Всичко се постига чрез Божието слово

Бог изрича думите Си и извършва делата Си според различните епохи, и в различните епохи Той изрича различни думи. Бог не се подчинява на правила, не повтаря едни и същи дела, нито изпитва носталгия към нещата от миналото: Той е Бог, който винаги е нов и никога стар и всеки ден изрича нови думи. Ти трябва да спазваш това, което трябва да се спазва днес — това е отговорността и задължението на човека. От решаващо значение е практиката да бъде съсредоточена около светлината и думите на Бог в наши дни. Бог не се подчинява на правила и може да говори от много различни гледни точки, за да разясни Своята мъдрост и всемогъщество. Няма значение дали говори от гледната точка на Духа или на човека, или на третото лице — Бог винаги е Бог и ти не можеш да заявиш, че Той не е Бог, защото говори от гледна точка на човека. В резултат на различните гледни точки, от които Бог говори, в някои хора са възникнали определени представи. Такива хора нямат познание за Бог и те нямат познание за Неговото дело. Ако Бог винаги говореше от една гледна точка, нямаше ли човекът да установи правила относно Бог? Може ли Бог да позволи на човека да действа така? Независимо от каква гледна точка говори Бог, Той има причини да го прави. Ако Бог винаги говореше от гледната точка на Духа, ти щеше ли да имаш досег с Него? Затова понякога Той говори в трето лице, за да ти предаде словото Си и да те напътства в реалността. Всичко, което Бог прави, е подходящо. Накратко, всичко е дело на Бог и ти не трябва да се съмняваш в това. Той е Бог и следователно, независимо от каква гледна точка говори, Той винаги ще бъде Бог. Това е неизменна истина. По какъвто и начин да действа, Той все още е Бог и Неговата същност няма да се промени! Петър толкова много обичаше Бог и беше човек, който беше в съответствие с Божиите намерения, но Бог не го припозна като Господ или Христос, тъй като същността на едно същество е такава, каквато е и никога не може да се промени. В Своето дело Бог не се подчинява на правила, а използва различни методи, за да направи делото Си ефективно и да задълбочи познанието на човека за Себе Си. Всеки Негов метод на работа помага на човека да Го опознае и е с цел да направи човека съвършен. Независимо кой метод на работа използва Той, всеки е с цел да изгради човека и да го направи съвършен. Въпреки че един от методите Му на работа може да е продължил много дълго време, това е с цел да кали вярата на човека в Него. Така че в сърцето ви не трябва да има никакво съмнение. Всичко това са стъпки на Божието дело и вие трябва да им се покорявате.

Това, за което се говори днес, е навлизане в реалността — не възнасяне на небето или управляване като царе: всичко, за което се говори, е стремеж за навлизане в реалността. Няма по-практичен стремеж от този, не е и практично да се говори за управляване като царе. Човек притежава огромно любопитство и все още измерва днешното Божие дело спрямо религиозните си представи. Въпреки че е изпитал толкова много от Божиите методи на работа, човек все още не познава Божието дело, все още търси знамения и чудеса и все още следи да види дали Божиите слова са били изпълнени. Това не е ли огромно невежество? Ако Божиите слова не се изпълнят, ти би ли вярвал все още, че Той е Бог? В днешно време много такива хора в църквата чакат да видят знамения и чудеса. Те казват, че ако Божиите слова се изпълняват, тогава Той е Бог; ако Божиите слова не се изпълняват, тогава Той не е Бог. В такъв случай ти вярваш в Бог, защото словата Му се изпълняват или защото Той е Самият Бог? Възгледите на човека относно вярата в Бог трябва да бъдат поправени! Когато видиш, че Божиите слова не са изпълнени, ти бягаш далеч — това вяра в Бог ли е? Когато вярваш в Бог, трябва да оставиш всичко на Божията милост и да се покоряваш на всички Божии дела. Бог изрече толкова много думи в Стария Завет — ти кои от тях видя със собствените си очи, че се изпълняват? Можеш ли да заявиш, че Йехова не е истинският Бог, защото не си видял това? Въпреки че много думи може да са били изпълнени, човек не е в състояние да види това ясно, защото човек не разполага с истината и не разбира нищо. Някои искат да избягат, когато усетят, че Божиите слова не са изпълнени. Опитай, виж дали можеш да избягаш. Дори да избягаш, пак ще се върнеш. Бог те контролира със словото Си и ако напуснеш църквата и Божието слово, няма да можеш да продължиш да живееш. Ако не вярваш, опитай сам — мислиш ли, че можеш просто да си тръгнеш? Божият Дух те контролира. Не можеш да си тръгнеш. Това е управленски закон на Бог! Ако някои хора искат да опитат, могат да го направят! Щом твърдиш, че този човек не е Бог, тогава извърши грях срещу Него и виж какво ще направи Той. Възможно е плътта ти да не умре и все още да можеш да се храниш и да се обличаш, но психически ще бъде непоносимо за теб, ще се почувстваш стресиран и измъчен и нищо няма да е по-болезнено от това. Човекът не може да понесе душевните терзания и опустошения — може би си в състояние да понесеш страданието на плътта, но си напълно неспособен да понесеш психическия стрес и дълготрайното мъчение. В днешно време някои хора стават негативни, защото не са успели да видят никакви знамения и чудеса, но въпреки това никой не смее да избяга, независимо колко е негативен, защото Бог контролира човека със словото Си. Въпреки липсата на факти, все още никой не може да избяга. Това не са ли действията на Бог? Днес Бог е дошъл на земята, за да даде живот на човека. Той не те убеждава, както си представят хората, като ти показва знамения и чудеса, за да гарантира мирни взаимоотношения между Бог и човека. Всички онези, които не са съсредоточени върху живота, а се фокусират върху това да накарат Бог да показва знамения и чудеса, са фарисеи! А именно фарисеите приковаха Исус на кръста. Ако оценяваш Бог спрямо собствените си възгледи относно вярата в Бог, ако вярваш в Бог, само ако словата Му са изпълнени и се съмняваш, и дори богохулстваш срещу Бог, ако не са изпълнени, то тогава ти не Го ли приковаваш на кръста? Такива хора пренебрегват задълженията си и алчно се наслаждават на комфорта!

От една страна, най-големият проблем на човека е, че той не познава Божието дело. Въпреки че човек не отрича, той се съмнява. Човек не отрича, но и не признава напълно. Ако хората имат задълбочено познание за Божието дело, те няма да бягат. Другият проблем е, че човек не познава реалността. В днешно време всеки човек има досег с Божието слово; наистина, в бъдеще ти не трябва да следиш за знамения и чудеса. Казвам ти го ясно: през настоящия етап всичко, което можеш да видиш, са думите на Бог и въпреки че няма факти, животът на Бог все още може да бъде внедрен в човека. Точно това е основното дело на Хилядагодишното царство и ако ти не можеш да разбереш това дело, тогава ще станеш слаб и ще паднеш, ще се предадеш насред изпитанията и, дори по-тъжно, ще бъдеш пленен от Сатана. Бог е дошъл на земята основно, за да изговори словото Си; онова, до което имаш досег, е словото Божие, това, което виждаш, е словото Божие, това, което чуваш, е словото Божие, това, към което се придържаш, е словото Божие, това, което преживяваш, е словото Божие и това въплъщение на Бог използва основно словото, за да направи човека съвършен. Той не показва знамения и чудеса и, по-специално, не върши делата, които Исус вършеше в миналото. Въпреки че Те са Бог и че и двамата са плът, служенията Им не са еднакви. Когато Исус дойде, Той също извърши част от Божието дело и изрече някои думи — но какво беше основното дело, което Той извърши? Основното Му дело беше делото на разпятието. Той стана подобие на грешна плът, за да завърши делото на разпятието и да изкупи цялото човечество, и послужи като жертва за грях в името на греховете на цялото човечество. Това е основното дело, което Той извърши. В крайна сметка Той прокара пътя на кръста, за да напътства онези, които дойдоха по-късно. Исус дойде преди всичко, за да завърши делото на изкуплението. Той изкупи цялото човечество и донесе на човека евангелието на небесното царство. Нещо повече — Той изведе напред пътя към небесното царство. В резултат на това всички, които дойдоха след това, казаха: „Трябва да вървим по пътя на кръста и да се жертваме за кръста“. Разбира се, в началото Исус извърши и други дела и изрече някои думи, за да накара човека да се покае и да признае греховете си. Но Неговото служение все още беше разпятието, а трите години и половина, които прекара в проповядване на пътя, бяха в подготовка за разпятието, което дойде след това. Няколкото пъти, когато Исус се молеше, също бяха в името на разпятието. Животът на обикновен човек, който Той водеше, и тридесет и трите години и половина, през които Той живя на земята, бяха предимно в името на завършването на делото на разпятието. Целта им беше да Му дадат сила да предприеме това дело, в резултат на което Бог Му повери делото на разпятието. Какво дело ще извърши въплътеният Бог днес? Днес Бог е станал плът преди всичко, за да завърши делото на „Словото, явяващо се в плът“, за да използва словото да направи човека съвършен и да накара човека да приеме кастренето на словото и усъвършенстването на словото. Със словата Си Той ти помага да получиш необходимото и да придобиеш живот; в словата Му виждаш делата и постъпките Му. Бог използва словото, за да те накаже и пречисти и затова, ако понасяш трудности, това също се дължи на Божието слово. Днес Бог не действа с факти, а с думи. Само след като словото Му достигне до теб, Светият Дух може да действа в теб и да те накара да изпиташ болка или сладост. Само Божието слово може да те въведе в реалността и само Божието слово може да те направи съвършен. И така, ти трябва да разбереш поне следното: делото, което Бог извършва през последните дни, е да използва основно словото Си, за да направи всеки човек съвършен и да го напътства. Всички дела, които Той върши, са чрез словото: Той не използва факти, за да те наказва. Има моменти, в които някои хора се противопоставят на Бог. Бог не ти причинява голямо неудобство, плътта ти не е наказана, нито понасяш трудности, но веднага, щом словото Му достигне до теб и те пречисти, това става непоносимо за теб. Не е ли така? По времето на вършителите на услуги Бог каза, че човекът трябва да бъде хвърлен в бездънната пропаст. Човекът наистина ли отиде в бездънната пропаст? Човекът влезе в бездънната пропаст просто чрез използването на думи за облагородяването му. И така, през последните дни, когато Бог става плът, Той използва основно словото, за да извърши всичко и да изясни всичко. Само в словата Му можеш да видиш какъв е Той; само в словата Му можеш да видиш, че Той е Самият Бог. Когато въплътеният Бог идва на земята, Той не върши други дела, освен да изрича думите — затова няма нужда от факти: думите са достатъчни. Това е така, защото Той е дошъл основно, за да извърши това дело, да позволи на човека да види Неговата сила и превъзходство в словата Му, да позволи на човека да види в словата Му как Той смирено се крие и да позволи на човека да познае в словата Му Неговата цялост. Всичко, което Той има и всичко, което Той е, е в словата Му. Неговата мъдрост и дивност са в словата Му. Така можеш да видиш многото методи, с които Бог изрича думите Си. Бог работи толкова отдавна, най-вече за да осигурява ресурси на човека, да го изобличава и да го кастри. Бог не проклина човека с лека ръка и дори когато го прави, Той го проклина чрез словото. И така в тази епоха, когато Бог става плът, не се опитвай да видиш как Бог изцелява болните и изгонва отново демоните и спри постоянно да търсиш знаци — няма смисъл! Тези знаци не могат да направят човека съвършен! Да го кажем ясно: днес Самият практичен Бог на плътта не действа; Той само говори. Това е истината! Той използва думи, за да те направи съвършен и използва думи, за да те нахрани и напои. Той също така използва думи, за да действа и използва думи вместо факти, за да те накара да разбереш Неговата практичност. Ако можеш да възприемеш този начин на изпълнение на Божието дело, тогава е трудно да бъдеш негативен. Вместо да се съсредоточаваш върху неща, които са негативни, трябва да се съсредоточиш само върху положителни неща — това значи, че независимо дали думите на Бог са изпълнени или не, или дали фактите са налице или не, Бог кара човека да придобие живот от словата Му и това е най-великото от всички знамения; и още повече — това е безспорен факт. Това е най-доброто доказателство, чрез което да познаеш Бог и е дори по-голям знак от знаменията. Само тези думи могат да направят човека съвършен.

Веднага щом започна Епохата на царството, Бог започна да оповестява словото Си. В бъдеще тези думи ще бъдат постепенно изпълнени и тогава човекът ще съзрее за живот. Бог използва словото, за да разкрие покварения нрав на човека и това е по-практично и по-необходимо. Той не използва нищо друго освен словото, за да извърши делото Си, за да направи вярата на човека съвършена, защото днес е Епохата на Словото и тя изисква вяра, решителност и сътрудничество от човека. Делото на въплътения Бог от последните дни е да използва словото Си, за да служи и да даде всичко необходимо на човека. Само след като въплътеният Бог приключи да изрича думите Си, те ще започнат да се изпълняват. Докато Той говори, словата Му не се изпълняват, защото докато е още в плът, словата Му не могат да се изпълнят. Това е така, за да може човек да види, че Бог е плът, а не Дух; за да може човек да види практичността на Бог със собствените си очи. В деня, в който делото Му е завършено, когато всички думи, които трябва да бъдат изречени от Него на земята, са били изречени, словата Му ще започнат да се изпълняват. Сега не е епохата на изпълнение на Божиите слова, защото Той все още не е завършил изричането на думите Си. Така че когато видиш, че Бог все още изрича думите Си на земята, не очаквай изпълнението на словата Му; когато Бог спре да изрича Своите думи и когато делото Му на земята бъде изпълнено, тогава словата Му ще започнат да се изпълняват. В думите, които Той изрича на земята, има, от една страна, осигуряване на живот, а от друга, има пророчество — пророчеството за нещата, които предстоят, за нещата, които ще бъдат направени, и за нещата, които тепърва ще бъдат изпълнени. Имаше пророчество и в думите на Исус. От една страна Той осигури живот, а от друга страна Той изрече пророчество. Днес не се говори за едновременно изпълнение на думи и факти, защото има твърде голяма разлика между това, което човек може да види със собствените си очи и това, което Бог прави. Може да се каже само, че след като Божието дело бъде завършено, словата Му ще бъдат изпълнени и фактите ще дойдат след думите. През последните дни въплътеният Бог изпълнява служението на словото на земята и, изпълнявайки служението на словото, Той изрича само думи и не се интересува от други неща. Когато Божието дело се промени, словата Му ще започнат да се изпълняват. Днес думите се използват преди всичко за да те направят съвършен; когато Той спечели слава в цялата вселена, делото Му ще бъде завършено — всички думи, които трябва да бъдат изречени, ще са били изречени и всички думи ще са се превърнали във факти. Бог е дошъл на земята през последните дни, за да изпълни служението на словото, за да може човечеството да Го познае и да види какъв е Той, да види мъдростта Му и всичките Му чудни дела в словото Му. През Епохата на царството Бог използва основно словото, за да завоюва цялото човечество. В бъдеще словото Му ще достигне до всяка религия, регион, нация и вероизповедание. Бог използва словото, за да завладява, за да накара всички хора да видят, че словото Му носи власт и могъщество — и така днес вие сте изправени само пред Божието слово.

Думите, изречени от Бог в тази епоха, са различни от думите, изречени през Епохата на закона, и също така се различават от думите, изречени през Епохата на благодатта. В Епохата на благодатта Бог не извърши делото на словото, а просто посочи, че с разпятието ще изкупи цялото човечество. В Библията се описва само защо е трябвало Исус да бъде разпънат на кръст, страданията, на които е бил подложен на кръста, както и как човекът трябва да бъде разпнат в името на Бог. През тази епоха делото на Бог беше съсредоточено изцяло върху разпятието. През Епохата на царството въплътеният Бог изрича думи, за да завладее всички, които вярват в Него. Това е „Словото, явяващо се в плът“. Бог е дошъл през последните дни, за да извърши това дело, което значи, че е дошъл, за да изпълни истинското значение на Словото, явяващо се в плът. Той изрича само думи и рядко са налице факти. Това е самата същност на Словото, явяващо се в плът, и когато въплътеният Бог изрича думите Си, това е явяването на Словото в плът и навлизането на Словото в плът. „В началото беше Словото; и Словото беше у Бог; и Словото беше Бог, и Словото стана плът“. Това (делото за явяването на Словото в плът) е делото, което Бог ще извърши през последните дни и е последният етап от целия Му план за управление, така че Бог трябва да дойде на земята и да прояви думите Си в плът. Това, което се върши днес, това, което ще бъде направено в бъдеще, това, което ще бъде извършено от Бог, крайната цел на човека, онези, които ще бъдат спасени, онези, които ще бъдат унищожени, и така нататък — цялото дело, което трябва да бъде постигнато накрая, е ясно заявено и всичко това е, за да се постигне истинското значение на Словото, явяващо се в плът. Управленските закони и декретите, които бяха издадени по-рано, онези, които ще бъдат унищожени, онези, които ще навлязат в покой — всички тези думи трябва да бъдат изпълнени. Това е основното дело, което въплътеният Бог извършва през последните дни. Той кара хората да разберат къде е мястото на предопределените от Бог и къде е мястото на непредопределените от Бог, как ще бъдат разпределени Неговите хора и синове, какво ще се случи с Израел, какво ще се случи с Египет — в бъдеще всяка една от тези думи ще се изпълни. Темпото на Божието дело се ускорява. Бог използва словото като средство, с което да разкрие на човека какво трябва да се направи във всяка епоха, какво трябва да направи въплътеният Бог през последните дни и какво е служението Му, което трябва да се извърши, и всички тези думи са с цел да се постигне истинското значение на Словото, явяващо се в плът.

Вече казах, че „всички, които се съсредоточават върху търсенето на знамения и чудеса, ще бъдат изоставени те няма да бъдат направени съвършени“. Изрекох толкова много думи, но човекът няма ни най-малко познание за това дело и въпреки че този момент вече настъпи, хората все още очакват знамения и чудеса. Вярваш в Бог, само за да получиш знамения и чудеса, или за да получиш живот? Исус също изрече много думи и някои от тях все още не са изпълнени. Можеш ли да заявиш, че Исус не е Бог? Бог засвидетелства, че Той е Христос и е обичният Божи Син. Можеш ли да отречеш това? Днес Бог изрича само думи и ако не си разбрал това напълно, тогава не можеш да си непоколебим. Вярваш в Него, защото Той е Бог или вярваш в Него в зависимост от това, дали словата Му се изпълняват или не? В знамения и чудеса ли вярваш или вярваш в Бог? Днес Той не показва знамения и чудеса — Той наистина ли е Бог? Ако думите, които Той изрича, не се изпълнят, Той наистина ли е Бог? Същността на Бог определя ли се от това, дали думите, които Той изрича, са изпълнени или не? Защо някои хора винаги чакат Божиите слова да бъдат изпълнени, преди да повярват в Него? Това не означава ли, че те не Го познават? Всички, които имат такива представи, отричат Бог. Те измерват Бог посредством представите си. Ако Божиите слова са изпълнени, те вярват в Него, ако не са изпълнени, не вярват в Него. И винаги търсят знамения и чудеса. Тези хора не са ли фарисеите на модерното време? Твоята непоклатимост зависи от това, дали познаваш практичния Бог или не — това е от решаващо значение! Колкото по-голяма е реалността на Божието слово в теб, толкова по-голямо е познанието ти за Божията практичност и толкова повече можеш да устоиш на изпитания. Колкото повече се съсредоточаваш върху това да търсиш знамения и чудеса, толкова по-малко непоклатим ще бъдеш и ще рухнеш сред изпитанията. Знаменията и чудесата не са основата; само Божията практичност е живот. Някои хора не знаят резултатите, които ще бъдат постигнати чрез Божието дело. Те прекарват дните си в недоумение, без да се стремят към познание на Божието дело. Целта на стремежа им е единствено да накарат Бог да изпълни желанията им и само тогава те ще бъдат сериозни във вярата си. Те твърдят, че ще се стремят към живот, ако Божиите слова се изпълнят, но ако словата Му не се изпълнят, тогава не е възможно те да се стремят към живот. Човекът смята, че вярата в Бог е стремеж към търсене на знамения и чудеса, както и стремеж към възнасяне до небесата и третото небе. Никой не казва, че вярата му в Бог е стремеж към навлизане в реалността, стремеж към живот и стремеж да бъде спечелен от Бог. Какъв е смисълът на такъв стремеж? Онези, които не се стремят към познание на Бог и удовлетворение на Бог, не вярват в Бог. Те са тези, които Го хулят!

Сега разбирате ли какво е вярата в Бог? Вярата в Бог означава ли търсене на знамения и чудеса? Означава ли възнасяне на небесата? Да вярваш в Бог не е никак лесно. Тези религиозни практики трябва да бъдат премахнати. Стремеж към изцеление на болните и прогонване на демоните, съсредоточаване върху знамения и чудеса, копнеж за повече Божия благодат, за мир и радост, стремеж към възможностите и удобствата на плътта — това са религиозни практики и такива религиозни практики представляват смътна вяра. Каква е истинската вяра в Бог днес? Тя е да приемеш Божието слово като свой живот реалност и да познаваш Бог от словото Му, за да постигнеш истинска любов към Него. Казано по-ясно, вярата в Бог е, за да можеш да се покоряваш на Бог, да Го обичаш и да изпълняваш дълга, който трябва да изпълнява едно сътворено същество. Това е целта на вярата в Бог. Трябва да добиеш знания за прелестта на Бог, за това колко достоен е Бог за почит, за това как Бог извършва делото на спасението в Своите сътворени същества и ги прави съвършени — това е най-важното за твоята вяра в Бог. Вярата в Бог е предимно преминаването от живот в плът към живот в любов към Бог; от живот в поквара към живот с живителната сила на Божиите слова. Тя е избавление от властта на Сатана и живот под грижите и защитата на Бог. Тя е способността за постигане на покорство към Бог, а не покорство към плътта. Тя е да позволиш на Бог да спечели цялото ти сърце, да Му позволиш да те направи съвършен и да се освободиш от покварения сатанински нрав. Основната цел на вярата в Бог е могъществото и славата на Бог да се проявят в теб, да следваш Божията воля и Божия план и да можеш да свидетелстваш за Бог пред Сатана. Вярата в Бог не бива да се върти около желанието да търсиш знамения и чудеса, нито трябва да бъде заради самата твоя плът. Тя трябва да бъде заради стремежа към познаване на Бог и способността да Му се покоряваш, и, като Петър, да Му се покоряваш до смъртта си. Това са основните цели на вярата в Бог. Човек яде и пие Божието слово, за да познае Бог и да Го удовлетвори. Чрез яденето и пиенето на Божието слово получаваш по-голямо познание за Бог и само след това познание можеш да Му се покориш. Само ако познаваш Бог, можеш да Го обичаш и това е целта, която човек трябва да постигне в своята вяра в Бог. Ако във вярата ти в Бог винаги се опитваш да търсиш знамения и чудеса, то тогава гледната точка на тази вяра в Бог е погрешна. Вярата в Бог основно е приемането на Божието слово като живот реалност. Целта на Бог се постига само чрез прилагане на практика на Божиите слова от Божията уста и изпълнението им вътре в теб. Вярвайки в Бог, човек трябва да се стреми да бъде усъвършенстван от Бог, да може да се покори на Бог, както и да бъде напълно покорен на Бог. Ако можеш да се покориш на Бог, без да се оплакваш, да проявяваш внимание към Божиите намерения, да постигнеш величината на Петър, да имаш стила на Петър, за който говори Бог, тогава ще постигнеш успех във вярата в Бог и това ще означава, че си бил спечелен от Бог.

Бог върши делото Си в цялата вселена. Всички, които вярват в Него, трябва да приемат словото Му и да ядат и пият словото Му. Никой не може да бъде спечелен от Бог, като вижда знаменията и чудесата, показани от Бог. През вековете Бог винаги е използвал словото, за да направи човека съвършен. Така че вие не бива да посвещавате цялото си внимание на знамения и чудеса, а трябва да се стремите да бъдете усъвършенствани от Бог. В Епохата на закона в Стария завет Бог изрече някои думи, а в Епохата на благодатта Исус също изрече много думи. След като Исус изрече много думи, апостолите и учениците Му след Него поведоха хората към практика според заповедите, издадени от Исус, и живяха според думите и принципите, изречени от Исус. През последните дни Бог използва основно словото, за да направи човека съвършен. Той не използва знамения и чудеса, за да потиска човека или да го убеждава — така не може ясно да се покаже Божията сила. Ако Бог показваше само знамения и чудеса, тогава би било невъзможно да се изясни Божията практичност и следователно би било невъзможно човекът да се усъвършенства. Бог не прави човека съвършен чрез знамения и чудеса, а използва словото, за да нахрани и напои човека, след което човекът става напълно покорен и познава Бог. Това е целта на делото, което Той върши, и на думите, които изрича. Бог не използва метода на показване на знамения и чудеса, за да направи човека съвършен — Той използва думи и много различни методи на работа, за да усъвършенства човека. Независимо дали става въпрос за облагородяване, кастрене или приток на думи, Бог говори от много различни гледни точки, за да направи човека съвършен и да му даде по-голямо познание за делото, мъдростта и дивността на Бог. Когато човекът стане завършен в етапа на завършване на епохата от Бог в последните дни, тогава той ще бъде достоен да види знамения и чудеса. Когато опознаеш Бог и можеш да Му се покориш, независимо какво прави Той, ти вече няма да имаш никакви представи за Него, когато виждаш знамения и чудеса. В момента ти си покварен и неспособен да се покориш напълно на Бог — мислиш ли, че си достоен да видиш знамения и чудеса в това състояние? Бог показва знамения и чудеса, когато наказва човека и когато епохата се променя, и най-вече, когато епохата свършва. Когато Божието дело се изпълнява нормално, Бог не показва знамения и чудеса. Показването на знамения и чудеса е изключително лесно за Него, но това не е принципът на Божието дело, нито е целта на Божието управление на човека. Ако човекът виждаше знамения и чудеса и ако духовното тяло на Бог му се явяваше, нямаше ли всички хора да вярват в Бог? Аз вече казах, че група победители са спечелени от Изтока, победители, които идват от голямото изпитание. Какво се има предвид с тези думи? Това означава, че тези хора, които са били спечелени, са станали истински покорни само след като са били подложени на правосъдие, наказание, кастрене, и на всякакъв вид усъвършенстване. Вярата на тези хора не е неясна и абстрактна, а истинска. Те не са видели никакви знамения и чудеса. Те не говорят за неразбираеми думи и доктрини или за дълбоки прозрения. Вместо това те разполагат с реалността, Божиите слова и истинско познание за Божията практичност. Такава група не е ли по-способна да разкрие Божията сила? Божието дело през последните дни е практическо. По време на епохата на Исус Той не дойде, за да направи човека съвършен, а за да го изкупи, и затова показа някои чудеса, за да накара хората да Го последват. Защото Той дойде основно, за да извърши делото на разпятието, и показването на знамения не беше част от делото на Неговото служение. Тези знамения и чудеса бяха извършени, за да направят делото Му ефективно. Те бяха допълнително дело и не представляваха делото на цялата епоха. По време на Епохата на закона от Стария завет Бог също показа някои знамения и чудеса, но делото, което Бог върши днес, е практическо дело и сега Той определено няма да покаже знамения и чудеса. Ако Той покаже знамения и чудеса, практическото Му дело ще потъне в безредие и Той няма да може да го продължи. Ако Бог казва, че словото трябва да се използва за усъвършенстване на човека, но също така показва знамения и чудеса, тогава ще стане ли ясно, дали човекът наистина вярва в Него или не? Затова Бог не прави такива неща. В човека има твърде много религия. Бог е дошъл през последните дни, за да пропъди всички религиозни представи и свръхестествени неща в човека и да накара човека да познае Божията практичност. Той е дошъл, за да премахне образа на Бог, който е абстрактен и фантастичен — образ на Бог, който, с други думи, изобщо не съществува. И така, сега единственото нещо, което е от значение, е да имаш познания за практичността! Истината надделява над всичко. Колко истина притежаваш днес? Всичко, което показва знамения и чудеса, Бог ли е? Злите духове също могат да показват знамения и чудеса. Всички те Бог ли са? В своята вяра в Бог това, което човек търси, е истината, и това, към което се стреми, е животът, а не знаменията и чудесата. Това трябва да бъде целта на всички, които вярват в Бог.

Предишна: Епохата на царството е Епоха на словото

Следваща: Тези, които трябва да бъдат усъвършенствани, трябва да бъдат подложени на облагородяване

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger