Думите на Бог към цялата вселена – Глава 29

В деня на съживяването на всички неща Аз дойдох сред хората и преживях при тях чудесни дни и нощи. Едва сега човекът донякъде долавя Моята отзивчивост и когато общуването му с Мен зачестява, той съзира част от онова, което Аз притежавам и представлявам, и в резултат добива известно познание за Мен. Застанал сред хората, Аз изправям глава, оглеждам се и сега всички виждат Мен. Но щом бедствие връхлети света, хората мигом са обзети от тревога и Моят образ изчезва от сърцата им; обхванати от паника поради сполетялата ги беда, те не обръщат внимание на Моите увещания. С години живях сред хората, но те не забелязаха това и така и не Ме опознаха. Днес се обръщам към тях с тези думи, изречени от Моята уста, за да могат всички да се стекат пред Мен, за да получат нещо от Мен, но те продължават да странят от Мен и затова не Ме познават. Когато стъпките Ми прекосят цялата вселена и стигна до краищата на земята, човекът ще започне да размишлява за себе си и тогава всички хора ще дойдат при Мен, ще се поклонят пред Мен и ще Ме почитат. Това ще е денят на Моята слава, денят на Моето завръщане, а също и денят на Моето оттегляне. Сега наченах делото Си сред цялото човечеството и официално се заех със заключителната част на Моя план за управление из цялата вселена. От този момент нататък всеки, проявил непредпазливост, ще бъде подложен на безмилостно наказание и то може да го сполети във всеки един момент. Правя това не защото съм безсърдечен, а по-скоро като стъпка от плана Ми за управление; всичко трябва да се развива съгласно стъпките от Моя план и никой от човеците не може да промени това. Когато официално се заема с делото Си, човекът се движи в такт с Мен и така хората из цялата вселена влизат в ритъм с Моите движения, цялото мироздание ликува и Аз подтиквам човека да върви напред. Вследствие на това, големият червен змей е докаран от Мен до състояние на ярост и объркване и служи на Моето дело и — въпреки че не желае — не е в състояние да упражнява своята воля, и тъй като няма избор, оставя се под Мой контрол. Във всички Мои планове големият червен змей е Мой контрастиращ предмет, Мой враг, но и Мой слуга; затова Аз и за миг не занижавам „изискванията си“ към него. Следователно, заключителната част на делото, извършвано от Моето въплъщение, приключва в неговия дом. По този начин големият червен змей е в състояние да Ми служи по-добре и така Аз ще го завоювам и ще изпълня плана Си докрай. Докато работя, всички ангели се впускат в решаващата битка заедно с Мен и се заричат да удовлетворят Моите намерения в заключителната фаза, за да може хората на земята да Ми се предадат както ангелите, да не желаят да се опълчват срещу Мен и да не правят нищо, което би се противопоставило на Мен. Такава е динамиката на Моето дело из цялата вселена.

Аз ще спася цялото човечество, ще го върна обратно в Моя дом, отново ще обединя небето и земята и ще накарам хората да предават „сигналите“ между небесата и земята, защото това е присъщата функция на човека — такива са целта и значимостта на пристигането Ми сред хората. По времето, когато създадох човешкия род, вече бях подготвил всичко за човеците, а впоследствие им позволих да получат, съгласно Моите изисквания, богатствата, които им дадох. Затова казвам, че хората са достигнали днешния ден, напътствани от Мен. Всичко това е част от плана Ми. Неизброимо множество хора живеят сред човечеството под закрилата на Моята любов, а също толкова неизброимо множество търпи наказанието на Моята омраза. При все че хората до един отправят молитви към Мен, те са безсилни да променят сегашните си обстоятелства; загубят ли веднъж надежда, могат само да се оставят на естествения ход и да спрат да се бунтуват срещу Мен, защото човекът не е способен да постигне нищо повече. Що се отнася до човешкия начин на живот, хората още не са открили истинския живот, още не са провидели несправедливостта, опустошението, окаяното състояние на света — и затова, ако не беше надвисналото бедствие, повечето от тях биха продължили да боготворят Майката Природа и да се отдават на сладостите на „живота“. Не е ли това светската реалност? Не изричам ли словата Си към хората с гласа на спасението? Защо човекът Ме обича само щом се озове сред наказания и изпитания, но никой не Ме обича, докато го закрилям? Много пъти съм въздавал пречистващите Си наказания на човечеството. Хората ги поглеждат, а после ги пренебрегват, без да ги анализират и премислят на момента — затова единственото, което сполита хората, е безмилостно правосъдие. Това е само един от Моите похвати, но и него използвам, за да променя човека и да направя така, че да Ме възлюби.

Аз властвам над царството и нещо повече, над цялата вселена; Аз съм както Цар на царството, така и Властелин на вселената. От днес нататък ще свикам всички, които не са Мои избраници, и ще започна делото Си сред езичниците; ще оповестя управленските Си закони пред цялата вселена, за да се заема успешно със следващата стъпка от Моето дело. За да го разпространя сред езичниците, ще въздавам наказания, което ще рече, че ще упражнявам сила срещу всички езичници. Естествено, ще извършвам тази работа успоредно с делото Си сред избраниците. Целият човешки род ще бъде завоюван в деня, в който Моите хора управляват и установят власт над земята. При това, тогава ще настъпи и денят на покой за Мен — едва тогава ще се появя пред всички, които са били завоювани. Появявам се пред светото царство, а от скверната земя се скривам. Всички завоювани и покорни пред Мен с очите си успяват да съзрат Моя лик и с ушите си да чуят Моя глас. Това е Моята благословия за родените в сетните дни, това е предопределената от Мен благодат и никой от човеците не може да промени това. Днес работя така в името на бъдещото дело. Цялото Мое дело е взаимосвързано и в цялото Ми дело има призив и отклик: нито една стъпка не спира ненадейно и нито една стъпка не се извършва независимо от другите. Нима това не е вярно? Нима извършеното в миналото дело не гради основата за работата днес? Нима изречените в миналото думи не са предвестник за думите днес? Нима днешните стъпки не следват дирята на предприетите в миналото? Когато тържествено разгърна свитъка, хората из цялата вселена ще бъдат наказани, хората по целия свят ще бъдат подложени на изпитания и това ще бъде апогеят на Моето дело; всички хора живеят в земя без светлик, всички хора живеят в заплаха от заобикалящата ги среда. С други думи, това е животът, който хората никога не са изпитвали още от времето на сътворението до днес, и никой през вековете не се е „наслаждавал“ на такъв живот — затова казвам, че осъществих дело, неизвършвано никога преди. Това е истинското състояние на нещата и същинското значение. Тъй като Моят ден се приближава до човечеството, тъй като той не е далеч, а е точно пред очите на хората, кой не би изпитал страх? И кой не би почувствал силна радост? Порочният град Вавилон най-сетне е погубен; човекът отново се озовава в съвсем нов свят, а небесата и земята са променени и обновени.

При Моята поява пред всички нации и народи белите облаци в небето бухват и Ме обгръщат. А птиците по земята запяват и се впускат в танц на радостта в Моя чест; те отразяват настроението по земята и пробуждат за живот всички земни неща, за да не „се спускат бавно надолу“, а да живеят сред жизненост. Докато съм сред облаците, човеците съзират лика Ми и очите Ми като през пелена и затова изпитват смътен страх. В миналото са слушали легендите, съдържащи исторически разкази за Мен, и затова наполовина вярват в Мен и наполовина се съмняват. Не знаят къде съм или колко голямо е Моето лице — дали е широко като океана или безбрежно като тучните поля? Никой не знае това. Едва днес, щом съзре лицето Ми в облаците, човекът осъзнава, че Моето Аз от легендите наистина съществува и става малко по-благоразположен към Мен; и заради действията Ми възхищението му към Мен се усилва леко. Но хората все още не Ме познават и съзират само част от Мен сред облаците. Тогава протягам ръце, за да ги видят хората. Те са учудени, закриват с длан устите си, изпълнени с ужас, че десницата Ми ще ги порази, и това добавя нотка на страх към възхищението им. Човеците са приковали очи във всяко Мое движение, защото ги е страх, че ако не внимават, Аз ще ги поваля; но това, че хората Ме гледат, не Ме ограничава и продължавам да върша належащата Си работа. Единствено действията Ми предизвикват у човеците известна благосклонност към Мен и те постепенно се доближават, за да общуват с Мен. Когато напълно се разкрия пред тях, те ще видят Моето лице и от този момент нататък Аз вече няма да се крия от тях или да затулям Себе си. Ще се явя открито пред хората из цялата вселена и всички от плът и кръв ще наблюдават всички Мои действия. Всички души със сигурност ще почиват в мир в Моя дом и ще се наслаждават на чудна благодат заедно с Мен. Всички, за които Ме е грижа, със сигурност ще избегнат наказанието, душевните страдания и агонията на плътта. Ще се явя открито пред всички народи, ще властвам над тях и ще ги управлявам, и зловонието на разложени тела вече няма да прониква из мирозданието; вместо това, Моето свежо благоухание ще се носи из целия свят, защото Моят ден наближава, човекът се пробужда, всичко на света е в ред и дните на оцеляване на земята приключват, тъй като Аз дойдох!

6 април 1992 г.

Предишна: Думите на Бог към цялата вселена – Глава 26

Следваща: Каква гледна точка трябва да имат вярващите

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger