I. Слова за трите етапа на Божието дело за спасение на човечеството

1. Целият Ми план за управление за период от шест хилядолетия се състои от три етапа или три епохи: Епохата на закона на началото, Епохата на благодатта (която е и Епохата на изкуплението) и Епохата на царството в последните дни. Моето дело в тези три епохи се различава по съдържание в зависимост от естеството на всяка от тях, но на всеки етап това дело отговаря на нуждите на човека или, по-точно казано, се извършва пропорционално на похватите, използвани от Сатана във войната, която водя срещу него. Целта на Моето дело е да победя Сатана, да разкрия Моята мъдрост и всемогъщество, да разоблича всички хитрости на Сатана и така да спася целия човешки род, който живее под негова власт. Целта Ми е да проявя Моята мъдрост и всемогъщество и да разкрия непоносимата мерзост на Сатана; дори нещо повече, Моята цел е да дам възможност на сътворените същества да различават доброто от злото, да знаят, че Аз съм Владетелят на всички неща, да виждат ясно, че Сатана е врагът на човечеството, изчадие, зло, и да им помогна да различават с пълна яснота доброто от злото, истината от лъжата, светостта от скверността, великото от безчестното. По този начин невежото човечество ще придобие способността да свидетелства за Мен, казвайки, че не Аз съм този, който го покварява, и че само Аз — Създателят — мога да спася човечеството, да даря хората с нещата, на които могат да се наслаждават; и те ще разберат, че Аз съм Владетелят на всички неща, а Сатана е само едно от съществата, които създадох и които по-късно се разбунтуваха срещу Мен. Моят план за управление за период от шест хиляди години е разделен на три етапа, така че с Моето дело да постигна следното: да дам възможност на сътворените същества да свидетелстват за Мен, да разбират Моята воля и да знаят, че Аз съм истината.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Истинската история за делото на Епохата на изкуплението“)

2. Делото на управление на човечеството е разделено на три етапа, което означава, че делото на спасение на човечеството е разделено на три етапа. Тези три етапа не включват делото на сътворението на света, а по-скоро са трите етапа на делото в Епохата на закона, Епохата на благодатта и Епохата на царството. Делото на сътворение на света беше дело на създаване на цялото човечество. Това не беше делото на спасение на човечеството и няма връзка с него, защото когато беше създаден светът, човечеството не беше покварено от Сатана и нямаше нужда да се извършва делото на спасение на човечеството. Делото на спасение на човечеството започна едва след като човечеството беше покварено от Сатана и затова и делото на управление на човечеството започна след покварата на човечеството. С други думи, Божието управление на човека започна в резултат на делото на спасение на човечеството и не произтича от делото на сътворение на света. Делото на управление влезе в ход едва след придобиването на покварен нрав от човечеството и затова делото на управление на човечеството включва три части, а не четири етапа или четири епохи. Това е единственият правилен начин за определяне на Божието управление на човечеството. Когато финалната епоха приключи, делото на управление на човечеството ще бъде напълно завършено. Приключването на делото на управление означава, че делото на спасение на цялото човечество ще е било напълно завършено и че тази фаза оттук насетне е приключила за човечеството. Без делото на спасение на цялото човечество няма да съществува делото на управление на човечеството, нито ще ги има трите етапа на делото. Йехова завърши сътворението на света и започна делото на Епохата на закона именно заради греховността на човечеството и заради спешната нужда от спасение на хората. Едва тогава започна делото на управление на човечеството, което означава, че и делото на спасение на човечеството започна едва тогава. „Управление на човечеството“ не означава напътстване на живота на новосъздаденото човечество на земята (тоест на непоквареното все още човечество). Това е по-скоро спасение на поквареното от Сатана човечество, тоест преобразяване на това покварено човечество. Това е значението на „управление на човечеството“. Делото на спасение на човечеството не включва делото на сътворение на света и затова делото на управление на човечеството също не включва делото на сътворение на света, а по-скоро включва само трите етапа на делото, които са отделни от сътворението на света. За да разберете делото на управление на човечеството, трябва да познавате историята на трите етапа на делото — всеки трябва да е запознат с нея, за да бъде спасен. Като Божии създания трябва да приемете, че човекът е създаден от Бог, и трябва да разпознаете източника на човешката поквара и още по-важно — процеса на спасението на човека. Ако знаете само как да се държите според догмите в опит да спечелите Божието благоволение, но нямате представа как Бог спасява човечеството или какъв е източникът на човешката поквара, значи това ви липсва като Божие създание. Не трябва да се задоволяваш с това само да разбереш истините, които могат да бъдат приложени на практика, като същевременно оставаш невеж за по-широкия обхват на Божието дело на управление. Ако е така, значи си твърде догматичен. В трите етапа на делото се крие тайната на Божието управление на човека, появата на Евангелието на целия свят, най-голямата загадка в цялото човечество. Те са и в основата на разпространението на Евангелието. Ако се съсредоточаваш единствено върху разбирането на прости истини, свързани с живота ти, и не знаеш нищо за това, за най-големите тайнства и видения, то тогава животът ти не наподобява ли дефектна стока, която не става за друго освен за гледане?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

3. Шестте хиляди години на делото на Божието управление са разделени на три етапа: Епоха на закона, Епоха на благодатта и Епоха на царството. И трите етапа на делото са в името на спасението на човечеството, т.е. за спасението на човечеството, което е било силно покварено от Сатана. В същото време обаче те са и за да може Бог да се бори със Сатана. По този начин, както делото на спасението е разделено на три етапа, така и битката със Сатана е разделена на три етапа и тези два аспекта на Божието дело се извършват едновременно. Всъщност битката със Сатана се води за спасението на човечеството и тъй като делото за спасението на човечеството не е нещо, което може да бъде успешно завършено в един етап, битката със Сатана също е разделена на фази и периоди, а войната със Сатана се води в съответствие с нуждите на човека и степента на покваряването му от Сатана. Може би във въображението си човек смята, че в тази битка Бог ще се опълчи срещу Сатана по същия начин, по който две армии се бият една срещу друга. Човешкият интелект е способен да си представи само това; тази идея е крайно неясна и нереалистична, но човекът вярва в нея. И понеже тук казвам, че начинът за спасение на човека е чрез битка със Сатана, човекът си представя, че именно така се води битката. Делото за спасението на човека преминава през три етапа, което означава, че битката със Сатана е разделена на три етапа, за да бъде победен Сатана веднъж завинаги. И все пак вътрешната истина за цялото дело на битката със Сатана е, че резултатите от него се постигат чрез няколко стъпки: даряване на благодат на човека, превръщане в жертва за греха на човека, опрощаване греховете на човека, завоюване на човека и неговото усъвършенстване. Всъщност битката със Сатана не е подемането на война срещу Сатана, а спасението на човека, работа за живота на човека и промяната на неговия нрав, така че той да може да свидетелства за Бог. Така се побеждава Сатана. Сатана се побеждава чрез промяна на покварения нрав на човека. Когато Сатана бъде победен, т.е. когато човекът бъде напълно спасен, тогава униженият Сатана ще бъде напълно вързан и по този начин човекът ще бъде напълно спасен. Така че същността на спасението на човека е войната срещу Сатана и тази война се отразява преди всичко в спасението на човека.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Възстановяване на нормалния живот на човека и отвеждането му до прекрасно назначение“)

4. Целта на трите етапа на делото е спасението на цялото човечество — това означава цялостно спасение на човека от властта на Сатана. Въпреки че всеки един от трите етапа на делото има различна цел и значение, всеки е част от делото на спасение на човечеството и всеки представлява различно дело на спасение, извършено според потребностите на човечеството. След като целта на тези три етапа на делото ти стане ясна, ще знаеш как да оцениш значението на всеки етап от делото и ще разбереш как да действаш, за да задоволиш желанието на Бог. Ако можеш да достигнеш до това състояние, тогава това — най-голямото от всички видения — ще стане основа на вярата ти в Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

5. Сърцевината на тези три работни етапа е спасението на човека, а именно — да накара всичко живо да се прекланя пред Създателя. Така всеки етап от делото носи огромно значение; Бог не прави нищо, което е без смисъл или стойност. От една страна, този етап от делото въвежда нова епоха и завършва предишните две; от друга страна, той разбива всички човешки представи и всички стари методи на човешка вяра и познание. Работата от предишните две епохи е извършвана според различни човешки представи. Този етап обаче напълно елиминира човешките представи, като по този начин напълно завоюва човешкия род.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Бог е Господ на всички творения“)

6. От делото на Йехова до делото на Исус и от Неговото дело — до делото на сегашния етап — тези три етапа в един непрекъснат процес обхващат цялата ширина на Божието управление и всички те са дело на един Дух. От сътворението на света Бог винаги е действал, управлявайки човечеството. Той е Началото и Краят, Той е Първият и Последният, Той е Този, Който започва дадена епоха, и Този, Който довежда дадена епоха до край. Тези три етапа на работа в различни епохи и места несъмнено са дело на един Дух. Всички, които разделят тези три етапа, се противопоставят на Бог. Сега трябва да разбереш, че цялото дело, от първия етап до наши дни, е дело на един Бог, дело на един Дух. И в това не може да има никакво съмнение.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Видение за Божието дело (3)“)

7. Трите етапа на делото бяха извършени от един Бог; това е най-великото видение и това е единственият път към познаването на Бог. Трите етапа на делото можеха да бъдат извършени единствено от Самия Бог и никой човек не можеше да извърши такова дело от Негово име — това означава, че единствено Самият Бог е могъл да извърши Своето собствено дело от началото до днес. Въпреки че трите етапа на Божието дело се осъществяват в различни епохи и на различни места и въпреки че работата на всеки от тях е различна, всичко това е дело, извършено от един Бог. От всички видения това е най-великото видение, което човек трябва да познава, и ако то бъде напълно разбрано от човека, тогава той ще може да устои.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

8. Трите етапа на делото са в основата на цялото Божие управление и в тях се изразяват Божият нрав и същността Му. Онези, които не знаят за трите етапа на Божието дело, са неспособни да осъзнаят как Бог изразява нрава Си, нито познават мъдростта на Божието дело. Те също така остават невежи за многото начини, по които Той спасява човечеството, както и за волята Му относно цялото човечество. Трите етапа на делото са цялостно проявление на делото на спасение на човечеството. Онези, които не познават трите етапа на делото, няма да познават и различните методи и принципи на делото на Светия Дух, а онези, които само се придържат стриктно към доктрини, останали от определен етап от делото, са хора, които ограничават Бог до доктрини и чиято вяра в Бог е неясна и несигурна. Такива хора никога няма да получат Божието спасение. Само трите етапа на Божието дело могат да изразят напълно целия Божи нрав и безусловно да изразят намерението Му да спаси цялото човечество, както и целия процес на спасение на човечеството. Това е доказателство, че Той е победил Сатана и е спечелил хората. Това е доказателство за Божията победа и е проявление на цялостния Божи нрав. Онези, които разбират само един от трите етапа на Божието дело, познават само част от Божия нрав. В представите на човека е лесно този единствен етап от делото да се превърне в доктрина и е вероятно човекът да установи фиксирани правила за Бог и да използва тази една част от Божия нрав като представляваща целия Му нрав. Освен това голяма част от въображението на човека е примесено така, че той поставя нрава, съществото и мъдростта на Бог, както и принципите на делото Му, в строго ограничени параметри, вярвайки, че ако Бог е бил такъв веднъж, то Той завинаги ще остане същият и никога няма да се промени. Само онези, които познават и оценяват трите етапа на делото, могат напълно и точно да познаят Бог. Най-малкото те няма да определят Бог като Бог на израилтяните или на евреите и няма да гледат на Него като на Бог, който ще бъде завинаги прикован на кръста заради човека. Ако човек опознава Бог само от един етап от делото Му, тогава знанията му са твърде нищожни, колкото капка в морето. Ако не е така, защо тогава голяма част от старата религиозна гвардия би приковала Бог жив на кръста? Не е ли защото човекът поставя Бог в определени граници?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

9. Трите етапа на делото са проявление на цялото Божие дело. Те свидетелстват за Божието спасение на човечеството и не са въображаеми. Ако наистина искате да се стремите към познаване на цялостния Божи нрав, тогава трябва да познавате трите етапа на делото, извършено от Бог, и най-вече не трябва да пропускате нито един от тях. Това е минимумът, който трябва да постигнат онези, които се стремят да познаят Бог. Човекът сам не може да произведе истинско познание за Бог. Това не е нещо, което човекът сам може да си представи, нито е следствие от специална услуга, предоставена на определен човек от Светия Дух. По-скоро това е познание, което идва, след като човекът е преживял Божието дело и е познание за Бог, което идва само след като човекът е преживял фактите от Божието дело. Подобно познание не може да се получи лесно, нито е нещо, което може да се научи. То е изцяло свързано с личния опит. Божието спасение на човечеството е в основата на тези три етапа на делото, но в рамките на делото на спасението са включени няколко метода на работа и няколко начина на проявление на Божия нрав. Това е най-трудно за разпознаване от човека, както и трудно за разбиране от него. Разделянето на епохите, промените в Божието дело, в местоположението му, в получателите му и т.н. — всичко това е включено в трите етапа на делото. По-специално разликата в начина на работа на Светия Дух, както и измененията в Божия нрав, в Неговия образ, име, самоличност или други промени, са част от трите етапа на делото. Един етап на делото може да представлява само една част и е ограничен в рамките на определен обхват. Той не включва разделянето на епохите или промените в Божието дело, още по-малко другите аспекти. Това е очевиден факт. Трите етапа на делото са цялостното Божие дело за спасение на човечеството. Човекът трябва да познава Божието дело и Божия нрав в делото на спасението. Без този факт вашето познание за Бог се състои единствено от празни думи и дървени философствания.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

10. Целият Божи нрав беше разкрит през шестхилядолетния план за управление. Той е разкрит не само в Епохата на благодатта, не само в Епохата на закона, нито само в настоящия период от последните дни. Работата, извършена в последните дни, представлява съд, гняв и порицание. Делото от последните дни не може да замени делото от Епохата на закона или от Епохата на благодатта. И трите етапа обаче се обединяват в едно цяло и всички те представляват делото, извършено от един Бог. Естествено, изпълнението на това дело е разделено на отделни епохи. Делото, извършено в последните дни, слага край на всичко; това, извършено в Епохата на закона, представлява делото на началото; а това, извършено в Епохата на благодатта, представлява делото на изкуплението. Никой не може да проумее или разбере виденията за делото в целия шестхилядолетен план за управление и тези видения остават загадка. В последните дни се върши само делото на словото, за да се възвести идването на Епохата на царството, което не е характерно за всички епохи. Последните дни не са нищо повече от последните дни и нищо повече от Епохата на царството, и не представляват Епохата на благодатта или Епохата на закона. Последните дни са просто време, в което ви се разкрива цялото дело на шестхилядолетния план за управление. Това е разкриването на тайната.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“)

11. Шестхилядолетният план за управление е разделен на три етапа на делото. Нито един от етапите не може да представи делото на трите епохи, а представя само една част от цялото. Името „Йехова“ не може да представи целия Божи нрав. Фактът, че Той извърши делото Си в Епохата на закона, не доказва, че Бог може да бъде Бог само въз основа на закона. Йехова създаде закони за човека и му даде заповеди; Той поиска от човека да построи храма и олтарите. Делото, което Той извърши, представя само Епохата на закона. Делото, което Той извърши, не доказва, че Бог е само Бог, който иска от човека да спазва закона, че е Богът на храма или Богът пред олтара. Да се твърди това е неправилно. Делото, извършено според закона, може да представи само една епоха. Така, ако Бог вършеше делото Си само в Епохата на закона, човекът би Го определил по следния начин: „Бог е Богът в храма. За да служим на Бог, трябва да облечем свещенически одежди и да влезем в храма“. Ако делото от Епохата на благодатта не беше извършено и Епохата на закона продължаваше досега, човекът нямаше да знае, че Бог е и любящ, и милостив Бог. Ако не беше извършено делото от Епохата на закона, а беше извършено само делото от Епохата на благодатта, тогава човекът щеше да знае само, че Бог може само да изкупи човека и да му прости греховете. Човекът щеше да знае само, че Той е свят и непорочен, че заради хората Той може да пожертва Себе Си и да бъде разпнат. Човек би знаел само това и не би разбирал нищо друго. И така, всяка епоха представя един аспект от Божия нрав. Епохата на закона представя едни аспекти от Божия нрав, Епохата на благодатта представя други аспекти, а настоящата епоха показва трети аспекти. Божият нрав може да бъде напълно разкрит само чрез комбинацията от всичките три етапа в едно цяло. Човек може да разбере цялата картина само като познава и трите етапа. Нито един от трите етапа не може да бъде прескочен. Ще видиш Божия нрав в неговата пълнота само когато познаваш тези три етапа на делото. Завършването на Божието дело в Епохата на закона не доказва, че Той е Бог само въз основа на закона, нито пък завършването на делото на изкуплението означава, че Бог винаги ще изкупува човечеството. Всички тези заключения са измислени от човека. Епохата на благодатта е приключила, но не можеш да кажеш, че Бог принадлежи само на кръста и че само кръстът символизира Божието спасение. Ако го направиш, значи даваш определение на Бог. В настоящия етап Бог основно върши делото на словото, но не можеш да кажеш, че Бог никога не е бил милостив към човека и че носи само порицание и съд. Делото от последните дни разкрива делото на Йехова и Исус, както и всички тайни, които човекът не е разбрал. Това има за цел да разкрие предназначението и края на човечеството и да завърши цялото дело на спасение сред човечеството. Този етап от делото на последните дни завършва всичко. Всички неразбрани от човека тайни трябва да бъдат разкрити, за да може човекът да ги проумее и да получи ясно разбиране в сърцето си. Едва тогава хората ще могат да бъдат разделени по вида си. Едва след изпълнението на шестхилядолетния план за управление човекът ще разбере Божия нрав в неговата цялост, защото тогава Неговото управление ще е завършено.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Тайната на въплъщението (4)“)

12. Днешното дело придвижи напред делото на Епохата на благодатта; това означава, че делото по целия шестхилядолетен план за управление е напреднало. Въпреки че Епохата на благодатта е приключила, има напредък в Божието дело. Защо повтарям отново и отново, че този етап от делото надгражда Епохата на благодатта и Епохата на закона? Защото делото на днешния ден е продължение на делото, извършено в Епохата на благодатта, и е напредък спрямо това, което е извършено в Епохата на закона. Трите етапа се съчетават един с друг, като всяка брънка във веригата е тясно свързана със следващата. Защо също така казвам, че този етап от делото надгражда направеното от Исус? Ако предположим, че този етап не надграждаше делото, извършено от Исус, в сегашния етап трябваше да се извърши друго разпятие и изкупителното дело от предишния етап трябваше да се извърши отначало. Това би било безсмислено. Излиза, че делото не е напълно завършено, че епохата е напреднала и нивото на делото е издигнато по-високо от преди. Може да се каже, че този етап от делото е изграден върху основата на Епохата на закона и върху скалата на делото на Исус. Божието дело се изгражда етап по етап и сегашният не представлява ново начало. Само съчетанието от трите етапа на делото може да се счита за шестхилядолетен план за управление.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Двете въплъщения на Бог придават пълен смисъл на въплъщението“)

13. Нито един от трите етапа не може да се счита за единственото видение, което трябва да бъде познато от цялото човечество, тъй като цялостното дело на спасението се състои от три етапа, а не от един. Докато делото на спасението не бъде завършено, управлението на Бог няма да може да достигне до окончателния си край. Божието същество, Неговият нрав и Неговата мъдрост се изразяват в целостта на делото на спасението; те не се разкриват на човека в самото начало, а изразяването им става постепенно в това дело на спасението. Всеки етап от делото на спасението изразява част от Божия нрав и част от Неговото същество; нито един етап от делото не може да изрази пряко и напълно цялото същество на Бог. Така делото на спасението може да приключи напълно само след като неговите три етапа са завършени, така че познанието на човека за целостта на Бог е неотделимо от трите етапа на Божието дело. Това, което човекът печели от един етап на делото, е просто Божият нрав, който се изразява в една от частите на Неговото дело. Един етап не може да представи нрава и съществото на Бог, които се изразяват в етапите преди или след него. Това е така, защото делото на спасението на човечеството не може да бъде завършено веднага в един период или на едно място, а постепенно се задълбочава в зависимост от нивото на развитие на човека в различни времена и места. Това е дело, което се извършва на етапи и не завършва в рамките на един етап. И така, цялата Божия мъдрост е кристализирана в трите етапа, а не в един от тях. Цялото Му същество и цялата Му мъдрост са разкрити в тези три етапа и всеки етап съдържа Неговото същество, и всеки етап е проявление на мъдростта на Неговото дело. Човек трябва да познава целия Божи нрав, изразен в тези три етапа. Всичко, което има връзка с Божието същество, е от изключителна важност за цялото човечество и ако хората нямат това знание, когато се покланят на Бог, тогава те не се различават от тези, които се покланят на Буда. Божието дело сред хората не е скрито от тях и трябва да бъде познато на всички, които се покланят на Бог. Тъй като Бог е извършил трите етапа на делото на спасението сред хората, човек трябва да познава израза на това, което Той има и е по време на тези три етапа на делото. Това трябва да направи човекът. Това, което Бог крие от човека, са нещата, които човек не е способен да постигне и които не бива да знае, докато това, което Бог показва на човека, са тези неща, които човек трябва да знае и които трябва да притежава. Всеки от трите етапа на делото се извършва върху основата на предишния етап; той не се извършва самостоятелно, отделно от делото на спасението. Въпреки че има големи разлики в епохата и делото, което се извършва, в основата му все пак е спасението на човечеството и всеки етап от делото на спасението е по-задълбочен от предишния.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

14. Цялото управление на Бог е разделено на три етапа и във всеки етап към човека се поставят подобаващи изисквания. Освен това с напредването на епохите Божиите изисквания към цялото човечество стават все по-високи. Така стъпка по стъпка, това дело на Божието управление достига своята кулминация, докато човекът види факта на „явяването на Словото в плът“ и по този начин изискванията към човека стават още по-високи, както и изискванията към него да свидетелства. Колкото по-способен на сътрудничество с Бог е човекът, толкова повече Бог се прославя. Сътрудничеството на човека е свидетелството, което той трябва да даде, а свидетелството, което той дава, е човешката практика. Следователно дали Божието дело може да постигне необходимия резултат и дали може да има истинско свидетелство, е нещо, което е неразривно свързано със сътрудничеството и свидетелството на човека. Когато делото бъде завършено, т.е. когато цялото Божие управление приключи, от човека ще се изисква да даде по-висше свидетелство, а когато Божието дело завърши, практиката и навлизането на човека ще достигнат своя зенит. В миналото от човека се е изисквало да спазва закона и заповедите, както и да бъде търпелив и смирен. Днес изискванията към човека са да се подчинява на всички Божии наредби, да притежава върховна любов към Бог и накрая от него се изисква да продължава да обича Бог и по време на изпитания. Тези три етапа са изискванията, които Бог поставя на човека, стъпка по стъпка, по време на цялото Свое управление. Всеки етап от Божието дело е по-задълбочен от предишния и на всеки етап изискванията към човека са по-сериозни от предишния, като по този начин постепенно се оформя цялото Божие управление. Именно защото изискванията към човека стават по-високи, човешкият нрав все повече се доближава до стандартите, изисквани от Бог, и едва тогава цялото човечество започва постепенно да се отдалечава от влиянието на Сатана, докато — след пълното завършването на Божието дело — цялото човечество не бъде спасено от влиянието на Сатана. Когато това време настъпи, Божието дело ще е достигнало своя край и сътрудничеството на човека с Бог за постигане на промени в неговия нрав ще бъде прекратено: цялото човечество ще живее в Божията светлина и от този момент нататък няма да има бунт или противопоставяне на Бог. Бог също така няма да предявява никакви изисквания към човека и ще има по-хармонично сътрудничество между човека и Бог, такова, което ще бъде съвместен живот на човека и Бог, живот, който идва, след като Божието управление е напълно приключило и след като Бог напълно е спасил човека от лапите на Сатана.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Божието дело и практиката на човека“)

15. Такова е Божието управление: да предаде човечеството на Сатана — човечество, което не знае какво е Бог, какво е Творецът, как да се покланя на Бог и защо е необходимо да се подчинява на Бог — и да позволи на Сатана да го поквари. След това, стъпка по стъпка, Бог изтръгва човека от ръцете на Сатана, докато напълно се поклони на Бог и отхвърли Сатана. Това е Божието управление. Може да звучи като митична история и да изглежда объркващо. Хората смятат, че е мит, защото нямат представа колко много неща са се случили с човека през последните няколко хиляди години, а още по-малко знаят колко много истории са се случили в космоса и небесната твърд. И освен това е така, защото не могат да оценят по-удивителния, по-страховития свят, който съществува отвъд материалния свят, но който очите им на смъртни не им позволяват да видят. За човека е непонятно, защото не разбира значението на Божието спасение на човечеството или значението на делото на Неговото управление и не разбира как Бог в крайна сметка иска да види човечеството. Дали да бъде напълно непокварено от Сатана, както са били Адам и Ева? Не! Целта на Божието управление е да открие група хора, които да се покланят на Бог и да Му се подчиняват. Въпреки че тези хора са били покварени от Сатана, те вече не виждат Сатана като свой баща; те разпознават отблъскващото лице на Сатана и го отхвърлят, и идват пред Бог, за да приемат Божия съд и наказание. Те идват, за да разберат кое е грозно и как то контрастира със святото, както и да разпознаят величието на Бог и злото на Сатана. Такова човечество вече няма да работи за Сатана, няма да се покланя на Сатана, нито ще го почита. Това е така, защото те са група хора, които наистина са били спечелени от Бог. Това е значението на Божието дело за управление на човечеството. По време на делото на Божието управление в този период човечеството е обект както на покварата на Сатана, така и на Божието спасение, а човекът е обект, за който Бог и Сатана се борят. Докато Бог извършва Своето дело, Той постепенно изтръгва човека от ръцете на Сатана и така човекът се приближава все повече до Бог…

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Приложение 3: Човек може да бъде спасен само когато е под Божието управление“)

16. Когато цялото Божие управление наближи своя край, Бог ще категоризира всички неща според вида им. Човекът е създаден от ръцете на Създателя и накрая Той трябва напълно да върне човека под Своята власт; това е приключването на трите етапа на делото. Етапът на делото в последните дни, както и предишните два етапа в Израел и Юдея, са Божият план за управление в цялата вселена. Никой не може да го отрече — това е фактът на Божието дело. Въпреки че хората не са преживели и не са били свидетели на много от това дело, фактите си остават факти и това не може да бъде оспорено от никой човек. Хората, които вярват в Бог във всяка точка на вселената, ще приемат трите етапа на делото. Ако познаваш само един конкретен етап от делото и не разбираш другите два етапа, нито пък разбираш Божието дело в миналите времена, тогава ти не можеш да изкажеш пълната истина за цялостния Божи план на управление и твоето познание за Бог е едностранчиво, тъй като в своята вяра в Бог ти не Го познаваш, не Го разбираш и затова не си годен да свидетелстваш за Него. Независимо дали сегашните ти познания за тези неща са задълбочени, или повърхностни, в крайна сметка вие трябва да имате познания и да сте напълно убедени, и всички хора ще видят цялото Божие дело и ще се подчинят на Божията власт. В края на това дело всички религии ще станат едно цяло, всички създания ще се върнат под властта на Създателя, всички създания ще се поклонят на единствения истински Бог, а всички зли религии ще изчезнат и никога няма да се появят отново.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

17. Защо е това постоянно споменаване на трите етапа на делото? Преминаването на епохите, социалното развитие и променящият се облик на природата — всички следват промените в трите етапа на делото. Човечеството се променя във времето с Божието дело, а не се развива само. Трите етапа на Божието дело се споменават, за да бъдат поставени всички създания и всички хора от всички религии и вероизповедания под властта на един Бог. Независимо към коя религия принадлежиш, накрая всички ще се подчините на властта на Бог. Единствено Самият Бог може да извърши това дело; то не може да бъде извършено от нито един религиозен глава. В света съществуват няколко основни религии, като всички имат свой глава или водач, а последователите им са разпръснати в различни страни и региони по цялата земя; в почти всяка страна, независимо дали е голяма, или малка, има различни религии. Въпреки това, независимо от броя на религиите по света, всички хора във вселената в крайна сметка съществуват под ръководството на един Бог, а съществуването им не се ръководи от глави или водачи на религии. Това означава, че човечеството не е управлявано от определен религиозен глава или водач; по-точно цялото човечество е под водачеството на Създателя, който е създал небето и земята и всички неща, и който също така е създал човечеството — това е факт. Въпреки че в света има няколко основни религии, независимо от това колко са велики, всички те съществуват под властта на Създателя и никоя от тях не може да излезе извън обхвата на тази власт. Развитието на човечеството, промените в обществото, развитието на естествените науки — всичко това е неразривно свързано с решенията на Създателя и тази работа не може да бъде свършена от нито един религиозен глава. Религиозният глава е просто водач на определена религия и не може да представлява Бог, нито може да представлява Онзи, който е създал небето и земята и всички неща. Един религиозен глава може да ръководи всички в рамките на цялата религия, но не може да се разпорежда с всички създания под небето — това е всепризнат факт. Религиозният глава е само водач и не може да бъде равен на Бог (Създателя). Всички неща са в ръцете на Създателя и накрая всички те ще се върнат в Неговите ръце. Човечеството е създадено от Бог и независимо от религията, всеки човек ще се върне под властта на Бог — това е неизбежно. Само Бог е Всевишният сред всички неща, като и най-висшият владетел сред всички създания също трябва да се върне под Неговата власт. Колкото и високо да е положението на един човек, той не може да отведе човечеството до правилната крайна цел, и никой не е в състояние да разпредели всички неща според вида им. Самият Йехова създаде човечеството и разпредели всеки според вида му, а когато настъпи краят на времето, Той пак ще върши Сам работата си, като разпределя всички неща според вида им — тази работа не може да бъде свършена от никого другиго освен от Бог. И трите етапа на делото, извършени от началото до днес, бяха извършени от Самия Бог и бяха извършени от единствения Бог. Фактът на трите етапа на делото е фактът на Божието ръководство на цялото човечество — факт, който никой не може да отрече. В края на трите етапа на делото всички неща ще бъдат разпределени според вида си и ще се върнат под властта на Бог, тъй като в цялата вселена съществува само един Бог и няма други религии.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

18. Може би когато загадката на трите етапа на делото бъде разкрита на човечеството, последователно ще се появи група от талантливи хора, които познават Бог. Разбира се, Аз се надявам, че ще стане така и освен това съм в процес на изпълняване на това дело и се надявам да видя появата на повече такива талантливи хора в близко бъдеще. Те ще бъдат онези, които свидетелстват за съществуването на тези три етапа на делото и разбира се, ще са също така и първите, които свидетелстват за тях. Но нищо не би било по-притеснително и разочароващо от липсата на такива талантливи хора в деня на приключването на Божието дело или наличието на само един или двама такива човека, които лично са приели да бъдат направени съвършени от въплътения Бог. Това обаче е най-лошият сценарий. Каквото и да се случи, Аз все още се надявам, че тези, които наистина се стремят, могат да спечелят тази благословия. От началото на времето досега никога не е имало такова дело. В историята на човешкото развитие не е имало подобно начинание. Ако наистина можете да сте едни от първите, които познават Бог, това не би ли ви донесло най-голяма чест сред всички същества? Друго човешко същество би ли получило по-голяма похвала от Бог? Такова нещо не се постига лесно, но в крайна сметка ще донесе награди. Независимо от техния пол или националност, всички онези, които успеят да придобият познанието за Бог, в крайна сметка ще получат най-голямата чест от Него и ще бъдат единствените, които притежават Божията власт. Това е днешното дело, както и делото на бъдещето. Това е последното и най-висше дело от шестте хиляди години работа, което трябва да се изпълни, и изпълнението му разкрива всички категории хора. Чрез подтикване на човека към познаване на Бог се разкриват различните класове хора. Тези, които познават Бог, са достойни да получат Неговите благословии и да приемат обещанията Му, докато онези, които не Го познават, не са достойни да получат благословиите Му и да приемат обещанията Му. Тези, които познават Бог, са Негови довереници, докато онези, които не Го познават, не могат да бъдат наречени Негови довереници. Божиите довереници могат да получат всяка от благословиите Му, но онези, които не са Му доверени, не заслужават никое от делата Му. Независимо дали става въпрос за изпитания, облагородяване или правосъдие, всичко това е с цел човекът в крайна сметка да постигне познание за Бог и така да Му се подчини. Това е единственият ефект, който в крайна сметка ще бъде постигнат.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

19. Когато трите етапа на делото приключат, ще се създаде група от тези, които свидетелстват за Бог — група от хората, които познават Бог. Всички те ще познават Бог и ще могат да прилагат истината на практика. Те ще притежават човешка природа и разум и всички ще познават трите етапа на Божието дело на спасението. Това е делото, което ще бъде завършено в края, и тези хора са кристализацията на делото на шестхилядолетното управление и са най-силното свидетелство за окончателното поражение на Сатана. Тези, които могат да свидетелстват за Бог, ще успеят да получат Божието обещание и благословия и ще бъдат групата, която ще остане в самия край, групата, която притежава Божията власт и свидетелства за Бог.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Познаването на трите етапа на Божието дело е пътят към познаване на Бог“)

20. След като извърши Своето шестхилядолетно дело до наши дни, Бог вече разкри много от Своите действия, чиято основна цел беше да победи Сатана и да донесе спасение на цялото човечество. Той използва тази възможност, за да могат всички на небето, на земята, в моретата и всички предмети от Божието творение на земята да видят Неговото всемогъщество и да станат свидетели на всичките Му действия. Той се възползва от възможността, която Му предоставя победата над Сатана, за да разкрие всичките Си дела на хората, да им даде възможност да Го възхваляват и да възвеличават Неговата мъдрост в победата над Сатана. Всички на земята, на небето и в моретата прославят Бог, възхваляват Неговото всемогъщество, възхваляват всяко Негово дело и възкликват Неговото свято име. Това е доказателство за Неговата победа над Сатана; това е доказателство, че Той е надделял над Сатана. По-важното е, че това е доказателство за Неговото спасение на човечеството. Цялото Божие творение Го прославя, възхвалява Го за това, че е победил врага Си и че се е завърнал победоносно, и Го величае като велик победоносен Цар. Неговото дело продължава вече шест хиляди години, защото целта Му не е само да победи Сатана. Той използва поражението на Сатана, за да спаси човечеството; Той използва поражението на Сатана, за да разкрие всичките Си действия и цялата Си слава. Той ще спечели слава и всички ангели ще видят цялата Му слава. Пратениците на небето, хората на земята и всички предмети, създадени на земята, ще видят славата на Създателя. Това е делото, което Той върши. Всички Негови творения на небето и на земята ще станат свидетели на Неговата слава и Той ще се завърне триумфално, след като напълно победи Сатана, и ще позволи на човечеството да Го възхвалява. Така Той ще постигне двойна победа в Своето дело. Накрая цялото човечество ще бъде завоювано от Него и Той ще унищожи всеки, който се съпротивлява или бунтува; с други думи, Той ще унищожи онези, които принадлежат на Сатана.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Трябва да знаеш как се е развило цялото човечество до наши дни“)

Предишна: Въведение

Следваща: А. За Божието откровение относно делото Му в Епохата на закона

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Настройки

  • Текст
  • Теми

Плътни цветове

Теми

Шрифтове

Размер на шрифта

Разредка

Разредка

Ширина на страницата

Съдържание

Търсене

  • Търсене в този текст
  • Търсене в тази книга

Свържете се с нас в Messenger