Хората, чиито нрав е променен, са тези, които са навлезли в реалността на Божиите слова

Първата стъпка от пътя на Светия Дух в човека е преди всичко да отвлече сърцето му от хората, събитията и нещата и да го насочи към Божиите слова, като накара сърцето му да повярва, че Божиите слова са извън всякакво съмнение и са напълно истинни. Ако вярваш в Бог, трябва да вярваш и в Неговите слова; ако след много години вяра в Бог продължаваш да не познаваш пътя, по който върви Светият Дух, наистина ли си вярващ? За да постигнеш нормален човешки живот — нормален човешки живот, който има нормални взаимоотношения с Бог — първо трябва да повярваш в Неговите слова. Ако не си постигнал първата стъпка от делото на Светия Дух в хората, тогава нямаш никаква основа. Ако не можеш да следваш дори и най-маловажните принципи, как ще вървиш по пътя напред? Да стъпиш на правилния път, по който Бог усъвършенства човека, означава да навлезеш в правилния път на настоящото дело на Светия Дух; това означава да стъпиш на пътя, по който върви Светият Дух. Настоящите думи на Бог днес са пътят, по който върви Светият Дух. В този смисъл, ако хората искат да стъпят на пътя на Светия Дух, те трябва да се покоряват, да ядат и да пият настоящите думи на въплътения Бог. Делото, което Той върши, е дело на думите; всичко започва от Неговите слова и всичко се гради върху Неговите слова, върху Неговите настоящи думи. Независимо дали става дума за това да сме сигурни за въплътения Бог, или да познаваме въплътения Бог — всяко от тези неща изисква да полагаме повече усилия върху Неговите слова. В противен случай хората не могат да постигнат нищо и ще останат без нищо. Единствено като градят върху основата на яденето и пиенето на Божиите слова и по този начин Го опознават и удовлетворяват, хората могат постепенно да изградят нормална връзка с Бог. За човека няма по-добро сътрудничество с Бог от това да яде и пие Неговите слова и да ги прилага на практика. Чрез такава практика хората най-добре могат да устоят твърдо в свидетелството си на Божии хора. Когато хората проумяват и са способни да се покоряват на същината на настоящите Божии слова, те живеят по пътя, по който ги води Светият Дух, и са стъпили на правилния път на Божието усъвършенстване на човека. По-рано хората можеха да спечелят Божието дело просто като търсеха Божията благодат или като търсеха мир и радост, но сега нещата са различни. Без думите на въплътения Бог, без реалността на Неговите слова, хората не могат да получат Божието одобрение и всички ще бъдат отстранени от Бог. За да постигнат нормален духовен живот, хората трябва първо да ядат и пият Божиите слова и да ги прилагат на практика, а след това, на тази основа, да установят нормални отношения с Бог. Ти как сътрудничиш? Как стоиш твърдо в свидетелството на Божия народ? Как изграждаш нормални взаимоотношения с Бог?

Как да разбереш дали имаш нормални взаимоотношения с Бог в ежедневието си:

1. Вярваш ли в свидетелството на Самия Бог?

2. Вярваш ли в сърцето си, че Божиите думи са истинни и непогрешими?

3. Дали си човек, който прилага думите Му на практика?

4. Верен ли си на Неговото поръчение? Какво правиш, за да си верен на Неговото поръчение?

5. Дали всичко, което правиш, е с цел да удовлетвориш Бог и да Му бъдеш верен?

С помощта на изброените по-горе въпроси можеш да си дадеш сметка дали на настоящия етап имаш нормални взаимоотношения с Бог.

Ако си в състояние да приемеш Божието поръчение, да приемеш Неговото обещание и да следваш пътя на Светия Дух, значи следваш Божията воля. Дали ясно виждаш вътре в себе си пътя на Светия Дух? Точно сега действаш ли в съответствие с пътя на Светия Дух? Приближава ли се сърцето ти към Бог? Искаш ли да си в крак с най-новата светлина на Светия дух? Искаш ли да бъдеш спечелен от Бог? Искаш ли да станеш проявление на Божията слава на земята? Имаш ли решимост да постигнеш това, което Бог изисква от теб? Ако при изричането на Божиите думи в теб има решителност да сътрудничиш и решителност да удовлетвориш Бог — ако това е твоята мисъл, това означава, че Божиите думи са дали плод в твоето сърце. Ако ти липсва такава решителност, ако нямаш цели, които да преследваш, това означава, че сърцето ти не е движено от Бог.

След като хората официално навлязат в обучението на царството, изискванията, които Бог поставя към тях, стават по-високи. В какво отношение могат да се видят тези по-високи изисквания? Преди се казваше, че хората нямат живот. Днес те търсят живот, стремят се да станат Божии хора, да бъдат спечелени от Бог, да бъдат усъвършенствани от Бог. Не е ли това по-високо ниво? Всъщност изискванията, които Бог поставя пред хората, са по-прости, отколкото бяха преди. От хората не се изисква да бъдат обслужващи или да умрат — всичко, което се изисква от тях, е да станат Божии хора. Това не е ли по-просто? Всичко, което трябва да направиш, е да принесеш сърцето си на Бог и да се подчиниш на Неговото ръководство, и всичко ще се осъществи. Защо смяташ, че това е толкова трудно? Навлизането в живота, за което се говори днес, е по-ясно от преди. В миналото хората бяха объркани и не знаеха каква е истината реалност. Всъщност всички, които реагират, когато чуят Божиите думи, които са просветени и озарени от Светия Дух и които пред Бог получават Неговото съвършенство и променят нрава си — всички тези хора имат живот. Бог иска живи същества, а не мъртви неща; ако ти си мъртъв, нямаш живот и Бог няма да ти говори, а още по-малко ще те възкреси като един от Своите хора. Тъй като бяхте издигнати от Бог и получихте такова голямо благословение от Него, това показва, че всички вие сте хора с живот, а хората с живот идват от Бог.

В стремежа към промяна на житейския нрав на човека пътят на практиката е прост. Ако в практическия опит си в състояние да следваш настоящите думи на Светия дух и да преживееш Божието дело, тогава твоят нрав може да бъде променен. Ако следваш всичко, което казва Светият Дух, и търсиш всичко, което казва Светият Дух, тогава си човек, който Му се покорява, и в твоя нрав ще настъпи промяна. Нравът на хората се променя с настоящите думи на Светия Дух; ако винаги се придържаш към старите си преживявания и правила от миналото, тогава твоят нрав не може да се промени. Ако днешните думи на Светия Дух изискват от всички хора да навлязат в живота на нормалния човешки род, но ти оставаш фиксиран върху външните неща, объркваш се в реалността и не я приемаш сериозно, тогава си човек, който не е съумял да следва делото на Светия Дух, човек, който не е навлязъл в пътя на напътствията на Светия Дух. Дали нравът ти може да се промени или не, зависи от това дали си в крак с актуалните думи на Светия Дух и дали имаш истинско знание. Това е различно от онова, което разбрахте преди. Промяната в нрава ти, която разбираше преди, е, че ти, който бързо съдиш, си престанал да говориш необмислено за Божията дисциплина; но това е само един аспект на промяната. Точно сега най-критичният момент е следването на ръководството на Светия Дух: следвай всичко, което Бог казва, и се покорявай на всичко, което Той казва. Хората не могат да променят собствения си нрав; те трябва да преминат през съда и наказанието, страданието и облагородяването на Божиите слова или да бъдат дисциплинирани и кастрени от Неговите слова. Само тогава те могат да постигнат покорство и вярност към Бог и повече да не бъдат повърхностни спрямо Него. Именно под въздействие на облагородяването на Божиите слова се променя нравът на хората. Само чрез разкриването, правосъдието, дисциплинирането и кастренето, осъществявани с Неговите слова, те вече няма да се осмеляват да действат прибързано, а ще станат стабилни и уравновесени. Най-важният момент е, че те са способни да се подчинят на настоящите Божии слова и на Неговото дело, дори то да не е в съответствие с човешките представи, те са способни да оставят тези представи настрана и с готовност да се подчинят. В миналото говоренето за промени в нрава се е отнасяло главно до способността да се опълчиш на себе си, да позволиш на плътта да страда, да дисциплинираш тялото си и да се отървеш от плътските предпочитания — което е един вид промяна в нрава. Днес всеки знае, че истинският израз на промяната в нрава е да се покориш на настоящите слова на Бог и да познаваш истински Неговото ново дело. По този начин предишното разбиране на хората за Бог, което бе оцветено от собствените им представи, може да бъде заличено и те да постигнат истинско познание и покорство към Бог — само това е истинският израз на промяната в нрава.

Стремежът на хората да навлязат в живота се основава на Божиите думи. По-рано се казваше, че всичко се постига благодарение на Неговите думи, но никой не виждаше този факт. Ако навлезеш в преживяването на настоящата стъпка, всичко ще ти бъде ясно и ще изградиш добра основа за бъдещите изпитания. Каквото и да казва Бог, съсредоточи се само върху навлизането в Неговите думи. Когато Бог каже, че ще започне да наказва хората, приемете наказанието Му. Когато Бог иска от хората да умрат, приеми това изпитание. Ако винаги живееш според най-новите Му слова, Божиите думи ще те усъвършенстват накрая. Колкото повече навлизате в Божиите думи, толкова по-бързо ще бъдете усъвършенствани. Защо в общение след общение ви моля да познавате и да навлизате в Божиите думи? Само когато се стремиш и преживяваш в Божиите думи и навлизаш в реалността на Неговите думи, Светият Дух има възможност да работи в теб. Следователно всички вие сте участници във всеки метод, чрез който Бог действа, и независимо от степента на вашето страдание, накрая всички вие ще получите „спомен“. За да постигнете окончателното си съвършенство, вие трябва да навлезете във всички Божии думи. Усъвършенстването на хората от Светия Дух не е едностранно; Той изисква сътрудничеството на хората, Той се нуждае от това всеки да Му сътрудничи съзнателно. Каквото и да казва Бог, съсредоточете се само върху навлизането в Неговите думи — това ще бъде по-полезно за живота ви. Всичко е в името на постигането на промяна във вашия нрав. Когато навлезеш в Божиите думи, сърцето ти ще бъде движено от Него и ти ще можеш да знаеш всичко, което Бог иска да постигне на този етап от Своето дело, и ще имаш решимостта да го постигнеш. По време на наказанието имаше хора, които вярваха, че това е метод на работа, и не вярваха в Божиите думи. В резултат на това те не се подложиха на облагородяване и излязоха от времето на наказанието, без да придобият или разберат нищо. Имаше и такива, които наистина навлизаха в тези думи без капка съмнение, които казваха, че Божиите думи са непогрешима истина и че човечеството трябва да бъде наказано. Те се бориха с тях за определен период от време, като се отказваха от бъдещето и съдбата си, и когато излязоха, техният нрав бе претърпял известна промяна и бе придобил по-дълбоко разбиране за Бог. Всички онези, които излязоха от наказанието, почувстваха прелестта на Бог и осъзнаха, че тази стъпка на делото въплъщава великата Божия любов, която се спуска в тях, че това е завоюването и спасението на Божията любов. Те също така казваха, че Божиите помисли са винаги добри и че всичко, което Бог прави в човека, идва от любов, а не от омраза. Онези, които не вярваха в Божиите думи, които не внимаваха в Неговите думи, не се подложиха на облагородяване по време на наказанието и в резултат на това Светият Дух не беше с тях и те не спечелиха нищо. За тези, които навлязоха във времето на наказанието, въпреки че преминаха през облагородяване, Светият Дух работеше скрито в тях и в резултат на това житейският им нрав се промени. Някои от тях на пръв поглед изглеждаха много положително настроени, изпълнени с добро настроение през целия ден, но те не навлязоха в състоянието на облагородяване на Божиите думи и така изобщо не се промениха, което беше последица от това, че не вярваха в Божиите думи. Ако не вярваш в Божиите думи, тогава Светият Дух няма да работи в теб. Бог се явява на всички онези, които вярват в Неговите думи, и онези, които вярват и приемат Неговите думи, ще могат да спечелят Неговата любов!

За да навлезете в реалността на Божиите слова, трябва да намерите пътя на практиката и да знаете как да прилагате Божиите слова на практика. Само по този начин ще настъпи промяна в житейския ви нрав, само по този път можете да бъдете усъвършенствани от Бог и само хората, които са усъвършенствани от Бог по този начин, могат да бъдат в хармония с Неговите намерения. За да получите нова светлина, трябва да живеете според Неговите слова. Да бъдете движени от Светия Дух само един път изобщо няма да е достатъчно — трябва да се задълбочите. За тези, които са били движени само веднъж, вътрешната им ревност се събужда и те искат да търсят, но това не може да продължи дълго; те трябва да бъдат постоянно движени от Светия Дух. Много пъти в миналото съм споменавал за надеждата си, че Божият Дух може да раздвижи душите на хората, така че те да се стремят към промени в житейския си нрав, и докато се стремят да бъдат движени от Бог, да разберат собствените си недостатъци и в процеса на преживяване на Неговите слова да отхвърлят нечистотиите в себе си (самодоволство, високомерие, представи и т.н.). Не си мислете, че само активността при получаването на нова светлина е достатъчна — трябва да отхвърлите и всичко негативно. От една страна, вие трябва да навлезете от положителен аспект, а от друга, трябва да се отървете от всичко нечисто от отрицателен аспект. Трябва постоянно да се изследваш, за да видиш кои нечистотии все още съществуват в теб. Религиозните представи на човеците, техните намерения, надежди, самодоволство и арогантност са все нечисти неща. Вгледай се в себе си и постави всичко редом с всички Божии слова на откровение, за да видиш кои религиозни представи имаш. Само когато наистина ги разпознаеш, можеш да ги отхвърлиш. Някои хора казват: „Сега е достатъчно просто да следваме светлината на настоящото действие на Светия Дух. Няма нужда да се занимаваме с нищо друго“. Но тогава, когато се появят твоите религиозни представи, как ще се отървеш от тях? Смяташ ли, че следването на Божиите слова днес е нещо просто? Ако си религиозен човек, смущенията могат да възникнат от твоите религиозни представи и традиционните богословски теории в сърцето ти, а когато тези неща възникнат, това прекъсва възприемането на нови неща. Всички тези проблеми са реални. Ако само следваш настоящите думи на Светия Дух, не можеш да удовлетвориш Божиите намерения. Едновременно със стремежа за следването на настоящата светлина на Светия Дух трябва да разпознаваш кои представи и намерения таиш, каква човешка самонадеяност имаш и кое поведение е бунтовно спрямо Бог. И след като си разпознал всички тези неща, трябва да ги отхвърлиш. Опълчването ти срещу предишните ти действия и поведение ти позволява да следваш думите, които Светият Дух говори днес. Промяната в нрава, от една страна, се постига чрез Божиите слова, а от друга, изисква съдействие от страна на човеците. Има Божие дело, а след това има и човешка практика, като и двете са задължителни.

Как можете да удовлетворявате Божиите намерения в бъдещия си път на служение? Един от най-важните моменти е да се стремите да навлезете в живота, да се стремите към промяна на нрава и да се стремите към по-дълбоко навлизане в истината — това е пътят към постигане на съвършенство и придобиване от Бог. Всички вие сте получатели на Божието поръчение, но какво е това поръчение? Това е свързано със следващата стъпка на делото; следващата стъпка на делото ще бъде по-велико дело, което се извършва в цялата вселена, така че днес вие трябва да се стремите към промени в житейския си нрав, за да можете в бъдеще наистина да бъдете доказателство за това, че Бог печели слава чрез Своето дело, превръщайки ви в образци на Неговото бъдещо дело. Днешният стремеж е изцяло в името на това да положите основите на бъдещото дело, за да можете да бъдете използвани от Бог и да свидетелствате за Него. Ако превърнеш това в цел на стремежа си, ще успееш да получиш присъствието на Светия Дух. Колкото по-високо поставиш целта на твоя стремеж, толкова повече ще можеш да се усъвършенстваш. Колкото повече се стремиш към истината, толкова повече Светият Дух действа. Колкото повече енергия влагаш в твоя стремеж, толкова повече ще спечелиш. Светият Дух усъвършенства хората в зависимост от тяхното вътрешно състояние. Някои хора казват, че не желаят да бъдат използвани от Бог или да бъдат усъвършенствани от Него, че просто искат плътта им да остане невредима и да не ги сполети някакво нещастие. Някои хора не желаят да влязат в Царството, но са готови да се спуснат в бездънната пропаст. В този случай Бог също ще изпълни желанието ти. Към каквото и да се стремиш, Бог ще го осъществи. И така, към какво се стремиш в момента? Усъвършенства ли се то? Дали настоящите ти действия и постъпки са с цел да бъдеш усъвършенстван от Бог и да бъдеш спечелен от Него? В ежедневието си ти трябва постоянно да се съизмерваш с това. Ако вложиш цялото си сърце в преследването на една-единствена цел, Бог със сигурност ще те усъвършенства. Такъв е пътят на Светия дух. Пътят, по който Светият дух води хората, се постига чрез тяхното преследване. Колкото повече жадуваш да бъдеш усъвършенстван и придобит от Бог, толкова повече Светият Дух ще работи в теб. Колкото по-малко се стремиш и колкото по-негативен и назадничав си, толкова повече лишаваш Светия Дух от възможността да работи; с течение на времето Светият Дух ще те изостави. Искаш ли да бъдеш усъвършенстван от Бог? Искаш ли да бъдеш спечелен от Бог? Искаш ли да бъдеш използван от Бог? Трябва да се стремите да правите всичко в името на това да бъдете усъвършенствани, спечелени и използвани от Бог, така че вселената и всички неща да могат да видят Божиите действия, проявени във вас. Вие сте господарят сред всички неща и сред всичко, което съществува, ще позволите на Бог да се наслаждава на свидетелство и слава чрез вас — това е доказателство, че вие сте най-благословени от всички поколения!

Имате късмет, че сте влезли в нашия сайт, защото ще имате възможност да спечелите Божията благословия, за да се отървете от нещастен живот. Присъединете се към срещата безплатно, за да разберете повече.

Свържете се с нас в Messenger