Ежедневни Божии слова: Трите етапа на делото | Откъс 35

Бог е дошъл на земята основно, за да изговори словото Си; онова, до което имаш досег, е словото Божие, това, което виждаш, е словото Божие, това, което чуваш, е словото Божие, това, към което се придържаш, е словото Божие, това, което преживяваш, е словото Божие и това въплъщение на Бог използва основно словото, за да направи човека съвършен. Той не показва знамения и чудеса и, по-специално, не върши делата, които Исус вършеше в миналото. Въпреки че Те са Бог и че и двамата са плът, служенията Им не са еднакви. Когато Исус дойде, Той също извърши част от Божието дело и изрече някои думи — но какво беше основното дело, което Той извърши? Основното Му дело беше делото на разпятието. Той стана подобие на грешна плът, за да завърши делото на разпятието и да изкупи цялото човечество, и послужи като жертва за грях в името на греховете на цялото човечество. Това е основното дело, което Той извърши. В крайна сметка Той прокара пътя на кръста, за да напътства онези, които дойдоха по-късно. Исус дойде преди всичко, за да завърши делото на изкуплението. Той изкупи цялото човечество и донесе на човека евангелието на небесното царство. Нещо повече — Той изведе напред пътя към небесното царство. В резултат на това всички, които дойдоха след това, казаха: „Трябва да вървим по пътя на кръста и да се жертваме за кръста“. Разбира се, в началото Исус извърши и други дела и изрече някои думи, за да накара човека да се покае и да признае греховете си. Но Неговото служение все още беше разпятието, а трите години и половина, които прекара в проповядване на пътя, бяха в подготовка за разпятието, което дойде след това. Няколкото пъти, когато Исус се молеше, също бяха в името на разпятието. Животът на обикновен човек, който Той водеше, и тридесет и трите години и половина, през които Той живя на земята, бяха предимно в името на завършването на делото на разпятието. Целта им беше да Му дадат сила да предприеме това дело, в резултат на което Бог Му повери делото на разпятието. Какво дело ще извърши въплътеният Бог днес? Днес Бог е станал плът преди всичко, за да завърши делото на „Словото, явяващо се в плът“, за да използва словото да направи човека съвършен и да накара човека да приеме изпитанията на словото и усъвършенстването на словото. С думите Си Той ти помага да получиш необходимото и да придобиеш живот; в думите Му виждаш делата и постъпките Му. Бог използва словото, за да те накаже и пречисти и затова, ако понасяш трудности, това също се дължи на Божието слово. Днес Бог не действа с факти, а с думи. Само след като словото Му достигне до теб, Светият Дух може да действа в теб и да те накара да изпиташ болка или сладост. Само Божието слово може да те въведе в реалността и само Божието слово може да те направи съвършен. И така, ти трябва да разбереш поне следното: делото, което Бог извършва през последните дни, е да използва основно словото Си, за да направи всеки човек съвършен и да го напътства. Всички дела, които Той върши, са чрез словото: Той не използва факти, за да те наказва. Има моменти, в които някои хора се противопоставят на Бог. Бог не ти причинява голямо неудобство, плътта ти не е наказана, нито понасяш трудности, но веднага, щом словото Му достигне до теб и те пречисти, това става непоносимо за теб. Не е ли така? По времето на вършителите на услуги Бог каза, че човекът трябва да бъде хвърлен в бездънната пропаст. Човекът наистина ли отиде в бездънната пропаст? Човекът влезе в бездънната пропаст просто чрез използването на думи за облагородяването му. И така, през последните дни, когато Бог става плът, Той използва основно словото, за да извърши всичко и да изясни всичко. Само в думите Му можеш да видиш какъв е Той; само в думите Му можеш да видиш, че Той е самият Бог. Когато въплътеният Бог идва на земята, Той не върши други дела, освен да изрича думите — затова няма нужда от факти: думите са достатъчни. Това е така, защото Той е дошъл основно, за да извърши това дело, да позволи на човека да види Неговата сила и превъзходство в думите Му, да позволи на човека да види в думите Му как Той смирено се крие и да позволи на човека да познае в думите Му Неговата цялост. Всичко, което Той има и всичко, което Той е, е в думите Му. Неговата мъдрост и дивност са в думите Му. Така можеш да видиш многото методи, с които Бог изрича думите Си. През всичкото това време по-голямата част от Божието дело беше осигуряване, откровение и отношение към човека. Той не проклина човека с лека ръка и дори когато го прави, Той го проклина чрез словото. И така в тази епоха, когато Бог става плът, не се опитвай да видиш как Бог изцелява болните и изгонва отново демоните и спри постоянно да търсиш знаци — няма смисъл! Тези знаци не могат да направят човека съвършен! Да го кажем ясно: днес самият истински Бог на плътта не действа; Той само говори. Това е истината! Той използва думи, за да те направи съвършен и използва думи, за да те нахрани и напои. Той също така използва думи, за да действа и използва думи вместо факти, за да те накара да разбереш Неговата реалност. Ако можеш да възприемеш този начин на изпълнение на Божието дело, тогава е трудно да бъдеш негативен. Вместо да се съсредоточаваш върху неща, които са негативни, трябва да се съсредоточиш само върху положителни неща — това значи, че независимо дали думите на Бог са изпълнени или не, или дали фактите са налице или не, Бог кара човека да придобие живот от думите Му и това е най-великото от всички знамения; и още повече — това е безспорен факт. Това е най-доброто доказателство, чрез което да познаеш Бог и е дори по-голям знак от знаменията. Само тези думи могат да направят човека съвършен.

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Всичко се постига чрез Божието слово“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger