Ежедневни Божии слова: Разобличаване на човешката поквара | Откъс 317

Човек винаги е живял под покривалото на влиянието на тъмнината, държан в робството на влиянието на Сатана, неспособен да избяга, и нравът му, обработен от Сатана, става все по-порочен. Може да се каже, че човек винаги е живял сред своя покварен сатанински нрав и е неспособен истински да обича Бог. При това положение, ако човек пожелае да обича Бог, той трябва да се лиши от своята самонадеяност, високомерие, арогантност, превзетост и всички подобни качества, присъщи на нрава на Сатана. В противен случай любовта му е нечиста любов, сатанинска любов, и, като такава, по никакъв начин не може да получи одобрението на Бог. Без да бъде директно усъвършенстван, третиран, пречупен, скастрен, дисциплиниран, укорен и облагороден от Светия Дух, никой не може истински да обича Бог. Ако казваш, че част от нрава ти представлява Бог и следователно можеш истински да Го обичаш, то ти си глупак, а думите ти са високомерни. Такива хора са архангелът! Вродената природа на човека е неспособна пряко да представлява Бог; той трябва да изостави вродената си природа чрез усъвършенстването от Бог и едва тогава — само чрез загриженост за Божията воля, изпълняване на Божиите намерения и също така с обработване от Светия Дух — това, което върши през живота си, може да бъде одобрено от Бог. Никой, който живее в плът, не може пряко да представлява Бог, освен ако не е човек, използван от Светия Дух. Дори и за такъв човек обаче не може да се каже, че нравът му и житието му изцяло представляват Бог; може само да се каже, че житието му е направлявано от Светия Дух. Нравът на такъв човек не може да представлява Бог.

Въпреки че нравът на човек е предопределен от Бог — това не подлежи на съмнение и може да се счита за нещо позитивно — той е обработен от Сатана и така целият нрав на човека е нравът на Сатана. Някои хора казват, че Божият нрав е да си прям в действията си и че това също така се проявява в тях, че техният характер също е такъв, и затова те казват, че нравът им представлява Бог. Какви хора са тези? Може ли поквареният сатанински нрав да представлява Бог? Всеки, който обявява, че нравът му представлява Бог, богохулства и обижда Светия Дух! Начинът, по който действа Светият Дух, показва, че Божието дело на земята е единствено делото на завоеванието. При това положение многото порочни сатанински наклонности на човека тепърва трябва да бъдат очистени, житейските му деяния са все още образът на Сатана, те са това, което човекът вярва, че е добро, и представляват деянията на човешката плът; по-точно те представляват Сатана и по никакъв начин не могат да представляват Бог. Дори и някой да обича Бог дотолкова, че да може да се наслаждава на райски живот на земята и да може да прави изказвания като „О, Боже! Обичам Те безкрайно!“, и дори да е достигнал най-висшата сфера, пак не може да се каже, че животът му е израз на Бог или че представлява Бог, защото същността на човека е различна от тази на Бог и човек никога не може да изрази Бог с деянията си, още по-малко да стане Бог. Това, което Светият Дух е наредил на човека да върши, е само в съответствие с това, което Бог иска от човека.

Всички постъпки и деяния на Сатана се проявяват в човека. Днес всичките постъпки и деяния на човека са израз на Сатана и оттук следва, че не могат да представляват Бог. Човек е въплъщението на Сатана и нравът на човека е неспособен да представлява нрава на Бог. Някои хора имат добър характер; Бог може да действа чрез характера на такива хора и работата, която те вършат, е направлявана от Светия Дух. При все това техният нрав не може да представлява Бог. Работата, която Бог върши по тях, не е нищо повече от обработване и усъвършенстване на това, което вече съществува отвътре. Никой не може пряко да представлява Бог, било то пророци в отминали епохи или хора, използвани от Бог. Хората започват да обичат Бог само под принудата на обстоятелствата и никой от тях не се стреми да съдейства по собствена воля. Кои неща са положителни? Всичко, което идва пряко от Бог, е положително. Обаче нравът на човека е обработен от Сатана и не може да представлява Бог. Само любовта, волята да страдаш, праведността, послушанието, смирението и скритостта на въплътения Бог пряко представляват Бог. Това е така, защото, когато Той дойде, дойде без греховна природа и дойде директно от Бог, без да е бил обработен от Сатана. Исус е само в подобието на греховната плът и не представлява греха; ето защо всички Негови постъпки, деяния и думи до момента преди завършването Му на делото на разпятието (включително момента на Неговото разпятие) пряко представляват Бог. Примерът на Исус е достатъчен да докаже, че никой с греховна природа не може да представлява Бог и че грехът на човека представлява Сатана. Или с други думи, грехът не представлява Бог и Бог е без грехове. Дори и работата, извършвана в човека от Светия Дух, може само да бъде считана за направлявана от Светия Дух и не може да се каже, че се извършва от човека от името на Бог. Що се отнася до човека обаче, нито грехът му, нито нравът му представляват Бог. Чрез разглеждане на работата, извършена от Светия Дух върху човека от миналото до наши дни, ние виждаме, че човек има всичко, което преживява, защото Светият Дух е работил върху него. Много малко хора са способни да изживеят истината, след като са били дисциплинирани от Светия Дух и Той се е разправил с тях. Или с други думи, само делото на Светия Дух го има; съдействието от страна на човека отсъства. Сега разбираш ли ясно това? В такъв случай ти как ще дадеш всичко от себе си, за да Му съдействаш и да изпълниш дълга си, когато Светият Дух работи?

(„Словото“, Т.1, „Явяването и делото на Бог“, „Поквареният човек е неспособен да представлява Бог“)

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свързано съдържание

Свържете се с нас в Messenger