички живи същества дишаше с Божието дихание. Под върховенството на Божията власт това човечество се разпространяваше и съществуваше с определената от Бог бързина и в определените от Бог граници. По-точно, жизнеността на този народ, темповете на растеж и продължителността на живота — всичко това беше част от Божиите подредби и принципът на всичко това се основаваше изцяло на обещанието, което Бог даде на Авраам. Тоест, независимо от обстоятелствата, Божиите обещания ще продължат да се изпълняват безпрепятствено и да се осъществят под провидението на Божията власт. Обещанието, което Бог даде на Авраам, гласеше, че независимо от промените в света, независимо от епохата, независимо от катастрофите, които човечеството щеше да преживее, потомците на Авраам нямаше да се сблъскат с риск от унищожение и техният род нямаше да изчезне. Междувременно Божието благословение, изпратено на Йов, го направи изключително богат. Това, което Бог му даде, беше внушителен брой живи, дишащи същества, чиито особености — тяхната численост, бързина на възпроизводство, смъртност, количество мазнина в телата им и т.н. — всичко това също се контролираше от Бог. Въпреки че тези живи същества не можеха да говорят, те също бяха част от подредбите на Създателя и принципът на Божиите подредби за тях се основаваше на благословията, която Бог обеща на Йов. И въпреки че обещаното в благословиите, които Бог даде на Авраам и Йов, се различаваше, властта, с която Създателят управляваше всички неща и живи същества, беше същата. Всеки детайл от Божията власт и мощ се изразява в различните Му обещания и благословии, изпратени на Авраам и Йов, и на човечеството отново се демонстрира, че Божията сила се простира далеч отвъд човешкото въображение. Тези подробности отново показват на човека, че ако иска да познае Божията власт, това може да бъде постигнато само чрез Божието слово и чрез изживяването на Божието дело.

Върховната Божия власт над всички неща позволява на човека да види факта, че Божията власт не е въплътена само в думите „И Бог каза: Нека бъде светлина. И стана светлина“, „Да бъде простор, и стана така“ и „Да се яви сушата, и стана така“, но освен това властта Му е въплътена в начина, по който Той направи светлината трайна, как не позволи изчезването на простора и задържа завинаги сушата отделно от водата, както и в подробностите по управлението и ръководството на онова, което бе създал: светлина, простор и суша. Какво друго виждате в Божието благословение на човечеството? Очевидно е, че след като Бог благослови Авраам и Йов, Той не Се възпря, защото тъкмо бе започнал да упражнява властта Си и възнамеряваше да превърне всяко Свое слово в действителност, да приложи на практика всеки детайл от това, за което говореше, и затова през следващите години Той продължи да прави всичко, което бе планирал. Тъй като Бог има власт, на човек може би му се струва, че Бог трябва само да проговори и всичко ще се случи без Той дори да си мръдне пръста. Такива фантазии са доста нелепи! Ако само се придържаш едностранчиво към възгледа, че Бог е сключил завет с човека с помощта на слово и че Бог е постигнал всичко с помощта на слово, и си неспособен да видиш различните знаци и факти, потвърждаващи, че Божията власт господства над съществуването на всичко живо, в такъв случай твоето разбиране за Божията власт е ужасно празно и нелепо! Ако човек си представя Бог по този начин, тогава трябва да се каже, че човешкото познание за Бог е ударило на камък и е стигнало до задънена улица, защото този Бог, Който човек си представя, е машина, която издава заповеди, а не е Онзи Бог, Който има власт. Какво разбра от примерите на Авраам и Йов? Видя ли истинската страна на Божията власт и мощ? След като благослови Авраам и Йов, Бог не остана на мястото Си, нито накара пратениците Си да работят, докато чака да види какъв ще е резултатът. Напротив, още щом Бог произнесе словата Си, под ръководството на Неговата власт всички същества започнаха да се подчиняват на делото, което Бог възнамеряваше да извърши, и онези хора, вещи и предмети, които Бог поиска, бяха подготвени. Това означава, че щом словата бяха изречени от устата на Бог, Божията власт започна да се упражнява по цялата земя и Той се зае да осъществи и завърши обещанията, които бе дал на Авраам и Йов, като същевременно правеше точни планове и приготовления за всичко, което се изискваше на всяка крачка и на всеки ключов етап, които Той възнамеряваше да осъществи. През това време Бог не само управляваше Своите пратеници, но и всички сътворени неща. Това означава, че Божията власт бе упражнявана в мащаб, включващ не само пратениците, но и всички сътворени неща, които бяха ориентирани в съответствие с делото, което Той възнамеряваше да извърши. Такива бяха специфичните методи, при които се упражняваше Божията власт. Някои от вас могат да имат във въображението си следното разбиране за Божията власт: Бог има власт и Бог има мощ, и затова Той трябва просто да Си стои на третото небе или на някое определено място и няма нужда да върши някаква специфична работа, а Божието дело в целостта си се извършва в Неговите мисли. Някои може би вярват също, че макар Бог да е благословил Авраам, не е било нужно да прави нищо, че е било достатъчно само да изрече словата Си. Така ли се случи наистина? Очевидно не! Въпреки че Бог притежава власт и мощ, Неговата власт е истинска и реална, а не безсъдържателна. Истинността и реалността на Божията власт и мощ постепенно се разкриват и въплъщават в създаването от Него на всички неща, във влиянието Му над всички неща и в процеса, чрез който Той ръководи и управлява човечеството. Всеки метод, всяка гледна точка и всеки детайл от Божието върховенство над човечеството и всички неща, и цялата работа, която Той е свършил, както и разбирането Му за всички неща — всичко това буквално доказва, че властта и могъществото на Бог не са празни думи. Неговата власт и могъщество се провъзгласяват и разкриват постоянно и във всички неща. Такива прояви и разкрития говорят за реалното съществуване на Божията власт, тъй като Той използва властта и могъществото Си, за да продължи делото Си и във всеки един момент да ръководи и да властва над всички неща. Неговата мощ и власт не могат да бъдат заменени нито от ангели, нито от Божии пратеници. Бог реши какви благословии да изпрати на Авраам и Йов и това беше Негово решение. Въпреки че Божиите пратеници лично посетиха Авраам и Йов, техните действия се основаваха на Божиите заповеди и се извършваха под Божията власт, и те самите действаха под Божието върховенство. Въпреки че човек вижда Божиите пратеници да посещават Авраам и не вижда Бог Йехова лично да извършва нито едно от нещата, описани в Библията, всъщност единственият, който упражнява сила и власт, е Самият Бог и това не бива да поражда никакви съмнения у никого! Макар да си видял, че ангелите и пратениците имат огромна власт и са правили чудеса, и са вършили някои неща по поръчение на Бог, техните действия са били просто изпълнение на Божиите заповеди и по никакъв начин не са проява на Божията власт, защото никой човек или предмет няма или не притежава властта на Създателя да сътвори всички неща и да управлява всички неща. Следователно никой човек или предмет не може да упражнява или да провъзгласява властта на Създателя.

(„Словото“, Т.2, „За познаването на Бог“, „Самият Бог, единственият I“)

Предишна: Властта на Създателя не е ограничена от времето, пространството или географското разположение и е невъзможно да бъде измерена

Следваща: Властта на Създателя е неизменна и ненакърнима

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger