Трябва да знаеш, че практическият Бог е самият Бог

Какво трябва да знаеш за практическия Бог? Духът, Личността и Словото съставляват самия практически Бог и това е истинското значение на самия практически Бог. Ако ти познаваш само Личността — ако познаваш Неговите навици и характер — но не познаваш делото на Духа или какво прави Духът в плътта, и ако обръщаш внимание само на Духа и на Словото и се молиш само пред Духа, но не познаваш делото на Божия Дух в практическия Бог, тогава това вече доказва, че ти не познаваш практическия Бог. Познаването на практическия Бог включва познаване и преживяване на Неговите слова и проумяване на правилата и принципите на делото на Светия Дух и как Божият Дух действа в плътта. То включва още и знанието, че всяко действие на Бог в плътта се управлява от Духа и че словата, които Той изговаря, са пряк израз на Духа. Следователно, за да познаваме практическия Бог, е от първостепенно значение да знаем как Бог действа в човешката природа и в божествеността; това от друга страна се отнася до проявите на Духа, с които всички хора влизат в досег.

Какви са различните страни на проявленията на Духа? Понякога Бог се изявява в човешката природа, а понякога в божествената, но и в двата случая Духът е ръководещ. Какъвто е духът у хората, такова е и външното им проявление. Духът работи по правило, но има две страни в Божието насочване от Духа: едната част е работата на Бог в човешка природа, а другата е работата Му чрез божествеността. Ти трябва добре да знаеш това. Работата на Духа се мени в зависимост от обстоятелствата: когато се изисква Бог да действа в плът, Духът ръководи това човешко дело, а когато се изисква Неговото божествено дело, божествеността се появява пряко, за да го извърши. Тъй като Бог действа в плътта и се появява въплътен, Той действа и в човешката природа, и в божествената. Неговата дейност в човешката природа се насочва от Духа и се извършва, за да задоволи плътските нужди на хората, да улесни връзката им с Него, да им позволи да видят реалността и нормалността на Бог и да им позволи да видят, че Божият Дух се е въплътил и е сред хората, живее заедно с човека и влиза в досег с човека. Неговата дейност в божествена форма се извършва, за да подсигури живота на хората и да напътства хората във всичко откъм положителната страна, като променя нрава на хората и им позволява наистина да видят въплътяването на Духа. Израстването в живота на човека основно се постига директно чрез Божието дело и божествените слова. Само ако хората приемат Божието дело в божествеността, те могат да постигнат промени в своя нрав и само тогава духът им може да се насити; само ако, в допълнение към това, съществува и делото в човешка природа — Божието водачество, подкрепа и грижа в човешка природа — резултатите от Божието дело могат да бъдат постигнати напълно. Самият практически Бог, за когото се говори днес, работи както в човешка, така и в божествена природа. Чрез появата на практическия Бог се постигат Неговото нормално човешко дело и живот и Неговото напълно божествено дело. Неговата човешка и божествена същност са обединени в едно и работата и на двете се извършва чрез слово; независимо дали в човешка, или в божествена форма, Той изрича слова. Когато Бог действа в човешка форма, Той говори човешки език, така че хората да могат да влязат в досег и да разберат. Неговите слова са изричани просто и са лесни за разбиране, така че да могат да достигнат до всички хора; независимо от това дали хората притежават знание, или са слабо образовани, всички те могат да приемат Божиите думи. Божието дело в божествена форма също се извършва чрез слова, но то е пълно с прозрение, пълно е с живот, не е опетнено от човешки идеи, не включва човешки предпочитания и е без човешки ограничения, то е извън границите на всяка нормална човешка природа; извършва се в плътта, но е пряк израз на Духа. Ако хората приемат само Божието дело в човешка природа, тогава те ще се ограничат до определен обхват и ще са нужни постоянни занимания, подкастряне и дисциплина, за да настъпи дори лека промяна у тях. Но без делото или присъствието на Светия Дух те винаги ще се осланят на старите си навици; само чрез дейността на божествената природа тези болести и недостатъци могат да бъдат поправени и само тогава хората могат да станат завършени. Вместо продължително занимание и подкастряне, необходими са положителни мерки, използване на слова, за да изгладят всички недостатъци, използване на слова, за да разкриват всяко едно състояние на хората, използване на слова, за да насочват живота им, всяка тяхна дума, всяко тяхно действие, за да се разкрият техните намерения и мотивации. Това е истинската работа на практическия Бог. Така във вашето отношение към практическия Бог вие трябва незабавно да се подчините на Неговата човешка природа, като Го разпознаете и признаете, и освен това трябва да приемете и да се подчините на Неговото божествено дело и слово. Въплъщението на Бог означава, че цялото дело и слово на Божия Дух се извършва чрез Неговата нормална човешка природа и чрез Неговото олицетворение в плът. С други думи, Божият Дух незабавно ръководи Неговата човешка дейност и извършва божественото дело в плът, а във въплътения Бог ти можеш да видиш както Божието дело в човешка природа, така и Неговото напълно божествено дело. Това е истинското значение на явяването на практическия Бог в плът. Ако ти можеш ясно да видиш това, ще можеш да свържеш всичките различни аспекти на Бог; ще престанеш да придаваш прекомерно значение на Неговото дело в божествена форма и ще престанеш да гледаш на Неговото дело в човешка природа с неоправдано пренебрежение, и няма да изпадаш в крайности, нито да се отклоняваш от правия път. Като цяло значението на практическия Бог е, че делото на Неговата човешка природа и на Неговата божественост, както са направлявани от Духа, се изразява чрез Неговата плът, така че хората да могат да видят, че Той е жив и осезаем, реален и истински.

Работата на Божия Дух в човешка форма има преходни фази. Като усъвършенства човешкото, Той дава възможност на Неговата човешка природа да бъде ръководена от Духа, след което Неговата човешка природа е в състояние да се грижи за църквите и да ги напътства. Това е един израз на нормалното Божие дело. Така, ако можеш да видиш ясно принципите на Божието дело в човешка природа, то е малко вероятно да таиш представи за Божието дело в човешка природа. Независимо от всичко друго, Божият Дух не може да греши. Той е прав и безгрешен; Той не върши нищо неправилно. Божественото дело е пряк израз на Божията воля, без намесата на човешката природа. То не се усъвършенства, а идва направо от Духа. Но фактът, че Той може да действа в божествена форма, се дължи на Неговата нормална човешка природа; това не е ни най-малко свръхестествено и сякаш се извършва от обикновен човек. Бог дойде от небето на земята главно, за да изрази Божието слово посредством плътта, да завърши делото на Божия Дух чрез плътта.

Днес познанието на хората за практическия Бог остава твърде едностранчиво и тяхното разбиране за значението на въплъщението все още е твърде ограничено. С Божията плът хората виждат чрез Неговото дело и думи, че Божият Дух включва толкова много, че Той е толкова богат. И все пак, независимо от всичко, Божието свидетелство в крайна сметка идва от Божия Дух: какво Бог прави в плътта, според кои принципи работи, какво прави в човешката природа и какво — в божествеността. Хората трябва да знаят това. Днес ти можеш да се прекланяш пред този човек, докато по същество се прекланяш пред Духа и това е най-малкото, което хората трябва да постигнат в познанието си за въплътения Бог: познаване на същността на Духа чрез плътта, познаване на божественото дело на Духа в плътта и въплътеното човешко дело, приемане на всички слова и изявления на Духа в плътта и виждане как Божият Дух ръководи плътта и изявява силата Си в плътта. Това означава, че човек опознава небесния Дух чрез плътта; появата на самия практически Бог сред хората е разсеяла неясния Бог в човешките представи. Преклонението на хората пред самия практически Бог е увеличило тяхното послушание пред Бог, а чрез божественото дело на Божия Дух в плътта и Неговото човешко дело в плътта човекът получава откровение и е воден, а в житейския нрав на човека се постигат промени. Това е действителното значение на въплътяването на Духа, чиято основна цел е хората да могат да се свържат с Бог, да разчитат на Бог и да достигнат до познание за Бог.

По принцип какво трябва да е отношението на хората към практическия Бог? Какво знаеш ти за въплъщението, за явяването на Словото в плътта, за явяването на Бог в плътта, за делата на практическия Бог? Какви са основните теми за разискване днес? Въплъщението, пристигането на въплътеното Слово и явяването на въплътения Бог са все въпроси, които трябва да бъдат разбрани. Вие трябва постепенно да разберете тези въпроси и да имате ясно познание за тях в своя житейски опит въз основа на вашия духовен ръст и въз основа на епохата. Процесът, чрез който хората изживяват Божиите слова, е същият като процеса, чрез който те познават появата на Божиите слова в плътта. Колкото повече хората изживяват Божиите слова, толкова повече опознават Божия Дух; чрез изживяване на Божиите слова хората вникват в принципите на работа на Духа и опознават самия практически Бог. Всъщност, когато Бог прави хората съвършени и ги печели, Той им позволява да познаят делата на практическия Бог; Той използва делото на практическия Бог, за да покаже на хората истинското значение на въплъщението, за да им покаже, че Божият Дух действително се е явил пред човека. Когато хората са спечелени и направени съвършени от Бог, изявите на практическия Бог са ги завоювали; думите на практическия Бог са ги променили и са влели Неговия собствен живот в тях, изпълвайки ги с това, което Той е (независимо дали е това, което е в Своята човешка природа, или това, което е в Своята божественост), изпълвайки ги със същността на Неговите думи и тласкайки хората да живеят според думите Му. Когато Бог печели хората, Той го прави предимно, като използва словата и изразите на практическия Бог като начин да се справи с недостатъците на хората и да прецени и разкрие техния непокорен нрав, карайки ги да спечелят това, от което се нуждаят, и като им показва, че Бог е дошъл сред хората. Най-важното от всичко е, че делото, извършено от практическия Бог, е да спаси всеки човек от влиянието на Сатана, като го отведе далеч от земята на нечистотата и прогони покварения му нрав. Най-дълбокото значение на това да бъдеш спечелен от практическия Бог е възможността да живееш в нормална човешка природа, чийто пример и модел е практическия Бог, да можеш да постъпваш според думите и изискванията на практическия Бог без ни най-малко отклонение или отстъпление, действайки по какъвто и да е начин, който Той каже, и да бъдеш в състояние да постигнеш всичко, което Той поиска. По този начин ще си бил спечелен от Бог. Когато си спечелен от Бог, ти не само притежаваш делото на Светия Дух; преди всичко ти си в състояние да изживееш изискванията на практическия Бог. Да си просто продукт от делото на Светия Дух не означава, че имаш живот. Разковничето е дали си в състояние да действаш според изискванията на практическия Бог към теб, което е свързано с това дали можеш да бъдеш спечелен от Бог. Това е най-великият смисъл на делото на практическия Бог в плътта. Това означава, че Бог печели група от хора, като наистина и действително се появява в плът и е жив и осезаем, видим за хората, наистина извършвайки делото на въплътения Дух и служейки като пример за хората чрез плътта. Божието въплътяване има за цел главно да позволи на хората да видят истинските Божии дела, да даде плътска форма на безформения Дух и да позволи на хората да Го видят и докоснат. По този начин онези, които са напълно оформени от Него, ще Го изживеят, ще бъдат спечелени от Него и ще следват сърцето Му. Ако Бог говореше само от небето и всъщност не беше дошъл на земята, тогава хората все още не биха могли да познаят Бог; те биха могли само да проповядват Божиите дела, използвайки куха теория, и нямаше да приемат Божиите думи за реалност. Бог е дошъл на земята преди всичко, за да действа като пример и модел за онези, които Той трябва да спечели; само така хората могат действително да познаят Бог, да се докоснат до Бог и да Го видят, и само тогава те наистина могат да бъдат спечелени от Бог.

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger